مدیریت در دانشگاه اسلامی, دوره (10), شماره (22), سال (2021-12) , صفحات (399-414)

عنوان : ( تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولی )

نویسندگان: زهرا حسینی , مصطفی کاظمی , وحید فکور , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف:اثر تعاملیرتبةعلمیاعضایهیئتعلمیو سطح عملکرد پژوهشیآنان، محل مناقشات نظریوتعارضدر نتایجپژوهشهایمیدانیبوده است. استفاده از طرح پژوهش طولیمیتواندبا شفافسازیارتباط علّىو معلولیمتغیّرها،بخشیاز اینتعارضات را مرتفع کند. لذا هدف پژوهش حاضر، تحلیلروند تغییردر سطح عملکرد پژوهشیاعضایهیئتعلمیدر کارراهةشغلیبا استفاده از پژوهش طولیبود. روش:بر خلاف سبک رایجدر مطالعات اینحوزه که تمرکز بر طرحهایپژوهش مقطعیاست؛ مطالعةحاضر از طرح پژوهش طولیاستفاده کرده وبا اندازهگیریمکرر ضریبعملکرد پژوهشییکنمونةثابت 103تاییاز اعضایهیئتعلمیدر طول مسیرشغلی،اثر ارتقایرتبه بر عملکرد پژوهشیآنان را بررسیکرده است. یافتهها:آزمون آنالیزواریانسدرگروههایوابسته ،تفاوت عملکرد در مراتب مختلف علمیرا برایاعضایهیئتعلمیتأییدکرده است. نتیجهگیری:مرحلةدانشیاریبرترینمرحله از حیثرشد انتشارات پژوهشیاست و اینرشد در مرحلةاستادیکاهش یافتهاست

کلمات کلیدی

, :عملکرد پژوهشی, اعضایهیئتعلمی, رتبةعلمی, کارراهةشغلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089591,
author = {حسینی, زهرا and کاظمی, مصطفی and فکور, وحید and پویا, علیرضا},
title = {تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولی},
journal = {مدیریت در دانشگاه اسلامی},
year = {2021},
volume = {10},
number = {22},
month = {December},
issn = {2345-5713},
pages = {399--414},
numpages = {15},
keywords = {:عملکرد پژوهشی،اعضایهیئتعلمی،رتبةعلمی،کارراهةشغلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولی
%A حسینی, زهرا
%A کاظمی, مصطفی
%A فکور, وحید
%A پویا, علیرضا
%J مدیریت در دانشگاه اسلامی
%@ 2345-5713
%D 2021

[Download]