فلسفه تربیت, دوره (4), شماره (2), سال (2020-3) , صفحات (145-159)

عنوان : ( نقد روش‌شناختی رویکرد ترکیبی ناروائز در تربیت اخلاقی )

نویسندگان: عماد حاتمی گروه , ابوالفضل غفاری , خسرو باقری نوع پرست , بختیار شعبانی ورکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش نقد روش‌شناختی رویکرد ترکیبی ناروائز در تربیت اخلاقی است. برای این منظور نخست بر اساس الگوی معینی استلزام‌های روش‌شناختی ترکیب راهبردها مد نظر قرار گرفت. سپس بر اساس این الگو، هدف و روند گزینش رویکردهای مبدأ، سطح و نوع ترکیب، ساختار و معانی اصطلاحات بکار رفته در رویکرد ناروائز و رویکردهای مبدأ و وجود یا فقدان فرازبان در رویکرد ناروائز ارزیابی و نقد شده است. نتایج حاکی از این است که ساختار رویکردهای مبدأ به لحاظ مبنایی متعارض هستند، با این حال ناروائز به کشف یا ساخت فرازبان یا زبان مشترکی اقدام نکرده است و فقط اصطلاحاتی از دو رویکرد را به طور افقی در کنار هم قرار داده است؛ به نظر می‌رسد که برخلاف ادعای او، در عمل، ترکیبی صورت نگرفته است. علاوه بر این بررسی محتوا و معانی اصطلاحات بکار رفته در دیدگاه ناروائز و رویکردهای مبدأ نشان می‌دهد که این اصطلاحات در واقع همان رویکرد تربیت‌منش را ارائه می‌دهند یا حداقل تقریر دیگری از رویکرد تربیت‌منش ارائه شده است. بنابراین ترکیب ارائه شده توسط ناروائز از لحاظ سازواری با چالش جدی مواجه است و ترکیبی التقاطی دارد.

کلمات کلیدی

, نقد روششناختی, رویکرد ترکیبی, ناروائز, تربیت اخلاقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080673,
author = {حاتمی گروه, عماد and غفاری, ابوالفضل and خسرو باقری نوع پرست and شعبانی ورکی, بختیار},
title = {نقد روش‌شناختی رویکرد ترکیبی ناروائز در تربیت اخلاقی},
journal = {فلسفه تربیت},
year = {2020},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۵۳۸-۲۸۰۲},
pages = {145--159},
numpages = {14},
keywords = {نقد روششناختی، رویکرد ترکیبی، ناروائز، تربیت اخلاقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد روش‌شناختی رویکرد ترکیبی ناروائز در تربیت اخلاقی
%A حاتمی گروه, عماد
%A غفاری, ابوالفضل
%A خسرو باقری نوع پرست
%A شعبانی ورکی, بختیار
%J فلسفه تربیت
%@ ۲۵۳۸-۲۸۰۲
%D 2020

[Download]