کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی, دوره (2), شماره (5), سال (2016-12)

عنوان : ( خوانش تطبیقی مفهوم مدرنیسم ادونیس و یوسف الخال با رویکرد به مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی )

نویسندگان: سیدحسین سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدرنیسم در وسیع ترین مفهوم آن ،با ایده های نوآوری ،پیشرفت،وبه روز بودن مقارن بوده است ونقطه ی مقابل ایده های کهن،کلاسیسیسم وسنت است.مدرنیسم با دوچهره‌ی فناورانه واندیشگانی در تاریخ بشر ظهور کرده است.آن چه را که امروزه مدرنیسم می نامیم،همان دستاوردهای ژرف سیاسی ،اجتماعی،اقتصادی،فکری وفرهنگی در تمام حوزه های حیات فردی وجمعی است.هدف این پژوهش خوانش تطبیقی در مفهوم مدرنیسم در حوزه ادبیات معاصر عرب از دیدگاه دوشاعر ونظریه پرداز در این حوزه می باشد.حوزه پژوهش دیدگاه نوگرایانی چون ادونیس ویوسف الخال است . روش بررسی تحلیل تطبیقی دو شاعر از خلال اظهاراتی است که این دو در آثارشان به آن اشاره کرده اند. رویکرد این مقاله مکتب ادبیات تطبیقی امریکایی است که بررسی تاریخی و زبان در آن مدخلیتی ندارد. حاصل ویافته ی این بررسی آن است که ادونیس والخال در باب لزوم مدرن شدن وحضور مدرنیسم ادبی در ادب معاصر به ویزه شعر اتفاق نظر دارندولی در کم وکیف این حضور اختلاف نظرهایی در دیدگاه آن دو یافت می شود. مهم ترین وجه تمایز این دودیدگاه آن است که ادونیس رویکردی معرفت شناختی به مدرنیسم دارد ولی الخال

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی:مدرنیسم, شعر معاصر, ادونیس, یوسف الخال. ادبیات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056863,
author = {سیدی, سیدحسین},
title = {خوانش تطبیقی مفهوم مدرنیسم ادونیس و یوسف الخال با رویکرد به مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی},
journal = {کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {5},
month = {December},
issn = {2228-7639},
keywords = {کلمات کلیدی:مدرنیسم،شعر معاصر،ادونیس، یوسف الخال. ادبیات تطبیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خوانش تطبیقی مفهوم مدرنیسم ادونیس و یوسف الخال با رویکرد به مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی
%A سیدی, سیدحسین
%J کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی
%@ 2228-7639
%D 2016

[Download]