هفتمین کنگره روانشناسی ایران , 2019-11-13

عنوان : ( تفاوت های جنسیتی در کنش های اجرایی حافظه کاری، برنامه ریزی، نظم جویی و بازداری در کودکان و نوجوانان: کاربرد آزمون CHEXI )

نویسندگان: علی مشهدی , زهرا حسین زاده ملکی , جعفر حسنی , سیدکاظم رسول زاده طباطبائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:کنش های اجرایی یک اصطلاح چتر گونه می باشد که فعالیت های عالی شناختی کورتکس پیش پیشانی را در بر می گیرد. هدف پژوهش این بود که در یک نمونه نسبتا معرف در ایران تفاوت های جنسیتی را در چهار کنش اجرایی مورد بررسی قرار دهد. روش: جامعه آماری این پژوهش را تمامی کودکان و نوجوانان سنین 6 تا 18 سال سراسر کشور تشکیل دادند. با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی تعداد 1805 نفر (927 دختر و پسر 878) از 19 استان کشور انتخاب شدند و والدین به پرسشنامه کنش وری اجرایی دوران کودکی(CHEXI) پاسخ دادند. این پرسشنامه چهار کنش اجرایی بزرگ را در قالب دو عامل مهم حافظه کاری و بازداری اندازه گیری می کند. یافته ها: نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین حافظه کاری پسران و دختران وجود نداشت(P>0/05)، اما در سه کنش اجرایی دیگر تفاوت های معناداری بین دختران و پسران وجود داشت(P<0/05). همچنین در نمره کل و عامل های کلی حافظه کاری و بازداری نیز این تفاوت های معنادار بود و عملکرد پسران نسبت به دختران ضعیف تر بود(P<0/05). نتیجه گیری: یافته ها نشانگر تلویحات مهم در سنجش و برنامه ریزی های درمانی مبتنی بر کنش وری اجرایی در کودکان نوجوانان می باشد.

کلمات کلیدی

, تفاوت های جنسیتی, کنش های اجرایی, حافظه کاری, بازداری, کودکان, نوجوانان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076661,
author = {مشهدی, علی and زهرا حسین زاده ملکی and جعفر حسنی and رسول زاده طباطبائی, سیدکاظم},
title = {تفاوت های جنسیتی در کنش های اجرایی حافظه کاری، برنامه ریزی، نظم جویی و بازداری در کودکان و نوجوانان: کاربرد آزمون CHEXI},
booktitle = {هفتمین کنگره روانشناسی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تفاوت های جنسیتی، کنش های اجرایی، حافظه کاری، بازداری، کودکان، نوجوانان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفاوت های جنسیتی در کنش های اجرایی حافظه کاری، برنامه ریزی، نظم جویی و بازداری در کودکان و نوجوانان: کاربرد آزمون CHEXI
%A مشهدی, علی
%A زهرا حسین زاده ملکی
%A جعفر حسنی
%A رسول زاده طباطبائی, سیدکاظم
%J هفتمین کنگره روانشناسی ایران
%D 2019

[Download]