پیام مهندس, دوره (13), شماره (62), سال (2014-9) , صفحات (87-92)

عنوان : ( ارزیابی کمی سطوح کیفی در آیین نامه های طراحی براساس عملکرد در سازه های فولادی )

نویسندگان: منصور قلعه نوی , فردین اژدری , مهرداد بهزادنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله کمی کردن خسارتهای سطوح کیفی قاب خمشی دو بعدی میباشد. به این منظور چندین قاب خمشی در نظر گرفته میشود و تحلیل خسارت غیر ارتجاعی تحت اثر رکوردهای مختلف زمین لرزه، بر روی آن ها انجام می شود. از این رو در این پروژه به صورت کلی ۳قاب ۸ ،4و ۱۲طبقه در نظر گرفته شده است، که هر کدام از قاب ها را به صورت ۶ ،4 ،۲و ۸دهانه فرض گردیده است. در آخر تحلیل غیرخطی، نمودار تحلیل بار افزون را به صورت برش پایه بر حسب تغییرمکان بدست می آید. با داشتن این نمودار و روش های بدست آوردن شاخص خسارت که در ادامه ذکر خواهد شد، مقادیر شاخص های خسارت استاتیکی در هر سطح عملکرد موجود، محاسبه می گردند. از بررسیهای انجام شده می توان به این نتیجه رسید که هر چه تعداد طبقات بیشتر شود، درجات نامعینی سازه بالا رفته و در نتیجه خرابی سازه پخش میشود. در این صورت انتظار می رود که سازه جابجایی نسبی کمتری داشته باشد و همچنین در تمامی ترازهای عملکردی، به غیر از روش شاخص خسارت بر اساس انرژی در سطح عملکرد خرابی که همواره برابر ۱است، با شاخص خسارت کمتری تعریف شود. همچنین بر طبق تعریف قاب خمشی ویژه، اگر به جای قاب خمشی معمولی از قاب خمشی ویژه استفاده می شد، انتظار می رود که شکل پذیری بیشتری را تحمل کند. در نهایت مقدار جابجایی نسبی نظیر این قاب ها بیشتر شود

کلمات کلیدی

, سطوح کیفی, آیین نامه های طراحی, سطح عملکرد, سازه های فولادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081895,
author = {قلعه نوی, منصور and فردین اژدری and مهرداد بهزادنیا},
title = {ارزیابی کمی سطوح کیفی در آیین نامه های طراحی براساس عملکرد در سازه های فولادی},
journal = {پیام مهندس},
year = {2014},
volume = {13},
number = {62},
month = {September},
issn = {2008-8632},
pages = {87--92},
numpages = {5},
keywords = {سطوح کیفی، آیین نامه های طراحی، سطح عملکرد، سازه های فولادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کمی سطوح کیفی در آیین نامه های طراحی براساس عملکرد در سازه های فولادی
%A قلعه نوی, منصور
%A فردین اژدری
%A مهرداد بهزادنیا
%J پیام مهندس
%@ 2008-8632
%D 2014

[Download]