فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (7), شماره (26), سال (2015-9) , صفحات (71-84)

عنوان : ( ارزیابی صفات و شاخص های جوانه زنی مؤثر بر تحمل به خشکی لاین های جدید کلزا )

نویسندگان: مریم حاجی بابائی , مرتضی گلدانی , امیرحسین شیرانی راد , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلزا از دانه های روغنی با ارزش بوده و انتخاب ارقام متحمل به تنش های محیطی جهت توسعه کشت در شرایط خشک و نیمه خشک مهم است. لاین های جدید کلزا، واکنش متفاوتی به شدت های مختلف سطوح مختلف پتانسیل اسمزی نشان میدهند بدین منظور این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در سال 1392 اجرا گردید. عامل رقم در نه و عامل تنش اسمزی در سه سطح صفر، HW و 101 HW113 ،Karaj2 ،KR4 ،KS7 ،KR18 ،Karaj1 ،KS12 ،Karaj سطح شامل 3 -3 و 6- بار بود. نتایج نشان داد که سطوح پتانسیل اسمزی 3- و 6 - بار به ترتیب سبب کاهش معنی دار 5 و 51 درصدی درصد جوانهزنی، 59 و 93 درصدی طول ریشهچه، 66 و 97 درصدی طول ساقهچه، 60 و 80 درصدی وزن خشک ریشهچه، 50 و 19 درصدی وزن خشک ساقهچه، 55 و 89 درصدی وزن خشک گیاهچه، 54 و 85 درصدی بنیه بذر، 5 و 11 درصدی ضریب سرعت جوانه زنی، 5 و 51 درصدی درصد جوانه زنی نهایی، 5 و 51 درصدی متوسط جوانهزنی روزانه، 63 و 96 درصدی شاخص بنیه گیاهچه، در مقایسه با شاهد گردید. با توجه به مقایسه میانگین برهمکنش سطوح مختلف خشکی و لاین بیش ترین شاخص بنیه گیاهچه در شرایط تنش مشاهده شد. مقایسه میانگین برهمکنش سطوح مختلف خشکی و لاین HW و 101 Kr اسمزی 3- و 6- بار به ترتیب در لاین های 18بیش ترین طول ریشهچه، وزن خشک ریشه چه و بنیه بذر و شاخص بنیه گیاهچه را HW نشان داد سطح خشکی 6- بار و لاین 101 به عنوان لاین متحمل به خشکی شناسایی شد. در این آزمایش رشد طولی ساقه چه در مقایسه با HW دارا بود. بنابراین لاین 101 رشد طولی ریشه چه بیش تر تحت اثر سطوح مختلف تنش خشکی قرار گرفت لذا میتواند ویژگی مناسبی برای ارزیابی تحمل به تنش خشکی باشد. مناسبترین شاخص در شرایط سطوح مختلف تنش اسمزی و لاین، شاخص بنیه گیاهچه بود.

کلمات کلیدی

, پتانسیل اسمزی, آزمون جوانه زنی و پلی اتیلن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063169,
author = {حاجی بابائی, مریم and گلدانی, مرتضی and امیرحسین شیرانی راد and نظامی, احمد},
title = {ارزیابی صفات و شاخص های جوانه زنی مؤثر بر تحمل به خشکی لاین های جدید کلزا},
journal = {فیزیولوژی گیاهان زراعی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {26},
month = {September},
issn = {2008-403x},
pages = {71--84},
numpages = {13},
keywords = {پتانسیل اسمزی، آزمون جوانه زنی و پلی اتیلن گلایکول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی صفات و شاخص های جوانه زنی مؤثر بر تحمل به خشکی لاین های جدید کلزا
%A حاجی بابائی, مریم
%A گلدانی, مرتضی
%A امیرحسین شیرانی راد
%A نظامی, احمد
%J فیزیولوژی گیاهان زراعی
%@ 2008-403x
%D 2015

[Download]