پژوهشهای زراعی ایران, دوره (17), شماره (3), سال (2019-10) , صفحات (404-413)

عنوان : ( بررسی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیکی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) )

نویسندگان: زین العابدین جویبان , محمد کافی , احمد نظامی , سید غلامرضا موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده بهینه از منابع آب موجود، به همراه بهبود کارایی عناصر غذایی در شرایط تنش خشکی، ضمن کمک به تحقق اهداف کشاورزی پایدار، سبب افزایش و یا ثبات عملکرد گیاهان زراعی می گردد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات تنش خشکی و عناصر نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.) در شرائط بیرجند انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل آبیاری بر اساس تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر در سه سطح (70، 140 و 210 میلی متر)، نیتروژن بر اساس آزمون خاک در سه سطح صفر، مصرف به میزان نصف مقدار قابل توصیه آزمون خاک (100 کیلوگرم در هکتار) و مصرف بر اساس مقدار قابل توصیه آزمون خاک (200 کیلوگرم در هکتار) و پتاسیم در دو سطح (صفر و 100 کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که با افزایش تبخیر تجمعی رطوبت از تشتک تبخیر و یا کاهش آب مصرفی، کارایی مصرف تشعشع کاهش و کارایی مصرف آب افزایش یافت. همچنین با افزایش نیتروژن مصرفی، کارایی مصرف نیتروژن کاهش یافت. در صفت عملکرد ماده خشک در مجموع چین ها، اثر متقابل سه گانه رژیم آبیاری و کودهای نیتروژن و پتاسیم معنی دار بود و کاربرد این عناصر در زمان افزایش شدت تنش، صفت فوق را بهبود داد. در مجموع به نظر می رسد که کاربرد عناصر نیتروژن و پتاسیم در شرایط تنش خشکی، می تواند در کاهش اثرات مخرب تنش و افزایش مقاومت گیاه ارزن پادزهری موثر باشد.

کلمات کلیدی

, گیاه علوفه ای, کارآیی مصرف آب , کارآیی مصرف نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070285,
author = {جویبان, زین العابدین and کافی, محمد and نظامی, احمد and سید غلامرضا موسوی},
title = {بررسی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیکی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2019},
volume = {17},
number = {3},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {404--413},
numpages = {9},
keywords = {گیاه علوفه ای، کارآیی مصرف آب ، کارآیی مصرف نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد ماده خشک و برخی صفات فیزیولوژیکی ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)
%A جویبان, زین العابدین
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A سید غلامرضا موسوی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2019

[Download]