تحقیقات تولیدات دامی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (1-11)

عنوان : ( اثر تغذیه طولانی مدت کلرید کادمیوم بر غلظت آن در بافتها، ادرار و مدفوع و غلظت عناصر آهن، روی و مس در بافتهای گوسالههای نر هلشتاین )

نویسندگان: محمد علی خراشادی زاده , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش تأثیر تغذیه طولانی مدت عنصر کادمیوم بر غلظت کادمیوم در بافتهای مختلف کبد، کلیه، ریه، عضلات، استخوان و خون و غلظت آن در ادرار و مدفوع و همچنین اثر آن بر غلظت عناصر آهن، روی و مس در بافتهای کبد، کلیه، استخوان و عضلات درگوسالههای نر هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 20 رأس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن 203 کیلوگرم و سن 185 روزدر قالب یک طرح کاملاً تصادفی با چهار گروه و پنج تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. جیره غذایی 5 و 10 میلیگرم در ، هر چهار گروه یکسان بود و فقط مقدار کادمیوم اضافه شده به جیره آنها متفاوت بود (به ترتیب صفر، 2 کیلوگرم ماده خشک خوراک). پس از پایان آزمایش ( 300 روز)، گوسالهها ذبح شدند و نمونههای بافتی از کبد، کلیه، ریه، استخوان قلم پا، عضله ران، عضله قلب و طحال گرفته شد. همچنین در سه روز پایانی، نمونههای خون، ادرار و مدفوع گوسالهها جمعآوری گردید. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار کادمیوم جیره، غلظت کادمیوم در بافتها و بهویژه کبد و با افزایش مصرف کادمیوم، غلظت کادمیوم ادرار و مدفوع نیز افزایش یافت .(P<0/ کلیهها بهشکل معنیداری افزایش یافت ( 05 همچنین همراه با افزایش مصرف کادمیوم، مقدار مس کبد و استخوان و مقدار آهن و روی کلیهها و کبد، کاهش .(P<0/05) بهطور کلی میتوان چنین نتیجهگیری کرد که آلودگی محیط و بهویژه خاک و آب با کادمیوم با .(P<0/ معنیداری داشت ( 05 افزایش ورود آن به تولیدات دامی و طبیعتاً بدن انسان و بروز اثرات سمی آن همراه خواهد بود.

کلمات کلیدی

, فلزات سنگین , کادمیوم , کبد , کلیه , گوساله های نر هلشتاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1065226,
author = {خراشادی زاده, محمد علی and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی},
title = {اثر تغذیه طولانی مدت کلرید کادمیوم بر غلظت آن در بافتها، ادرار و مدفوع و غلظت عناصر آهن، روی و مس در بافتهای گوسالههای نر هلشتاین},
journal = {تحقیقات تولیدات دامی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2252-0872},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {فلزات سنگین ، کادمیوم ، کبد ، کلیه ، گوساله های نر هلشتاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تغذیه طولانی مدت کلرید کادمیوم بر غلظت آن در بافتها، ادرار و مدفوع و غلظت عناصر آهن، روی و مس در بافتهای گوسالههای نر هلشتاین
%A خراشادی زاده, محمد علی
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%J تحقیقات تولیدات دامی
%@ 2252-0872
%D 2017

[Download]