تربیت اسلامی, دوره (9), شماره (18), سال (2014-9) , صفحات (139-151)

عنوان : ( اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی عادی در پیشرفت مهارتهای خود تنظیمی و خواندن دانش آموزان پایه اول دبستان )

نویسندگان: حسین کارشکی , مجید پاکدامن , زهرا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش برنامه درسی مراکز پیش دبستانی و مهدهای قرآنی در مهارتهای خواندن و یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان پایه اول دبستان بود. جامعه آماری،کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبستان شهرستان فریمان در سال تحصیلی 90-91 بود. از جامعه یاد شده نمونه ای 146 نفری انتخاب شد. برخی از شرکتت کنندگان دوره پیش دبستانی را در پیش دبستانی قرآنی گذرانده بودند، برخی پیش دبستانی نرفته بودند و عده ای هم در پیش دبستانی های عادی بوده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های محقق ساخته و انطباق یافته یادگیری خودتنظیمی و مهارتهای خواندن ویژه کودکان دبستانی استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمونهای تعقیبی مربوطه تحلیل شد. نتایج نشان داد کودکانی که به پیش دبستانی قرآنی رفته اند از توانایی خواندن بالاتری نسبت به بقیه گرو هها برخوردارند و برنامه‌های پیش دبستانی قرآنی بر پیشرفت مهارتهای خواندن آنان تاثیر مثبتی داشته است (p</05). همچنین دانش آموزانی که قبلا در مراکز پیش دبستان بوده اند نسبت به کسانی که نبوده اند نیز از مهارتهای خواندن بهتری برخوردار بودند (p</05). همپنین نتایج نشان داد که دانش آموزانی که در مهدهای قرآنی بودند از مهارتهای خودتنظیمی با لاتری نسبت به دو گروه دیگر برخوردارند، اما به لحاظ آماری معنادار نیست.

کلمات کلیدی

خود تنظیمی؛ مهارتهای خواندن؛ پیش دبستانی؛ آموزش اسلامی؛ مهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1062839,
author = {کارشکی, حسین and مجید پاکدامن and زهرا قربانی},
title = {اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی عادی در پیشرفت مهارتهای خود تنظیمی و خواندن دانش آموزان پایه اول دبستان},
journal = {تربیت اسلامی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {18},
month = {September},
issn = {1735-4536},
pages = {139--151},
numpages = {12},
keywords = {خود تنظیمی؛ مهارتهای خواندن؛ پیش دبستانی؛ آموزش اسلامی؛ مهد قرآن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی عادی در پیشرفت مهارتهای خود تنظیمی و خواندن دانش آموزان پایه اول دبستان
%A کارشکی, حسین
%A مجید پاکدامن
%A زهرا قربانی
%J تربیت اسلامی
%@ 1735-4536
%D 2014

[Download]