علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (16), شماره (95), سال (2019-12) , صفحات (85-97)

عنوان : ( Modeling respiration characteristics of pear (Dargazi) accompanied by platyrachis S. coating to design modified atmosphere package )

نویسندگان: شیما نعیمی قلی مشهد , محمدحسین حدادخداپرست , ناصر صداقت , مجید عزیزی ارانی , فرشته حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تاثیر دما، غلظت اکسیژن و زمان نگهداری روی نرخ تنفس گلابی رقم درگزی بدون پوشش و پوشش دهی شده با اسانس مینای نیشابوری (Sclerorhachis platyrachis) در غلضت های 0، 125، 250 و 500 ppm مورد بررسی قرار گرفت. مدل سازی ریاضی با استفاده از معادله میکائیلز- منتن انجام شده و ثوابت معادله با رابطه آرنیوس توصیف و نرخ تنفس در دماهای مختلف (4، 10 و 25 درجه سانتیگراد) و غلظت های اکسیژن پیش بینی شده و نهایتاً بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (MAP) جهت افزایش انبارمانی گلابی رقم درگزی طراحی شد. نتایج نشان داد که تمام فاکتورها بر نرخ تنفس گلابی ها تاثیر گذار بود ولی دمای نگهداری تاثیر چشمگیرتری بر نرخ تنفس داشت. افزایش دما سبب افزایش نرخ تنفس و کاهش اثر مثبت اسانس بر کاهش این پارامتر شد. همچنین براساس نتایج مشخص شد پس از زمان تقریبی 100 ساعت، حالت نسبی تعادلی تنفس ایجاد شد. گلابی رقم درگزی در دمای 4 و 10 درجه سانتی‏گراد در محدوده کسر تنفس هوازی بود. در حالیکه در دمای 25 درجه سانتی‏گراد پس از طی زمان حدود 110 ساعت و رسیدن غلظت گاز دی اکسید کربن به حدود 23 درصد، کسر تنفسی آن از محدوده بحرانی عبور نمود. در نهایت بسته‏ بندی حاوی 7/3 % گاز اکسیژن، 1/8 % گاز دی­اکسید کربن و مابقی گاز ازت به عنوان MAP بهینه جهت نگهداری گلابی رقم درگزی پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, بسته بندی اتمسفر اصلاح شده, گلابی, مدل سازی, نرخ تنفس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080039,
author = {نعیمی قلی مشهد, شیما and حدادخداپرست, محمدحسین and صداقت, ناصر and عزیزی ارانی, مجید and فرشته حسینی},
title = {Modeling respiration characteristics of pear (Dargazi) accompanied by platyrachis S. coating to design modified atmosphere package},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2019},
volume = {16},
number = {95},
month = {December},
issn = {2008-8787},
pages = {85--97},
numpages = {12},
keywords = {بسته بندی اتمسفر اصلاح شده، گلابی، مدل سازی، نرخ تنفس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Modeling respiration characteristics of pear (Dargazi) accompanied by platyrachis S. coating to design modified atmosphere package
%A نعیمی قلی مشهد, شیما
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A صداقت, ناصر
%A عزیزی ارانی, مجید
%A فرشته حسینی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2019

[Download]