چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2012-05-09

عنوان : ( : تحلیلی بر علل ساختاری مهاجرت،شهرنشینی و اسکان غیر رسمی در ایران با نگرش ویژه بر کلانشهر مشهد )

نویسندگان: براتعلی خاکپور , مریم هادیزاده بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحولات سیاسی دهههای اخیر که موجب معضلات و نارسایی های شهری شده است ریشه درسالهای دورتر داشته و بیان گر و تشریح کننده پیدایش و گسترش حاشیه نشینی درایران است که جمعیت فزاینده ای ازاقشار کم درآمد را درشهرای بزرگ ا یران دربرمیگیرد این مساله به خصوص بعد از دهه 40 و به خصوص پس از اصلاحات ارضی شدیدتر شد پس از بروز انقلاب نیز براثر تحولات صورتگرفته دراین دوران از جمله تبعات ناشی از انقلاب شروع جنگ ایران و عراق و مهاجرت ساکنان نواحی مرزی به شهرهای بزرگ و مسائل و مشکلات اقتصادی ناشی از تبعات جنگ خشکسالی و معضل حاشیه نشینی دراغلب شهرهای بزرگ ایران تشدید گردید مشهد نیز بعد از تهران رشد سریع شهرنشینی و گسترش حاشیه نشینی را دردو دهه گذشته تجربه کرد هاست نتایج تحقیق نشان میدهد که با برنامه ریزی منسجم و توزیع عادلانه سرمایه جمعیت و فرصت های اقتصادی م یتوان موجبات تعادل فضایی و کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ را فراهم ساخت .

کلمات کلیدی

, مهاجرت, شهرنشینی سریع, اسکان غیررسمی, سامان دهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1054010,
author = {خاکپور, براتعلی and هادیزاده بزاز, مریم},
title = {: تحلیلی بر علل ساختاری مهاجرت،شهرنشینی و اسکان غیر رسمی در ایران با نگرش ویژه بر کلانشهر مشهد},
booktitle = {چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مهاجرت، شهرنشینی سریع، اسکان غیررسمی، سامان دهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T : تحلیلی بر علل ساختاری مهاجرت،شهرنشینی و اسکان غیر رسمی در ایران با نگرش ویژه بر کلانشهر مشهد
%A خاکپور, براتعلی
%A هادیزاده بزاز, مریم
%J چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2012

[Download]