مهندسی متالورژی, دوره (24), شماره (28), سال (2009-1) , صفحات (74-88)

عنوان : ( مروری بر فلزات آمورف توده ای )

نویسندگان: سمانه صاحبیان سقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اولین آلیاژ آمورف با بکارگیری تکنیک انجماد سریع بر روی آلیاژ دوتایی Au-Si حاصل گردید. خواص مکانیکی، سایشی، مغناطیسی و خوردگی بسیار مطلوب این آلیاژ مقدمه‌ای برای تحقیقات بسیار وسیع در زمینه تولید مواد آمورف فلزی گردید. اما دامنه کاربرد این دسته از مواد به علت ضخامت کم آنها و پایداری حرارتی نامناسب باعث شده است. که استفاده از آنها به موارد خاصی مانند هسته‌های مغناطیسی ترانسفورماتورها‌، کامپوزیتها و موارد مشابه محدود گردد. از دو دهه گذشته تحقیقات زیادی برای افزایش قابلیت شیشه‌ای شدن مواد فلزی و حذف محدودیت ضخامت و افزایش پایداری حرارتی این مواد توسط محققین انجام شده است. نتیجه‌ی این تحقیقات تهیه مواد آمورف توده‌ای با ضخامتهای بیشتر از یک سانتی‌متر بوده است. این مواد در مقایسه با نمونه‌های آمورف اولیه که به روش انجماد سریع تهیه می شوند، دارای مقاومت خوردگی، خواص مکانیکی، حرارتی، سایشی و مغناطیسی مطلوبتری بوده که دامنه‌ی کاربرد این دسته از مواد با توجه به حذف محدودیت ضخامت و افزایش پایداری حرارتی، بسیار افزایش یافته است. استفاده از این مواد در صنایع نظامی ، ابزارهای الکترونیکی، تولید کامپوزیتها، وسایل ورزشی و کاربردهای بسیار دیگر مؤید این مطلب است

کلمات کلیدی

, مواد آمورف توده‌ای, دمای شیشه‌ای شدن, پایداری حرارتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075402,
author = {صاحبیان سقی, سمانه},
title = {مروری بر فلزات آمورف توده ای},
journal = {مهندسی متالورژی},
year = {2009},
volume = {24},
number = {28},
month = {January},
issn = {1563-1745},
pages = {74--88},
numpages = {14},
keywords = {مواد آمورف توده‌ای; دمای شیشه‌ای شدن; پایداری حرارتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر فلزات آمورف توده ای
%A صاحبیان سقی, سمانه
%J مهندسی متالورژی
%@ 1563-1745
%D 2009

[Download]