اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست , 2013-10-09

عنوان : ( سنجش میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان به منظور بهبود خدمات و محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد) )

نویسندگان: براتعلی خاکپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارائه خدمات مطلوب و درخور، بستر مناسبی برای فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و زمینه های رفاه و رضایت شهروندان را فراهم می آورد.رفاه و رضایت هر جامعه در گرو ایجاد اطمینان از ایننکته است که همه اعضای آن احساس کنند که در آن سهمی دارند و در واقع از جریان عادی جامعه کنار گذاشته نشده اند. مشارکت شهروندی یکی از عوامل اساسی در موفقیت طرح های هری می باشد و وسیله ای است برای دستیابی به اهداف توسعه انسانی و یک ارزش مستقل در توسعه ی جوامع شهری به حساب می آید.میزان مشارکت شهروندان بستگی به عوامل و متغیرهای گوناگونی از جمله بنیان های اجتماعی، آگاهیشهروندی رضایت شهروندان و ... دارد. در این راستا این پژوهش به بررسی میزان مشارکت شهروندان می پردازد و رابطه مشارکت شهروندی با عوامل مؤثر بر آن را به منظور بهبود کیفیت خدمات و محیط زیستشهری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده و با ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شهروندان منطقه ثامن مشهد است.نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده وحجم نمونه با استفاده از مدل کوکران برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری میان سواد، جنس، اقامت، تأهل، اشتغال، آگاهی، رضایت و تکالیف شهروندی با مشارکت شهروندی وجود دارد ولی رابطه معناداری میان سن و مشارکت وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی , مشارکت , رضایتمندی, آگاهی شهروندی, تکالیف شهروندی, خدمات و محیط زیست شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077302,
author = {خاکپور, براتعلی},
title = {سنجش میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان به منظور بهبود خدمات و محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد)},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {کلمات کلیدی ; مشارکت ; رضایتمندی; آگاهی شهروندی; تکالیف شهروندی; خدمات و محیط زیست شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنجش میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان به منظور بهبود خدمات و محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد)
%A خاکپور, براتعلی
%J اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
%D 2013

[Download]