بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمد امینی


موارد یافت شده: 152

1 - On the rate of complete convergence for weighted sums of NSD random variables and an application (چکیده)
2 - Two competitor inequality indices in Burr XII distribution (چکیده)
3 - Some results on upper bounds for the variance of functions of the residual life random variables (چکیده)
4 - Some Results on Stochastic Properties of Spacings of Generalized Order Statictics (چکیده)
5 - Characterization of CELLULOSE FROM COFFEE SILVERSKIN (چکیده)
6 - A Matlab Program to Calculate Distribution with Maximum Renyi Entropy (چکیده)
7 - Characterization of dietary fiber from coffee silverskin: An optimization study using response surface methodology (چکیده)
8 - Dependence Structure And Test Of Independence For Some Well-known Bivariate Distributions (چکیده)
9 - نامساوی نوع لویی و نگرشی دیگر بر قانون قوی اعداد بزرگ برای متغیرهای تصادفی وابسته (چکیده)
10 - Testing for independence against orthant dependence in multivariate models (چکیده)
11 - On stochastic dominance and the strong law of large numbers for dependent random variables (چکیده)
12 - Some bivariate distributions:Construction and Properties (چکیده)
13 - Negative dependence for fuzzy random variables: basic definitions and some limit theorems (چکیده)
14 - On Upper Bounds for the Variance of Functions of Random Variables with Weighted Distributions (چکیده)
15 - Comparing the empirical powers of several independence tests in generalized FGM family (چکیده)
16 - Renyi entropy in continuous case is not the limit of discrete case (چکیده)
17 - On upper bounds for the variance of functions of the inactivity time (چکیده)
18 - Experimental study of the ratcheting effect on the fatigue life of welded aluminium 2024-T351 (چکیده)
19 - Maximal Inequalities and Some Convergence Theorems for Fuzzy Random Variables (چکیده)
20 - A fast and efficient approach to prepare starch nanocrystals from normal corn starch (چکیده)
21 - وابستگی دمی برای میانگین موزون دو تابع مفصل (چکیده)
22 - The asymptotic distribution of Gini and Zenga indices (چکیده)
23 - Archimedean copulas: constructions and properties (چکیده)
24 - ارتباط بین الگوی رگرسیون چندک مفصل و اندازه وابستگی دمی (چکیده)
25 - On stochastic dominance and the strong law of large numbers for dependent random variables (چکیده)
26 - Test of independence for Baker's bivariate distributions (چکیده)
27 - Complete Convergence for Weighted sums of FGM random sequences (چکیده)
28 - On lower bounds for the variance of functions of random variables with weighted distributions (چکیده)
29 - Test of independence for some well-known bivariate distributions (چکیده)
30 - اندازه های وابستگی مکانی و برخی ویژگی ها (چکیده)
31 - Complete Convergence forWeighted Sums ofWeakly Negative Dependent of Random Variables (چکیده)
32 - On preservation under univariate weighted distributions (چکیده)
33 - Ultrasound-assisted acid-thinning of corn starch: Morphological, physicochemical and rheological properties (چکیده)
34 - Cesaro Supermodular Order and Archimedean Copulas (چکیده)
35 - بررسی ساختار وابستگی مفصل سیبویا (چکیده)
36 - کاربرد مدل شکننده گی وایبل-گاما در داده های پژشکی (چکیده)
37 - کاربرد ترتیب های تصادفی وابسته در قابلیت اعتماد (چکیده)
38 - The influence of different plasticisers and fatty acids on functional properties of basil seed gum edible film (چکیده)
39 - Stochastic Properties of the Weighted Hazard Rate Order (چکیده)
40 - Properties of Csiszar φ-divergence and links via copula function (چکیده)
41 - شاخص تایل بر اساس توزیع لمبدای تعمیم یافته و کاربردی از آن (چکیده)
42 - On Complete Convergence of Moving Average Processes for NSD Sequences (چکیده)
43 - وابستگی سویی در مفصل های نامتقارن (چکیده)
44 - مشخصه سازی توزیعها با استفاده از کرانهای واریانس (چکیده)
45 - بررسی ساختار وابستگی زمان های اصابت فرآیندهای تصادفی دو بعدی (چکیده)
46 - ترتیب تصادفی همبستگی و برخی ویژگیهای آن (چکیده)
47 - Morphological, physicochemical, and viscoelastic properties of sonicated corn starch (چکیده)
48 - Conditionally Mean Inactivity Time Concept (چکیده)
49 - Asymptotic Behavior of some Income Inequality Indexes (چکیده)
50 - Characterisation of a new biodegradable edible film based on sage seed gum: Influence of plasticiser type and concentration (چکیده)
51 - Preservation of Dependence Concepts Under Bivariate Weighted Distributions (چکیده)
52 - On a bivariate Kumaraswamy type exponential distribution (چکیده)
53 - On a new absolutely continuous bivariate generalized exponential distribution (چکیده)
54 - Some moment inequalities for fuzzy martingales and their applications (چکیده)
55 - Some Limit Theorems for Independent Fuzzy Random Variables (چکیده)
56 - On a general structure of the bivariate FGM type distributions (چکیده)
57 - Dependence properties of bivariate distributions with proportional (reversed) hazards marginals (چکیده)
58 - Stochastic Ordering for C-Fuzzy Random Variables and Its Applications (چکیده)
59 - ویژگیهایی از مدلهای شکننده گی جمعی (چکیده)
60 - تحلیل وابستگی دمی مفصل های درختی (چکیده)
61 - New Fuzzy Stochastic Orders for Ranking Fuzzy Random Variables (چکیده)
62 - Families of copulas generated by univariate function (چکیده)
63 - Some limit theorems for fuzzy martingales (چکیده)
64 - Weakly Negative Dependent of Random Variables With Applications (چکیده)
65 - همگرایی کامل شکلهای دوخطی و درجه دوم متغیرهای تصادفی زیرگاوسی وابسته (چکیده)
66 - Aspects of dependence structures and stochastic orders (چکیده)
67 - وابستگی دمی و کاربرد آن در بازارهای تجاری (چکیده)
68 - تابع توزیع کندال و ترتیب های تصادفی (چکیده)
69 - Tests of independence for GFGM distributions-power comparison by simulation (چکیده)
70 - تحلیلی از برآوردگرهای اندازه وابستگی دمی بالا (چکیده)
71 - رگرسیون چندک غیر خطی به کمک تابع مفصل (چکیده)
72 - مقایسه عددی برخی از اندازه های فی-واگرا برای مفصل های فارلی-گامبل-مورگنسترن تعمیم یافته (چکیده)
73 - Ranking Fuzzy Random Variables Based on New Fuzzy Stochastic Orders (چکیده)
74 - Further Results for a General Family of Bivariate copulas (چکیده)
75 - Conditional Tsallis Entropy (چکیده)
76 - A general approach of preserving of some aging classes under weighting (چکیده)
77 - Renyi entropy in Continuous case is not the limit of discrete case (چکیده)
78 - Complete convergence of moving-average processes under negative dependence sub-Gaussian assumptions (چکیده)
79 - Asymptotic behavior of product of two heavy-tailed Dependent Random Variables (چکیده)
80 - بررسی تغییرات مکانی نیترات آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از روش‌های زمین آمار (چکیده)
81 - بررسی ساختار وابستگی مفصلهای مقدار فرین (چکیده)
82 - مفصل فی-واگرای بهینه در خانواده مفصلهای FGM تعمیم یافته (چکیده)
83 - ترتیب تصادفی کل زمان آزمون تعمیم یافته و کاربردهای آن (چکیده)
84 - بررسی ساختر وابستگی مدلهای بی ثبات (چکیده)
85 - مدل سازی به وسیله تابع مفصل برای داده های بریده شده از چپ و سانسور شده از راست (چکیده)
86 - Structure of generalized bivariate Lomax distribution based on dependence (چکیده)
87 - On a class of distributions generated by stochastic mixture of the extreme order statistics of a sample of size two (چکیده)
88 - Dilute solution properties of Balangu (Lallemantia royleana) seed gum: Effect of temperature, salt, and sugar (چکیده)
89 - ترتیبهای تصادفی وابسته مثبت با استفاده از تابع مفصل (چکیده)
90 - Some moment inequalities for symmetric random variables (چکیده)
91 - بررسی رفتار مجانبی اندازه های وابستگی دمی (چکیده)
92 - Preservation of some Stochastic Orders under Distortion (چکیده)
93 - ویژگیهایی از اندازه فی واگرا به کمک مفصل (چکیده)
94 - ترتیب تصادفی EW و برخی ویژگیهای آن (چکیده)
95 - Some Fuzzy Stochastic Orderings for Fuzzy Random Variables (چکیده)
96 - Bayesian Estimation on Lifetime Data under the Vague Environment (چکیده)
97 - Numerical solution of stochastic differential equation corresponding to continuous distributions (چکیده)
98 - بررسی رفتار مجانبی ضرایب وابستگی دمی (چکیده)
99 - Aspects of Negative Dependence Structures (چکیده)
100 - On the Kolmogorov inequalities for quadratic forms of dependent uniformly bounded random variables (چکیده)
101 - ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی از آنتروپی رنی ماکسیمم (چکیده)
102 - Aspects of Dependence in Generalized Farlie-Gumbel-Morgenstern Distributions (چکیده)
103 - Power comparison of independence test for Farlie-Gumbel-Morgenstern family (چکیده)
104 - درجه بندی و تنظیم قیمت های به کمک مینیم اطلاع رنی. (چکیده)
105 - Strong Laws for Weighted Sums of Negative Dependent Random Variables (چکیده)
106 - یک خانواده از توزیعهای دو متغیره وابسته (چکیده)
107 - برخی ویژگیهای متغیر های تصادفی وابسته (چکیده)
108 - یک ویژگی مفید متغیرهای تصادفی (چکیده)
109 - نامساوی برنشتاین برای متغیرهای تصادفی وابسته (چکیده)
110 - The almost sure convergence of weighted sums of ND r.v.s (چکیده)
111 - Negatively dependent bounded random Variable probability inequalities and the S.L.L.N (چکیده)
112 - Some probability inequalities (چکیده)
113 - Estimates for tail probabilities of bilinear forms in negatively dependent subgaussian random variables (چکیده)
114 - Information Measures via Copula Functions (چکیده)
115 - COMPLETE CONVERGENCE FOR NEGATIVELY DEPENDENT RANDOM VARIABLES (چکیده)
116 - The strong law of large numbers for ND generalized Gaussian random variables (چکیده)
117 - Structure Of Generalized Bivariate Lomax Distribution Based On Dependence And Information Measures (چکیده)
118 - A Kolmogorov inequality for quadratic forms of (چکیده)
119 - استنباط آماری در مورد میانگین متغیرهای تصادفی فازی (چکیده)
120 - Some concepts of ND for bivariate distributions with applications (چکیده)
121 - Power comparison of independence test for Farlie-Gumbel-Morgenstern family (چکیده)
122 - Aspects of Dependence in Cuadras–Auge Family (چکیده)
123 - SOME CONCEPTS OF NEGATIVE DEPENDENCE FOR BIVARIATE DISTRIBUTIONS AND APPLICATIONS (چکیده)
124 - Some maximal inequalities for quadratic forms of negative superadditive dependence random variables (چکیده)
125 - رگرسیون فازی موزون چندگانه و جدول آنالیز واریانس (چکیده)
126 - فواصل اطمینان آماری با داده های فازی (چکیده)
127 - نامساوی هافدینگ برای متغیرهای تصادفی وابسته منفی و برخی کاربردهای آن (چکیده)
128 - some maximal inequalities for quadratic forms of negative superadditive dependence r.v. s (چکیده)
129 - Asymptotic Behavior of product of two heavy-tailed Dependent Random Variables (چکیده)
130 - Information Measures via Copula Functions (چکیده)
131 - Characterizations of independence under certain negative dependence structures (چکیده)
132 - Asymptotic Behavior of Convolution of Dependent Random Variables with Heavy-Tailed Distributions (چکیده)
133 - معرفی خانواده توزیعهای GSو برخی کاربردهای آن (چکیده)
134 - ترتیبهای تصادفی TTTو GTTTو برخی ویژ گیهای آنها (چکیده)
135 - The Almost Sure Convergence for Weighted Sums of Linear Negatively Dependent Random Variables (چکیده)
136 - معیارهای تشخیص توزیعهای غیر گاوسی (چکیده)
137 - بررسی مکانیسم های گرفتگی، روش های کنترل، پیشگیری و تمیز کردن غشاها در صنایع لبنی (چکیده)
138 - معرفی خانواده توزیعهای زیر نمائی و برخی کاربردهای آن (چکیده)
139 - متغیرهای تصادفی مرتبط منفی و برخی کاربردهای آنها (چکیده)
140 - برخی مثالهای نقض در وابستگی منفی (چکیده)
141 - Some maximal inequalities for random variables and applications (چکیده)
142 - Physical-mechanical properties and chemical compotion of Balangu seed - Lallemantia royleana (چکیده)
143 - Complete convergence of moving-average processes under (چکیده)
144 - Relationships among some concepts of multivariate (چکیده)
145 - مفاهیمی از آنتروپی نوزیع پواسون و دو جمله ای (چکیده)
146 - ترتیبهای تصادفی وابسته مثبت (چکیده)
147 - توابع مفصل چند جمله ای و وابستگیهای منفی (چکیده)
148 - Moment inequalities and applications for negative (چکیده)
149 - Some strong limit theorems of weighted sums for negatively (چکیده)
150 - COMPLETE CONVERGENCE and SOME MAXIMAL (چکیده)
151 - Aspects of dependence in Lomax distribution (چکیده)
152 - Asymptotic Behavior of Weighted Sums of Weakly Negative (چکیده)