حفاظت گیاهان, دوره (32), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (59-69)

عنوان : ( بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera) شهرستان کرمان )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , مهناز میرزائی , هادی مهدیخانی نهرخلجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی فلور وضعیت پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera) شهرستان کرمان، تعداد 19 باغ از چهار بخش این شهرستان به طور تصادفی انتخاب و نمونه‌برداری علف‌های هرز با استفاده از کوآدرات 5/0× 5/0 متر مطابق الگوی W در سال 1393 انجام شد. سپس علف‌های هرز موجود در هر کوآدرات به تفکیک جنس و گونه شناسایی و تعداد علف‌های هرز هر گونه داخل کادر نیز شمارش شد. شاخص‌های فراوانی گونه، یکنواختی پراکنش، میانگین تراکم گونه و شاخص غالبیت به علاوه فراوانی نسبی، یکنواختی پراکنش نسبی، میانگین تراکم نسبی و شاخص غالبیت نسبی برای هر گونه محاسبه شدند. در نهایت جهت گروه‌بندی علف‌های هرز از روش تجزیه خوشه‌ای به روش وارد و با استفاده از مربع فاصله اقلیدسی استفاده شد. در این تحقیق 57 گونه علف هرز از 18 خانواده گیاهی شناسایی شد که دو لپه‌ای‌ها با 45 گونه متنوع‌تر از گونه‌های تک لپه با 11 گونه بودند. پنج علف هرز جو موشی (Hordeum murinum L.)، پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.)، تلخه (Acroptilon repense L.)، پنجه مرغی (Cynodon dactylon L.) و اسفناج وحشی (Atriplex sp.) به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند و با بیشترین شاخص غالبیت، مهم‌ترین علف‌های هرز باغ‌های پسته شهرستان کرمان شناخته شدند. تجزیه خوشه‌ای گونه‌های شناسایی شده را به چهار گروه تقسیم کرد که به ترتیب اهمیت از پایین به بالای دندروگرام قرار گرفتند. نتایج این تقسیم‌بندی شباهت زیادی به نتایج به دست آمده از بررسی شاخص‌های اندازه‌گیری شده داشت.

کلمات کلیدی

, باغ پسته, تراکم, غنای گونه‌ای, فراوانی, شاخص غالبیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1064492,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and میرزائی, مهناز and مهدیخانی نهرخلجی, هادی},
title = {بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera) شهرستان کرمان},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2018},
volume = {32},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {59--69},
numpages = {10},
keywords = {باغ پسته، تراکم، غنای گونه‌ای، فراوانی، شاخص غالبیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فلور و پراکنش علف‌های هرز باغ‌های پسته (Pistacia vera) شهرستان کرمان
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A میرزائی, مهناز
%A مهدیخانی نهرخلجی, هادی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2018

[Download]