بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فریدحسینی


موارد یافت شده: 85

1 - Enhancing Flood Hazard Estimation Methods on Alluvial Fans Using an Integrated Hydraulic and Geological and Geomorphological Approach (چکیده)
2 - Sensitivity of Calibrated Parameters and Water Resource Estimates on Different Objective Functions and Optimization Algorithms (چکیده)
3 - بررسی عملکرد صافی درشت دانه با جریان افقی در ارتقاء کیفیت فاضلاب خروجی از سیستم برکه تثبیت (چکیده)
4 - ارزیابی عملکرد و بهینه سازی صافی درشت دانه با جریان افقی(HRF) در کاهش میزان کدورت و ذرات معلق جریان خروجی از تصفیه خانه فاضلاب برای استفاده در کشاورزی (چکیده)
5 - بررسی الگوریتم تمایز ابر و ذرات معلق در هوا با استفاده از داده های سنجنده CALIPSO (چکیده)
6 - استخراج مقادیر بارش توسط ادغام داده های TRMM و MSG (چکیده)
7 - مقایسه روشهای واسنجی خودکار الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) و شبه خودکار الگوریتم Nelder و Meadبر روی مدل هیدرولوژیکیHEC-HMS(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد کارده) (چکیده)
8 - پیش بینی پدیده جداشدگی جریان از مسیر اصلیاش بر روی مخروط افکنهها با استفاده از مدل هیدرولیکی FLO-2D (چکیده)
9 - Estimation of the root-zone soil moisture using passive microwave remote sensing and smar model (چکیده)
10 - The role of soil moisture accounting in estimation of soil evaporation and transpiration (چکیده)
11 - به کارگیری فناوری لایدار هوابرد در ساخت مدل رقومی زمین در مناطق جنگلی (چکیده)
12 - A statistical framework for estimating air temperature using MODIS land surface temperature data (چکیده)
13 - بررسی مدلهای آبشستگی لوله های بستری وارائه مدل آماری جدید (چکیده)
14 - به کارگیری تکنولوژی لایدار جهت ساخت مدل رقومی زمین (چکیده)
15 - ESTIMATION OF THE ROOT-ZONE SOIL MOISTURE USING PASSIVE MICROWAVE REMOTE SENSING AND SMAR MODEL (چکیده)
16 - CLIMATE CHANGE: USING REMOTE SENSING TO REFINE WATER USE ESTIMATES (چکیده)
17 - بهینه‌سازی پارامترهای حساس مدل بارش ـ رواناب HEC-HMS به وسیله الگوریتم فراکاوشی بهینه‌سازی PSO (چکیده)
18 - تبخیر از دریاچه ها و مخازن سدها: تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی روش‌های موجو (چکیده)
19 - مقایسه مدل های EPM و CSY در محاسبه فرسایش و رسوبدهی مناطق خشک و نیمه خشک: حوضه آبریز شیرین دره، شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران (چکیده)
20 - ارزیابی دو روش تهیه نقشه‌های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع (چکیده)
21 - واسنجی و اعتباریابی پارامترهای مدل HEC-HMS با الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) رویکرد تک هدفه (چکیده)
22 - Cprecip Parameter for Checking Snow Entry for Forecasting Weekly Discharge of the Haraz River Flow by Artificial Neural Network (چکیده)
23 - The Determination of Reference Evapotranspiration for Spatial Distribution Mapping Using Geostatistics (چکیده)
24 - Estimating Evaporation from Lakes and Reservoirs under Limited Data Condition in a Semi-Arid Region (چکیده)
25 - The Effect of Irrigation Regime and Nitrogen Fertilizer on Seed Yield and Qualitative Characteristics of Peanut (Arachis hypogaea L) (Case study of Gilan Province, Iran) (چکیده)
26 - Climate change impact on legumes’ water production function in the northeast of Iran (چکیده)
27 - واسنجی خودکار مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS با استفاده از الگوریتم فراکاوشی بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) )مطالعه موردی : حوضه آبریز سد کارده( (چکیده)
28 - بررسی اثر توسعه کشاورزی بر منابع آب دشت مشهد با نرم افزار WEAP (چکیده)
29 - تهیه نقشه نیاز آبی آفتابگردان به روش زمین آمار و با استفاده از GIS (چکیده)
30 - ارزیابی روش های تجربی برآورد تبخیر و تعرق واقعی سالانه در مقیاس بزرگ به کمک تبخیر و تعرق برآوردی از روش سبال در دشت نیشابور (چکیده)
31 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی مبتنی بر تصاویر ماهواره ای با استفاده از دو الگوریتم سبال و متریک (چکیده)
32 - بررسی قابلیت پارامتر Cprecip در منظور کردن اثر برف بر پیش بینی دبی روزانه رودخانه بوسیله شبکه عصبی و شبکه عصبی فازی (چکیده)
33 - Analysis of the Effect of Missing Weather Data on Estimating Daily Reference Evapotranspiration Under Different Climatic Conditions (چکیده)
34 - افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع (چکیده)
35 - تبخیر از دریاچه‌ها و مخازن سدها: برآوردهای بیلان انرژی، ارزیابی روش‌های تابش دما و روابط ترکیبی (چکیده)
36 - هیدرولوژی زیر سطحی، حلقه گم شده روش های تخمین تبخیر و تعرق بر مبنای سنجش از دور (چکیده)
37 - ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی) (چکیده)
38 - مکانیزم عرضه و تقاضای آب در حوضه اترک از دیدگاه توسعه پایدار منابع آب (چکیده)
39 - ارزیابی تاثیر سناریوهای مدیریتی بر منابع آب مشهد-چناران با استفاده از مدلweap (چکیده)
40 - کاربرد یک الگوریتم اصلاح شده بهینه سازی ازدحام ذرات در طراحی سیستم های توزیع آب (چکیده)
41 - بهینه سازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (چکیده)
42 - کاربرد مدل WEAP در ارزیابی تأثیر مدیریت مصرف آب آبیاری بر منابع آب دشت نیشابور (چکیده)
43 - مقایسه کاربرد روش های فراکاوشی در بهینه سازی سیستم های چند هدفه منابع آب (مطالعه موردی: سد استور و پیر تقی در حوضه آبریز قزل اوزن) (چکیده)
44 - تغییرات پیش بینی شده در بارش های فرین مشهد طی قرن بیستم و یکم (چکیده)
45 - مدل سازی عددی جریان اطراف پایه پل در بستر های پیچانرود (چکیده)
46 - ارزیابی آماری خروجی مدل CMORPH در برآورد بارش شمال شرق ایران (مطالعه موردی: خراسان شمالی) (چکیده)
47 - مدل‌سازی تابش خورشید رسیده به زمین با استفاده ازANFIS و مدل‌های تجربی (مطالعه موردی: ایستگاه‌های زاهدان و بجنورد) (چکیده)
48 - تهیه نقشه ریسک سیلاب با استفاده ازمدل هیدرولیکی و اطلاعات زمین ریخت شناسی مطالعه موردی مخروط افکنه فریزی (چکیده)
49 - برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Mazie (چکیده)
50 - بررسی روند خشکسالی تحت شرایط تغییر اقلیم در حوضه کشف رود (چکیده)
51 - برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES - Maize (چکیده)
52 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر سنجنده استر و مدل متریک (چکیده)
53 - Estimation of groundwater recharge using various methods in Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
54 - Using drought indices to assess climate change impacts on drought conditions in the northeast of Iran (case study: Kashafrood basin) (چکیده)
55 - پردازش سیگنال EEG با استفاده از تبدیل wavelet و روش های غیرخطی و طبقه بندی آن با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه به منظور تشخیص اختلال اضطراب فراگیر (Generalized Anxiety Disorder (چکیده)
56 - تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده های ماهواره ای IRSدر منطقه نیشابور (چکیده)
57 - اثر آبیاری قطره‌ای سطحی و زیرسطحی بر عملکرد کمی و کیفی در زراعت سیب زمینی (چکیده)
58 - بررسی تغییرات ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: اترک میانی) (چکیده)
59 - بررسی و آنالیز زمانی-مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسان (چکیده)
60 - Agro-ecological zoning for wheat (Triticum aestivum), sugar beet (Beta vulgaris) and corn (Zea mays) on the Mashhad plain, Khorasan Razavi province (چکیده)
61 - برآورد جریان پایه با استفاده از روش های فیلتر دیجیتال بازگشتی و نرم افزار BFI_3.0، مطالعه موردی: بخشی از حوضه مهارلو-بختگان (چکیده)
62 - بررسی جزیره حرارتی شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نظریه فرکتال (چکیده)
63 - ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رود (چکیده)
64 - Hydrological investigation of Shahid-Yaqoobi dam: A successful design? (چکیده)
65 - Comparison the PERSIANN model with interpolation methods toestimate daily precipitation (A case study: North-Khorasan, Iran) (چکیده)
66 - The Investigation of Mashhad’s Heat Island by using Satellite Images and Fractal Theory (Box Counting method (چکیده)
67 - برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از مدل متریک (چکیده)
68 - مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (HadCM3, CGCM2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه کشف رود) (چکیده)
69 - Crop Water Consumption and Crop Yield Prediction under Climate Change Conditions at Northeast of Iran (چکیده)
70 - Lidar Remote Sensing for Forestry and Terrestrial Applications (چکیده)
71 - Effects of Crop Density and Irrigation Management on Water Productivity of Rice Production in Northern Iran: Field and Modeling Approach (چکیده)
72 - مقایسه مدل PERSIANN با روشهای درون یابی به منظور کاربرد در تخمین مقادیر بارندگی روزانه - خراسان شمالی (چکیده)
73 - Comparison of Climate Change Scenarios and GCM Models for Kashafrood Basin of Iran (چکیده)
74 - بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد (چکیده)
75 - پیشبینی تغییرات اقلیم در حوضه کشف رود استان خراسان طی دوره های آماری با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری (چکیده)
76 - The assessment of PERSIANN model as an alternative for interpolation methods toevaluate wheat rainfed yield (چکیده)
77 - بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود) (چکیده)
78 - An insight of using remote sensing technique on water resources management (چکیده)
79 - Using airborne lidar to predict leaf area index (چکیده)
80 - Evaluating the effects of air pollution on precipitation in the north east of Iran (چکیده)
81 - استفاده از روش سنجش از دور با دستگاه لایدار هوایی در تخمین میزان تعرق پوشش گیاهی و شاخص سطح برگ (چکیده)
82 - Evaluating the effects of UHI on climate parameters (A case study for Mashhad, khorrasan (چکیده)
83 - Using airborne lidar to predict Leaf Area Index in cottonwoodtrees and refine riparian water-use estimates (چکیده)
84 - Riparian vegetation classification from airborne laser scanning data with an emphasis on cottonwood trees (چکیده)
85 - Using Airborne Lidar to Discern Age Classes of Cottonwood Trees in a Riparian Area (چکیده)