پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, دوره (7), شماره (27), سال (2019-2) , صفحات (21-31)

عنوان : ( پیش‌بینی میل به تداوم فعالیت ورزشی دانشجویان براساس رفتار مربیان: یک رویکرد نظریۀ خود-تعیین‌گری )

نویسندگان: بهزاد بهزادنیا , محمد کشتی دار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیتهای پژوهشی زیادی در زمینه بررسی میل به انجام فعالیت ورزشی در دانشجویان وجود دارد. پژوهش حاضر نقش رفتارهای مربی را در میل به انجام فعالیت ورزشی دانشجویان را با نقش میانجیگر نیازهای اساسی روانشناختی، از دیدگاه نظریه خود-تعیینگری بررسی کرد. 120 دانشجوی دختر و پسر که واحد تربیت بدنی عمومی را در دانشگاه انتخاب کرده بودند پرسشنامههای رفتار حمایتی و کنترلی مربی (فنتون و همکاران، 2014 )، رضایتمندی و ناکامی ا ز نیازهای اساس ی روانشناختی (چن و همکاران، 2014 ) و میل به انجام فعالیت ورزشی در آینده (چاتسیسازانتیز و همکاران، 2003 ) را تکمیل کردند. از روشهای آماری همبستگی پیرسون و مدل مسیر استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادهها نیز با استفاده از نرم افزار اسپیاساس و آموس انجام گرفت. نتایج نشان داد که رفتارهای حمایتی ادراک شده به طور مستقیم بر میل به رفتارهای حمایتی .(β = 0/20 ؛ p <0/ فعالیت ورزشی تاثیر گذار بود ( 01 همچنین به صورت غیرمستقیم و از طریق رضایتمندی از نیازهای اساسی بر میل به فعالیت ورزشی دانشجویان تاثیر داشت. رفتارهای کنترلی اما تنها بر = -0/30 ؛p <0/ ناکامی از نیازهای اساسی روانشناختی تاثیر گذاشت ( 05 و تاثیر در میل به انجام فعالیت ورزشی در دانشجویان نداشت. رویکرد ،(β نظریه خود-تعیینگری مورد حمایت قرار گرفت، بدین شکل که، در صورتی که مربیان از نیاز اساسی روانشناختی برای خود-تعیینی دانشجویان در تربیت بدنی حمایت کنند، آنها ارضاء نیازهای اساسی را تجربه کرده و میل بیشتری برای انجام فعالیت بدنی خواهند داشت. ملزومات این پژوهش میتواند برای معلمان ورزشی در دانشگاه کاربردی باشد.

کلمات کلیدی

, نظریه خود-تعیینگری, رفتارهای حمایتی, رضایتمندی از نیازهای روانشناختی, میل به انجام فعالیت ورزشی, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075615,
author = {بهزاد بهزادنیا and کشتی دار, محمد},
title = {پیش‌بینی میل به تداوم فعالیت ورزشی دانشجویان براساس رفتار مربیان: یک رویکرد نظریۀ خود-تعیین‌گری},
journal = {پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {27},
month = {February},
issn = {2345-5551},
pages = {21--31},
numpages = {10},
keywords = {نظریه خود-تعیینگری، رفتارهای حمایتی، رضایتمندی از نیازهای روانشناختی، میل به انجام فعالیت ورزشی، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی میل به تداوم فعالیت ورزشی دانشجویان براساس رفتار مربیان: یک رویکرد نظریۀ خود-تعیین‌گری
%A بهزاد بهزادنیا
%A کشتی دار, محمد
%J پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
%@ 2345-5551
%D 2019

[Download]