بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

موضوع : مهندسی عمران
زبان مقاله: فارسی


موارد یافت شده: 1009

1 - Estimation of S20-Brittleness (An Input Parameter in Drilling Rate Index, Dri) Using Other Types of Brittleness (چکیده)
2 - بررسی اثر اندازۀ خرده‌لاستیک بر رفتار مکانیکی مخلوط ماسه و خرده‌لاستیک با دستگاه برش مستقیم (چکیده)
3 - بررسی اثر حداقل اندازه‌ی ذرّات بر روی رفتار مکانیکی خاک‌های دانه‌ای با استفاده از روش اجزای مجزا (DEM) (چکیده)
4 - روند تغییرات ویژگی‌های رفتاری خاک‌های دانه‌ای با مشخصات اولیه متفاوت با استفاده از روش اجزای مجزا (چکیده)
5 - مطالعه عددی رفتار لوله‌های مدفون در خاک در برابر حرکات گسل امتداد‌لغز (چکیده)
6 - نقش حمل و نقل در صنعت توریسم و گردشگری (چکیده)
7 - مقایسه¬ی روشهای تهیه ی نقشه ی آشکارسازی تغییرات حاصل از تصاویر ماهواره¬ای با قدرت تفکیک مکانی بالا از مناطق شهری (چکیده)
8 - ارزیابی عملکرد تبدیل موجک درکاهش نویز Speckle درتصاویر رادار با دهانه مصنوعی (چکیده)
9 - ریزمقیاس نمودن باند حرارتی تصویر مودیس به مقیاس حرارتی تصویر لندست با روش رگرسیون ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
10 - گسترش روش کانی برای تحلیل قاب های دوگانه (چکیده)
11 - روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی (چکیده)
12 - ترکیب روش های اجزای محدود و المان های مرزی در تحلیل اندرکنش سد قوسی و سنگ پی (چکیده)
13 - تبیین نقش دفتر مدیریت پروژه (PMO) در مدیریت پروژه مطالعه موردی: 5 سازمان در استان ذی‌قار، کشور عراق (چکیده)
14 - اثر استفاده ازآب مغناطیسی بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آجرهای رسی (چکیده)
15 - بررسی اثر آب مغناطیسی بر حد روانی وحد خمیری خاک رس مصرفی در آجرهای رسی (چکیده)
16 - بررسی پتانسیل جمع‌آوری آب باران از سطح ساختمان ها (مطالعه موردی: یکی از نواحی چندگانه شهردای مشهد) (چکیده)
17 - انتخاب سیستم مناسب جمع آوری فاضلاب شهری با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه (چکیده)
18 - بررسی تغییرات مکانی و زمانی تراز آب زیرزمینی شهر مشهد (چکیده)
19 - توسعه مدل تصمیمگیری گروهی چندشاخصه ریسک- محور برای مدیریت مؤثر حوضه آبریز بر مبنای روش ترکیبی IOWA-CP : مطالعه موردی دشت مشهد (چکیده)
20 - ارزیابی بهینه سازی اختصاص کاربری زمین شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کلونی مورچگان (چکیده)
21 - خصوصیات مکانیکی بتن با الیاف ترکیبی (چکیده)
22 - مدیریت ریسک سازمانی با رویکرد فرایندی (چکیده)
23 - استفاده از میلگردهای کلاهک دار نزدیک به هم در اتصال های تیر-ستون تحت بارگذاری چرخه یی (چکیده)
24 - بهینه سازی سازه های فضاکار چلیکی دولایه با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) (چکیده)
25 - بررسی تاثیر استفاده از قیر امولسیون کاتیونیک به عنوان افزودنی روی خواص بتن غلتکی تازه (چکیده)
26 - پیش بینی مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بار موضعی به کمک ماشین بردار پشتیبان (SVM) (چکیده)
27 - روش بارش ماسه جهت بازسازی نمونههای ماسهای برای استفاده در مدلهای آزمایشگاهی (چکیده)
28 - بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی (چکیده)
29 - بررسی چیلر خورشیدی جهت بهینه سازی مصرف در تهویه مطبوع ساختمان (چکیده)
30 - هوشمند سازی برآورد مواد معلق جامد (TSS) ورودی به تصفیهخانههای فاضلاب به کمک تحلیل رگرسیون غیر خطی (مطالعه موردی شهرک صنعتی توس مشهد) (چکیده)
31 - ارزیابی چرخه عمر در فرآیند تولید و مدیریت پسماند PVC به روش LCA و پیش بینی اثر سمیت (TEQ) دی اکسین ها به کمک روش شبکه عصبی مصنوعی ANN (چکیده)
32 - مدل سازی و پیش بینی هیدرولیکی سیلاب با استفاده از مدل های تلفیقی GIS و WMS (مطالعه موردی منطقه خوسف – خراسان جنوبی) (چکیده)
33 - تحلیل خطر واحدهای کلرزنی تصفیه آب به روش‌های FMEA و FTA، اولویت بندی فاکتورهای مؤثر به روش‌های آنتروپی شانون و SAW و ارائه مدلی جهت نظارت و کنترل ایمنی به روش PetriNet (چکیده)
34 - ارزیابی چرخه عمر آب مصرفی در تولید و اجرای بلوک‌های AAC ، NAAC ، CLC و اولویت بندی با سیستم های تصمیم گیری چند معیاره؛ مطالعه موردی واحدهای تولیدی شهر مشهد (چکیده)
35 - راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از طراحی نورگیرهای طبیعی (چکیده)
36 - اب مجازی در صنعت ساخت و ساز(با بررسی کشورهای چین، هند و استرالیا) (چکیده)
37 - زیر‌ساخت‌های تامین آب پایدار (با باز‌مطالعه تجربیات شهر‌های سبز) (چکیده)
38 - بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی (چکیده)
39 - پیش بینی میزان مصرف گاز شهری با توجه به کاربری اراضی و با استفاده از GIS در سطح شهر مشهد (چکیده)
40 - بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در میزان مصرف گاز شهری با استفاده از GIS در سطح شهر مشهد (چکیده)
41 - بررسی چالش ها و تهدیدهای پسماندهای ویژه مشهد با استفاده از مدلSWOT (چکیده)
42 - مدیریت پسماند های ویژه و ارائه راهکاه های مناسب دفع، مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
43 - ارزیابی ارتباط بین توزیع مکانی CO در فصول مختلف سال با پراکندگی کاربری اراضی در سطح شهر مشهد با استفاده از GIS (چکیده)
44 - تاثیر کاربری اراضی شهر مشهد بر توزیع مکانی آلودگی هوای ناشی از CO، در محیط GIS (چکیده)
45 - مدلسازی توزیع مکانی آلودگی هوا در فصول مختلف سال، و تاثیرپذیری آن از کاربری اراضی شهر مشهد با استفاده از GIS (چکیده)
46 - مدلسازی تاثیر کاربری اراضی بر توزیع مکانی آلودگی هوا توسط GIS (چکیده)
47 - بررسی استفاده ازسیستم کنترل هوشمند درساختمان برای بهینه سازی مصرف انرژی (چکیده)
48 - کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان یک انرژی سازگار با محیط زیست در گرمایش و سرمایش ساختمان (چکیده)
49 - مدلسازی آزمون سه محوری زهکشی شده بر روی رس نرم با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک سخت شونده (چکیده)
50 - بررسی تغییر مکان افقی شمعهای بلند تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه ای (چکیده)
51 - ظرفیت باربری پی های مسلح شده با ریزشمع (چکیده)
52 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
53 - روشی جدید جهت تعیین رابطه دبی-اشل در رودخانه های طبیعی (چکیده)
54 - براورد ررات معلق با به کارگیری اطلاعات ماهوارهای (چکیده)
55 - ادغام زمانی- مکانی تصاویر ماهواره ای به منظور کاهش بازه ی پایش پدیده ها (چکیده)
56 - مروری بر پدیده گرفتگی بیولوژیکی در سامانه زهکش لندفیل با مصالح دانه ای تحت تاثیر جریان شیرابه (چکیده)
57 - تعیین میزان جا افتادگی و چگالی جنگلها به کمک شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از داده های لایدار (چکیده)
58 - تعیین یک شاخص بهینه چند سنسوره سنجش از دوری به منظور ارتقای فرایند پایش زمان واقعی خشکسالی در مناطقی با پوشش اراضی ناهمگن (چکیده)
59 - تحلیل تکامل شهری از منظر خوشه بندی فازی و انجام آنالیز حساسیت میان داده های ورودی و نتایج مدل پیشنهادی (چکیده)
60 - بررسی و تحلیل روند توسعه شهری در شهر مشهد با استفاده از منطق فازی (چکیده)
61 - بررسی ضریب برجهندگی روسازی راه با استفاده از خاک بازیافتی تثبیت شده با سیمان (چکیده)
62 - مدلسازی عددی میز لرزان و اثر روانگرایی بر اسکله (چکیده)
63 - تاثیر مقاومت بتن بر خرابی پیشرونده¬ی دال¬های بتن مسلح (چکیده)
64 - تاثیر ضخامت دال بر خرابی پیشرونده دال های بتن مسلح (چکیده)
65 - کاربرد ANFIS در تشخیص خسارت دال‌های بتن پیش‌تنیده (چکیده)
66 - بررسی رفتار لرزه¬ای پل بزرگراه محک با استفاده از سه روش کنترل غیرفعال (چکیده)
67 - کنترل نیمه فغال سازه بنچمارک جداساز لرزه ای با استفاده از جداساز های لغزشی انحنا متغیر (چکیده)
68 - بررسی ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های دانه های در شرایط بارگذاری خارج محور (چکیده)
69 - بررسی رفتار مکانیکی توده خاک مسلح به کمک روش دوفازی (چکیده)
70 - شبیه سازی عددی پدیده روانگرایی و تاثیر آن بر اسکله (چکیده)
71 - مطالعه عددی تاثیر استفاده از زئوتکستایل بر نشست ناشی از حفاری تاسیسات شهری (چکیده)
72 - مدل‌سازی عددی دیوار خاک مسلح به‌ روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هذلولی (چکیده)
73 - بررسی عددی انتشار آلودگی نفتی در خاکهای غیر اشباع (چکیده)
74 - تشخیص آسیب در دال های بتنی پیش تنیده به کمک داده های مودال (چکیده)
75 - بدست اوردن نقاط حادثه خیز ریلی در مسیر خوی به کشور ترکیه با استفاده از نرم افزار gis (چکیده)
76 - ارزیابی وضعیت شبکه روسازی معابر با استفاده از شاخص کیفیت فازی روسازی و مقایسه با شاخص PCI (مطالعه موردی منطقه 17 شهرداری تهران) (چکیده)
77 - بررسی تأثیر کاربرد پودر میکروسیلیس در بهبود مقاومت شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی داغ (چکیده)
78 - The Determination of Landslide Hazard Zonation of Railway Track in Mountain Region by Using GIS: A Case Study of Khoy Railway Track (چکیده)
79 - طراحی جداساز لرزه ای برای ساختمانهای متداول پر اهمیت شهری (چکیده)
80 - مطالعه اثر خرده شیشه بر بهسازی خاک ریزدانه با استفاده از نتایج CBR (چکیده)
81 - اولویت بندی گزینه های تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی در بزرگراه ها مبتنی بر روش تصمیم گیری چند معیاره ) مطالعه موردی ؛ بزرگراه همت و مدرس (چکیده)
82 - شناخت و رتبه بندی نقاط حادثه ساز جاده ای (مطالعه موردی: راههای برون شهری استان خراسان رضوی) (چکیده)
83 - شناسائی و الویت بندی سیاستهای ساماندهی حمل بار و کالا در بازار بزرگ تهران (چکیده)
84 - راهکارهای مدیریت پارکینگ حاشیه ای با استفاده از روش AHP در شهر مشهد (چکیده)
85 - لزوم استفاده از مواد ضایعاتی در روسازی راه های درون شهری و برون شهری (چکیده)
86 - توسعه مدل بهینه طراحی روسازی انعطاف پذیر به روش مکانیستیک- تجربی (چکیده)
87 - مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های مربعی و مستطیلی واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید (چکیده)
88 - مدلسازی و تحلیل عددی سه بعدی رفتار شالوده های نواری واقع بر خاک ماسه ای مسلح به ژئوگرید (چکیده)
89 - تحلیل عددی تراوش در خاک های غیر اشباع با در نظر گرفتن فاز هوا (چکیده)
90 - مطالعه عددی میزان نشست زمین تحت شرایط سربار مختلف در اثر حفر تونل (چکیده)
91 - ارزیابی باز توزیع فشار آب منفذی حین گودبرداری در توده خاک ریزدانه (چکیده)
92 - بهینه‌سازی مدل خرپایی روش بست و بند در تیرهای عمیق با بازشو (چکیده)
93 - ارزیابی ویژگی های پوزولانی خاکستر لجن فاضلاب شهری بر اساس استاندارد ASTM C618 (چکیده)
94 - بررسی اثر دورپیچ های GFRP به صورت نوارهای مجزا در رفتار ستون های بتن آرمه (چکیده)
95 - مقایسه ساختارهای مختلف یک شبکه لوله ای معادل پیشنهادی برای تحلیل جریان غیرخطی دوبعدی در محیط های متخلخل درشت دانه همسانگرد (چکیده)
96 - استفاده از پسماند غباری کورههای قوس الکتریکی صنایع فولاد آلیاژی در بتن و بررسی تاثیر آن بر خواص مکانیکی مخلوط بتن (چکیده)
97 - بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP (چکیده)
98 - توسعه روش طراحی پلاستیک بر پایه عملکرد برای دیوارهای برشی فولادی کوپل (چکیده)
99 - بررسی رفتار بتن پلاستیک در آزمایش سه محوری با استفاده از یک مدل الاستوپلاستیک (چکیده)
100 - بررسی رفتار لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی بر روی پی آبرفتی (چکیده)
101 - امکان سنجی برآورد و پایش تغییرات مکانی هواویسهای با قطر کمتر از 2/5 میکرون (چکیده)
102 - تعیین ضرایب ظرفیت باربری شالوده های حلقوی به کمک روش خطوط مشخصه تنش (چکیده)
103 - به کارگیری فناوری لایدار هوابرد در ساخت مدل رقومی زمین در مناطق جنگلی (چکیده)
104 - بررسی آزمایشگاهی اثر قوس زدگی در مصالح دانه ای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه (چکیده)
105 - تحلیل زمین-آماری آلایندههای هوا با هدف آسمان آبی برای کلانشهر مشهد (چکیده)
106 - ویژگیهای بتن فوق توانمند و رفتار ترک خوردگی نمونه های کششی بتن مسلح (چکیده)
107 - ارزیابی احتمال وقوع فرسایش داخلی در بدنه ی سد بیدواز اسفراین بر اساس نتایج ابزار دقیق (چکیده)
108 - مطالعه رفتار هیدرومکانیکی یک سد باطله محور ثابت (چکیده)
109 - ویژگی‌ها و معایب استفاده از ضایعات سنگ گرانیت برای تولید بتن در جهت توسعه پایدار (چکیده)
110 - بررسی روشهای طبقهبندی طیفی مکانی تصاویر ماهوارهای به کمک طبقه بند بردار پشتیبان (چکیده)
111 - مزایای زیست‌محیطی کاربرد پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری در تولید بتن غیرمسلح (مطالعه موردی؛ کاربرد پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری اولنگ مشهد) (چکیده)
112 - بررسی تأثیر کاربرد پودر میکرو¬سیلیس در بهبود مقاومت شیارشدگی مخلوط¬های آسفالتی داغ (چکیده)
113 - مدلسازی رفتار خاکهای دانه ای غیراشباع به روش اجزا منفصل (چکیده)
114 - مدل‌سازی و حل مسئله موازنه هزینه – زمان در شرایط قطعیت (‌مطالعه موردی‌) (چکیده)
115 - بررسی مدل‌های موازنه ( هزینه - زمان - کیفیت ) در مدیریت پروژه‌ها (چکیده)
116 - اولویت‌بندی ذینفعان کلیدی در مگاپروژه‌های ساخت با تکنیک AHP-Fuzzy (مطالعه موردی: قطار شهری مشهد) (چکیده)
117 - تأثیر ذینفعان خارجی بر سازمان‌های پروژه محور (مطالعه موردی: شرکت قطار شهری مشهد) (چکیده)
118 - بررسی ضریب رفتار دیوارهای برشی بتنی با اعضای مرزی فولادی (چکیده)
119 - تاثیر استفاده از ضایعات پودر سنگ مرمر و میکروسیلیس به عنوان جایگزین بخشی از سیمان بر خواص مکانیکی بتن (چکیده)
120 - ارزیابی عملکرد اقتصادی، زیست‌محیطی و مکانیکی استفاده از فوق روان‌کننده بر پایه‌ی پلی‌کربکسیلات در بتن حاوی پودر سنگ گرانیت به عنوان جایگزین سیمان (چکیده)
121 - بررسی تاثیر تیر تراز طبقات بر رفتار دیوارهای برشی بتنی با اعضای مرزی فولادی غیرمدفون (چکیده)
122 - ارزیابی روش¬های طبقه¬بندی تصویر بر عملکرد الگوریتم STARFM (چکیده)
123 - امکان سنجی تلفیق زمانی- مکانی تصاویر مدیس و لندست (چکیده)
124 - ارزیابی دقت الگوریتم¬های طبقه¬بندی تصویر در عملکرد ادغام زمانی- مکانی تصاویر ماهواره¬ای (چکیده)
125 - ادغام زمانی- مکانی تصاویر ماهواره¬ای به منظور کاهش بازه¬ی پایش پدیده¬ها (چکیده)
126 - بررسی تأثیر استفاده از سیستم‌های جداگر لرزه‌ای بر رفتار اجزای غیر سازه‌ای ساختمان‌های فولادی با دیوار برشی (چکیده)
127 - مقایسه تأثیراستفاده از جداگرلاستیکی-سربی بر سطح عملکرد، شتاب سازه و رفتار اجزای غیر سازه‌ای ساختمان‌های فولادی با دیوار برشی (چکیده)
128 - بررسی تأثیر سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند بر رفتار اعضای بتنی مسلح با میلگرد فولادی (چکیده)
129 - بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو (چکیده)
130 - مطالعه اثر نفوذپذیری فونداسیون بر رفتار هیدرومکانیکی یک سد باطله بلندمرتبه محور ثابت (چکیده)
131 - بررسی رفتار لرزهای قابهای بتنی با بکارگیری میراگر جرمی تنظیمشده همراه با آلیاژ حافظه دار شکلی (چکیده)
132 - تحلیل ارتعاش آزاد قابهای فولادی فضاکار با نرمی پیوند (چکیده)
133 - مقایسه روشهای استاتیکی معادل و دینامیکی تاریخچه پاسخ در تحلیل لرزهای توربین بادی (چکیده)
134 - رفتارنگاری سد بیدواز اسفراین در دوران ساخت و اولین آبگیری (چکیده)
135 - حوضچه های تأخیری، راهکاری جهت توسعه و مدیریت پایدار شهری (چکیده)
136 - بررسی تاثیر عامل بار محوری بر طول مفصل پلاستیک در ستون های بتن مسلح تحت اثر انفجار از راه دور (چکیده)
137 - بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپل تحت اثر زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
138 - کنترل فعال سازه جداسازی شده و میراگر جرمی تنظیم شده چندگانه با منطق فازی تحت زلزله میدان نزدیک (چکیده)
139 - بررسی آزمایشگاهی و کاربرد کامپوزیت های سیمانی الیافی توانمند در مقاوم سازی اتصالات تیر به ستون پل های راه آهن با قاب های صلب (چکیده)
140 - بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیر مستقیم در پلان (چکیده)
141 - تحلیل دینامیکی غیرخطی سکوی شابلونی تحت اثر بار امواج (چکیده)
142 - ارزیابی حساسیت حرارتی مخلوط آسفالتی (چکیده)
143 - تحلیل حساسیت رطوبتی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریک براساس تئوری انرژی آزاد سطحی (چکیده)
144 - تخمین سختی تیرهای مسلح شده با میلگردهای GFRP پس از خسارت با استفاده از داده‌های آزمایش‎ ‎ مودال (چکیده)
145 - تحلیل المان محدود لوله‌های مدفون به‌منظور مقابله با حرکات گسل معکوس (چکیده)
146 - تأثیر پوشش بتن بر روی مقاومسازی ستونهای بتن مسلحبه روش ترکیبی NSM با میلگردهای GFRP و محصورکننده ورق CFRP (چکیده)
147 - اثر دانه بندی سبکدانه پومیس فاروج و افزودنیها روی دوام بتن سبکدانه در برابر یخزدگی (چکیده)
148 - بهبود عملکرد اتصال تیر-ستون بتنآرمه با استفاده از بتن فوق توانمند الیافی (چکیده)
149 - تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای چندلایه (چکیده)
150 - بهینه سازی سطح مقطع و شکل هندسی خرپاهای دوبعدی و سه‌بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها (PSO) (چکیده)
151 - تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای دارای سخت کننده تحت اثر ترکیب بارهای محوری و جانبی (چکیده)
152 - اثر بازشو و سخت کننده بر بسامد اصلی صفحات چندلایه (چکیده)
153 - رتبه بندی آسیب پذیری فاضلابروها جهت تدوین برنامه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب شهری با استفاده از روش SAW (چکیده)
154 - کاربرد برنامه نویسی ژنتیک در تبیین روابط ساختاری جریان غیرخطی در محیط متخلخل (چکیده)
155 - طراحی سیستم نگهداری یک مغار نیروگاهی با استفاده از روش المان مجزا (چکیده)
156 - تعیین پارامترهای رفتار غیرخطی بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی (چکیده)
157 - مقایسه¬ی تغییر شکل¬های ماندگار مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬ی کوره¬ی اکسیژنی با مخلوط¬های حاوی سرباره¬ی کوره¬ی قوس الکتریک (چکیده)
158 - استفاده از مدل لوجیت چندگانه در بررسی تاثیر تبلیغات متحرک در حواس-پرتی رانندگان در بروز تصادفات درون¬شهری (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
159 - معرفی معیارهایی برای ارزیابی روش¬های متفاوت شناسایی نقاط حادثه¬خیز (مطالعه موردی: تقاطع¬های چراغدار مشهد) (چکیده)
160 - بررسی و ارزیابی وقوع روانگرایی در پی آبرفتی سدهای خاکی (مطالعه موردی سد شوریجه) (چکیده)
161 - بررسی تأثیر شدت و مدت بارندگی بر پایداری شیروانی های خاکی در شرایط اشباع-غیر اشباع (چکیده)
162 - بررسی افزایش هزینه اقدامات ایمن سازی راه بر مقدار بهینه کاهش تصادف:مطالعه موردی خراسان رضوی (چکیده)
163 - کاربرد توابع چنذ متغیره در تخمین پارامترهای شکست سذهای خاکی (چکیده)
164 - پیشبینی پارامترهای شکست سد خاکی و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای BREACH GUI ، HEC-RAS و Arc Map )مطالعه موردی سد تبارکآباد( (چکیده)
165 - مدل سازی شکست سد خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای Breach , Hecras (چکیده)
166 - ارزیابی و مقایسه المان های اقتصادی و پارامترهای فنی HSR و تاثیر این خطوط بر سایر مدهای حمل و نقلی در کشورهای اروپایی و آسیایی (چکیده)
167 - محاسبه اثر بار مقطعی برپارامترهای تغییرشکل لوله فولادی در خط انتقال آب شهری (چکیده)
168 - بررسی عملکرد آب شیرین کن خوزشیدی فعال ترموسیفون لوله خلاء (چکیده)
169 - ارزیابی استفاده از سیستم ترموسیفون لوله خلاء در یک آب شیرین کن خورشیدی ابداعی (چکیده)
170 - تأثیر زبری طبیعی پیوسته بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در رمپ های سنگی (چکیده)
171 - مطالعه آزمایشگاهی پدیده جریان گردابی در سر ریزهای روزنه ای (مطالعه موردی: مدل سد کارون 3) (چکیده)
172 - برآورد عرض متوسط شکست سدهای خاکی در دو حالت پدیده ایجاد لوله و روگذری با الگوهای آماری چند متغیره (چکیده)
173 - الگوهای جدید چند متغیره برای برآورد دبی اوج ناشی ازشکست سدهای خاکی (چکیده)
174 - بررسی تاثیر زاویه راس در عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره ای مثلثی (چکیده)
175 - بررسی پروفیل سطح آب در سرریزهای کنگره ای (چکیده)
176 - تحلیل احتمالاتی پایداری قاب های فولادی ساده و دروازه ای با پیوندها و تکیه گاه های نرم (چکیده)
177 - مقایسه الگوریتمهای پردازش تصاویر ماهوارهای در بهینه سازی پیجویی منابع معدنی با رویکرد حفظ محیط زیست (چکیده)
178 - تهیه شاخص ترکیبی پایش خشکسالی به کمک تصاویر ماهوارهای و آنالیز (PCA) مولفه اصلی (چکیده)
179 - معرفی شاخصهای ماهوارهای خشکسالی و ارزیابی عملکرد آنها (چکیده)
180 - بررسی چند روش Image Fusion در آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی دریاچه ارومیه (چکیده)
181 - ارزیابی روشهای آشکارسازی تغییرات خطوط ساحلی دریاچه مهارلو با استفاده از دادههای سنجش از دور (چکیده)
182 - تأثیر زمان ماند و نوع ماده اولیه بر میزان تولید بیوگاز و قلیاییت در هضم بی‌هوازی ضایعات کشتارگاهی (چکیده)
183 - استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در راهبری تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شماره یک پرکندآباد مشهد) (چکیده)
184 - مزیت های نسبی سیستم ساختمانی قاب سبک فولادی (LSF) در کاهش تولید ضایعات ساختمانی و مخاطرات زیست محیطی ناشی از آن (چکیده)
185 - بررسی و مقایسه توانمندی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (چکیده)
186 - بررسی تلفیقی شاخص های کیفیت محیطی مسیرهای عابر پیاده در جزیره کیش (چکیده)
187 - ارزیابی و مدیریت عملکرد تصفیه خانه های نیمه مکانیکال از طریق پیش بینی کیفیت پساب خروجی آنها توسط مدل شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
188 - سناریوهای ارزیابی کیفی منابع آب اختلاط بتن (چکیده)
189 - بررسی حرکت رسوبات غیر چسبنده در کانال مستطیلی روبازبا شیب ملایم در اثر مهاجرت دو نقطه شکست متوالی (چکیده)
190 - به کارگیری تکنولوژی لایدار جهت ساخت مدل رقومی زمین (چکیده)
191 - بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی تقویت اتصالات تیر به ستون بتنی آسیب دیده توسط ورقه های کامپوزیتی CFRP (چکیده)
192 - بررسی رفتار لرزهای قابهای بتنی مسلح شده با آلیاژهای حافظه دار شکلی (چکیده)
193 - بررسی تغییر مکان دیوارهای بتنی مقاوم سازی شده با FRPدر مقابل بار انفجار (چکیده)
194 - مدلسازی و بررسی رفتار لرزهای اتصالات پیشساخته بتنی تحت بارهای چرخهای تناوبی (چکیده)
195 - Structural Condition Assessment by Reliability Index (چکیده)
196 - مطالعه عددی اثر پوشش بتنی بر میزان نشت از کانالهای انتقال آب و فاضلاب با تحلیل شرایط اشباع- غیراشباع (چکیده)
197 - مطالعه عددی تأثیر جنس توده خاک همگن بر میزان نشت از کانالهای بتنی با تحلیل شرایط اشباع – غیراشباع (چکیده)
198 - مقایسه تحلیل تراوش اشباع- غیراشباع با روابط تجربی موجود در تخمین میزان نشت از کانالهای آبیاری (چکیده)
199 - مدلسازی عددی نشت از کانالهای انتقال پساب با در نظر گرفتن شرایط اشباع- غیراشباع خاک (چکیده)
200 - کاربرد سیستم های خبره درتعیین اسکلت ساختمان های بلند مرتبه (چکیده)
201 - بررسی سیستم خبره فازی در جهت انتخاب نوع سیستم ساختمانی و تعیین پیکربندی ساختمان (چکیده)
202 - مطالعه عددی رفتار لوله های مدفون در خاک در برابر گسل معکوس (چکیده)
203 - تأثیر تغییرات اقلیمی بر جریان ورودی به مخازن سدها در شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: سدهای بوستان و گلستان در حوضه آبریز ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود) (چکیده)
204 - تحلیل کمانشی قابهای فولادی دو بعدی با پیوندهای گوناگون (چکیده)
205 - پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی، با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی (چکیده)
206 - مقایسه دو روش ANN و AHP در وزندهی به معیارها، در شناسایی منابع آب زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهوارهای (چکیده)
207 - کاربرد شبکه عصبی در پهنهبندی خطر زمین لغزش، با استفاده از دادههای سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی (چکیده)
208 - ارزیابی مکانی ایستگاه‌های راه آهن استان خراسان‌ رضوی با روش TOPSIS در GIS (چکیده)
209 - بررسی ضریب ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های چسبنده در شرایط بارگذاری خارج محور (چکیده)
210 - بررسی ظرفیت باربری پی های حلقوی مستقر بر خاک های دانه ای در شرایط بارگذاری خارج محور (چکیده)
211 - کاربرد سنجش از دور RS و GIS در بررسی آلودگی نوری و بررسی اثرات زیست محیطی (چکیده)
212 - تهویه طبیعی ساختمان با روش غیر فعال با استفاده از بادگیر و دودکش خورشیدی (چکیده)
213 - روش های کاربردی ارزیابی و نظارت آلودگی هوای شهری با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر (چکیده)
214 - پیش بینی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی ANFIS و GIS (چکیده)
215 - پیش بینی رشد فیزیکی به منظور درک چشم اندازهای شهری در سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به کمک FCA مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
216 - مدلی جدید برای شاخص فشردگی خاکهای ریزدانه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک (MGGP) چند ژنی (چکیده)
217 - بررسی تاثیر مخلوط خاکستر تفاله نیشکر و آهک بر پارامترهای مقاومت برشی خاک¬های ریزدانه (چکیده)
218 - بررسی توزیع تنش برشی در کانال مستطیلی روباز با زبری های نامتقارن (چکیده)
219 - بررسی بهترین روش جمع آوری رواناب های سطحی در شهر مشهد (مطالعه موردی: منطقه آب و برق مشهد) (چکیده)
220 - بررسی تاثیر هندسه بر ظرفیت گذردهی سرریزهای غیر خطی (چکیده)
221 - نگرشی جدید بر روش واکنش سیل واحد در اولویت‌بندی عملیات کنترل سیل زیرحوضه‌ها (چکیده)
222 - مقایسه سازماندار روش‌های زمین آماری برای برآورد شوری آب زیرزمینی در مناطق کویری مطالعه موردی: دشت فیض آباد- مه ولات (چکیده)
223 - در نظر گرفتن اثر میانقاب مصالح بنایی در خرابی پیشرونده قاب بتن مسلح (چکیده)
224 - ارزیابی تاثیر عمل آوری و نمک های مختلف بر مقاومت فشاری تک محوری خاکهای ریزدانه (چکیده)
225 - بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع (چکیده)
226 - بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین¬لغزه و بررسی روش‌های مختلف در پیش-بینی پدیده¬ی زمین¬لغزه (چکیده)
227 - شبیه سازی سه بعدی شالوده توربین های بادی به روش عددی اختلاف محدود (چکیده)
228 - ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک ها در شرق شهر بیرجند (چکیده)
229 - تعیین نمودار ظرفیت باربری ریزشمع با روش های عددی و تحلیلی (چکیده)
230 - صحت سنجی روش های محاسباتی ساده شده ی تحلیل سامانه ی پی - شمع (چکیده)
231 - تعیین نمودار ظرفیت باربری گروه ریزشمع توسط روش عددی و تحلیلی (چکیده)
232 - بررسی اثر گرانول لاستیک بر کاهش وزن مخصوص خاک رس (چکیده)
233 - بررسی روش‌های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل (چکیده)
234 - برآورد دبی اوج ناشی از شکست سدهای خاکی بر اساس الگوهای آماری چندمتغیره (چکیده)
235 - شبیه سازی روند توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا (چکیده)
236 - بررسی و مقایسه عملکرد روشهای مختلف پایدارسازی گودبرداری های عمیق (چکیده)
237 - بررسی عدم قطعیت در فرایند مدل¬سازی و پیش¬بینی رشد شهری با استفاده از اتوماتای سلولی و منطق فازی(مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
238 - تخمین جرم و سختی سازه با به روز رسانی الگو (چکیده)
239 - تحلیل دینامیکی تونل‌های دایروی شهری و اثر عوامل محیطی بر رفتار متفاوت این سازه‌ها (چکیده)
240 - بررسی ظرفیت باربری شمع‌های کوتاه تحت اثر بار جانبی در خاک ماسه‌ای (چکیده)
241 - بررسی رفتار سیستم‌ نوین دیوارهای برشی فولادی مرکب (چکیده)
242 - آسیب یابی خرپاها به یاری پاسخ های ایستای دارای اغتشاش (چکیده)
243 - بررسی طرح اختلاط بهینه بتن با هدف کاهش آلاینده های زیست محیطی (چکیده)
244 - استفاده از تصاویر ماهواره¬ای و داده¬های لایدار در مدلسازی اکوسیستم (چکیده)
245 - چگونگی پایش تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره¬ای (چکیده)
246 - بررسی تشخیص تغییرات در مناطق شهری با استفاده از تداخل سنجی و رادارگرامتری SAR (چکیده)
247 - پیشنهاد سیستم نگهداری نیروگاه سد پیرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC (چکیده)
248 - پیش بینی توسعه افقی شهرها با استفاده از اتوماتای سلولی فازی جهت نیل به توسعه پایدار شهری در سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
249 - بررسی کارایی الگوریتم های غیر خطی کریجینگ برای پایش تغییرپذیری مکانی رطوبت خاک (چکیده)
250 - ارزیابی دقت مکانی الگوریتم های Simple Kriging ،Ordinary Kriging جهت تخمین رطوبت خاک Universal Kriging (چکیده)
251 - ارزیابی روش های آموزش شبکه عصبیMLP به کمک خصوصیات زود یافت خاک به منظور پیش بینی رطوبت خاک (چکیده)
252 - صحت ‌سنجی تحلیل سازه‌ای در نرم‌افزار ژئوتکنیکی PLAXIS 2D (چکیده)
253 - بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی مخلوط¬های آسفالتی حاوی سرباره¬های کوره قوس الکتریک و کوره اکسیژنی (چکیده)
254 - بکارگیری زیرساخت داده¬های مکانی (SDI) به عنوان پشتیبان بعد مکانی فازهای مختلف مدیریت بحران و نمونه پیاده سازی شده آن در Geoserver (چکیده)
255 - تعیین و بررسی اقدامات مدیریت بحران سونامی در فازهای زمانی مختلف و طراحی نقشه واکنش به سونامی ایران (ITRP) با رویکرد کاهش خسارات مالی و تلفات جانی (چکیده)
256 - تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده (چکیده)
257 - تقویت صفحات فولادی دارای بازشو با استفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
258 - تحلیل دینامیکی غیرخطی صفحات فولادی تحت بارهای انفجاری (چکیده)
259 - مطالعه رفتار لرزه ای سیستم نوین دیوار برشی فولادی تقویت شده با FRP (چکیده)
260 - بررسی عملکرد پایه پل های بهسازی شده با کامپوزیت های FRP (چکیده)
261 - پیش بینی مقاومت فشاری بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی با استفاده از شبکه عصبی (چکیده)
262 - طراحی کنترل‌کننده فازی بهینه ‌شده برای کاهش پاسخ سازه در برابر نیروهای زلزله (چکیده)
263 - مقایسه مدل های Rational، SWMM و SCS به منظور تحلیل آبگرفتگی معابر در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری مشهد) (چکیده)
264 - ارزیابی مدل های DEA و TOPSIS به منظور تحلیل دوربرگردا ن ها در سیستم حمل و نقل شهری (چکیده)
265 - بررسی رفتار و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرلزجی (چکیده)
266 - ارزیابی عملکرد سرعت گیرهای معابر شهری و کنترل آنها (چکیده)
267 - بهینه‌سازی موقعیت‌های فشارسنجی در شبکه‌توزیع آب به‌منظور به‌کارگیری در کالیبراسیون با اعمال نشت های گره ای فرضی (چکیده)
268 - ارزیابی عملکرد مدل های بهینه سازی در کالیبراسیون و نشت یابی شبکه های توزیع آب با استفاده از مدل آزمایشگاهی (چکیده)
269 - بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالتی بازیافتی به روش سرد با امولسینون قیر (چکیده)
270 - ارزیابی تغییر شکلهای ماندگار مخلوطهای آسفالتی حاوی سرباره کوره قوس الکتریک (چکیده)
271 - مدل سازی قاب ساختمانی در FLAC2D و صحت سنجی نتایج با SAP (چکیده)
272 - مقاوم سازی لرزه ای اتصال تیر به ستون داخلی بتن آرمه با ورقه های پلیمری کربنی (چکیده)
273 - شناسایی مناطق در خطر زمین لغزش با استفاده از مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی و سیستم اطلاعات مکانی (چکیده)
274 - تحلیل یقین‌اندیشانه مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت (چکیده)
275 - محاسبه بار بحرانی ستون های فولادی با در نظر گرفتن اثر برش به روش اجزای محدود (چکیده)
276 - تحلیل احتمالاتی بار کمانشی تیرورق های با سوراخ دایره ای شکل (چکیده)
277 - بررسی تأثیر اجرای اجزای مرزی در بهبود عملکرد و رفتار لرزه ای سازه های پانلی پیش قالب بندی شده (چکیده)
278 - اصلاح و به سازی خاکهای رمبنده (چکیده)
279 - تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک -مهاری جهت مدلسازی عددی بر اساس داده های میدانی (چکیده)
280 - طرح شکل بهینه ی سدهای دوقوسی بتنی با سه روش تقریبی (چکیده)
281 - نقش سورفکتانت ها در فرآیند خاکشویی و زدایش آلاینده های نفتی موجود در خاک ها (چکیده)
282 - اثر خاکستر لجن فاضلاب به عنوان ماده پوزولانی بر خواص مکانیکی بتن (چکیده)
283 - تحلیل شکنندگی لرزهای برای ساختمانهای کنترل شده (چکیده)
284 - بررسی اندرکنش دیوار های برشی بتنی و دال های کف (چکیده)
285 - مطلوب سازی رفتار سازه های بلند مهاربندی شده (چکیده)
286 - استفاده از نانوتیوبهای کربنی دارای عامل کربوکسیل برای مسلح سازی و بهبود ساختار چسب سیمان (چکیده)
287 - دستیابی به مسیر سریع السیر ریلی بهینه برون شهری در GIS (چکیده)
288 - اصلاح خواص قیر با استفاده از پلیمر های پلی اتیلن سبک و پودر لاستیک در مناطق گرمسیر (چکیده)
289 - ارزیابی و پیشنهاد مدل های لوجیت مکان -مبنا به منظور انتخاب وسیله نقلیه مناسب با تاکید بر بهینه سازی زمان مسافرت های درون شهری (چکیده)
290 - آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS (چکیده)
291 - بررسی تغییرشکل افقی دیوار خاک مسلح به روش محیط دوفازی و مدل رفتاری هایپربولیک (چکیده)
292 - بررسی مود های گسیختگی اتصالات تیر به ستون در سازه های بتن آرمه به کمک مدلهای نوین (چکیده)
293 - بررسی رفتار ارتعاشی قابها به کمک پارامتر های مودال تجربی (چکیده)
294 - بررسی تاثیرات دال بر عملکرد دیوار های برشی بتنی (چکیده)
295 - بررسی اثر استفاده از سخت‌کننده در بازشو به شکل ربع دایره در رفتار دیوارهای برشی فولادی (چکیده)
296 - بررسی اثر شکل سازه زیرزمینی بر رفتار آن در زمان انفجار مدفون با کمک روش عددی اختلاف محدود (چکیده)
297 - مقایسه آنالیز دو بعدی و سه بعدی تراوش از سدهای خاکی با استفاده از نرم‏افزارهای SEEP/3D SEEP/W (چکیده)
298 - اثر میرایی لزجی در طرح مومسان قاب های خمشی (چکیده)
299 - تحلیل پایداری نا خطی هندسی و یافتن نقطه های بحرانی ساده با استفاده از چند تابع درونیاب (چکیده)
300 - تحلیل تیرهای سراسری و قاب های پل براساس پراکنش چرخش ها (چکیده)
301 - مدلسازی عددی جریان در اطراف پایه پل دایروی شکاف دار با بستر شنی تغییر شکل یافته در شرایط حفره آبشستگی در حال توسعه و توسعه بافته (چکیده)
302 - بررسی عددی و آزمایشگاهی کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در اطراف پایه های پل با مقطع دایروی بدون شکاف و شکاف دار (چکیده)
303 - بررسی پایداری جسم شناور دو بعدی با قاعده مربعی (چکیده)
304 - تحلیل آماری ضرورت ایمن سازی پروژه های درون شهری - جامعه محور در کلانشهرها بارویکرد مهندسی ارزش (نمونه موردی :پروژه شبکه فاضلاب مشهد) (چکیده)
305 - بررسی علل اقتصادی تأخیر پروژههای کلان شهری (چکیده)
306 - مطالعه ویژگیهای قوس بحرانی و رخدادهای پس از انهدام قوس پایدار در مصالح دانهای به کمک دستگاه توسعه یافته دریچه (چکیده)
307 - اتصال اعضای خمشی بتن مسلح پیش‌ساخته با استفاده از بتن فوق‌توانمند (UHPC) (چکیده)
308 - بررسی آزمایشگاهی پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح به الیاف شیشه (GFRP) و بتن در نمونه‌های تیری وصله‌دار (چکیده)
309 - ارزیابی ایمنی ترافیک در محل تونل ها (چکیده)
310 - بررسی دوام جداول بتنی در دوره یخ زدن و آب شدن در مجاورت نمک (چکیده)
311 - ساخت و مقایسه رفتار بتن سبک سازه ای با پومیس و بتن معمولی (چکیده)
312 - ارزیابی خاک های ناپایدار داخلی و ریزشویی در بستر سدها (مطالعه موردی سد میاندشت اسفراین) (چکیده)
313 - تاثیر الحاق میراگر اصطکاکی سیلندری به سازه های فولادی با رویکرد پدافند غیرعامل (چکیده)
314 - ارزیابی ارتباط بین توزیع مکانی COدر فصول مختلف سال با پراکندگی کاربری اراضی در سطح شهر مشهد با استفاده از GIS (چکیده)
315 - تاثیر کاربری اراضی شهر مشهد بر توزیع مکانی آلودگی هوایناشی از CO،در محیطGIS (چکیده)
316 - بررسی عوامل مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی انبوه‌سازی مسکن) (چکیده)
317 - ضرورت مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی – تجاری و ارائه راهکارهای اجرایی (چکیده)
318 - تحلیل عددی سه بعدی کوپل مکانیکی حرارتی رفتار یک سد بتنی وزنی در دوران ساخت (مطالعه موردی: سد اسدیه(رزه)) (چکیده)
319 - تخمین تابع نفوذپذیری هسته نفوذناپذیر سد مسجد سلیمان با استفاده از داده های آزمایشگاهی و تحلیل های عددی بازگشتی (چکیده)
320 - اثر فشار اولیه و شرایط عمل آوری بر ویژگی های رفتاری بتن پودری فعال (RPC) (چکیده)
321 - بررسی دقت داده های شناسگرهای حلقه ای در تقاطع های چراغ دار سازگار (چکیده)
322 - بررسی علل نشست سطح زمین در محل کانال های زیر سطحی شهری (چکیده)
323 - اهمیت و ضرورت مدیریت آلودگی خاک (با تاکید بر آلودگی های کشاورزی) (چکیده)
324 - بررسی تأثیر شکل تزریق جبران کننده اطراف تونل بر نشست سطحی زمین به کمک روش اجزای محدود (چکیده)
325 - بررسی قراردادهای طرح و ساخت بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور (چکیده)
326 - بایسته های اخلاق مهندسی: راهکارها (بازخوانی آیین نامه های حرفه مهندسی) (چکیده)
327 - مقایسه اجرای ساختمان به روش قالب تونلی با روش های سنتی ساخت مسکن از نگاه مدیریت ساخت (چکیده)
328 - طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) (چکیده)
329 - بررسی فشار جانبی در دیواره پل های یکپارچه بر اثر اعمال تغییر مکان سیکلی (چکیده)
330 - تحلیل پایداری و ارتعاش آزاد تیرها با نگره ی اولر برنولی به روش اجزای محدود (چکیده)
331 - بررسی عملکرد دیوار برشی فولادی مرکب با در نظر گرفتن شکل بازشوها (چکیده)
332 - تأثیر مکان بازشو در عملکرد دیوارهای برشی فولادی مرکب (چکیده)
333 - بهبود لرزه ای سیستم های جداساز توسط میراگر MR با استفاده از الگوریتم های کنترل نیمه فعال (چکیده)
334 - کنترل نیمه فعال میراگر جرمی تنظیم شده به روش ژنتیک فازی (چکیده)
335 - مقایسه رویکرد طراحی مومسان بر پایه کارکرد و رویکرد طراحی الاستیک برای طراحی لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی کوپل (چکیده)
336 - طراحی مومسان بر اساس عملکرد سیستم دیوارهای برشی فولادی کوپل در برابر زلزله (چکیده)
337 - طراحی لرزه ای و آنالیز سیستم دیوار های برشی فولادی کوپل (چکیده)
338 - اثر جداساز پایه لاستیکی-سربی بر سطح عملکرد سازه مهار بندی شده هم محور بااستفاده از تحلیل پوش آور (چکیده)
339 - مقایسه سطح عملکرد سازه مجهز به جداساز اصطکاکی و جداساز لاستیکی سربی تحت بار جانبی یکنواخت (چکیده)
340 - تحلیل شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های کنترل شده (چکیده)
341 - بررسی کارایی پرده آب بند با استفاده از روش تحلیل تراوش در سد مخزنی استلج قزوین (چکیده)
342 - بررسی عملکرد لرزه ای یک سد خاکی در حال ساخت بر روی پی آبرفتی ضعیف (مطالعه موردی: سد مخزنی سومبار) (چکیده)
343 - آسیب‌شناسی سیستم قاب فولادی سبک با رویکرد مدیریت ساخت (چکیده)
344 - ارزیابی پتانسیل گسیختگی هیدرولیکی در سد مسجد سلیمان بر اساس نتایج ابزار دقیق (چکیده)
345 - اثر بتن خودتراکم بر رفتار اتصالات خارجی تیر- ستون بتنی (چکیده)
346 - تقویت خمشی تیرهای بتن‌آرمه با استفاده از میله های دست ساز MMFRP (چکیده)
347 - بازتوزیع لنگر تیرهای سراسری بتن آرمه (چکیده)
348 - تحلیل عددی تیرهای پیوند بتن مسلح در دیوارهای همبسته (چکیده)
349 - شناسایی خسارت‌های تدریجی در سازه‌ها به کمک داده‌های ارتعاشی مودال (چکیده)
350 - بررسی اثر پارامترهای هندسی بر نشست سطحی حاصل از حفاری تونل در محیط های شهری - مطالعه موردی : خط 2 متروی مشهد (چکیده)
351 - بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی با محلوط آهک و پوزولان (چکیده)
352 - بررسی تغییرات میزان ظرفیت باربری پی های حلقوی با افزایش نسبت قطر داخلی به خارجی پی در خاکهای دانه ای به کمک آزمایش بارگذاری صفحه (چکیده)
353 - کاربرد مدل حمل و نقل برای برنامه ریزی شهر های کم کربن (چکیده)
354 - بررسی آسیب های زیست محیطی حمل و نقل ریلی با محوریت آلودگی هوا (چکیده)
355 - بررسی اثر لغزش گرهها در دکلهای انتقال نیرو (چکیده)
356 - بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار لرزه ای پل های یکپارچه (چکیده)
357 - بررسی روش تحلیل بار افزون غیرخطی در قابهای فولادی شیب دار دارای اعضای نامنشوری (چکیده)
358 - بکارگیری آلیاش اَی حافظ دار شکلی در مقایم سازی ساختماو اُی بتىی مسلح (چکیده)
359 - ارزیابی و اولویت بندی موانع پروازی توسعه فرودگاه‌ها با تکنیک TOPSIS در GIS (مطالعه موردی: فرودگاه بیرجند) (چکیده)
360 - کنترل سازه با میراگر جرمی تنظیم شده فعال با استفاده از کنترل کننده منطق فازی نوع 2 بازه ای برای تحریک لرزه ای (چکیده)
361 - ارزیابی شاخص خسارت در سازه های بتن آرمه با الگوریتم کنترل فعال (چکیده)
362 - کنترل تغییرمکان سازه جداسازی شده با جرم تنظیم شده چندگانه دو جانبه در ارتفاع و - پلان تحت اثر زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
363 - بررسی رفتار و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرفلزی جاری شونده (چکیده)
364 - بررسی تاثیر پارامترهای جریان در شیرهای پروانه ای در بازشدگی های مختلف بر فرایند کاویتاسیون (چکیده)
365 - روش خطی سازی چند مرحله ای در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی (چکیده)
366 - تحلیلی بر تصادفات و تهیه نقشه های پیش بینی وقوع تصادف (چکیده)
367 - استفاده از تحلیل قابلیت اعتماد برای بررسی روابط آیین نامه ACI 440.1R-06 در پیش بینی مقاومت پیوستگی آرماتورهای GFRP (چکیده)
368 - ساختمان سبز- ستارزاده (چکیده)
369 - کشمیری (چکیده)
370 - شیبانی (چکیده)
371 - بررسی و ارزیابی ساختار زمین شناسی سد شهر بیجار استان گیلان (چکیده)
372 - عطاران 2 (چکیده)
373 - عطاران (چکیده)
374 - کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان یک انرژی سازگار با محیط زیست در گرمایش و سرمایش ساختمان (چکیده)
375 - بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی (چکیده)
376 - تاثیر تراکم طولی و عرضی در آلودگی ناشی از ترافیک در محیط GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
377 - ارزیابی توسعه پایدار محیط زیست شهری (چکیده)
378 - استفاده از انواع آستر پوششی در لندفیل ها و مقررات مربوط به آن (چکیده)
379 - بررسی تأثیر پارامترهای فاضلاب ورودی بر دقت پیش بینی TSS پساب خروجی با استفاده ازتحلیل حساسیت مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
380 - تخمین غلظت TSS پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
381 - بررسی تاثیر محدودیت های اعمال شده در تغییر مکان جانبی نسبی بر عملکرد لرزه ای سیستم های سازه ای دیوار باربر بتن مسلح (چکیده)
382 - An Investigation on the Effect of Execution of Boundary Elements on the (چکیده)
383 - تحلیل عددی بازگشتی رفتار یک سدخاکی بلند در دوران ساخت (مطالعه موردی سد ارداک) (چکیده)
384 - توسعه مدل Fuzzy P-median به منظور تخصیص تسهیلات حمل و نقل شهری (چکیده)
385 - ارزیابی و پیشنهاد مدل های لوجیت مکان- مبنا به منظور انتخاب وسیله نقلیه مناسب با تاکید بر بهینه سازی زمان مسافرت های درون شهری (چکیده)
386 - آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی عملیاتی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS (چکیده)
387 - ارزیابی و مقایسه المان های اقتصادی و پارامترهای فنی HSR و تاثیر این خطوط بر سایر مدهای حمل و نقلی در کشورهای اروپایی و آسیایی (چکیده)
388 - استفاده از اصل جمع آثار قوا در یافتن موقعیت نشت در شبکه های آبرسانی شهری (چکیده)
389 - توسعه سیستماتیک نیروگاه‌های برقابی با استفاده از GIS و روش تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS (چکیده)
390 - اثر آب مغناطیسی بر بتن حاوی الیاف شیشه (چکیده)
391 - اثر آب مغناطیسی بر بتن حاوی الیاف پولیمر (چکیده)
392 - بررسی مدل تغییر شکل‌های دائمی و ترک‌های انعکاسی در طراحی مکانیستیک روکش برای مناطق گرمسیر ایران (چکیده)
393 - بهینه سازی خرپاهای دو بعدی با استفاده از روش گروه ذره ها (چکیده)
394 - تحلیل اثر بازشو بر مقاومت کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای از جنس مواد هدفمند (FGMs) (چکیده)
395 - تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در ستون های ساخته‌شده از ورق (چکیده)
396 - تحلیل احتمالاتی رابطه های مقاومت بتن محصورشده با FRP و پیشنهاد رابطه های جدید با استفاده از روش رگرسیون چندگانه خطی (چکیده)
397 - ثأتیر زبری های طبیعی بستر بر ابعاد هندسی حوضچه آرامش (چکیده)
398 - نشت یابی مرحله ای شبکه های توزیع آب بر اساس واسنجی فشارهای گرهی به روش الگوریتم ژنتیک (چکیده)
399 - استفاده از الگوریتم ژنتیک و رگرسیون چندمتغیره استفاده از الگوریتم تیرورق های ساخته شده از مواد غیر قطعی (چکیده)
400 - ارزیابی اثر تثبیت کننده های الیافی بر پتانسیل زهکش شدن قیر با بررسی حساسیت حرارتی و زمانی در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای(SMA) (چکیده)
401 - بررسی تاثیر گوگرد بر خواص مخلوط های آسفالتی دارای ماسه بادی (چکیده)
402 - بررسی اثر جنسیت بر تصافات از طریق رفتارهای غلط رانندگی و نوع شخصیت راننده (چکیده)
403 - بررسی و ارزیابی ریزش قیر تثبیت کننده های مختلف در مخلوطهای با استخوانبندی سنگدانه ای (چکیده)
404 - بررسی رابطه رفتار رانندگان و ایمنی ترافیک (چکیده)
405 - ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریک (EAF) (چکیده)
406 - ارزیابی اثر تثبیت کننده های الیافی بر پتانسیل زهکش شدن قیر با بررسی حساسیت حرارتی و زمانی در مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای(SMA) (چکیده)
407 - زمانبندی اتوبوسهای درون شهری با هدف حداقل کردن زمان انتظار مسافرین (چکیده)
408 - بررسی رفتار تیرهای وصله‎دار مسلح شده با میلگردهای GFRP به کمک آزمایش‎های‎ استاتیکی و مودال (چکیده)
409 - کاربرد روش های حداقل مربعات در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب رسانی (چکیده)
410 - بررسی اثر مقطع دیوار و نسبت میرایی بر روی پاسخ های لرزهای مخازن مستطیلی ذخیره آب (چکیده)
411 - تعیین محل وقوع بیشینه نوسانات فشار در طول حوضچه آرامش در سدهای بلند (مطالعه موردی حوضچه آرامش سد نمرود) (چکیده)
412 - تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب در سازه های سنگریزه ای با استفاده از روش احتمالاتی فازی (چکیده)
413 - ارائه روشی تحلیلی برای تخمین عوامل مؤثر بر نشست زمین با استفاده از داده های صحرایی و تصاویر InSAR در دشت نیشابور (چکیده)
414 - بررسی تاثیر ابعاد و فاصله شیارها در روش NSM بر رفتار خمشی تیرهای تقویت شده با میله های FRP (چکیده)
415 - بررسی خیز تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق های FRP (چکیده)
416 - بررسی اجزای محدود رفتار خمشی تیرهای بتن ارمه تقویت شده با مصالح FRP به روش NSM (چکیده)
417 - پساب صنایع سلولزی (چکیده)
418 - نگرشی بر ارتقا و بهبود وضعیت تصفیه خانه های آب و فاضلاب (چکیده)
419 - تصفیه زیستی پساب های صنایع سلولزی به روش راکتور لجن فعال (چکیده)
420 - کاربرد الگوریتم تکامل تفاضلی (DE) در بهینه سازی سیستمهای توزیع آب شهری (مطالعه موردی بر روی شبکه آبرسانی شهرتربت-جام) (چکیده)
421 - مهندسی ارزش و شیوه بکارگیری آن در پروژ ههای ساختمانی انبوه- مطالعه موردی یک مجتمع مسکونی 628 واحدی (چکیده)
422 - بکارگیری مهندسی ارزش در مدیریت پروژه (چکیده)
423 - تلفیق مدل های HEC-HMS و HEC-RAS در GIS به منظور شبیه سازی سیلاب (مطالعه موردی: حوزه جاغرق) (چکیده)
424 - معرفی مدل MUSIC و کاربرد آن در مدیریت رواناب شهری (چکیده)
425 - بررسی و ارزیابی ملاحظات فنی و زیست محیطی کاربرد انواع پسماندها در فرآیند تولید سیمان (چکیده)
426 - اولویت بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
427 - بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه (چکیده)
428 - معرفی روش های طرح مخاوطهای بازیافتی آسفالت به روش سرد با امولوسین قیر (چکیده)
429 - کاربرد سرباره کوره قوس الکتریک در روسازی راه (چکیده)
430 - بررسی روش طرح اختلاط مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه ای و مقایسه آن با مخلوطهای آسفالتی گرم (چکیده)
431 - مطالعه و تحلیل عددی فشار آب حفره ای ایجاد شده در هسته سد سنگریزه ای مسجد سلیمان (چکیده)
432 - تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
433 - رفتار لرزه ای دیوارهای برشی مرکب (چکیده)
434 - ارزیابی و مطالعه خطرها و تهدیدات در تونل های درون شهری(با محوریت آتش سوزیهای غیر عمدی) (چکیده)
435 - نقش و جایگاه سیستم های هوشمند حمل و نقل در حمل و نقل درون شهری با رویکرد زیست محیطی ( با باز مطالعه سیستم های منتخب) (چکیده)
436 - بررسی و مطالعه تحلیلی علل وقوع تصادفات جرحی، فوتی و خسارتی سال 1389 شهر مشهد و ارائه راهکارها (چکیده)
437 - مطالعه عددی بر روی کاهش نشست سطح زمین در اثر حفر تونل های سطحی با استفاده از تزریق جبران کننده (چکیده)
438 - بررسی دقت شبیه‌سازی اثر انفجاربمب نفوذگر روی سازه‌‌های زیرزمینی با کمک روش عددی اختلاف محدود (چکیده)
439 - سازگاری بین بتن اولیه و مصالح ترمیم در فرآیند ترمیم بتن (چکیده)
440 - بررسی عددی کارآیی پرده تزریق در سد مخزنی سیاهو بیرجند (چکیده)
441 - بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی – سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی (چکیده)
442 - مطالعه عددی رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی به روش غیرخطی مطالعه موردی: سد شور کرمان (چکیده)
443 - بررسی پاسخ لرزه ای یک سد خاکی به روش بلوک لغزشی نیومارک (سد مخزنی سنگرد) (چکیده)
444 - بررسی جایگزینی هسته رسی با دیوار آب بند بتن پلاستیک در بدنه سد مخزنی سومبار (چکیده)
445 - ممان اینرسی مؤثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP (چکیده)
446 - کاربرد روابط رگرسیونی در برآورد تلفات انتقال و مقایسه آنها در مناطق مختلف (چکیده)
447 - بررسی مدل های محاسبات جریان متغیر تدریجی دائمی در شبکه کانال های باز (چکیده)
448 - مدلسازی جریان سیلابی در کانالهای منشوری مستطیلی همراه با جریان تحت فشار جانبی (چکیده)
449 - اصلاح ضرایب طراحی خمشی آیین نامه ACI 440.1 در تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
450 - بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر رفتار خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
451 - بررسی ویژگی های مارشال، مدول بر جهندگی و کشش غیرمستقیم مخلوط های بازیافتی با امولسیون قیر حاوی افزودنی های سیمان و الیاف پلی پروپیلن (چکیده)
452 - بررسی تأثیر انواع الیاف تثبیت کننده بر خواص خستگی مخلوطهای آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (چکیده)
453 - بررسی پوسته های بتنی باینی (چکیده)
454 - مزیت های اجرای صنعتی ساختمان به روش قالب تونلی از نگاه مدیریت ساخت (چکیده)
455 - بررسی اثر نانوتیتانیوم و متاکائولین بر مقاومت فشاری بتن (چکیده)
456 - بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن حاوی الیاف ضایعات فولادی (چکیده)
457 - تاثیر دانه بندی های مختلف و ضخامت ملات دربرگیرنده سنگدانه ها بر خواص بتن متخلخل (چکیده)
458 - بررسی روش های تخمین دامنه تاثیر سامانه Air Sparging در حذف مواد آلی فرار از آبهای زیر زمینی (چکیده)
459 - زیست پالایی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی در پالایشگاه گاز خانگیران (چکیده)
460 - بررسی رفتار و ارائه مدلی برای پیش بینی ظرفیت خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
461 - مقاوم سازی دیوار برشی با استفاده از ورقه های FRP در حالتهای محتلف نصب (چکیده)
462 - بررسی بکارگیزی FRP در دیوارهای برشی به منظور کاهش اثر خروج از مرکزیت سازه های نامتقارن (چکیده)
463 - پیاده سازی معادلات بنیادی در تحلیل های غیرخطی اجزای محدود بتن مسلح (چکیده)
464 - بررسی آزمایشگاهی عرض و ارتفاع قوس تشکیل شده در مصالح دانه ای با استفاده از دستگاه توسعه یافته دریچه (چکیده)
465 - ارائه یک شاخص خسارت کلی برای سازه های شکل پذیر (چکیده)
466 - ارائه یک الگوریتم پیشنهادی برای ارتقاء برنامه IDARC در تعیین منحنی لنگر - انحنا مقطع (چکیده)
467 - بررسی عملکرد قاب های فلزی دوگانه توسط روش های مختلف (چکیده)
468 - تعیین جابجایی هدف قاب های فلزی با سیستم دوگانه توسط روش های مختلف (چکیده)
469 - کاربرد میراگر پاندولی اصطکاکی در قاب مهاربندی و تاثیر ان بر رفتار و پاسخ سازه (چکیده)
470 - ارزیابی شدت خسارت در سازه‌ها به کمک انرژی سیگنال‌های دریافتی از پاسخ‌های دینامیکی (چکیده)
471 - مقایسه عملکرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به منظور پیشبینی (چکیده)
472 - تحلیل حساسیت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی (چکیده)
473 - رابطه ضریب افزایش بار دینامیکی در تحلیل واژگونی پیشرونده سازه های فولادی (چکیده)
474 - بهینه سازی شکل سازه های پوسته ای با استفاده از تکنیک نربز (چکیده)
475 - معرفی الگویی ازجرم متحرک به صورت یک دستگاه سه درجه آزادی آزمایشگاهی (چکیده)
476 - مدلسازی سه بعدی گودهای میخکوبی شده با توجه به اثر سربار و اندرکنش خاک و میخ (چکیده)
477 - بررسی رفتار بتن پلاستیک تحت شرایط سه محوری و تک محوری (چکیده)
478 - طراحی طول وصله برای تأمین مقاومت و شکل ‌پذیری خمشی تیرهای بتن آرمه وصله‌دار (چکیده)
479 - بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در فشار ناشی از جریانهای گذرا در شبکه های آبرسانی (چکیده)
480 - روش نوین نشت یابی در شبکه آبرسانی با استفاده از حداقل فشار سنجی در حالت وجود دو نشت همزمان (چکیده)
481 - کاربرد اصل برهم نهی در روش نوین نشت یابی در شبکه آبرسانی (چکیده)
482 - بررسی تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه بر فشار وارد بر کوله پل های یکپارچه (چکیده)
483 - شناسایی وارزیابی خصوصیات مکانیکی خاک های رمبنده (مطالعه ی موردی منطقه ی شمال-شرق ایران) (چکیده)
484 - بررسی کاربرد سیمان و الیاف پلی پروپیلن در مخلوط آسفالت بازیافتی به روش سرد با امولسیون قیر (چکیده)
485 - تحلیل لرزه ای دیواره گود مسلح شده به روش مهاری به کمک نرم افزار FLAC3D (چکیده)
486 - عوامل موثر بر ایمنی تقاطعات همسطح شهری(مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
487 - رابطه سازی سه جزء مثلثی برای صفحه ی خمشی (چکیده)
488 - مدیریت آلودگی صوت با رویکرد کاهش ترافیک (چکیده)
489 - تحلیل ومقایسه تطبیقی ایمنی در راه های ایران و کشورهای توسعه یافته در سال های1390و1391(مطالعه موردی:استان خراسان رضوی) (چکیده)
490 - بررسی علل تامه تصادفت جرحی وفوتیبه تفکیک محدوده های سنی رانندگان در کلانشهرها(مطالعه موردی کلانشهر مشهددر سال 1389) (چکیده)
491 - بررسی نقش آلودگی هوا و صوت دربرنامه ریزی و مدیریت شهری (چکیده)
492 - پدافند غیر عامل در معماری وشهرسازی (چکیده)
493 - کاربرد سامانه های هوشمند در حمل و نقل عمومی شهری (چکیده)
494 - تحلیل صفحات خمشی با استفاده از تئوری میندلین و روش ایزوژئومتریک ICRAE2013 (چکیده)
495 - شبیه سازی یک بعدی جریان ناشی از شکست سد بر بسترهای متحرک (چکیده)
496 - بررسی اثرات اصطکاک غیرماندگار در خلال جریان های غیرماندگار (چکیده)
497 - بهینه سازی خرپای پل تحت عبور بار متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
498 - تعیین میدان تنش ها و جابجائی ها در محیط اطراف سازه های زیرزمینی با استفاده از روش بدون مش گالرکین (چکیده)
499 - مکانیسم انتشار و اتصال ترکها در محیطهای سنگی ترد تحت اثر بارهای فشاری (چکیده)
500 - تعیین ضریب تمرکز تنش مود کششی شکستگی های سنگ با استفاده از روش بدون مش گالرکین و برونیابی جابجائی (چکیده)
501 - بررسی استفاده از الیاف چوب بر خصوصیات مکانیکی بتن سبک (چکیده)
502 - اثر براده های چوب بر مقاومت فشاری بتن سبک (چکیده)
503 - بررسی سطح عملکرد سازه های پانلی بتن مسلح (چکیده)
504 - ضریب رفتار ساختمانهای پانلی پیش قالب بندی شده بتن مسلح (چکیده)
505 - بررسی محدودیت اعمال شده در تغییر مکان جانبی نسبی برای سیستمهای سازه ای دیوار باربر بتنی مسلح (چکیده)
506 - ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های پانلی بتن مسلح نیمه پیش ساخته با استفاده از تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیر خطی (چکیده)
507 - بهینه سازی توپولوژی سازه های دو بعدی با استفاده از تابع چگالی مصنوعی (چکیده)
508 - روش شناسی پژوهش در صنعت بتن کشور (چکیده)
509 - اثر عمل آوری داخلی بر مقاومت فشاری بتن سبک با استفاده از سبکدانه های لیکا باعیار سیمان مختلف (چکیده)
510 - بررسی تاثیر تغییر سطح دیوارها بر عملکرد سیستمهای سازهای دیوار باربر بتن مسلح (چکیده)
511 - تاثیر دانه بندی سبکدانه های لیکا برمقاومت فشاری بتن سبک با مقاومت بالا: مطالعه موردی (چکیده)
512 - بررسی روشهای حل اجزای محدود مسائل چپ شدگی تیرهای بدون تکیه گاههای جانبی و کمانش پیچشی ستون ها (چکیده)
513 - مقایسه نتایج تحلیلهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی در برآورد رفتار لرزه ای سیستمهای سازه ای دیوار باربر بتن مسلح (چکیده)
514 - استفاده از روشهای تقریبی در بهینه سازی شکل و ابعاد خرپاها (چکیده)
515 - بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عددی رفتار ارتعاشی مخازن مستطیلی بتنی ذخیره آب (چکیده)
516 - بهینه سازی توپو لو ژیک سازه ها به روش معیار بهینگی (چکیده)
517 - بهینه سازی شکل سازه با استفاده از مشابه سازی رشد تطبیقی درختان (چکیده)
518 - مطالعه تاثیر نوع اتصال تیر به ستون (صلب و مفصلی) بر روی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW) (چکیده)
519 - بررسی تاثیر ابعاد، شکل و موقعیت سخت کننده های طولی و حلقوی بر روی مقاومت کمانشی پوسته های استوانه ای (چکیده)
520 - تقویت تیرورق های دارای بازشو در برابر برش (چکیده)
521 - تعیین ضریب رفتار سیستم نوین دیوارهای برشی فولادی (SSW) با استفاده از روش عددی اجزای محدود (Finite Elements) (چکیده)
522 - مقایسه رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW) و سیستم مهاربندیX شکل (چکیده)
523 - بررسی رفتار اتصالات بتنی تقویت شده با کمک الیافFRP (چکیده)
524 - پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع های تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان SVM (چکیده)
525 - بررسی رفتار لرزه‌ای ساختمان‌های پانلی بتن مسلح (چکیده)
526 - تعیین ضریب شدت تنش با قابلیت اطمینان بالا به وسیله تخمین خطا و حل تطبیقی در اجزای محدود (چکیده)
527 - ارزیابی دو معیار شکست مبتنی بر ضرایب تمرکز تنش و مولفه های تنش برای پیش بینی جهت انتشار ترک در محیطهای شبه سنگی (چکیده)
528 - بررسی تأثیر فراوانی پارامترهای ورودی بر دقت پیش بینی COD پساب تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
529 - ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
530 - برداشت و حذف نیتروژن در تالاب های ساختگی (چکیده)
531 - بهینه سازی همزمان شکل پوسته و پیکره سخت کننده با روش مجانب های پویا (چکیده)
532 - برآورد خطا و بهبود میدان تنش بدست آمده از تحلیل مسائل به روش ایزوژئومتریک (چکیده)
533 - اصلاح زیستی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از کود گاوی (چکیده)
534 - شناسایی پارامترهای دینامیکی سازه توسط روش بروز رسانی الگوی سازه (چکیده)
535 - کالیبراسیون مدل های شبکه توزیع آب شهری با استفاده از روش بهینه یابی کلونی مورچه ها (چکیده)
536 - برآورد دانه بندی و نحوه گسترش رسوب در مقطع خروجی و کف حوضچه ته نشینی با استفاده از مدل اولری-لاگرانژی (چکیده)
537 - تحلیل حرکت رسوب و برآورد کارایی تله اندازی در حوضچه ترسیب با استفاده از مدل اولری-لاگرانژی (چکیده)
538 - تحلیل غیرخطی هندسی پوسته ی متقارن محوری چندلایه با لایه ی پیزوالکتریک گسترده (چکیده)
539 - روشی برای بهبود راه کار رهایی پویا (چکیده)
540 - الگوی هندسه ی بهینه ی شکل سدهای قوسی بتنی (چکیده)
541 - اثر مقاومت بتن، مقدار میلگرد و خسارت اولیه بر نتایج آزمایش دینامیکی مودال در تیرهای خمشی (چکیده)
542 - مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف برای گذرگاههای ریلی_جاده ای ایران (چکیده)
543 - مدل پیش بینی شدت وقوع تصادف برای گذرگاه های ریلی_جاده ای ایران (چکیده)
544 - تحلیل مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت با مشخصات غیرقطعی (چکیده)
545 - بررسی عوامل موثر در حادثه های خط انتقال گیسور -گناباد (چکیده)
546 - بررسی رفتار عددی دیوارهای پیش ساخته برشی کوپله تحت اثر پوش بارهای تناوبی (چکیده)
547 - بررسی مقاومت بتن ریز دانه زیر اثر ضربه در دو حالت ناگهانی و تدریجی (چکیده)
548 - مدلسازی پی پوسته ای مخروطی بتن مسلح با شیب های مختلف (چکیده)
549 - مقاومت پیوستگی بین آرماتورهای پلیمری مسلح الیافی (FRP) و بتن در تیرهای وصله‌دار (چکیده)
550 - کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب در کشاورزی و ارزیابی پتانسیل آثار آن بر خاک و گیاهان (چکیده)
551 - تعیین تعداد و موقعیت بهینه جایگاه های کلرزنی در روش ضدعفونی اقماری (چکیده)
552 - مقاومت پیوستگی وصله در تیرهای مسلح شده با آرماتورهای FRP (چکیده)
553 - بررسی و شناسایی پتانسیل خطر انواع رانندگان بر اساس رفتارهای ترافیکی، تصادفات و جرائم (چکیده)
554 - بررسی نرخ رهائی انرژی کرنشی در تیرهای بتن مسلح تقویت شده با صفحات FRPزیر اثرجداشدگی مد ترکیبی (چکیده)
555 - بررسی روش های مختلف تقویت برش اصطکاکی نمونه های بتن مسلح- کد B (چکیده)
556 - تاثیر محصورشدگی با FRP بر منحنی اندرکنش نیروی محوری-لنگر خمشی ستونهای بتن مسلح-کد B (چکیده)
557 - تحلیل پایداری سد خاکی در آبگیری و تخلیه سریع مخزن سد به روش تعادل حدی (چکیده)
558 - مدل‌سازی نرم‌افزاری تحلیل پایداری سد خاکی در حالت استاتیک و شبه استاتیک در انتهای مرحله ساخت (مطالعه مورد سد بینالود) (چکیده)
559 - تجزیه و تحلیل عدم قطعیت معادلات جریان در محیط متخلخل درشت دانه با استفاده از روش احتمالاتی فازی (چکیده)
560 - اثر الیاف نخل خرما و آهک، به عنوان تثبیت کننده طبیعی، بر خصوصیات مکانیکی خشت (در شرایط محیطیِ با 35 درصد رطوبت) (چکیده)
561 - تاثیر شعاع خمیدگی گوشه بر ظرفیت کمانش موضعی ارتجاعی اعضای فشاری ساخته شده از مقاطع نورد سرد (چکیده)
562 - تحلیل تقریبی خرابی پیشرونده سازه های فولادی (چکیده)
563 - بررسی امکان کاربری مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب نیمه مکانیکال (چکیده)
564 - آنالیز شکست برج های انتقال نیرو (چکیده)
565 - تحلیل عدم قطعیت در شبکه های جمع آوری فاضلاب با منطق فازی، (مطالعه موردی: بخشی از شبکه فاضلاب شهر مشهد) (چکیده)
566 - کیفیت روشهای اجرایی اسلب تراک بتنی در سازه های ریلی مترو و راه آهن (چکیده)
567 - تحلیل غیر خطی ستون های بتن آرمه تحت اثر خوردگی (چکیده)
568 - بررسی و مقایسه ی سطح عملکرد ساختمان 8 طبقه فولادی با مهار بندی xبه دو صورت ایزوله شده با جدا ساز لرزه ای و بدون جدا ساز لرزه ای (چکیده)
569 - پیش بینی نشست شمعها بر اساس مقاومت برشی زهکشی نشده خاک با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
570 - پیش بینی ظرفیت باربری نهایی شمع های تحت اثر بار محوری به کمک ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
571 - اثر آرماتورهای هسته بر شکل پذیری و کارائی اتصال خارجی تیر- ستون بتنی (چکیده)
572 - ارزیابی رفتار لرزه‏ ای قابهای خمشی ایزوله شده تحت زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
573 - ارزیابی رفتار لرزه‏ای ساختمان های قاب خمشی فلزی و ایزوله شده با جداگر لاستیکی- سربی، به روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی (چکیده)
574 - بررسی آسیب پذیری لرزهای و سطح عملکرد دیوار های آجری کلاف بندی شده (چکیده)
575 - سطح عملکرد قاب های فولادی متوسط با مهار بندی برون محوری هشتی شکل تحت بار گذاری استاتیکی غیر خطی (چکیده)
576 - استفاده از تحلیل های عددی و حساسیت برای بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورق های FRP (چکیده)
577 - سنجش و مقایس هی توانایی های روش های حل دستگاه معاد له های خطی در زبا نها و محیط های مختلف برنامه نویسی (چکیده)
578 - اثر سخت‌کنندگی کششی در اعضای بتنیِ مسلح به صفحات بسپاری الیافی (چکیده)
579 - تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب درکانالها با استفاده از روش حساب فازی (چکیده)
580 - افزایش دقت معادله‌ی بیلان آب به کمک رگرسیون فازی (چکیده)
581 - تحلیل دینامیکی سازه ها با رویکرد احتمال اندیشانه (چکیده)
582 - تحلیل کمانشی و پس کمانشی پوسته های استوانه ای دارای بازشو و راه های تقویت آن (چکیده)
583 - بررسی زیرفشارها دردال سرریزها ناشی از ترک ها و درزهای موجود در سرریز شوت ها (چکیده)
584 - تحلیل جریان در کانال باز با استفاده از تقریب‌های چندجمله ای در حوزه فرکانس (چکیده)
585 - رابطه سازی تقریبی برای آنالیز اولیه دیوار برشی کوپل تحت تحریک لرزه ای (چکیده)
586 - آنالیز عددی سیستم رفتار لرذه ای سیستم خرپاهای متناوب (چکیده)
587 - بررسی بازشوهای اطراف المان‌های مرزی در رفتار دیوارهای برشی فولادی (چکیده)
588 - مدل سازی رفتار عضو تیر- ستون بتن آرمه تقویت شده با FRP (چکیده)
589 - بررسی نقش برشگیرها در پانل های ساندویچی پیش ساخته بتنی(پانل های 3D) (چکیده)
590 - آنالیز عددی رفتار لرزه ای سیستم خرپای متناوب (چکیده)
591 - رابطه سازی تقریبی برای آنالیز اولیه دیوار بزشی کوپل تحت تحریک لرزه ای (چکیده)
592 - بررسی ایمنی ترافیک در ایران و ارو پا(نمونه مورد مطالعه شهر مشهد) (چکیده)
593 - بررسی خواص روسازی های آسفالتی تقویت شده با الیاف آزبست (چکیده)
594 - بررسی کاهش اثر ارتعاشات و امواج زمین لرزه بر روی سازه های اطراف با مدلسازی عددی (چکیده)
595 - بررسی رفتار لوله های فلزی مدفون در برابر حرکات دو بعدی گسل و مقاوم سازی آنها با FRP (چکیده)
596 - مقایسه سطح عملکرد قابهای 8 طبقه فولادی با مهاربند واگرا و تاتیر تعداد و محل قرارگیری بادبند بر آن (با جداساز و بدون جداساز) (چکیده)
597 - بررسی و مقایسه سطح عملکرد قابهای 8 طبقه فولادی با مهاربند واگرا و ضربدری (با جداساز و بدون جداساز) (چکیده)
598 - بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها با کامپوزیت های CFRP (چکیده)
599 - تحلیل غیرخطی استاتیکی قابهای خمشی با بکارگیری فنرهای مجازی (چکیده)
600 - تحلیل بار افزون قاب های دو بعدی با جزء قابی ناکشسان دقیق بر پایه روش سختی (چکیده)
601 - قالب جزء محدود برای صفحه ی خمشی کیرشهف چهار پهلویی (چکیده)
602 - روش رهایی پویا برای پیمایش مسیر ایستایی سازه های خرپایی (چکیده)
603 - ترک یابی در سازه های مستوی با الگوریتم ژنتیک (چکیده)
604 - مدلسازی مهاربندهای مقید شده در برابر کمانش تحت اثر بارهای دینامیکی (چکیده)
605 - امکان سنجی استفاده از پساب برکه های تثبیت فاضلاب در تغذیه منابع آب زیرزمینی (چکیده)
606 - ارزیابی استانداردهای کیفی کاربرد پساب تصفیه خانه ها در کشاورزی (چکیده)
607 - بررسی پیوست بعد زیست محیطی به برگه امتیاز دهی تعدیل شده در حسابرسی مدیریت محیط زیست (چکیده)
608 - شناسایی مدیریّت پسماندهای پزشکی در شهرمشهد و ارزیابی روشهای ارتقاء و بهبود آن (چکیده)
609 - تعیین مدل ریاضی جهت پیش بینی غلظت یون مس در سیستم های Aux Cooling نیروگاه های شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
610 - اصلاح زیستی خاک آلوده به گازوئیل با استفاده از کود گاوی (چکیده)
611 - بررسی پتانسیل حذف جلبک های موجود در آب آشامیدنی شهرها توسط پرمنگنات پتاسیم (چکیده)
612 - تعیین غلظت موثر ازن در حذف جلبک های موجود در تصفیه خانه های شهری (چکیده)
613 - بررسی تاثیر فشار و دما بر راندمان دبی عبوری از صافی های غشائی در تصفیه خانه های شهری (چکیده)
614 - حذف جلبکهای موجود در آب آشامیدنی با استفاده از ازن (چکیده)
615 - شناسایی و تشخیص جلبک های موجود در آب های آشامیدنی و حذف آن ها توسط پرمنگنات پتاسیم (چکیده)
616 - بررسی عوامل بیولوژیکی تاثیر گذار بر کیفیت آب سد طرق و تصفیه خانه شماره 2 مشهد (چکیده)
617 - مدیریت وراهکارهای کاهش آلودگی های زیست محیطی ضایعات ساختمانی وبازیافت آنها (چکیده)
618 - بررسی پارامترهای موثر بر خوردگی در بخش آب Aux.Cooling نیروگاه های سیکل ترکیبی به وسیله نمونه گیریهای آنلاین یکساله (چکیده)
619 - بررسی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تولید کننده رنگ، بو و طعم در مخازن آب سد ها (چکیده)
620 - تجزیه و تحلیل عدم قطعیت وحساسیت روابط برآورد عامل های هیدرولیکی جریان در محیط سنگریزه (چکیده)
621 - بررسی روشهای مسیریابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
622 - توسعه سیستماتیک نیروگاه‌های برقابی با استفاده از GIS و روش تصمیم‌گیری چند معیاره TOPSIS (چکیده)
623 - طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا با تأکید بر آنالیز انتخاب مسیر بهینه (چکیده)
624 - ارزیابی آلگوریتمهای کوتاهترین مسیر با تأکید بر آلگوریتم Dijkstra و کاربردهای آن در GIS (چکیده)
625 - روشی نوین برای مدلسازی و برنامه ریزی فعالیت های گروهی بشری در فضا – زمان (چکیده)
626 - ارزیابی شهرک‌های صنعتی با استفاده از MCDM فازی در GIS (چکیده)
627 - مدلسازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS (چکیده)
628 - کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی GIS طراحی و اجرای با استفاده از مدل های فازی، وزن های نشان گر و ژنتیک (چکیده)
629 - استفاده از استنتاج گری فازی برای مدل سازی روابط مکانمند در محیط GIS (چکیده)
630 - تهیه نقشه حساسیت رانش زمین از طریق سیستم استنتاج قاعده مبنای فازی (چکیده)
631 - بررسی الگوهای تعیین بازشدگی دهانه نوک ترک در بتن بر پایه نظریه قالبیت اطمینان (چکیده)
632 - بررسی قابلیت اطمینان پایداری قاب های فولادی دو بعدی با پیوندهای نیمه سخت و دارای مشخصات غیر قطعی (چکیده)
633 - اثر کنترل کننده فازی بر کاهش میزان خسارت سازه ها (چکیده)
634 - تاثیر سختی روسازه و اجزای مختلف آن بر عملکرد صلب پی ای گسترده (چکیده)
635 - بررسی رفتار لرزه ای میراگر های کنترل غیر فعال با دیافراکم محصور شده (چکیده)
636 - بررسی پیشروی خسارت و تقویت با CFRP در تیرهای بتن مسلح در فضای کرنش های مودال (چکیده)
637 - پیوستگی بتن فوق توانمند UHPC و آرماتور فولادی (چکیده)
638 - تاثیر تغییر طول حرارتی عرشه پلهای یکپارچه بر میزان فشار مقاوم وارد بر کوله پل ها (چکیده)
639 - روشی کاربردی در طرح بهینه گروه شمع (چکیده)
640 - بهینه سازی آرایش نامنظم گروه شمع ها با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک تحت بارگذاری نامتقارن (چکیده)
641 - تاثیر ژئوگرید بر افزایش ظرفیت باربری پی های نواری واقع بر خاک ماسه ای (چکیده)
642 - تحلیل دینامیکی قابلیت اطمینان قاب پرتال غیرخطی تحت اثر زلزله السنترو با شبیه سازی عدم قطعیتهای مواد و مقاطع سازه (چکیده)
643 - رابطه سازی کارآی اجزای محدود برای تحلیل مودال تیرهای با نگره ی اولر-برنولی (چکیده)
644 - تحلیل قابلیت اطمینان رابطه های موجود برای تعیین مقاومت فشاری ستون های بتنی محصور شده با FRP (چکیده)
645 - پیوستگی بین آرماتور و بتن های بازیافتی (چکیده)
646 - راهکار جدید محاسبه شار در روش حجم محدود برای حل معادلات آبهای کم عمق (چکیده)
647 - کاربرد روشهای بازسازی غیر خطی متغیرها در حل معادلات یک بعدی آبهای کم عمق (چکیده)
648 - بهبود روش های نیوتنی در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی (چکیده)
649 - ارائه روشی نوین در تحلیل هیدرولیکی شبکه های آبرسانی (چکیده)
650 - بررسی راندمان تانک رسوبگیر با شیب های مختلف با استفاده از مدل اولری-لاگرانژی (چکیده)
651 - بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری در لوله های پلیمری با قطر کم (چکیده)
652 - بهینه یابی سازه های فضاکار چلیکی دو لایه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک و شبکه‌های عصبی مصنوعی (چکیده)
653 - بررسی سطح عملکرد ساختمان با داشتن طبقه نرم با استفاده از طیف ظرفیت (چکیده)
654 - تحلیل ساختمانهای فولادی 4 و 8 طبقه مجهز به میراگر اصطکاکی با استفاده از نرم افزار ABACUS (چکیده)
655 - مقایسه تغییرات سطح عملکرد قابهای فولادی پس از افزودن مهاربند برون محور هشتی شکل به روش طیف ظرفیت (چکیده)
656 - آنالیز نیروهای ضربه ناشی از برخورد سازه های فولادی مجاور هم و نقش این نیروها در تشکیل مفصل پلاستیک در اعضای سازه در هنگام زلزله (چکیده)
657 - بررسی پارامترهای طراحی اسلب تراک بتنی (slab trak) در سازه های ریلی (چکیده)
658 - کارآیی گوشه محدب در ورودی خم برای مهار امواج مورب فوق بحرانی (چکیده)
659 - بررسی رفتار ارتعاشی و پاسخ های لرزه ای مخازن مستطیلی ذخیره آب (چکیده)
660 - مدل سازی عددی جریان آب های کم عمق با وجود امواج تیز ایستا و پویا (چکیده)
661 - بررسی اثر پارامترهای موثر بر روش ماسکینگام-کانژ در مقایسه با روش روندیابی دینامیکی (چکیده)
662 - فعّالیتهای کشاورزی و تأ ثیر آنها در آلوده نمودن آبهای سطحی و زیرزمینی (چکیده)
663 - بازیافت پسابهای صنعتی و نقش آن در کاهش بحران آب (چکیده)
664 - بهره برداری از منابع آب شور با استفاده از فرآیندهای غشائی (چکیده)
665 - ترافیک و نقش آن در آلودگی محیط زیست (چکیده)
666 - تقویت برش پانچینگ دال های تخت با استفاده از صفحات پلیمری- الیافی (CFRP) (چکیده)
667 - تحلیل دینامیکی سازه های نامتقارن تحت اثر بارهای انفجار (چکیده)
668 - اثرات انفجار بر ساختمان های بتنی مقاوم در برابر زلزله (چکیده)
669 - تخمین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
670 - استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای در کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری (چکیده)
671 - کاربرد منابع آب غیرمتعارف در کشاورزی: پتانسیل کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری به عنوان یک منبع آب آبیاری (چکیده)
672 - اولویت بندی کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری با رویکرد فازی، از نقطه نظر کاربرد در کشاورزی (چکیده)
673 - بررسی تأثیر استفاده از قطعات منیزیمی در خودرو بر آلودگی هوا (چکیده)
674 - کاربرد روش تحلیل سلسه مراتبی فازی (FAHP) در تعیین گزینه بهینه تصفیه آب های لب شور زیرزمینی (چکیده)
675 - اثر جداسازی لرزه ای سازه نیروگاههای هسته ای بر کاهش شتاب تحت اثر زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
676 - طراحی و تیپ بندی کوله های پیش ساخته پل های سواره رو با قابلیت نصب سریع (چکیده)
677 - بررسی و کاربرد اثر ترانشه ها به عنوان عایق در برابر لرزش و انتشار امواج (چکیده)
678 - دیوار برشی فولادی با ستون مرکب تحت اثربارهای تناوبی دینامیکی (چکیده)
679 - بررسی شکل پذیری تیرهای بتن آرمه ی وصله دار (چکیده)
680 - شبیه سازی جریان رسوب درون تانک رسوبگیر (چکیده)
681 - بررسی ترکیب معادلات انتقال رسوب و روش های محاسبه سرعت سقوط ذرات در مدل سازی تغییر فرم بستر روخانه (چکیده)
682 - بررسی اثرچیدمان ورق هایCFRP در مقاوم سازی دیوارهای بتنی دربرابر بار انفجار (چکیده)
683 - بررسی تاثیر چیدمان های مختلف ورق های FRP در مقاوم سازی لوله های مدفون بتنی (چکیده)
684 - بهسازی لرزه ای زیرسازه پل توسط مهاربند تسلیم شونده بدون کمانش (چکیده)
685 - بهسازی خمشی اعضای بتنی با پلیمرهای مسلح با الیاف FRP بر اساس آیین نامه ACI440.2R-08 (چکیده)
686 - بهسازی لوله های مدفون بتنی با ورق های FRP (چکیده)
687 - بررسی رفتار پانل های پیش ساخته 3D تحت اثر بارهای جانبی افزایشی (چکیده)
688 - بررسی رفتار پانل های پیش ساخته سبک سه بعدی بتنی تحت اثر بارهای جانبی رفت و برگشتی (چکیده)
689 - بررسی تغییرات پارامترهای موثردر طراحی انکرها در پایدارسازی گودبرداری ها و طرح بهینه آنها (چکیده)
690 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک منطقه قرقی مشهد و راهکارهای بهسازی آن (چکیده)
691 - تحلیل دیواره گود مسلح شده به روش تای بک به کمک نرم افزار FLAC3d (چکیده)
692 - اثر افزایش تعداد مفصل های لاستیکی بر نشست تونل های غرقابی (چکیده)
693 - مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی متورم شونده (چکیده)
694 - ارزیابی رفتار سد خاکی نهرین در طول ساخت به روش اجزای محدود و مقایسه با مقادیر واقعی حاصل از داده های ابزار دقیق (چکیده)
695 - تحلیل رفتار تونل و شالوده سطحی مجاور آن در اثر بارگذاری با نرم افزار PLAXIS (چکیده)
696 - بررسی رابطه بین ضرایب تغییر شکل خاک تعیین شده با استفاده از آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی (چکیده)
697 - بررسی تغییرات تنش اصلی میانی در حالت کرنش صفحه‌ای برای مصالح دانه‌ای (چکیده)
698 - اثر تغییر پارامترهای مکانیکی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تونل‌های دایروی شهری در تحلیل‌های شبه استاتیکی (چکیده)
699 - بررسی مقاومت مصالح حاصل از بازیافت نخاله های ساختمانی بهسازی و تثبیت شده جهت استفاده در لایه های روسازی (چکیده)
700 - تحلیل پیشرفته قاب های فولادی دو بعدی با عضوهای دارای نقص انحنای نخستین (چکیده)
701 - تحلیل کشسان مرتبه دوم و پایداری قاب های فولادی دو بعدی با پیوندهای نیمه سخت (چکیده)
702 - یک الگوی فراگیر برای اجزای غشایی چهار پهلو (چکیده)
703 - به دست آوردن تابع های شکل هرمیتی در اجزای محدود (چکیده)
704 - بهبود روش طول قوس در تحلیل غیرخطی سازه‌ها (چکیده)
705 - استفاده از تخمین های طیفی برای تعیین هیدروگراف واحد هموار شده (چکیده)
706 - توسعه معادله های همبستگی برای برآورد تلفات انتقال در رودخانه های فصلی حوزه آبخیز قره قوم (چکیده)
707 - بررسی علل خوردگی در بخش آب Aux.Cooling نیروگاه های سیکل ترکیبی و ارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
708 - اکسیداسیون کاتالیزور نوری با بکار گیری TiO2 برای تصفیه آبهای آلوده به مواد آلی (چکیده)
709 - استفاده از ترکیب ازون/UV برای تصفیه پسابهای آلی صنعتی (چکیده)
710 - بررسی علل تولید بو و رنگ در مخازن آب سد کارده و تصفیه خانه شماره 1 مشهد (چکیده)
711 - بازیافت پسابهای صنعتی و نقش آن در کاهش بحران آب (چکیده)
712 - بررسی علل خوردگی در Filling Tank نیروگاه ها و ارائه راهکارهای رفع مشکل (چکیده)
713 - تشخیص و اندازه گیری ترکیبات مولّد طعم، بو و رنگ در مخازن آب (چکیده)
714 - ترافیک و نقش آن در آلودگی محیط زیست (چکیده)
715 - فعّالیتهای کشاورزی و تأ ثیر آنها در آلوده نمودن آبهای سطحی و زیرزمینی (چکیده)
716 - بررسی اثر جداگرهای لرزه ای بر جابجاییهای طبقات و تشکیل مفاصل پلاستیک (چکیده)
717 - بررسی آسیب پذیری سازه های بلند فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی (چکیده)
718 - اثرات هیدرولوژیکی دریاچه ها و مخازن سدها بر محیط پیرامون (چکیده)
719 - توسعه روش تحلیل محیط دوفازی با تعمیم مدل رفتاری خاک (چکیده)
720 - تحلیل دیوار خاک مسلح به روش تحلیل همگن محیط دوفازی (چکیده)
721 - ارزیابی خسارت در تیرهای بتن مسلح به کمک ماتریس نرمی (چکیده)
722 - بررسی عددی عملکرد شکاف پایه در پایه های استوانه ای پل تحت شرایط جریان با زوایای برخورد گوناگون (چکیده)
723 - نشت یابی شبکه های توزیع بر اساس کالیبراسیون فشارهای گرهی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
724 - شناسایی نشت بر مبنای بهینه یابی به روش کلونی مورچه ها در شبکه های توزیع آب (چکیده)
725 - بررسی و مقایسه آزمایشگاهی تاثیر شکاف روی پایه و فاصله قرار گیری پایه های مجاور هم بر حجم و خطوط تراز حفره آبشستگی موضعی در پایه پلها (چکیده)
726 - استفاده از تبدیلات فوریه و موجک برای استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای (چکیده)
727 - ارزیابی عملکرد مدل تحلیلی نیومن و نرم افزار PMWIN در پیش بینی جریان در آکیفرهای آزاد (چکیده)
728 - ارزیابی عملکرد روشهای مکانیابی طرح نمونه گیری به منظور به کارگیری در کالیبراسیون هیدرولیکی شبکه های توزیع آب در یک شبکه مدل و یک پآیلوت از شبکه شهر مشهد (چکیده)
729 - ارزیابی برخی از پارامترهای مهم کیفی پساب در کاربرد کشاورزی (مطالعه موردی : پساب تصفیه خانه اولنگ مشهد) (چکیده)
730 - تاثیر غلظت ماده آلی برحذف بیولوژیکی نیترات از منابع آب زیرزمینی توسط راکتور بیوفیلم با بستر ثابت (چکیده)
731 - اولویت بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
732 - بررسی رفتار تحکیمی و ضریب نفوذ پذیری افقی خاک های ریزدانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی (چکیده)
733 - برآورد نشست تحکیمی خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
734 - بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی (چکیده)
735 - تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها (چکیده)
736 - کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب (چکیده)
737 - تحلیل عددی جریان در تبدیل‌ها با استفاده از شبکه تطبیقی (چکیده)
738 - شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روش های حجم محدود و تفاضل محدود (چکیده)
739 - حل تحلیلی و عددی معادلات آبهای کم عمق با ناپیوستگیهای متمرکز در بستر (چکیده)
740 - بررسی اثر انواع خاکها در برآورد سطح عملکرد سازه های نامتقارن فولادی (چکیده)
741 - بررسی رفتا لرزه ای قابهای فولادی دارای بادبند و اتصالات نیمه صلب (چکیده)
742 - بررسی رفتار غیر خطی اتصالات صفحات بادبندی در تراز فونداسیون (چکیده)
743 - بررسی رفتار غیرخطی ستون های بتن آرمه تقویت شده با FRP به روش اجزای محدود (چکیده)
744 - برآورد تأثیر استفاده از بادگیر به عنوان سامانه تهویه طبیعی بر شرایط دمای داخل ساختمان (مطالعه موردی) (چکیده)
745 - کاربرد فرآیند ورمی کمپوست در بازیافت زباله های شهری (مطالعه موردی-زباله های شهر مشهد) (چکیده)
746 - ارزیابی روش های مختلف فیزیکی شیمیایی نمک زدایی و انتخاب گزینه برتر جهت بهبود کیفیت آب های زیرزمینی (مطالعه موردی : آب چاه های بهارستان تربت حیدریه) (چکیده)
747 - تأثیر نوع فرآیند تصفیه بر جمعیت پاتوژنیک پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب (چکیده)
748 - تخمین سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال مثلثی باز (چکیده)
749 - بررسی تحلیلی روابط دبی‌ ـ اشل در کانالهای مرکب با زبریهای غیر یکنواخت (چکیده)
750 - روش تحلیلی محاسبه نشت از کانال نیمه بیضی به روش نگاشت کانفرمال (چکیده)
751 - ارزیابی رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
752 - بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بتنی با دیوارهای برشی غیر پیوسته در ارتفاع (چکیده)
753 - تحلیل لرزه ای قاب های دو بعدی با جزء قابی ناکشسان دقیق بر پایه روش سختی (چکیده)
754 - بررسی شکل پذیری و رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح با اعضاء محصور شده با FRP (چکیده)
755 - بررسی روند تغییرات فشار حفره ای در اثر احداث خاکریز جاده روی خاکهای با بافت ملایم با استفاده از روش اجزای محدود (چکیده)
756 - بررسی رفتار لرزه ای غیرخطی دیوارهای برشی بتنی کوپل (چکیده)
757 - تعیین سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال روباز مثلثی (چکیده)
758 - بررسی آزمایشگاهی و عددی کنتورهای سرعت در کانال با دیواره جدا کننده مستغرق (چکیده)
759 - مقایسه عددی کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه پل شکافدار با دو پایه پل مجزا (چکیده)
760 - بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی (چکیده)
761 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح با میلگردهای پلیمری (FRP) (چکیده)
762 - ارزیابی خسارت‌های‌ زمان بهره‌برداری در پل‌ها به کمک کرنش‌های مودال (چکیده)
763 - بررسی اثر مقاطع مختلف دیوارها برروی پاسخ دینامیکی مخازن ذخیره آب (چکیده)
764 - پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش CPT (چکیده)
765 - پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش SPT (چکیده)
766 - کاهش پاسخ لرزه ای سازه توسط چند و یک میراگر جرمی غیر فعال (چکیده)
767 - مدلسازی مهاربندهای کمانش ناپذیر به کمک برنامه اجزاء محدود (چکیده)
768 - بررسی تاثیر پذیری مدل های تحلیل آزمایشهای پمپاژ از برخی فرضیات اعمالی در آنها (چکیده)
769 - بررسی خطرات ناشی از شکست سد طرق (چکیده)
770 - بهسازی لرزه ای پلها از طریق اصلاح پاسخ توسط مهاربندهای تسلیم شونده (چکیده)
771 - بررسی تاثیر شکل و ابعاد بر رفتار جداسازهای لاستیکی (چکیده)
772 - بررسی تأثیر کربنات کلسیم ته‌نشین شده بر ویژگی‌های بتن و ملات ماسه و سیمان (چکیده)
773 - تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و روند رشد آن در ملات‌های سیمانی (چکیده)
774 - مقاوم سازی دیوارهای بتنی یکطرفه با ورق های FRP در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار (چکیده)
775 - بررسی رفتار خمشی نمونه های استوانه ای با استفاده از روش اجزای محدود (چکیده)
776 - دیوار حائل ایجاد شده با استفاده ار روش های nailing و Anchor (چکیده)
777 - تحلیل ایمنی ستونهای بتن مسلح از جنس مواد غیر قطعی با درنظر گرفتن رفتار غیرخطی و اثر محصورشدگی (چکیده)
778 - تحلیل احتمال اندیشانه مقاومت نهایی ستونهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری و با مشخصات غیرقطعی (چکیده)
779 - تحلیل و بررسی آزمایشگاهی برای افزایش کارآیی نسل جدید بتن پودر فعال سبک (LWRPC2) (چکیده)
780 - استفاده از الگوریتم ژنتیک و میانگین گیری موزون برای تعیین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی (چکیده)
781 - مدل سازی بستر و لوله در شبکه توزیع آب شهری به روش اجزای محدود با انسیس و پلاکسیس (چکیده)
782 - تأثیر آب مغناطیسی برروی برخی پارامترهای مقاومتی بتن (چکیده)
783 - اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص بتن تازه سخت شده (چکیده)
784 - اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص مکانیکی بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا (چکیده)
785 - بررسی کیفیت سنگ تونل انحراف آب سد بالارود (چکیده)
786 - رفتار نگاری تنش های ایجاد شده در بدنه سد تبارک در دوران اولین آبگیری (چکیده)
787 - ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن (چکیده)
788 - بهینه سازی سازه های فضاکار تخت دو لایه به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
789 - استفاده از مدلهای اتفاقی درشبیه‌سازی جریان رودخانه و پیش‌بینی دبی متوسط سالانه رودخانه توسط تحلیل سری‌های زمانی (چکیده)
790 - ارزیابی و شبیه سازی عملکرد شبکه آبرسانی شهر فریمان (چکیده)
791 - اثر نقص انحنای نخستین بر رفتار کشسان مرتبه دوم قابهای دو بعدی (چکیده)
792 - رابطه سازی یک جزء سه پهلو با ترک کشسان ـ مومسان (چکیده)
793 - بررسی رفتار اتصالات در تراز فونداسیون (چکیده)
794 - اثر اتصالات بر رفتار هیسترزیس قاب های خمشی کوتاه با اتصالات دوگانه (چکیده)
795 - مقایسه روش های فازی و حداکثر احتمال در تهیه لایه کاربری اراضی با کمک داده های ETM (چکیده)
796 - تجربیاتی چند در کار با مدلHEC-RAS در تحلیل جریان غیردائمی شکست سد مطالعه موردی سد بیدواز اسفراین (چکیده)
797 - برآورد ظرفیت انتقال در رودخانه ها، مسیل ها و کانال های انتقال سیلاب دارای مقاطع مرکب (چکیده)
798 - بررسی عملکرد روشهای برآورد ظرفیت انتقال درکانالهای مرکب مستقیم با زبری یکنواخت (چکیده)
799 - پیامدهای کمّی طرح جامع تأمین آب شرب مشهد بر منابع آب ‌زیرزمینی (چکیده)
800 - تلفیق GISو مدلهای هیدرولیکی در پهنه بندی سیلاب مطالعه موردی: رودخانه درونگر در شمال خراسان (چکیده)
801 - تجزیه و تحلیل عدم‌قطعیت در محاسبات عمق آب در زهکش‌‌های شهری (چکیده)
802 - ارائه فرایندی محاسباتی برای تعیین ارجعیت استفاده از معادلات انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب (چکیده)
803 - مطالعه پارامتری تقویت ستونهای بتن آرمه بامواد مرکب پلیمری (چکیده)
804 - اندر کنش پی سنگی و سدهای بتنی قوسی (چکیده)
805 - حل تحلیلی دو بعدی جریان در مقاطع مرکب متقارن با دیواره های قائم (چکیده)
806 - بررسی اعتبار رهیافتهای انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب (چکیده)
807 - رفتار خاک های گچی و اثرات سیکل های تر و خشک شدن و بارگذاری و باربرداری بر خواص آنها (چکیده)
808 - تحلیل حساسیت پارامترهای روند یابی سیلاب و تلفات انتقال در رودخانه های خشک (چکیده)
809 - بررسی رفتارهای آبگیرهای کفی مشبک با استفاده از مدل فیزیکی (چکیده)
810 - تعیین محلهای قابل فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه فاروب رومان با استفاده از مدل هیدرولیک رسوب 1D-SRH (چکیده)
811 - اثر توزیع المانهای زبری بر ضریب زبری مانینگ n (چکیده)
812 - مقایسه آبگذری جریانهای زلال و رسوبدار در روش نوین آبگیری از کف با محیط متخلخل (چکیده)
813 - تحلیل اثر باز شوی مدور درمقاومت برشی تیرورقهای فولادی (چکیده)
814 - بررسی رابطه میان تغییرات مشخصات استاتیکی و ارتعاشی تیرهای بتن مسلح به کمک آزمایش مودال تجربی (چکیده)
815 - بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصورشده با CFRP تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی و مقایسه با مدلهای تئوری (چکیده)
816 - کاربرد مواد مرکب در بهسازی سازه‌های بتنی (چکیده)
817 - مبانی بهسازی لرزه‌ای و کاربرد مواد مرکب در مهندسی عمران (چکیده)
818 - مروری بر آیین نامه ی تقویت عضوهای بتنی با ورق هایACI 440.2R-08 :FRP (چکیده)
819 - پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس با پله مثبت (چکیده)
820 - حل معادله های غیر خطی اجزای محدود با کمینه سازی عامل های نامیزان (چکیده)
821 - چند روش تعامدی برای تحلیل غیر خطی هندسی (چکیده)
822 - برآورد خسارت خرپاها به روش سادک شبه دوگان (چکیده)
823 - ضریب دبی در مدل سرریز-دریچه (چکیده)
824 - انتقال بار کف تحت جریان غیرماندگار (چکیده)
825 - سطح تسلیم مواد و تحلیل غیر خطی سازه ها (چکیده)
826 - کنترل فعال سازه با پیش بینی نوسان زمین به وسیله شبکه های عصبی در هنگام زلزله (چکیده)
827 - بهینه سازی تقریبی خرپاها (چکیده)
828 - یک جزء صفحه خمشی برای تحلیل صفحه های نازک و نیمه ضخیم (چکیده)
829 - یک فن بهینه سازی در خرپای مستوی (چکیده)
830 - تحلیل پایداری شیبهای خاکی با اجزای محدود (چکیده)
831 - تحلیل مومسان مرتبه دوم قابهای فولادی مستوی با خمش گرد محور ضعیف ستونها (چکیده)
832 - کاهش مرتبه در اجزای محدود (چکیده)
833 - گام زمانی برتر برای تحلیل غیرخطی هندسی با روش رهایی پویا (چکیده)
834 - ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود (چکیده)
835 - مطالعه چندین جزء مثلثی 6 گرهی برای صفحه خمشی (چکیده)
836 - سنجش تواناییهای شش روش جستجوی ارثی (چکیده)
837 - بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی آبگیرهای با کف مشبک (چکیده)
838 - وارد کردن اثر برش در اجزای تیری و صفحه ای نازک (چکیده)
839 - روش گسسته مستقیم تحلیل حساسیت جزء خمشی با شش درجه آزادی (چکیده)
840 - ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی (چکیده)
841 - بررسی توزیع تنش در فک پایین با تغییر ناحیه جوش (Bitting) در پروتز کامل به روش اجزای محدود (چکیده)
842 - بررسی میزان گیر مواد مختلف ترمیمی در ضایعات سایشی طوق دندان به روش اجزای محدود سه بعدی (چکیده)
843 - اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری (چکیده)
844 - راهکاری برای یافتن تابعهای شکل اجزای مثلثی (چکیده)
845 - مدیریت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت در شبکه های آبرسانی ،مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد (چکیده)
846 - دو روش پاره سازی چند مرحله ای (چکیده)
847 - معیار تسلیم شبه ترسکا و قانون سخت شوندگی کرنشی همگن (چکیده)
848 - جلوگیری از نوسان پاسخها در بهینه سازی سازه ها (چکیده)
849 - درباره بهینه سازی سازه ها و ارائه یک روش نو (چکیده)
850 - روشی نو برای بهینه سازی شکل خرپاهای فضایی (چکیده)
851 - وزن کمینه صفحه های خمشی با تغییر مرزها و مشتقات صریح جزء مرتبه بالا (چکیده)
852 - تحلیل کشسان-مومسان و برنامه رایانه ای آن (چکیده)
853 - تحلیل پویای سازه های «کش سان-موم سان» (چکیده)
854 - یک سطح تسلیم پنج پارامتری (چکیده)
855 - برخی از روشهای حل معادلات خطی و برنامه ای برای حل معادلات تنک (چکیده)
856 - پیشنهاد یک جزء محدود برای اندر کنش پل - خودرو (چکیده)
857 - محاسبه تنش در تاوه های با تقویت طولی به کمک روش مقاطع (چکیده)
858 - روش مقاطع به کمک تئوری صفحات (چکیده)
859 - توانائی توابع جهش دهنده همگراکننده درروند تحلیل غیر خطی (چکیده)
860 - مقایسه روش روند یابی دینامیکی و روش ماسکینگام-کانژ (چکیده)
861 - تعیین اثردیافراگم در تحلیل تیرهاوشبکه های خمیده ی افقی فولادی (چکیده)
862 - بررسی رفتار تیرهای فولادی مقاوم سازی شده با سیستم کامپوزیت کربن/شیشه توسط نرم افزارAnsys (چکیده)
863 - بررسی مود های گسیختگی اتصالات تیر به ستون در سازه های بتن آرمه به کمک (چکیده)
864 - اثر شکل هندسی مهاربند بر رفتار خطی قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی (چکیده)
865 - بررسی رفتار ارتعاشی قاب ها به کمک پارامتر های مودال تجربی (چکیده)
866 - لنگی برش در قابهای محیطی چند سلولی و عوامل موثر بر کاهش آن (چکیده)
867 - تاثیر میراگر TADAS در مقاوم سازی قاب فولادی خمشی متوسط (چکیده)
868 - پارامترهای لرزه ای بادبندهای دروازه ای به روش طیف ظرفیت (چکیده)
869 - مکانیسم های تخریب درون صفحه ای دیوارهای URM تحت بار زلزله، بارویکردی بر روش های متداول مقاوم سازی دیوارهای URM موجود (چکیده)
870 - مقاوم سازی قاب فولادی خمشی متوسط با میراگر TADAS (چکیده)
871 - مقایسه سیستم دو گانه قاب خمشی فولادی و دیوار برشی فولادی نازک با سیستم دو گانه قاب خمشی فولادی و مهاربندی ضربدری یا شورون به روش طراحی براساس سطوح عملکرد (چکیده)
872 - مدلسازی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC) مسلح شده با AFRP تحت خمش (چکیده)
873 - نقش احتمال خرابی گره ها در بهینه سازی سازه های قابی صفحه ای و فضایی براساس نظریه قابلیت اعتماد (چکیده)
874 - بررسی پارامتری شکل پذیری در بادبندهای برون محور (چکیده)
875 - بررسی و ارزیابی ضوابط استاندارد 2800 به منظور طرح لرزه ای ساختمانهای بتنی با سیستم دوگانه و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت (چکیده)
876 - طبقه بندی و بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بنائی غیر مسلح و مزایای مقاوم سازی آنها با کمک الیاف پلیمری مسلح شده (چکیده)
877 - بررسی رفتار سازه های فضاکاربه روش تحلیل دینامیکی غیرخطی (چکیده)
878 - تعیین پارامترهای لرزه ای چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله (چکیده)
879 - مقایسه اثر طول بر ماکزیمم پاسخ دیوار مصالح بنایی کلاف دار (چکیده)
880 - بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی و مقایسه آن با دیوارهای برشی بتنی توپر (چکیده)
881 - عملکرد لرزه ای ساختمانهای دارای پیش آمدگی (چکیده)
882 - بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار (چکیده)
883 - بررسی اثر میراگرهای TADAS در رفتار لرزه ای سازه های فولادی (چکیده)
884 - بررسی اثر p-delta بر قاب بادبندی واگرا هنگام وقوع زلزله (چکیده)
885 - مقایسه مقاوم سازی قاب خمشی متوسط با دیوار برشی فولادی نازک یا بادبند ضربدری به روش طیف ظرفیت (چکیده)
886 - نگرشی بر عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله و بررسی اثرات FRP بر بهبود عملکرد لرزه ای (چکیده)
887 - بررسی عملکردی دیوار برشی فولادی نازک در قابهای ساختمانی ساده و مقایسه آن با بادبندهای ضربدری و شورون به روش طیف ظرفیت (چکیده)
888 - تاثیر ضوابط مربوط به سیستم دوگانه در استاندارد 2800 بر سطح عملکرد ساختمان های بتنی (چکیده)
889 - مدلسازی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC) مسلح شده با AFRP تحت خمش (چکیده)
890 - مقاوم سازی ساختمانهای با اتصال خورجینی توسط بادبند زانویی (چکیده)
891 - بررسی پارامتری ضریب رفتار چلیک‌های تک لایه فضاکار (چکیده)
892 - برآورد پارامترهای لرزه ای سازه های فضاکار تک لایه (چکیده)
893 - بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی (چکیده)
894 - بررسی نقش تنگ‌ها در افزایش شکل‌پذیری ستون‌های بتن‌آرمه (چکیده)
895 - بررسی ضریب رفتار چلیک‌های تک لایه فضاکار (چکیده)
896 - ارائه جزء محدود لایه ای در تحلیل غیر خطی سازه های بتن آرمه (چکیده)
897 - روشهای ترمیم سریع و موقت پلهای آسیب دیده از زلزله (چکیده)
898 - بررسی تاثیر متغییرهای طراحی بر قابلیت اعتماد پلهای ساخته شده از تیر ورق مرکب جعبه ای (چکیده)
899 - بهسازی قابهای بتن آرمه در پلسازی با بهره گیری از FRP (چکیده)
900 - برآورد سطح عملکرد ساختمانهای بتنی با سیستم ترکیبی و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت (چکیده)
901 - بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار (چکیده)
902 - بررسی رفتار حلقه مستهلک کننده انرژی به منظور استفاده در سازه مهاربندی (چکیده)
903 - بررسی شکل پذیری و جذب انرژی قابهای مهاربندی شده هم مرکز با مکانیزم المان حلقه توسط تحلیل استاتیکی غیر خطی (چکیده)
904 - اثرات خوردگی بر رفتار پیوستگی و مقاومت قطعات کششی بتن آرمه (چکیده)
905 - بررسی پارامترهای تاثیر گذار دربرش تیرهای مقاوم سازی شده با الیاف CFRP بااستفاده از روش المان محدود (چکیده)
906 - بررسی روش طیف ظرفیت درارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش( BRBF) (چکیده)
907 - بررسی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش (BRBF ) بااستفاده از تحلیل دینا میکی غیر خطی (چکیده)
908 - بررسی افزایش دوام بتن در برابر سیکلهای یخبندان و ذوب یخ (چکیده)
909 - بررسی سطح عملکرد چلیک های فضاکار به روش طیف ظرفیت (چکیده)
910 - پارامتر های لرزه ای بادبندهای دروازه ای به روش طیف ظرفیت (چکیده)
911 - بررسی پارامتر های لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) (چکیده)
912 - بررسی سطح عملکرد سازه های تخت تک لایه فضاکار با استفاده از طیف ظرفیت برای بار قائم زلزله (چکیده)
913 - بررسی پارامتریک اثرات تغییر طول تیر پیوند بر سطح عملکرد مهاربندهای برون محور (چکیده)
914 - ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی متوسط و دیوار برشی فولادی نازک (چکیده)
915 - بررسی تاثیر کمربند تقویتی بر سازه های تخت تک لایه فضاکار تحت بار قائم زلزله (چکیده)
916 - ارزیابی لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) بر مبنای تحلیل پوش آور (چکیده)
917 - بررسی اثر لایه های AFRP بر شکل پذیری تیر های بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC ) (چکیده)
918 - تعیین ظرفیت ستون های مقاوم سازی شده با CFRP تحت بار محوری (چکیده)
919 - ترکیب ملات گوگردی برای کلاهک‌گذاری استوانه‌های بتنی (چکیده)
920 - بررسی تاثیر عملآوری تحت حرارت و فشار بر روی مقاومت فشاری بتن (چکیده)
921 - تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه‌های شکسته با استفاده از نمونه‌های استوانه‌ای (چکیده)
922 - تحلیل غیرخطی استاتیکی قابهای خمشی با بکارگیری فنرهای مجازی (چکیده)
923 - بررسی عملکردلرزه ای قابهای بتن مسلح تقویت شده با FRP (چکیده)
924 - ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP با کمک پردازش داده‌های مودال تجربی (چکیده)
925 - مقاومت فشاری و شکل پذیری ستون های بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه‌های سبک طبیعی تحت بار خارج از محوری (چکیده)
926 - بررسی سختی و مقاومت تسلیم جداساز بر پاسخ لرزه ای پلها (چکیده)
927 - تقویت تیرورقها در برابر بارهای موضعی (چکیده)
928 - بررسی عوامل موثر بر مقاومت کمانشی صفحات چند لایه مرکب FRP با و بدون سوراخ (چکیده)
929 - تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش و راههای کاهش تنشهای پسماند (چکیده)
930 - تحلیل احتمال اندیشانه کمانش صفحات ناهمسانگرد چند لایه در فضای عدم قطعیت (چکیده)
931 - تحلیل اجزای محدود غیرخطی اتصال کف ستونها با تقویت کننده های مثلثی و ذوزنقه ای (چکیده)
932 - مقاوم سازی دیوار فولادی در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار با استفاده از سخت کننده (چکیده)
933 - نقش پرلیت در ضربه پذیری بتن های سبک (چکیده)
934 - بررسی تاثیر شکل و اندازه بزرگترین سنگدانه بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی (چکیده)
935 - بررسی تاثیر مصالح و شکل سازه بر روی عملکرد سازه در برابر انفجار (چکیده)
936 - ارتقای الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه های 3R (چکیده)
937 - روشی برای ترسیم خطوط هم سرعت و تخمین دبی در کانالهای روباز (چکیده)
938 - روش تحلیلی محاسبه نشت از کانال منحنی شکل (چکیده)
939 - کنترل موج فشار جریان کذرا در خطوط انتقال آب توسط مخازن موج گیر ساده (چکیده)
940 - مطالعه آزمایشگاهی رسوب گرفتگی در سیستم جدید آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل (چکیده)
941 - محاسبه رواناب با استفاده از توزیع مکانی پارامتر های مبتنی بر توپوگرافی (چکیده)
942 - قالب جزء محدود پوسته استوانه ای (چکیده)
943 - بررسی تاثیر فولادهای عرضی و ورقهای تقویتی فولادی بر رفتار ستون های بتنی (چکیده)
944 - اکسیداسیون کاتالیزور نوری با بکار گیری TiO2 برای تصفیه آبهای آلوده به مواد آلی (چکیده)
945 - استفاده از ترکیب ازون UV برای تصفیه پسابهای آلی صنعتی (چکیده)
946 - بررسی مقاومت تیر ورقها ی تحت اثر بارهای متمرکز (چکیده)
947 - بررسی نظریه های مختلف در تعیین مقاومت برشی تیرورقها (چکیده)
948 - مقاومت تیر ورقها تحت اثر بارگذاریهای مختلف (چکیده)
949 - اثر نسبت جرم برانعطاف پذیری دیافراگم های بتنی کف (چکیده)
950 - مقایسه شیوه مقاوم سازی سازه های بتنی مسلح با استفاده از قابهای فضا کار در آیین نامه زلزله (چکیده)
951 - ارزیابی طیف طرح بار لغزش و نگرشی بر طراحی سیستم میراگر اصطکاکی پال در تحلیل خطی و مقایسه آن با تحلیل دینامیکی غیر خطی (چکیده)
952 - بررسی ضریب رفتارساختمانهای بتنی مسلح در تحلیل لرزه ای (چکیده)
953 - بررسی اثر تغییر جایگاه میراگر های جرمی در پاسخ لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح (چکیده)
954 - استفاده از الگوریتم ژنتیک در رگرسیون سمبلیک برای تخمین بار نهایی تیر ورق ها تحت اثر بارهای موضعی (چکیده)
955 - بهینه سازی شبکه های دو لایه فولادی توسط الگوریتم ژنتیک در تعامل با شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
956 - مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری (چکیده)
957 - بررسی رفتار ستونهای بتن آرمه تقویت شده با دورپیچ الیاف کربن تحت اثر نیروی برون محور (چکیده)
958 - تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با ورقهای پلیمری مسلح‌شده با الیاف (چکیده)
959 - بررسی اثر پوشش های پلیمری کربنی در تقویت و ترمیم تیرهای پیوند (چکیده)
960 - ارزیابی رفتار خمشی تیرهای بتنی در برابر خسارت به کمک آزمایش ارتعاشی (چکیده)
961 - بررسی رفتار تیرهای خمشی بتن مسلح تقویت شده با ورقهای FRP با استفاده از مدل آسیب دیدگی پلاستیک بتن (چکیده)
962 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح به کمک پارامترهای مودال تجربی (چکیده)
963 - استفاده از ورق های CFRP برای افزایش مقاومت برش پانچینگ دالهای تخت (چکیده)
964 - تقویت برشی تیرهای بتن مسلح به کمک ورق های CFRP (چکیده)
965 - بررسی تاثیر میکروسیلیس اضافه شده به ترکیب بتن بر خوردگی فولاد در بتن (چکیده)
966 - بررسی اثر مواد مضاف میکروسیلیس، هوازا و پودر خاک سنگ بر دوام بتن در برابر یخبندان (چکیده)
967 - ترکیب میکروسیلیس و افزودنی های هوازا و پودر خاک سنگ برای افزایش دوام بتن در برابر یخبندان (چکیده)
968 - مطالعه روشهای نوین کنترل سیلاب شهری و مقایسه با روشهای کلاسیک (چکیده)
969 - مقایسه 8 مدل محاسبه مقطع پایدار رودخانه (چکیده)
970 - مقایسه بین رروشهای مختلف محاسبه افت انرژی در انتقال هیدرولیکی مواد جامد (چکیده)
971 - توسعه یک مدل یک بعدی – سه بعدی برای محاسبه تغییر شکل رودخانه (چکیده)
972 - مطالعه جریان غلیظ و کاربرد در اتتقال هیدرولیکی مواذ جامد (چکیده)
973 - یک مدل جدید برای محاسبه توزیع تنش برشی در عرض رودخانه (چکیده)
974 - مطالعه مدلهای نفوذپذیری در طراحی و شبیه سازی کنترل سیلاب شهری (چکیده)
975 - مدل ریاضی شکست سد با استفاده از روش مشخصه ها (چکیده)
976 - تغییر شکل رودخانه بر اثر حمل رسوبات (چکیده)
977 - تحلیل عددی رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد کامپوزیتی با استفاده از روش اجرا محدود (چکیده)
978 - بررسی تاپیر نسبت آهک به سیمان در ملات های ماسه-سیمان-آهک (چکیده)
979 - بررسی زمان گیرش ، حد متعارف ، مقاومت فشاری و برخی دیگر از خواص ملات گچ (چکیده)
980 - تاثیر میکروسیلیس بر گیرش و مقاومت فشاری ملات های سیمانی (چکیده)
981 - بررسی مقاومت فشاری و برخی دیگر از ویژگی های ملات شفته آهکی (چکیده)
982 - بررسی تاثیر شکل و اندازه بر مقاومت نمونه های بتنی (چکیده)
983 - محاسبه هزینه های آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات جاده ای ایران (چکیده)
984 - مدل‌سازی تیرهای پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی (چکیده)
985 - بررسی رفتار ستون های بتن آرمة تقویت شده با دورپیچ CFRP تحت اثر نیروی برون محور (چکیده)
986 - برآورد دبي فاضلابروهاي مدور با استفاده از مدل تركيبي سرريز – دريچه (چکیده)
987 - بررسی مقاومت برشی منگنه‌ای (پانچینگ) دال‌های بتن سبک ساخته شده از سنگ‌دانه‌های معدنی سبک (چکیده)
988 - تعیین عمق بهینه چاهها جهت کف شنی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی (چکیده)
989 - تاثير نوع فيلر بر خواص مكانيكي و دوام بتن آسفالتي (چکیده)
990 - تاثير مصرف ماسه طبيعي بر خواص و رفتار بتن آسفالتي........ (چکیده)
991 - واکنش قلیایی - سیلیس سنگدانه های بتنی (چکیده)
992 - تغییرات لنگر - دوران در اتصال خورجینی (چکیده)
993 - روش نو در تحلیل غیر خطی براساس سختی وتری پیشرو (چکیده)
994 - مطالعه سالهای نفوذپذیری برای طراحی و شبیه سازی روش های کنترل سیلاب شهری Alternative Techniques) (چکیده)
995 - مدل ریاضی هیدرولیکی سد به روش امتدادهای مشخصه (چکیده)
996 - روش اجزای محدود برای تحلیل پی گسترده (چکیده)
997 - روشی برای تحلیل کشسان- مومسان سازه ها (چکیده)
998 - روش طول قوس بیضوی (چکیده)
999 - رفتار ستون های لاغر ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری آرماتورهای جانبی (چکیده)
1000 - بررسی لرزه ای قاب های بتن مسلح با استفاده از مدل های فنرهای سه گانه (چکیده)
1001 - تحلیل مرتبه دوم کشسان قابها با اعضای تحت اثر بارگذاری نامتقارن جانبی و بار محوری (چکیده)
1002 - جزء قوسی پیشنهادی برای تحلیل تیرها و شبکه های قوسی (چکیده)
1003 - تحلیل ارتعاش آزاد پوسته ها به روش اجزای محدود (چکیده)
1004 - تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دورگیری فولادهای عرضی (چکیده)
1005 - تحلیل پی های نواری و گسترده با الگوی دو عاملی (چکیده)
1006 - برنامه ریزی توان راکتیو در شبکه های قدرت با استفاده از روش مبتنی بر الگوریتم باز پخت تطبیقی فلزات. (چکیده)
1007 - تاملی بر تاثیر میانقابهای آجری در عملکرد لرزه ای سازه های بتنی (چکیده)
1008 - تهیه دستورالعملی برای نصب حفاظ بر روی خاکریز و مقایسه اقتصادی آن در مقابل ملایم کردن شیب خاکریزها در راههای اصلی دو خطه ایران (چکیده)
1009 - تحلیل جریان از بدنه سدهای سنگریزه ای به روش اجزا محدود در قالب شبکه ثابت (چکیده)