دانش کشاورزی, دوره (18), شماره (1), سال (2008-4) , صفحات (161-170)

عنوان : ( تشخیص و شمارش باکتری های سلولولتیک فیبروباکتر سوکسینوجنز (Fibrobacter succinogenes) و رومینوکوکوس فلیوفسینز (Ruminococcus flavefaciens) در شکمبه گوساله­ های تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر با استفاده از تکنیک Quantitative-PCR )

نویسندگان: بهنام صارمی , عباسعلی ناصریان , محمدرضا نصیری , امیر محمدی ملامحمدقلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور انجام این آزمایش از شکمبه هیجده گوساله ماده هلشتاین در سنین30، 60 و 90 روزگی نمونه گیری با استفاده از لوله مری از طریق دهان صورت گرفت. گوساله ها جیره پایه یکسان و سطوح مختلفی از مخمر ساکارومایسز سرویسیا (Saccharomyces cerevisiae) را به طور روزانه دریافت می کردند (صفر، 5/0 و 1 درصد ماده خشک جیره پایه). نتایج نشان دادند که تکنیک PCR توانایی تشخیص باکتری فیبروباکتر سوکسینوجنز را در سطح دو کپی از DNA خالص دارد. همچنین نشان داده شد که با استفاده از این روش می توان به تشخیص باکتری های فیبروباکتر سوکسینوجنز و رومینوکوکوس فلیوفسینز در مایع شکمبه پرداخت و قطعات تولید شده بر روی ژل آگارز پس از انجام الکتروفورز کاملاً با سایر گزارشات همخوانی داشت. به علاوه نشان داده شد که می توان از روش Multiplex-PCR نیز برای تشخیص آنها استفاده نمود. نتایج نشان دادند که با استفاده از Quantitative-PCR می توان به شمارش تعداد باکتری فیبروباکتر سوکسینوجنز پرداخت و مشخص شد که سطوح مختلف مخمر تاثیر معنی داری بر جمعیت باکتری فیبروباکتر سوکسینوجنز نداشته است. اثر دوره یا زمان نمونه گیری معنی­دار بود (0001/0 P<) و با توجه به مقادیر مربوط به جمعیت این باکتری در دوره های مختلف نمونه گیری (30، 60 و 90 روزگی) در هر یک از تیمارها به وضوح می توان روند افزایشی جمعیت این باکتری را در طی دوره رشد گوساله مشاهده نمود. به طور کلی به نظر می رسد که می توان از روش Quantitative-PCR در شمارش باکتری فیبروباکتر سوکسینوجنز در شکمبه استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, Quantitative-PCRباکتری های سلولولتیک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013325,
author = {بهنام صارمی and ناصریان, عباسعلی and نصیری, محمدرضا and محمدی ملامحمدقلی, امیر},
title = {تشخیص و شمارش باکتری های سلولولتیک فیبروباکتر سوکسینوجنز (Fibrobacter succinogenes) و رومینوکوکوس فلیوفسینز (Ruminococcus flavefaciens) در شکمبه گوساله­ های تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر با استفاده از تکنیک Quantitative-PCR},
journal = {دانش کشاورزی},
year = {2008},
volume = {18},
number = {1},
month = {April},
issn = {1680-242X},
pages = {161--170},
numpages = {9},
keywords = {Quantitative-PCRباکتری های سلولولتیک، شکمبه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تشخیص و شمارش باکتری های سلولولتیک فیبروباکتر سوکسینوجنز (Fibrobacter succinogenes) و رومینوکوکوس فلیوفسینز (Ruminococcus flavefaciens) در شکمبه گوساله­ های تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر با استفاده از تکنیک Quantitative-PCR
%A بهنام صارمی
%A ناصریان, عباسعلی
%A نصیری, محمدرضا
%A محمدی ملامحمدقلی, امیر
%J دانش کشاورزی
%@ 1680-242X
%D 2008

[Download]