مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات, دوره (23), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (94-119)

عنوان : ( دیدگاه فهرست نویسان سازمان اسناد، و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در باره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.) و میزان پذیرش آن )

نویسندگان: فطمه پازوکی , محسن حاجی زین العابدینی , شعله ارسطوپور , هادی شریف مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف شناسایی میزان آشنایی فهرستنویسان با آر.دی.ای. و آمادگی آنها برای پذیرش این قواعد و تأثیر آموزش بر آن است. روش/ رویکرد پژوهش: میزان آشنایی 49 نفر از فهرستنویسان شاغل در بخش فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با آر.دی.ای. با دو روش خوداظهاری (نظر شخصی) و میزان آشنایی واقعی (از طریق پرسش‌های باز) در قبل و بعد از آموزش و همچنین میزان پذیرش این قواعد از سوی ایشان سنجیده شده است . یافته‌ها: آشنایی خوداظهاری فهرستنویسان با آر.دی.ای. در پیش از آموزش بالاتر از حد متوسط و میزان آشنایی واقعی ایشان پایین‌تر از سطح متوسط است. پس از آموزش، هر دو نوع آشنایی آنان - اعم از خوداظهاری و واقعی- بالاتر از سطح متوسط بود. همچنین، وجود تفاوت معنادار بین میزان آشنایی خوداظهاری، آشنایی واقعی و میزان پذیرش فهرستنویسان کتابخانه ملی با جنسیت، میزان تحصیلات، سن و سابقه کار فهرستنویسی مختلف بررسی شد. در این بررسی به‌‌جز تأیید فرضیه، وجود تفاوت معنادار بین وضعیت آشنایی خوداظهاری و واقعی فهرستنویسان دارای میزان تحصیلات متفاوت با آر.دی.ای.، تفاوت دیگری مشخص نشد. نتیجه‌گیری: براساس یافته‌ها، مشخص شد که در قبل و بعد از آموزش، میزان آشنایی خوداظهاری فهرستنویسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد بیشتر از میزان آشنایی خوداظهاری فهرستنویسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی است. همچنین مشخص شد که قبل از آموزش، میزان آشنایی واقعی فهرستنویسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد بیشتر از میزان آشنایی واقعی فهرستنویسان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی است.

کلمات کلیدی

قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.)؛ قواعد فهرستنویسی؛ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛ میزان آشنایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1070707,
author = {فطمه پازوکی and حاجی زین العابدینی, محسن and ارسطوپور, شعله and هادی شریف مقدم},
title = {دیدگاه فهرست نویسان سازمان اسناد، و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در باره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.) و میزان پذیرش آن},
journal = {مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات},
year = {2013},
volume = {23},
number = {4},
month = {January},
issn = {2252-0503},
pages = {94--119},
numpages = {25},
keywords = {قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.)؛ قواعد فهرستنویسی؛ کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛ میزان آشنایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دیدگاه فهرست نویسان سازمان اسناد، و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در باره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر. دی. ای.) و میزان پذیرش آن
%A فطمه پازوکی
%A حاجی زین العابدینی, محسن
%A ارسطوپور, شعله
%A هادی شریف مقدم
%J مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات
%@ 2252-0503
%D 2013

[Download]