جامعه شناسی سیاسی ایران, دوره (1), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (180-216)

عنوان : ( بازنمایی هست‌مایه‌های فرهنگ سیاسی ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه )

نویسندگان: امیر عباسی خوشکار , محسن فرامرزی , محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف بنیادینِ نوشتارِ پیش‌رو، بررسی مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی نمایندگان مجلس اول در چارچوب نظری «فرهنگ سیاسی روزنبام» است. برآیند پژوهش نشان می‌دهد ‌که فرهنگ سیاسی چیره، عبارت از فرهنگ سیاسی «ناهمبسته» بود ‌که در قالب چهار شاخصِ «چربشِ وفاداری سیاسی محلی بر وفاداری ملی، فقدان گسترده روندهای مدنی اجرایی و پذیرفته‌شده برای مدیریت نزاع‌ها، رواج بی‌اعتمادی سیاسی بین گروه‌های اجتماعی، و حکومت ملیِ بی‌ثبات در شکل و دوام»، قابلیّت بازنمایی دارد. در این مقاله با بهره‌گیری همزمان از دو روش تحلیل اسنادی(متن مذاکرات مجلس اولِ مشروطه)و تحلیلِ تطبیقی، چهار شاخص فرهنگ سیاسیِ موجود در نظریه‌ی روزنبام، بازنمایی می‌شود.

کلمات کلیدی

, مشروطیت, مجلس اول شورای ملی, فرهنگ سیاسی, چارچوب تحلیلی روزنبام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1036462,
author = {عباسی خوشکار, امیر and فرامرزی, محسن and خلیلی, محسن},
title = {بازنمایی هست‌مایه‌های فرهنگ سیاسی ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه},
journal = {جامعه شناسی سیاسی ایران},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {****-0110},
pages = {180--216},
numpages = {36},
keywords = {مشروطیت، مجلس اول شورای ملی، فرهنگ سیاسی، چارچوب تحلیلی روزنبام.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنمایی هست‌مایه‌های فرهنگ سیاسی ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه
%A عباسی خوشکار, امیر
%A فرامرزی, محسن
%A خلیلی, محسن
%J جامعه شناسی سیاسی ایران
%@ ****-0110
%D 2013

[Download]