مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. خدیجه بوزرجمهری , علی واعظ طبسی , بررسی و اولویت‌بندی متغیر‌های تاثیرگذار بازاریابی در جذب گردشگران مطالعه موردی: روستا‌های بخش مرکزی شهرستان کاشمر, مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (16), شماره (2), سال (2021-8), صفحات (36-56)
 2. خدیجه بوزرجمهری , طاهره صادقلو , امین فعال جلالی , بررسی و تحلیل میزان احساس امنیت ناشی از مخاطرات انسانی در نواحی روستایی مورد مطالعه: دهستان کنویست, جغرافیای سیاسی, سال (2021-4)
 3. طاهره صادقلو , خدیجه بوزرجمهری , زهرا سلیمانی , تحلیل تاثیر انتظارات از دولت بر تمایل به اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان نیشابور), پژوهشهای جغرافیای انسانی, سال (2021-6)
 4. طاهره صادقلو , هما باتقوی سرابی , خدیجه بوزرجمهری , محسن نوغانی دخت بهمنی , بررسی و تحلیل رابطه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر هویت اجتماعی در نواحی روستایی (منطقه مورد مطالعه: دهستان شاندیز از توابع شهرستان بینالود), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2021-4)
 5. خدیجه بوزرجمهری , خدیجه جوانی , نقش سازمان ‌های مردم نهاد (NGOs ) در توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه : شهرستان رشتخوار), پژوهشهای جغرافیای انسانی, سال (2021-5)
 6. طاهره صادقلو , خدیجه بوزرجمهری , علیرضا معینی , تحلیل و ارزیابی ظرفیت رویارویی کشاورزان در برابر مخاطره خشکسالی (نمونه موردی: کشاورزان شهرستان فریمان), جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (9), شماره (2), سال (2020-6), صفحات (165-185)
 7. خدیجه بوزرجمهری , احمد رومیانی , حمیده محمودی , سمیه صانعی , سکینه عباسی , ارزیابی دانش مدیران محلی در کاهش آسیب پذیری سکونتگاههای روستایی در برابر رخداد زلزله )مورد مطالعه: دهستان گیلوان- شهرستان طارم(, مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (10), شماره (1), سال (2020-6), صفحات (19-34)
 8. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , الهام قندهاری , بررسی ادراکات و تمایل جامعه ی محلی برای مشارکت در توسعهی گردشگری کشاورزی (موردمطالعه : شهرستان تربت حیدریه), برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (9), شماره (35), سال (2021-3), صفحات (135-161)
 9. خدیجه بوزرجمهری , امین فعال جلالی , زهرا سلیمانی , ارزیابی ظرفیت تحمل محیط در روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستای کنگ), جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (8), شماره (32), سال (2020-3), صفحات (172-157)
 10. علی اکبر عنابستانی , عاطفه جمعه ء , خدیجه بوزرجمهری , بررسی تأثیر مشارکت روستاییان در فرایند مدیریت پسماندهای روستایی (مورد شناسی: بخش نیمبلوک، شهرستان قاینات), جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (10), شماره (34), سال (2020-6), صفحات (69-90)
 11. خدیجه بوزرجمهری , سیدرضا حسینی کهنوج , نبی اله حسینی شاه پریان , تحلیل مولفه های اثر گذار برمشارکت شهروندان در ادارۀ امور شهرها نمونه موردی: مناطق هشت گانه شهر اهواز, آمایش جغرافیایی فضا, دوره (9), شماره (34), سال (2020-3), صفحات (37-52)
 12. خدیجه بوزرجمهری , حسنعلی جهان تیغ , دانش بومی کشت جالیز و نقش آن در معیشت روستاییان حاشیۀ دریاچۀ هامون, دانش های بومی ایران, دوره (5), شماره (10), سال (2019-3), صفحات (187-221)
 13. جواد عادلی , خدیجه بوزرجمهری , امین علیزاده , تحلیل موانع و چالش های مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی نواحی روستایی, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (34), شماره (1), سال (2020-9), صفحات (103-143)
 14. مهناز اسماعیلی , مریم قاسمی , خدیجه بوزرجمهری , تبیین رابطه تنوع منابع درآمدی و کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان گلمکان، شهرستان چناران), اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (8), شماره (30), سال (2020-3), صفحات (35-62)
 15. خدیجه بوزرجمهری , حسنعلی جهان تیغ , مهدی معصومی , واکاوی محدودیت‌های بازاریابی محصولات ارگانیک روستایی‌ -مطالعه موردی: روستاهای حاشیه دریاچه هامون، سیستان-, برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (22), شماره (4), سال (2019-1), صفحات (1-29)
 16. جمشید عینالی , خدیجه بوزرجمهری , معصومه نظری شیخی , اکبر دهبانزاد , احمد رومیانی , تحلیل نقش فضاهای عمومی در ارتقای کیفیت سرزندگی روستاییان -مطالعه موردی: روستاهای شهرستان الشتر-, مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (12), شماره (3), سال (2017-12), صفحات (619-639)
 17. خدیجه بوزرجمهری , مهدی معصومی , بررسی موانع و چالش های پیش روی زنان در ازاریابی فراورده های لبنی مطالعه موردی: مناطق روستایی دهستان سرجان شهرستان بوانات, برنامه‌ ریزی فضایی, دوره (8), شماره (3), سال (2018-12), صفحات (1-18)
 18. مهناز اسماعیلی , مریم قاسمی , خدیجه بوزرجمهری , The Efficacy of Farm-Nonfarm Diversification on Rural Households’ Quality of Life -Case Study: Golmakan Dehestan of Chenaran County-, پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning, دوره (8), شماره (1), سال (2019-2), صفحات (23-44)
 19. خدیجه بوزرجمهری , مهدی معصومی , حسنعلی جهان تیغ , نقش دانش بومی و سنت های محلی زنان در تولید و مدیریت فراورده های دامی(مطالعه موردی، روستای ابونصر، شهرستان بوانات), دانش های بومی ایران, دوره (4), شماره (6), سال (2017-3), صفحات (91-120)
 20. خدیجه بوزرجمهری , سیدرضا حسینی کهنوج , نبی الله حسینی شهپریان , تحلیل جغرافیایی پراکنش شاخص های کالبدی مسکن روستایی ایران با رویکرد عدالت فضایی (با استفاده از تکنیک ادغام), پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning, دوره (6), شماره (4), سال (2018-1), صفحات (47-66)
 21. خدیجه بوزرجمهری , طاهره صادقلو , مرتضی خواجه سرخو , نقش دانش بومی روستاییان در کاهش آسیب پذیری سکونت گاه های روستایی در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان جیرفت), مهندسی جغرافیایی سرزمین, دوره (2), شماره (3), سال (2017-11), صفحات (20-30)
 22. مهدی جوانشیری , خدیجه بوزرجمهری , حمیده محمودی , ام البنین هراتی , بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی نواحی کوهستانی و دشتی (مورد مطالعه: دهستان‌های کارده و میان ولایت شهرستان مشهد), راهبردهای توسعه روستایی, دوره (4), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (180-157)
 23. خدیجه بوزرجمهری , سیده سمیه خاتمی , بازشناسی قنات، راهگشای توسعه پایدار در تمدن کاریزی, آب و توسعه پایدار, دوره (5), شماره (1), سال (2018-8), صفحات (123-132)
 24. محبوبه نامدار , خدیجه بوزرجمهری , تحلیل ابعاد اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی بحران خشکسالی و اثار آن برخانوارهای روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان زرین دشت, روستا و توسعه, دوره (19), شماره (3), سال (2016-10), صفحات (161-183)
 25. خدیجه جوانی , خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , مریم قاسمی , وضعیت سازمانهای مردم نهاد در روستاها: فرآیند شکل گیری، آثار و پیامدها منطقه مورد مطالعه روستاهای شهرستان رشتخوار, پژوهش‌های روستایی, دوره (8), شماره (1), سال (2017-7), صفحات (150-165)
 26. خدیجه بوزرجمهری , اسیه اسماعیلی , احمد رومیانی , نقش دانش بوم و تجربیات بومی روستاییان در زیست پذیری مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای دوین و توکور شهرستان شیروان, جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (7), شماره (24), سال (2017-10), صفحات (93-110)
 27. مهدی قربانی , خدیجه بوزرجمهری , لیلا عوض پور , زهرا منصوری , اثر بخشی رویکرد مدیریت اجتماع محور در راستای تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی و کاهش مطرودیت اجتماعی منطقه مورد مطالعه: شهرستان ریگان استان کرمان, پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning, دوره (6), شماره (2), سال (2017-9), صفحات (159-171)
 28. مریم هادیزاده بزاز , خدیجه بوزرجمهری , بررسی نقش تعاونی‌های تولید روستایی در افزایش توانمندی‌ فنی و اقتصادی کشاورزان مناطق روستایی شهرستان نیشابور, راهبردهای توسعه روستایی, دوره (3), شماره (4), سال (2017-3), صفحات (443-459)
 29. خدیجه بوزرجمهری , فاطمه اسلام فرد , بررسی موانع و مشکلات توسعه صنایع بومی روستایی مورد مطالعه قالی و گبه در شهرستان زرین دشت, پژوهش‌های روستایی, دوره (8), شماره (2), سال (2016-9), صفحات (194-207)
 30. مهدی مودودی ارخودی , خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , محمود ضیایی , نقش گردشگری در تحوّلات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (13), شماره (2), سال (2016-1), صفحات (1-28)
 31. خدیجه بوزرجمهری , خدیجه جوانی , مجیدرضا کاتبی , مکانیابی بهینه پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی نمونه موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج, جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (4), شماره (16), سال (2016-1), صفحات (1-19)
 32. خدیجه بوزرجمهری , مهدی جوانشیری , علی قربانی , محمدرضا دربان استانه , پهنه بندی فضایی جهت مکان یابی پایگاه اسکان موقت با رویکرد ارزیابی چند عامله در محیط GIS مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان فاروج, پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning, دوره (5), شماره (1), سال (2015-5), صفحات (99-121)
 33. خدیجه بوزرجمهری , فهیمه شیخ احمدی , خدیجه جوانی , بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی کشت زعفران برخانوارهای روستایی با تاکید بر کشاورزی پایدار - دهستان بالا ولایت شهرستان باخرز, زراعت و فناوری زعفران, دوره (4), شماره (1), سال (2016-5), صفحات (63-73)
 34. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , کیوان بهرامی , بررسی اثرات اجتماعی و زیست محیطی شهرک های صنعتی برنواحی روستایی (مطالعه موردی شهرک صنعتی چناران), برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (5), شماره (20), سال (2016-1), صفحات (81-96)
 35. خدیجه بوزرجمهری , مهدی مودودی ارخودی , ارزیابی تطبیقی توان های مختلف گردشگری در روستاهای هدف استان گلستان, مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (10), شماره (31), سال (2015-9), صفحات (1-13)
 36. معصومه سلیمانی , خدیجه بوزرجمهری , جعفر جوان , علی اکبر عنابستانی , تبیین عوامل مؤثر بر ناپایداری سکونتگاه های روستایی در ایران, پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning, دوره (4), شماره (11), سال (2015-10), صفحات (21-38)
 37. مریم هادیزاده بزاز , خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , محسن نوغانی دخت بهمنی , ارزیابی عملکرد تعاونیهای تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور), پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning, دوره (4), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (113-133)
 38. خدیجه بوزرجمهری , نسیم یوسفی , نقش شهرک های صنعتی در توسعه اجتماعی و فرهنگی سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی : شهرک صنعتی گرگان 2, مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (9), شماره (28), سال (2014-12), صفحات (35-44)
 39. سمیه عبداللهی , خدیجه بوزرجمهری , ریحانه سلطانی , بررسی تأثیر تسهیلات دولت در استحکام و معماری مساکن روستایی (نمونه مورد مطالعه: دهستان سرجام), مسکن و محیط روستا, دوره (34), شماره (149), سال (2015-6), صفحات (67-78)
 40. تکتم سربرقی مقدم طرقبه , خدیجه بوزرجمهری , مریم قاسمی , ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه پایدار روستایی از دیدگاه روستائیان (مورد مطالعه: بخش طرقبه شهرستان بینالود), آمایش جغرافیایی فضا, دوره (6), شماره (19), سال (2016-6), صفحات (119-136)
 41. مجید حمزه یی , خدیجه بوزرجمهری , واکاوی آثار و عوامل موثر بر گسترش الگوی کشت زعفران در شهرستان نیشابور ( مطالعه موردی : دهستان اسحاق آباد), زراعت و فناوری زعفران, دوره (2), شماره (4), سال (2014-7), صفحات (277-288)
 42. مجید حمزه یی , حمید شایان , خدیجه بوزرجمهری , ارزیابی اثرات اجتماعی شهرکهای صنعتی بر نواحی روستایی مورد: شهرک صنعتی خیام نیشابور, اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (3), شماره (3), سال (2014-12), صفحات (163-149)
 43. خدیجه بوزرجمهری , محمود عیوضلو , علیرضا جمشیدی , بررسی موضوعی مقالات جغرافیای روستایی در مجلات علمی پژوهشی کشور (سال های ۱۳۲۷-۱۳۸۷), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (12), شماره (22), سال (2014-9), صفحات (31-52)
 44. محمد اجزاء شکوهی , خدیجه بوزرجمهری , مصطفی ایستگلدی , مهدی مودودی ارخودی , بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان نمونه مطالعاتی: شهر بندرترکمن, فضای جغرافیایی, دوره (14), شماره (47), سال (2014-10), صفحات (101-125)
 45. خدیجه بوزرجمهری , الهه انزایی , ارزیابی عملکرد اجتماعی فرهنگی طرح تجهیز ونوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری مورد شناسی: دهستان قره طغان شهرستان نکا, جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (4), شماره (12), سال (2014-11), صفحات (151-168)
 46. رضا خسروبیگی برچلویی , حمید شایان , علی اکبر عنابستانی , خدیجه بوزرجمهری , بررسی تحلیلی عوامل بازدارندة توسعة کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعة موردی: شهرستان خنداب، استان مرکزی), پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning, دوره (3), شماره (6), سال (2014-9), صفحات (39-54)
 47. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , براتعلی خاکپور , علی طاهری , بررسی و تحلیل اثرات روستا - شهرها و شهرهای کوچک در توسعه روستایی ( نمونه موردی : شهرستان نیشابور), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (11), شماره (21), سال (2014-1), صفحات (275-299)
 48. مریم هادیزاده بزاز , حمید شایان , خدیجه بوزرجمهری , محسن نوغانی دخت بهمنی , سنجش و ارزیابی عوامل موثر در بهبود عملکرد تعاونی های تولید روستایی ( مورد: استان خراسان رضوی), اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (2), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (115-131)
 49. خدیجه بوزرجمهری , مریم هادیزاده بزاز , واکاوی وبررسی سازه های موثر در توسعه تعاونی های تولید روستایی استان خراسان رضوی از نظر کارشناسان, جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (3), شماره (8), سال (2013-12), صفحات (85-100)
 50. خدیجه بوزرجمهری , الهه انزایی , ارزیابی عملکرد تکنولوژیکی طرح تجهیز، نوسازس ویکپارچه سازی اراضی شالیزاری ( نمونه موردی: دهستان قره طغان شهرستان نکا), جغرافیا و پایداری محیط, دوره (2), شماره (4), سال (2012-12), صفحات (32-58)
 51. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , مجید حمزه یی , بررسی اثرات اقتصادی شهرکهای صنعتی برنواحی روستایی پیرامون( مطالعه موردی : شهرک صنعتی خیام نیشابور), تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, دوره (12), شماره (27), سال (2013-3), صفحات (31-52)
 52. رضا خسروبیگی برچلوئی , خدیجه بوزرجمهری , علی اکبر تقیلو , بررسی نقش مشارکت مردم در کشاورزی پایدار در نواحی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای دهستان ایجرود بالا ،شهرستان ایجرود ، استان زنجان), پژوهش‌های روستایی, دوره (3), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (159-186)
 53. علی اکبر عنابستانی , خدیجه بوزرجمهری , ناهید صاحبکار , پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توسعه گردشگری خانه‌های دوم در نواحی روستایی, پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning, دوره (1), شماره (1), سال (2012-9), صفحات (97-132)
 54. سید حسن مطیعی لنگرودی , زهرا بخشی , خدیجه بوزرجمهری , ارزشیابی عملکرد دهیاری ها از دیدگاه روستاییان-دهستان بیهق شهرستان سبزوار-, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (1), شماره (16), سال (2011-7), صفحات (35-58)
 55. فضیله دادورخانی , محمدرضا رضوانی , سیاوش ایمنی قشلاق , خدیجه بوزرجمهری , تحلیل نقش گردشگری در توسعه ی ویژگی های کار آفرینانه وگرایش به کار آفرینی در بین جوانان روستایی( مطالعه موردی: روستای کندوان واسکندان شهرستان اسکو), پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (43), شماره (78), سال (2012-1), صفحات (169-197)
 56. حمید شایان , خدیجه بوزرجمهری , محمود رضا میر لطفی , بررسی نقش کشاورزی در توسعه روستایی منطقه مورد مطالعه: بخش میانکنگی سیستان, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (8), شماره (15), سال (2010-10), صفحات (151-168)
 57. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , فخری صادقی , تبیین مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی ) دهستانهای بناجوی شرقی وشمالی شهرستان بناب), مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (1), شماره (1), سال (2010-10), صفحات (69-86)
 58. خدیجه بوزرجمهری , فریده نائب زاده , ارزش یابی طرح تسهیل گران زن روستایی درایجاد ارتباط دوسویه وافزایش مشارکت زنان روستایی درعرصه های مختلف توسعه روستایی ( مطالعه موردی: دهستان مازول از بخش مرکزی شهرستان نیشابور), پژوهش زنان, دوره (7), شماره (3), سال (2009-11), صفحات (69-87)
 59. خدیجه بوزرجمهری , تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی, مدرس علوم انسانی, سال (2004-4)
 60. خدیجه بوزرجمهری , کشت زعفران در بریتانیا, تحقیقات جغرافیایی, سال (1989-1)
 61. خدیجه بوزرجمهری , جنگلهای مانگرو, تحقیقات جغرافیایی, سال (1997-1)
 62. خدیجه بوزرجمهری , تفاوتهای جغرافیایی و نقش آن در توسعه (نمونه شهرستان مشهد), تحقیقات جغرافیایی, سال (1996-10)
 63. خدیجه بوزرجمهری , دانش کشاورزی بومی جنسیتی و نقش آن در توسعه روستایی, پژوهش زنان, دوره (4), شماره (3), سال (2006-10), صفحات (97-116)
 64. خدیجه بوزرجمهری , شناخت دانش کشاورزی بومی زنان روستایی با تأکید بر تحلیل جنسی, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2006-1)
 65. خدیجه بوزرجمهری , جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی پایدار, جغرافیا و توسعه, سال (2003-3)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. رویا رخناره , کمال الدین ناصری , خدیجه بوزرجمهری , آیا در دانش بومی گیاهشناسی، سوگیری جنسیتی وجود دارد؟ )مطالعه موردی: روستای چَرَمکهنه( , اولین هماش بین المللی و هشتمین همایش ملی مرتع داری ، ایران , 2021-07-14
 2. احسان عبدی تازیک , خدیجه بوزرجمهری , مریم قاسمی , THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL ON THE RESILIENCE OF RURAL SETTLEMENTS AGAINST FLOOD RISK (STUDY AREA OF MIAN JAM RURAL DISTRICT, TORBAT-E JAM CITY, KHORASAN RAZAVI PROVINCE. IRAN) , EJONS 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL & MEDICAL SCIENCES , 2019-10-11
 3. سمانه کیومرثی بیرک علیا , حمداله سجاسی قیداری , خدیجه بوزرجمهری , تحلیل عوامل اقتصادی موثر بر توسعه کسب و کارهای خانوادگی زنان روستایی (مطالعه موردی:شهرستان فاروج) , همایش توسعه روستایی، اشتغال و کار افرینی , 2021-02-17
 4. عاطفه جمعه ء , علی اکبر عنابستانی , خدیجه بوزرجمهری , تحلیل وضعیت دفع بهداشتی و مدیریت پسماندهای روستایی توسط دهیاران از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای بخش نیمبلوک شهرستان قاین) , کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، محیط زیست ، توسعه شهری و روستایی , 2020-03-12
 5. خدیجه بوزرجمهری , فهیمه جعفری , حمیده محمودی , نقش زنان در توسعۀ گردشگری روستایی (منطقه مورد مطالعه: بخش شاندیز) , زن و توسعه گردشگری روستایی , 2019-10-17
 6. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , مرضیه اخلاقی , علی واعظ طبسی , نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی بر توسعۀ اقتصادی اجتماعی ـ فرهنگی زنان روستایی مورد مطالعه: روستا های شهرستان کاشمر , زن و توسعه گردشگری روستایی , 2019-10-17
 7. خدیجه بوزرجمهری , حمیده محمودی , فهیمه جعفری , تکتم سربرقی مقدم طرقبه , تحلیل جنسیتی کیفیت زندگی روستایی در روستاهای بخش شاندیز , همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری منطقه ترشیز , 2019-04-17
 8. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , مرضیه اخلاقی , نقش گردشگری وتوسعه اقامتگاه های بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی , همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری منطقه ترشیز , 2019-04-17
 9. خدیجه بوزرجمهری , حمیده محمودی , کبریا مرادی , جواد دامن پاک , -SME-آسیب شناسی توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط مورد: سفالسازی روستای مند گناباد , دومین همایش ملی چشم لنداز توسعه پایدار روستایی ایران , 2019-02-17
 10. خدیجه بوزرجمهری , مرضیه امینی , مهناز رمضانی , ﺳﻨﺠﺶ و بررسی تاثیر عوامل موثر بر ﺗﻮﺳﻌه ﮔﺮدﺷﮕﺮی (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن قائن) , همایش منطقه ای ظرفیت های گردشگری شهرستان فردوس , 2018-03-14
 11. خدیجه بوزرجمهری , شیرین صاحبی , جواد مهرگان مجد , بررسی چالشها و موانع توسعه کارافرینی و اشتغالزایی صنعت پوستین دوزی مطالعه موردی : دهستان شاندیز , اولین کنفرانس اندیشه و فناورهای نوین علوم جغرافیایی , 2017-09-04
 12. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , الهام قندهاری , نقش و جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی , ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس , 2018-03-14
 13. خدیجه بوزرجمهری , توسعه اقامتگاههای بوم گردی درکشور، استانها و شهرستان فردوس , ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس , 2018-03-14
 14. سیده سمیه خاتمی , خدیجه بوزرجمهری , جایگاه قنات بلده در توسعه گردشگری شهرستان فردوس , ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس , 2018-03-14
 15. خدیجه بوزرجمهری , شیرین صاحبی , جواد مهرگان مجد , بررسی چالشها و موانع توسعه کارافرینی و اشتغالزایی صنعت پوستین دوزی مطالعه موردی: دهستان شاندیز , اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی , 2017-09-20
 16. خدیجه بوزرجمهری , طاهره صادقلو , زینب عرفانی , نقش و اثرات طراحی و معماری در طرح های بهسازی مسکن روستایی , پنجمین کنفرانش ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار , 2018-01-03
 17. خدیجه بوزرجمهری , زهرا مظفری , تغییر روشهای بهره برداری بومی و پیامدهای آن بر محیط زیست بیرونی ) مطالعه موردی: معادن فیروزه نیشابور در روستاهای معدن علیا و سفلی( , فیروز، صنعت و فرهنگ ، همایش یکم , 2017-10-17
 18. خدیجه بوزرجمهری , حمیده محمودی , بررسی سطح موفقیت مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی مناطق روستایی , بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کار افرینی روستایی در ایران , 2017-04-19
 19. قنبری نصیبه , خدیجه بوزرجمهری , طاهره صادقلو , موانع و چالشهای زنان روستایی در ایجاد کسبوکارهای کوچک مطالعه موردی: دهستان پایینرخ شهرستان تربت حیدریه , بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کار افرینی روستایی در ایران , 2017-04-19
 20. خدیجه بوزرجمهری , مهدی معصومی , حسنعلی جهان تیغ , بررسی موانع و چالشهای مالی و بازاریابی کارآفرینی زنان روستایی )مطالعهی موردی: دهستان سرچهان، شهرستان بوانات( , بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کار افرینی روستایی در ایران , 2016-04-18
 21. خدیجه بوزرجمهری , زینب عرفانی , طاهره صادقلو , عوامل موثر بر معماری و طراحی و نقش آن در کیفیت مسکن روستایی , کنفرانس پژوهش های معماری و شهرسازی اسلامی وتاریخی ایران , 2017-05-11
 22. زری افشار , مریم قاسمی , پرویز رضوانی مقدم , خدیجه بوزرجمهری , تحلیل کمیت و کیفیت بهره برداری گونه های دارویی از مراتع شهرستان چناران , همایش ملی گیاهان دارویی تخقیقات تولید و فراوری , 2017-03-08
 23. هما باتقوی سرابی , طاهره صادقلو , خدیجه بوزرجمهری , محسن نوغانی دخت بهمنی , بررسی اثر فناوری اطلاعات بر هویت مکانی - فضایی اجتماعات روستایی - مطالعه موردی: دهستان شاندیز , شهرستان بینالود , سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی , 2016-11-03
 24. زری افشار , مریم قاسمی , پرویز رضوانی مقدم , خدیجه بوزرجمهری , تحلیل علل عدم موفقیت کشت گیاهان دارویی در شهرستان چناران , اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی , 2017-04-27
 25. خدیجه بوزرجمهری , خدیجه جوانی , بررسی وضعیت سازمان هاَی مردم نهاد درتوانمند سازی زنان روستایی درحفاظت از محیط زیست , زن وپایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی , 2016-10-15
 26. خدیجه بوزرجمهری , سیده سمیه خاتمی , مریم نادری , تکتم سربرقی مقدم طرقبه , بررسی نقش پروژههای مشارکتی در توانمندسازی زنان و حفظ محیط زیست , زن وپایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی , 2016-10-15
 27. خدیجه بوزرجمهری , نقش دانش بومی اکولوژیکی زنان روستایی در مدیریت پایدار منابع طبیعی ومحیط زیست , زن وپایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی , 2016-10-15
 28. مریم قاسمی , مهناز اسماعیلی , خدیجه بوزرجمهری , تحلیل مطلوبیت کیفیت زندگی و رابطه آن با پایداری جمعیتی سکونتگاههای روستایی دهستان گلمکان , کنفرانس بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها , 2016-02-25
 29. مریم قاسمی , خدیجه بوزرجمهری , مهناز اسماعیلی , سنجش و ارزیابی پایداری کشاورزی سکونتگاههای روستایی دهستان گلمکان شهرستان چناران , کنفرانس بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها , 2016-02-25
 30. مهدی جوانشیری , خدیجه بوزرجمهری , تحلیل فضایی و مکان یابی بهینه مراکز اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی با تلفیق AHp & GIS (نمونه مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان فاروج) , دومین همایش بین المللی توسعه روستایی , 2015-02-18
 31. مهدی جوانشیری , خدیجه بوزرجمهری , شناخت دانش بومی و کاربرد آن در مدیریت بحران روستایی با تأکید بر خشکسالی، سیل و زلزله (مطالعه موردی: بخش جلگه زوزن از شهرستان خواف) , دومین همایش بین المللی توسعه روستایی , 2015-02-18
 32. امین اله شمسایی , علی طاهری , خدیجه بوزرجمهری , نقش دانش بومی زنان روستایی در دستیابی به گردشگری پایدار روستایی )مورد مطالعه:روستاهای بخش زبرخان شهرستان نیشابور( , همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور , 2015-02-04
 33. شفیقه احمدی , سید عبدالبصیر صمیمی , خدیجه بوزرجمهری , امیر علی شیر نوایی وحل بحران کم آبی در مشهد , همایش بین المللی اندیشه ها، آثار وخدمات امیر علی شیر نوایی , 2015-02-07
 34. حمید شایان , مریم هادی زاده بزاز , خدیجه بوزرجمهری , بررسی اثرات تعاونی های تولید روستایی در توسعه کشاورزی پایدار , همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور , 2015-02-04
 35. اسیه اسماعیلی , احمد رومیانی , خدیجه بوزرجمهری , بررسی عوامل موثر بر رشد کار آفرینی در تقویت جوامع روستایی در راستای توسعه پایدار , همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور , 2015-02-04
 36. محبوبه نامدار , خدیجه بوزرجمهری , واکاوی چالش های کشاورزی ارگانیک گامی در جهت توسعه کشاورزی پایدار ( نمونه موردی : نخل کاران اقتصادی دهستان فورگ شهرستان داراب) , همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور , 2015-02-04
 37. جواد عادلی , خدیجه بوزرجمهری , نقش خبرگان محلی در جلب مشارکت مردم در فرایند پایدار روستایی , همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور , 2015-02-04
 38. حمداله سجاسی قیداری , ناهید جعفریان کیکانلو , خدیجه بوزرجمهری , اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر وضعیت اقتصادی کشاورزان دهستان قاضی شهرستان مانه وسملقان , همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی , 2014-12-17
 39. ناهید جعفریان کیکانلو , خدیجه بوزرجمهری , ارزیابی اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر توسعه کشاورزی پایدار مطالعه موردی: دهستان قاضی شهرستان مانه وسملقان , اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی ، معماری و شهرسازی , 2015-01-03
 40. تکتم سربرقی مقدم طرقبه , خدیجه بوزرجمهری , مریم قاسمی , عملکرد دهیاران در توسعه گردشگری روستایی(دهستان جاغرق شهرستان بینالود) , نخستین همایش علمی توسعه پایدار و مدیریت روستایی در ایران , 2014-10-07
 41. سمیرا کاویانی , خدیجه بوزرجمهری , برسی تطبیقی کاربرد دانش بومی و فناوری های مدرن در مدیریت بحران تغییر اقلیم و امنیت غذایی ( نمونه موردی : باغات سرمازده شهرستان تنکابن) , دومین همکایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی , 2014-10-09
 42. الهام شجاعی مقدم , مریم قاسمی , خدیجه بوزرجمهری , بررسی اثر ات شرکت های تعاونی روستایی زنان در توانمند سازی اجتماعی اعضاء , زن وتوسعه پایدار روستایی , 2014-10-15
 43. حدیث کامرانی فر , خدیجه بوزرجمهری , زنان ، الگوی گذران اوقات فراغت و گردشگری روستایی ( مطالعه موردی مناطق روستایی دهستان طرقبه) , زن وتوسعه پایدار روستایی , 2014-10-15
 44. خدیجه بوزرجمهری , خدیجه جوانی , علیرضا بستانی , بررسی توانمندی زنان در مدیریت اجرایی روستا )نمونه مورد مطالعه روستای سربالا، شهرستان تربت حیدریه( , زن وتوسعه پایدار روستایی , 2014-10-15
 45. خدیجه بوزرجمهری , محمد رضا غلامی , علی قربانی , نقش دانش بومی زنان درمانگر روستایی در درمان بیماریهای پوستی (مورد) : غرب استان خراسان شمالی , زن وتوسعه پایدار روستایی , 2014-10-15
 46. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , حلیمه خسروی مشیزی , تحلیل نقش سواد برمشارکت اتصادی زنان روستایی , زن وتوسعه پایدار روستایی , 2014-10-15
 47. خدیجه بوزرجمهری , مریم قاسمی , تکتم سربرقی مقدم طرقبه , حمیده محمودی , بررسی پایداری اجتماعی- فرهنگی توسعه گردشگری پایدار روستایی , اولین همایش بین المللی علمی-راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ابران چالش ها و چشم اندارها , 2014-10-18
 48. خدیجه جوانی , خدیجه بوزرجمهری , عملکرد تشکل های غیر دولتی با تاکید بر باشگاه کشاورزان جوان بر توسعه پایدار روستاهای شهرستان تربت حیدریه , همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2014-04-19
 49. مریم قاسمی , خدیجه بوزرجمهری , سمیه رجبی جنبه دراز , شناسایی عوامل شیوع بیماری واگیر دار سالک با استفاده از روش تحلیل عاملی (نمونه موردی: روستای امان آباد شهرستان مشهد) , اولین همایش ملی برنامه ریزی حفاظت حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار , 2014-02-20
 50. خدیجه بوزرجمهری , تحلیل کالبدی - فضایی معماری بومی مساکن روستایی و نقش آن در توسعه گردشگری ( نمونه روستای دهبار شهرستان طرقبه شاندیز) , دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین , 2013-07-08
 51. تکتم سربرقی مقدم طرقبه , خدیجه بوزرجمهری , مریم قاسمی , ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه پایدار گردشگری روستایی با تاکید بر ابعاد کالبدی- زیست محیطی , همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار , 2013-11-21
 52. فهیمه شیخ احمدی , خدیجه بوزرجمهری , شناسایی عوامل موثر بر کشت وتوسعه زعفران در شهرستان باخرز نمونه مورد مطالعه: دهستان بالاولایت , دومین همایش علمی آخرین دستاوردهای علمی وپژوهشی زعفران , 2013-10-30
 53. مجید حمزه یی , خدیجه بوزرجمهری , بررسی عوامل گسترش کشت زعفران در شهرستان نیشابور نمونه موردی : روستای اسحق آباد , دومین همایش علمی آخرین دستاوردهای علمی وپژوهشی زعفران , 2013-10-30
 54. مریم بای , خدیجه بوزرجمهری , ارزیابی نقش دهیاران در توسعه عمرانی - کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رامیان , دومین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر , 2013-10-09
 55. نسیم یوسفی , خدیجه بوزرجمهری , نقش شهرکهای صنعتی در توسع اجتماعی فرهنگی نواحی روستایی-نمونه موردی : شهرک صنعتی گرگان 2 , دومین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه پایدار روستایی در ناحیه جنوبی دریای خزر , 2013-10-09
 56. معصومه سلیمانی , خدیجه بوزرجمهری , بررسی وضعیت پایداری جمعیتی سکونتگاههای روستایی در مناطق خشک ونیمه خشک ( نمونه موردی: شهرستان سرایان) , همایش ملی خراسان جنوبی، نظم وامنیت , 2013-04-24
 57. زهرا نجاتی مقدم , خدیجه بوزرجمهری , بررسی اثرات نهاده های شیمیایی کشاورزی بر محیط زیست , همایش کشوری کشاورزی ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین , 2013-02-28
 58. سیدمحمدرضا خطیبی , حمید فخیم زاده , خدیجه بوزرجمهری , امکان سنجی گردشگری کشاورزی در استان خراسان جنوبی با استفاده از مدل تحلیلی سلسه مراتبی AHP , همایش کشوری کشاورزی ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین , 2013-02-28
 59. معصومه سلیمانی , خدیجه بوزرجمهری , نقش مدیریت منابع ومدیریت مصرف آب در توسعه سطح زیر کشت ( نمونه موردی شهرستان سرایان) , همایش کشوری کشاورزی ، تولید ملی با محوریت آمایش سرزمین , 2013-02-28
 60. خدیجه بوزرجمهری , اکرم امینی , مهناز اسماعیلی , نقش خشکسالی در تهدید امنیت غذایی روستاییان , اولین همایش ملی تفییر اقلیم وامنیت غذایی , 2013-01-23
 61. خدیجه بوزرجمهری , ابوالفضل ریاحی کردیانی , ابوالفضل شبیری , نقش تغییرات اقلیمی برگسترش کشت زعفران در شهرستان باخرز , اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی , 2013-01-23
 62. خدیجه بوزرجمهری , سمیه رجبی جنبه دراز , اسلام رئیسی , بررسی تغییرات اقلیمی ناشی از یخبندان بروی عملکرد محصولات زراعی شهرستان مشهد , اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی , 2013-01-23
 63. خدیجه بوزرجمهری , لیدا مقدسی , بررسی خشکسالی وتاثیرات اقتصادی ان با استفاده از داده های اقلیمی وکشاورزی( با ذکر نمونه موردی شهرستان مائه سملقان) , اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی , 2013-01-23
 64. خدیجه بوزرجمهری , ناهید جعفریان کیکانلو , نجمه عسکری , تاثیر بیوتکنولوژی برکشاورزی پایدار وامنیت غذایی , اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی , 2013-01-23
 65. خدیجه بوزرجمهری , سمیه اسماعیلی , زینب وصال , بررسی تاثیرات متقابل اقلیم( گازهای گلخانه ای ومتان) وکشاورزی ( محصول برنج) , اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی , 2013-01-23
 66. خدیجه بوزرجمهری , غلامرضا مهدوی فر , اسلام رئیسی , بررسی تاثیر رسانه های گروهی بر کاهش خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی , اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی , 2013-01-23
 67. خدیجه بوزرجمهری , اسلام رئیسی , فهیمه جعفری , بررسی اثرات خشکسالی بروی عملکرد محصول زراعی گندم(مطالعه موردی: شهرستان مشهد) , اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی , 2013-01-23
 68. خدیجه بوزرجمهری , جواد بذرافشان , قدوس دهانی , نقش نظام های بهره برداری در توسعه یکپارچه کشاورزی وروستایی مطالعه موردی : دهستان سیب وسوران استان سیستان وبلوچستان , اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی , 2012-02-14
 69. خدیجه بوزرجمهری , علی اکبر عنابستانی , الهه انزائی , ارزیابی عملکرد اقتصادی طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی شالیزاری (دهستان قره‌طغان شهرستان نکا) , اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14
 70. معصومه سلیمانی , خدیجه بوزرجمهری , ارزیابی وتحلیل مدیریت اب زیرزمینی در بخش کشاورزی با توجه به هدف پایداری منابع آب (نمونه:شهرستان سرایان) , اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14
 71. خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , صدیقه بهزادی , ارزشیابی تاثیر اعتبارات خرد بانکی برتوسعه کشاورزی نمونه موردی : دهستان محمدیه شهرستان اردکان استان یزد , اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14
 72. خدیجه بوزرجمهری , مریم هادی زاده بزاز , تحلیل عوامل موثر بر توسعه تعاونی های تولید استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT , اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14
 73. علی طاهری , خدیجه بوزرجمهری , بررسی وتحلیل اثرات توسعه روستا - شهرها وشهرهای کوچک در توسعه منطقه ای وروستایی( نمونه موردی- شهرستان نیشابور) , اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14
 74. خدیجه بوزرجمهری , ریحانه سلطانی , سمیه عبدالهی , بررسی تاثیر تسهیلات مسکن روستایی بر تحولات کالبدی نواحر روستایی ( نمونه موردی دهستان سرجام شهرستان مشهد) , اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14
 75. خدیجه بوزرجمهری , محمدجعفر زمردیان , رویا خوشرو , نگرش جامعه میزبان به اثرات اقتصادی اجتماعی - محیطی وکالبدی گردشگری در نواحی روستایی ( نمونه : دهستان شیرین دره شهرستان قوچان) , اولین همایش ملی جغرافیا وبرنامه ریزی توسعه روستایی , 2011-12-14
 76. خدیجه بوزرجمهری , معصومه سلیمانی , شناخت وتحلیل روش های بومی تولید انار وتطبیق آن با شیوه های نوین منطقه مورد مطالعه : شهرستان فردوس , همایش ملی انار , 2011-10-05
 77. خدیجه بوزرجمهری , سمیه عبدالهی , نعیمه ترکمن نیا , زنان ، امنیت وحمل ونقل شهری , سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2011-04-20
 78. خدیجه بوزرجمهری , فن آوریهای بومی اندازه گیری و سنجش آب در کشور و نقش آن در توسعه روستایی پایدار , همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن , 2009-10-31
 79. خدیجه بوزرجمهری , بررسی نفوذ اقتصادی ایران در کشور ترکمنستان در مقایسه با سایر کشور ها ( با تاکید برفعالیت های کشاورزی ورویکرد توسعه صادرات) , دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشور های آسیای مرکزی , 2010-10-26
 80. خدیجه بوزرجمهری , مرتضی احمدزاده گورابزرمخی , ملیحه پورعلی , بررسی وارزیابی روابط سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وجمهوری ترکمنستان طی سال های 1373 تا 1388 , دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی , 2010-10-26
 81. خدیجه بوزرجمهری , بررسی وضعیت استحکام واحد های مسکونی درروستاهای خراسان در برابر زلزله , اولین همایش زلزله شناسی وژئودینامیک زلزله , 2010-02-22
 82. خدیجه بوزرجمهری , فن آور های بومی اندازه گیری وسنجش آب در کشور ونقش آن در توسعه روستایی , همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی ان , 2009-10-31
 83. خدیجه بوزرجمهری , پژوهشی پیرامون جریان شکل گیری شهر شاهرود در بستر تاریخ , شاهرود و توسعه , 1998-11-04
 84. خدیجه بوزرجمهری , نسرین احمدیان شالچی , تبیین وضعیت اقتصادی -اجتماعی ومسکن زنان سرپرست خانوار های روستایی در حاشیه شهر مشهد (نمونه منظومه مشهد قلی) , توانمند سازی و توان افزایی زنان سرپرست خانوار , 2009-06-30
 85. خدیجه بوزرجمهری , دانش کشاورزی بومی با تاکید برتفاوت های جنسیتی( مورد روستای اسحاق آباد نیشابور) , اولین همایش دانش بومی وذخایر توارثی کشاورزی ومنابع طبیعی , 2003-10-14
 86. خدیجه بوزرجمهری , راهکارهای بهینه سازی مصرف آب درکشاورزی با تاکید بربرخی فن آوری های بومی درایران وسایر کشورها , دومین همایش ملی اثرات خشکسالی وراهکار های مدیریت آن , 2009-05-20