محیط زیست, دوره (1), شماره (48), سال (2010-4) , صفحات (27-33)

عنوان : ( مدل ارزیابی عملکرد محیط زیستی شهرداری ها در نگهداری استاندارد ISO14001:2004 ( مطالعه موردی: شهرداری منطقه 17 تهران) )

نویسندگان: آزیتا فراشی , نعمت الله خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استاندارد ISO14001 به عنوان یک عنصر موثر و فعال در سیستم مدیریت شهری، عملکرد محیط زیستی شهرداری ها را بهبود بخشیده، نظام مدیریت محیط زیستی را منسجم و استاندارد می سازد. با وجود فواید بسیاری که استقرار این نظام در شهرداری ها دارد نگهداری آن نیزاز ارکان اساسی است که عملکرد محیط زیستی شهرداری به آن وابسته است. در این مطالعه به منظور طراحی مدل ارزیابی عملکرد محیط زیستی شهرداری ها برای نگهداری این استاندارد از ارزیابی چند معیاره استفاده گردید که در گام نخست موانع و مشکلات مربوط به نگهداری این استاندارد در شهرداری ها شناسایی و بر اساس تجزیه و تحلیل این داده ها در نرم افزار Nvivo8بر پایه مراحل چرخه دمینگ از بین این موانع، 13معیار ارزیابی استخراج گردید سپس با روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی Analytical Hierarchy Process (AHP) معیارهای حاصل وزن دهی شدند و در گام بعدی برای ساخت مدل از روش ترکیب خطی وزنی Weighted Linear Combination (WLC) استفاده گردید. که اولویت اول در این مدل به معیار وجود تیم اجرایی کارآمد و متخصص تعلق گرفت. مدل حاصل شده در شهرداری منطقه 17 تهران که آذر ماه 1387 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO14001شده بود اجرا گردید و نتایج نشان داد که عملکرد این شهرداری در نگهداری این نظام مدیریتی ضعیف بوده است. در این مطالعه پیشنهاد شد که به منظور بهبود عملکرد محیط زیستی شهرداری ها، نگهداری این استاندارد در شهرداری ها مورد تجدید نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, استاندارد ISO 14001, عملکرد محیط زیستی, ارزیابی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040935,
author = {فراشی, آزیتا and نعمت الله خراسانی},
title = {مدل ارزیابی عملکرد محیط زیستی شهرداری ها در نگهداری استاندارد ISO14001:2004 ( مطالعه موردی: شهرداری منطقه 17 تهران)},
journal = {محیط زیست},
year = {2010},
volume = {1},
number = {48},
month = {April},
issn = {1152-2356},
pages = {27--33},
numpages = {6},
keywords = {استاندارد ISO 14001، عملکرد محیط زیستی، ارزیابی، نگهداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل ارزیابی عملکرد محیط زیستی شهرداری ها در نگهداری استاندارد ISO14001:2004 ( مطالعه موردی: شهرداری منطقه 17 تهران)
%A فراشی, آزیتا
%A نعمت الله خراسانی
%J محیط زیست
%@ 1152-2356
%D 2010

[Download]