پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (18), شماره (1), سال (2004-8) , صفحات (169-173)

عنوان : ( شناسایی و تعیین پراکنش ویروس موزائیک خیار در مزارع شمال استان خراسان )

نویسندگان: محمدعلی سبک خیزخیاط , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار , محمدرضا نصیری , محمد فارسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی هایی که در سال 1380 به منظور شناسایی ویروس موزائیک خیار (CMV ) انجام شد نمونه هایی از برگهای بوته های گوجه فرنگی خیار وسایر کدوئیان که علائم زردی موزائیک بدشکلیوبند کفشی شدن برگ را نشان می دادنداز مزارع حومه شهرستانهای مشهد فریمان نیشابور چناران قوچان شیروان وتربت حیدریه جمع آوری وبه آزمایشگاه منتقل گردید.با استفاده از آزمون DAS_ELISA میزان پراکنش این ویروس در مناطق یاد شده مورد ارزیابی قرار گرفت. از 500 نمونه جمع آوری شده 208 نمونه آلوده بهCMV بودند. آلودگی در همه شهرستانهای مورد مطالعه به نسبتهای مختلف وجود داشت وبیشترین میزان آلودگی مربوط به چناران وتربت حیدریه بود.از نمونه های آلوده در مزارع حومه تربت حیدریه جهت مایه زنی گیاهان توتون کشت شده در گلخانه استفاده گردید.جهت شناسایی دقیق ویروس در این گیاهان از آزمون RT-PCR استفاده گردیدوباندهای مربوط به اسید نو کلئیک ویروس در مقایسه با نشانگر DNA با تکثیر قطعه ای به اندازه ی bp 637 از RNA2 ویروس ممکن گردید.

کلمات کلیدی

, ویروس موزائیک خیار, DAS, ELISA – RT, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202129,
author = {سبک خیزخیاط, محمدعلی and جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ and نصیری, محمدرضا and فارسی, محمد},
title = {شناسایی و تعیین پراکنش ویروس موزائیک خیار در مزارع شمال استان خراسان},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2004},
volume = {18},
number = {1},
month = {August},
issn = {1735-4161},
pages = {169--173},
numpages = {4},
keywords = {ویروس موزائیک خیار-DAS-ELISA – RT-PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تعیین پراکنش ویروس موزائیک خیار در مزارع شمال استان خراسان
%A سبک خیزخیاط, محمدعلی
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%A نصیری, محمدرضا
%A فارسی, محمد
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2004

[Download]