پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده, دوره (8/20/1399), شماره (20), سال (2020-12) , صفحات (95-116)

عنوان : ( بررسی اعتبار و قلمرو ماده صد و چهل و دو منشور حقوق و مسئولیت های زنان )

نویسندگان: علیمراد حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه اصل برابری مجازات ها - که پیامد آن تعیین و کاربست کیفر یکسان در مورد بزهکاران همانند است- در پرتو «سیاست فردی کردن» تعدیل شده و متناسب سازی کیفرها با ویژگی های فردی بزهکاران پیشنهاد می شود. از این چشم انداز جنسیت یکی از درون مایه های اصلی فردی سازی مجازات است و زن بودن متهم، از محورهای سیاست کیفری افتراقی - ارفاقی به شمار می رود. براین اساس، ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب 31 شهریور 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق برخورداری زنان از تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات یا معافیت از آن و یا نحوه اجرا در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهکار در زمان بارداری، شیردهی و بیماری را توصیه کرده است. پرسش نخست از اعتبار این مقرره قانونی در نظام حقوقی ایران و درجه الزام آوری آن برای دادگاه، و پرسش دوم ناظر به سنجش کاربردی آن در نظام قضایی ایران است. در این نوشتار بر پایه مبانی نظری نظام حقوقی ایران، زمینه های کاربست حقوقی این مقرره بررسی می شود.

کلمات کلیدی

, زنان, سیاست کیفری افتراقی, سیاست کیفری ارفاقی, منشور حقوق زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1093720,
author = {حیدری, علیمراد},
title = {بررسی اعتبار و قلمرو ماده صد و چهل و دو منشور حقوق و مسئولیت های زنان},
journal = {پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده},
year = {2020},
volume = {8/20/1399},
number = {20},
month = {December},
issn = {2538-6190},
pages = {95--116},
numpages = {21},
keywords = {زنان، سیاست کیفری افتراقی، سیاست کیفری ارفاقی، منشور حقوق زنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اعتبار و قلمرو ماده صد و چهل و دو منشور حقوق و مسئولیت های زنان
%A حیدری, علیمراد
%J پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده
%@ 2538-6190
%D 2020

[Download]