اولین کنکره بین الملی ژنتیک ایران و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , 0000-00-00

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازگونه های زالزالک(.Crataegus spp) شمال و شرق ایران با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک )

نویسندگان: حسن اکبری بیشه , بهرام عابدی , محمود رضا کریمی شهری , حمید عبدالهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران به عنوان یکی از مهمترین مراکز تنوع گونه های زالزالک مطرح است. این گیاه به صورت خودرو در مناطق مختلف از شمال تا مرکز، از غرب تا شرق کشور پراکنده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی گونه های وحشی در شمال و شرق کشور با استفاده از نشانگر های مرفولوژیک بود. در این تحقیق با استفاده از کلید شناسایی گونه ها، بیش از 30 صفت مربوط به اندام های رویشی و زایشی گونه های مختلف این جنس مورد مطالعه و اندازه گیری قرارگرفت. نتایج تجزیه کلاستر گونه های مورد مطالعه رو به 3 گروه عمده تقسیم کرد. گروه (I) شامل دو گونه متعلق به ser. Pentagynae بود. گروه (II) شامل دو گونه c. microphylla و dolichocarpa می باشد. گروه (III) اعضاء این گروه به سه زیر گروه طبقه بندی شدند. به طوری که در زیر گروه اول 3 گونه(C.monogyna var. lasiocarpa، C. pseudoheterophylla subsp. turcomanica وpseudoheterophylla subsp. turkestanica C.)، زیر گروه دوم 4 گونه(C. songarica ،C. atrosanguinea ،C. meyeri و C. ambigua) و در زیر گروه سوم 3(C. assadii ، C. azarolus var. pontica و C .Kurdistanica) گونه به صورت مجزا قرار گرفتند. نهایت 14 گونه در مناطق مورد مطالعه شناسایی شد.

کلمات کلیدی

, زالزالک, تنوع ژنتیکی, صفات مرفولوژیک, آنالیز کلاستر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043018,
author = {اکبری بیشه, حسن and عابدی, بهرام and محمود رضا کریمی شهری and حمید عبدالهی},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازگونه های زالزالک(.Crataegus spp) شمال و شرق ایران با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک},
booktitle = {اولین کنکره بین الملی ژنتیک ایران و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {0000},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زالزالک، تنوع ژنتیکی، صفات مرفولوژیک، آنالیز کلاستر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تنوع ژنتیکی برخی ازگونه های زالزالک(.Crataegus spp) شمال و شرق ایران با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک
%A اکبری بیشه, حسن
%A عابدی, بهرام
%A محمود رضا کریمی شهری
%A حمید عبدالهی
%J اولین کنکره بین الملی ژنتیک ایران و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 0000

[Download]