مهندسی متالورژی, دوره (21), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (16-23)

عنوان : ( تولید فاز آمورف در سیستم Al80Fe20 به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی پایداری حرارتی آن )

نویسندگان: حمید سازگاران , جلیل وحدتی خاکی , سید ایمان وهاب زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، از فرآیند آلیاژسازی مکانیکی به منظور تولید فاز آمورف در سیستم Al80Fe20 استفاده شد. تغییرات اندازه دانه، رفتار حرارتی و پسماند مغناطیسی نمونه های تولید شده در زمانهای مختلف آسیاکاری مورد مطالعه قرار گرفت. آزمونهای انجام شده بر روی نمونه های آسیاکاری شده شامل پراش اشعه ایکس -XRD-، تعیین پسماند مغناطیس و گرماسنجی پویشی تفاضلی -DSC- میباشد. نتایج حاکی از آن است که در این سیستم، مدت زمان لازم برای رسیدن به فاز آمورف 70 ساعت میباشد. پیکهای مربوط به آزمون گرماسنجی پویشی تفاضلی بیانگر تبلور فاز آمورف در حین حرارتدهی هستند که تشکیل فاز آمورف در طی فرآیند آلیاژسازی مکانیکی را تایید میکند. به علاوه، ادامه آسیاکاری پس از رسیدن به فاز آمورف موجب شکلگیری مجدد فازهای بلورین Al و Al3Fe در آلیاژ مورد مطالعه میشود. همچنین، آمورف شدن آلیاژ تا 70ساعت آسیاکاری منجر به کاهش پسماند مغناطیس تا T ١١/ 0 و در نتیجه، بهبود رفتار مغناطیسی نرم میشود

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: سیستم Al80Fe20, فاز آمورف, آلیاژسازی مکانیکی, زمان آسیاکاری, پسماند مغناطیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1073045,
author = {حمید سازگاران and وحدتی خاکی, جلیل and سید ایمان وهاب زاده},
title = {تولید فاز آمورف در سیستم Al80Fe20 به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی پایداری حرارتی آن},
journal = {مهندسی متالورژی},
year = {2018},
volume = {21},
number = {1},
month = {June},
issn = {1563-1745},
pages = {16--23},
numpages = {7},
keywords = {واژه های کلیدی: سیستم Al80Fe20، فاز آمورف، آلیاژسازی مکانیکی، زمان آسیاکاری، پسماند مغناطیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید فاز آمورف در سیستم Al80Fe20 به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی پایداری حرارتی آن
%A حمید سازگاران
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A سید ایمان وهاب زاده
%J مهندسی متالورژی
%@ 1563-1745
%D 2018

[Download]