مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

  1. علیرضا حمیدیان , جعفر جوان , مجید پورعشوریاسوری , شوراهای روستایی در بوته خرده فرهنگ دهقانی راجرز, جغرافیا و توسعه, دوره (5), شماره (9), سال (2007-9), صفحات (137-160)
  2. مجید پورعشوریاسوری , بررسی علل پایین بودن بهره وری عوامل تولید در نواحی روستایی, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (9), شماره (10), سال (2007-12), صفحات (113-131)
  3. مجید پورعشوریاسوری , , جعفر جوان , علیرضا حمیدیان , شوراهای روستایی در بوته ی خرده فرهنگ دهقانی راجرز نمونه شهرستان سبزوار, جغرافیا و توسعه, سال (2007-9)
  4. مجید پورعشوریاسوری , بررسی وضعیت تحولات جمعیتی و راهبردهای توسعه ی روستایی در استان خراسان رضوی, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (7), سال (2006-10), صفحات (18-32)
  5. مجید پورعشوریاسوری , توسعه انساني در كشورهاي اسلامي, اطلاعات سیاسی_اقتصادی, سال (2005-12)
  6. مجید پورعشوریاسوری , سياستگذاري منطقه‌‌اي و چگونگي نابرابري‌ها در كشور, اطلاعات سیاسی_اقتصادی, سال (2005-4)
  7. مجید پورعشوریاسوری , فرصت‌ها و محدوديت‌هاي سرمايه گذاري متقابل در كشورهاي حوزه درياي خزر, اطلاعات سیاسی_اقتصادی, سال (2005-2)
  8. مجید پورعشوریاسوری , نظام سلسله مراتبی سکونتگاهها و سطح بندی خدمات روستایی (نمونه شهرستان سرخس), جغرافیا و توسعه ناحیه ای, شماره (3), سال (2005-3), صفحات (189-204)
  9. جعفر جوان , مجید پورعشوریاسوری , تحلیل مکانی و برنامه‌ریزی توسعه با استفاده از سنجش از دور و GIS, دانشکده ادبیات و علوم انسانی - دانشگاه خوارزمی, شماره (35), سال (2002-12), صفحات (5-28)

مقالات ارایه شده در کنفرانس