تحقیقات منابع آب ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (109-118)

عنوان : ( برآورد غلظت رسوبات معلق در سطح آب مخزن سد با استفاده از تصاویر ماهواره ای (نمونه‌ مورد مطالعه: سد ارداک مشهد) )

نویسندگان: محمد هادیان , بیژن قهرمان , کاظم اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد رسوبات معلق در آب‌های روان از جنبه‌های مختلف نظیر عملکرد سازه‌های هیدرولیکی، مشکلات زیست‌محیطی و .. دارای اهمیت می‌باشد. هدف اصلی از این تحقیق استفاده از فناوری سنجش از دور به منظور برآورد غلظت مواد معلق در سطح آب ورودی به مخازن سدها در طول عمر سد و همچنین برآورد سالانه آن می باشد. برای این منظور از نتایج آزمایشگاهی و داده‌های سنجنده 〖ETM〗^+ ماهواره لندست مربوط به طیف بازتابنده‌گی رسوبات معلق در غلظت‌های مختلف استفاده شده‌است. در یک کار آزمایشگاهی با استفاده از یک دستگاه اسپکترورادیومتر ASD، مقادیر بازتابند‌گی آب محتوی مقادیر مختلف رسوبات معلق در محدوده طیفی 400 تا 2500 نانومتر اندازه‌گیری شد. سپس این مقادیر بازتابندگی برای باندهای سنجنده OLI ماهواره لندست 8 با استقاده از توابع پاسخ طیفی آنها، بازنمونه‌برداری شد. در این تحقیق از مقادیر مختلف رسوب در 90 نمونه از غلظت gr⁄lit 16/0 تا gr⁄lit 05/100 استفاده گردید. در بررسی‌های انجام شده بازتابند‌گی باند 5 لندست با مرکزیت 865 نانومترو باند 2 با مرکزیت 5/482 نانومتر به عنوان باندهایی که به ترتیب بیشترین و کمترین حساسیت را به مقدار رسوبات از خود نشان داده‌اند، تشخیص داده شدند. به این ترتیب بین تفاضل بازتابندگی در این دو باند (〖R_865-R〗_482.5) و غلظت رسوبات معلق رابطه‌ای نمایی با همبستگی مناسبی تشخیص داده شد. در این رابطه پارامتر RMSE آن برای حداکثر غلظت محتمل رسوب براب57/1 و پارامتر ‌R2 برابر با 91/0 بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل جهت برآورد رسوبات معلق در آب، عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, رسوبات معلق, مخزن سد, تصاویر لندست, سنجش از دور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1078757,
author = {هادیان, محمد and قهرمان, بیژن and اسماعیلی, کاظم},
title = {برآورد غلظت رسوبات معلق در سطح آب مخزن سد با استفاده از تصاویر ماهواره ای (نمونه‌ مورد مطالعه: سد ارداک مشهد)},
journal = {تحقیقات منابع آب ایران},
year = {2019},
volume = {15},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-2347},
pages = {109--118},
numpages = {9},
keywords = {رسوبات معلق، مخزن سد، تصاویر لندست، سنجش از دور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد غلظت رسوبات معلق در سطح آب مخزن سد با استفاده از تصاویر ماهواره ای (نمونه‌ مورد مطالعه: سد ارداک مشهد)
%A هادیان, محمد
%A قهرمان, بیژن
%A اسماعیلی, کاظم
%J تحقیقات منابع آب ایران
%@ 1735-2347
%D 2019

[Download]