مطالعات تفسیری, دوره (7), شماره (26), سال (2016-9) , صفحات (75-98)

عنوان : ( بررسی برداشت های تفسیری علامه طباطبایی درباره آیات مربوط به لوح محفوظ )

نویسندگان: محمد علی وطن دوست حقیقی مرند , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله کوشیده است تا با رویکردی تفسیری ـ روایی، برداشت های تفسیری علامه طباطبایی درباره لوح محفوظ و موارد مرتبط با آن مانند خزائن الهی و برخی از وی‍ژگی های لوح محفوظ مانند اتصاف آن به حکیم بودن را مورد بررسی قرار دهد. به شهادت آیات و روایات، محفوظ بودن لوح، به معنای مصونیت حقیقت ماورایی قرآن از دستبرد و مس و شهود نامحرمان درگاه الهی است و به معنای محفوظ بودن آن از تغییر نیست. همچنین صفت «حکیم» در آیه ۳ و ۴ زخرف، به مرتبه لوح محفوظ ارتباطی ندارد، بلکه وصف همین قرآنی است که به زبان عربی نازل گشته است و همچنین عبارت «مفاتح الغیب» که در صدر آیه ۵۹ انعام آمده است جمع مفتاح به معنای کلید بوده و میان مفاتح الغیب در صدر آیه و کتاب مبین در ذیل آیه دوگانگی وجود ندارد، بلکه براساس شواهد قرآنی و روایی می توان صدر آیه را اجمالِ تفصیلی دانست که در ذیل آن آمده است.

کلمات کلیدی

, لوح محفوظ, ام الکتاب, کتاب مرقوم, کتاب مبین, کتاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058832,
author = {وطن دوست حقیقی مرند, محمد علی and حسینی, سیدمرتضی},
title = {بررسی برداشت های تفسیری علامه طباطبایی درباره آیات مربوط به لوح محفوظ},
journal = {مطالعات تفسیری},
year = {2016},
volume = {7},
number = {26},
month = {September},
issn = {2228-7256},
pages = {75--98},
numpages = {23},
keywords = {لوح محفوظ، ام الکتاب، کتاب مرقوم، کتاب مبین، کتاب مکنون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برداشت های تفسیری علامه طباطبایی درباره آیات مربوط به لوح محفوظ
%A وطن دوست حقیقی مرند, محمد علی
%A حسینی, سیدمرتضی
%J مطالعات تفسیری
%@ 2228-7256
%D 2016

[Download]