پژوهش های حبوبات ایران, دوره (3), شماره (3), سال (2015-4) , صفحات (3-23)

عنوان : ( تست تغییر اعتبار نشریه از پورتال اساتید )

نویسندگان: سیدامین حسینی سنو ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تست

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064085,
author = {حسینی سنو, سیدامین},
title = {تست تغییر اعتبار نشریه از پورتال اساتید},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2015},
volume = {3},
number = {3},
month = {April},
issn = {2008-725x},
pages = {3--23},
numpages = {20},
keywords = {تست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تست تغییر اعتبار نشریه از پورتال اساتید
%A حسینی سنو, سیدامین
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725x
%D 2015

[Download]