آموزه های فلسفه اسلامی, دوره (00), شماره (16), سال (2015-7) , صفحات (3-26)

عنوان : ( بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد تفسیری، روایی و فلسفی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , حسن نقی زاده , محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علامه طباطبایی با وجود اینکه در مسئله قضای الهی بـر خـلاف رویکـرد فلـسفی رایج ، قضا را تنها منحصر بـه عـالم مجـردات ندانـسته و آن را بـه عـالم مـاده نیـز سرایت داده و گام جدیدی در این زمینه برداشـته و میـان دیـدگاه فلـسفی رایـج و دیــدگاه قــرآن و روایــات ، الفــت و ســازگاری بیــشتری ایجــاد نمــوده اســت ، در وجودشناسی مسئله قدر از این عمومیت دست کشیده و مرتبه قدر را تنها به عـالم ماده نسبت داده است . در این مقاله تـلاش شـده اسـت تـا بـا رویکـرد تفـسیری ، روایی و فلسفی ، دیدگاه ایشان تحلیل و بررسی شود. در پایان این نتیجه بـه دسـت آمده است که قدر نیز مانند قضا در همه مراتب هستی راه دارد و تفاوت میان این

کلمات کلیدی

, اراده, مشیت, عالم مجردات, عالم ماده, , قضای علمی, قدر علمی, قضای عینـی, قـدر عینـی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1071526,
author = {حسینی, سیدمرتضی and نقی زاده, حسن and وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی},
title = {بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد تفسیری، روایی و فلسفی},
journal = {آموزه های فلسفه اسلامی},
year = {2015},
volume = {00},
number = {16},
month = {July},
issn = {2251-9386},
pages = {3--26},
numpages = {23},
keywords = {اراده; مشیت; عالم مجردات; عالم ماده; ; قضای علمی; قدر علمی; قضای عینـی; قـدر عینـی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی درباره قضا و قدر با رویکرد تفسیری، روایی و فلسفی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A نقی زاده, حسن
%A وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی
%J آموزه های فلسفه اسلامی
%@ 2251-9386
%D 2015

[Download]