پژوهش های ادبیات تطبیقی, دوره (2), شماره (2), سال (2014-10) , صفحات (105-137)

عنوان : ( آرش کمانگیر و ویشنو )

نویسندگان: *علی ضیاالدینی دشتخاکی , مهدخت پورخالقی چترودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخشی از آنچه ما به‌عنوان میراث مشترک ایران و هند می‌شناسیم، ریشه در فرهنگ هند و ایرانی دارد و مربوط به گذشتۀ دور خاور‌ زمین و زندگی مشترک اقوام هندی و ایرانی است. وجوه شباهت «آرش کمانگیر» در اساطیر ایرانی و «ویشنو» در اساطیر هندی، نمونه‌ای ریشه‌دار در این زمینه قلمداد می‌شود. در این جستار، بر‌اساس روش تطبیقی مکتب فرانسوی و با شیوۀ تحلیل محتوا، شخصیت آرش کمانگیر در سه دورۀ باستان، میانه و اسلامی، بررسی شده و وجوه مشترک آن با ویشنو در اساطیر هند نشان داده شده و این نتایج به ‌دست‌ آمده است: دو اسطورۀ آرش و ویشنو دارای خاستگاهی مشترک و به‌تبع آن، وجوه اشتراک دامنه‌دار و گسترده‌ای هستند و در طرح شخصیت اساطیری آن دو، مسئلۀ نبرد خیر و شر از جایگاه خاصی برخوردار است. همچنین وجه جنگاوری ایزد باران، در پروردن اساطیری نظیر آرش و ویشنو، پیکرینه بودن دو اسطوره و ارتباط آن دو، با عناصر طبیعی و عوالم آسمانی، از دیگر نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش است.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: آرش کمانگیر, ویشنو, اساطیر هندی, اساطیر ایرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1076707,
author = {*علی ضیاالدینی دشتخاکی and پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {آرش کمانگیر و ویشنو},
journal = {پژوهش های ادبیات تطبیقی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {2},
month = {October},
issn = {2345-2366},
pages = {105--137},
numpages = {32},
keywords = {واژگان کلیدی: آرش کمانگیر، ویشنو، اساطیر هندی، اساطیر ایرانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آرش کمانگیر و ویشنو
%A *علی ضیاالدینی دشتخاکی
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J پژوهش های ادبیات تطبیقی
%@ 2345-2366
%D 2014

[Download]