مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. هانیه جاجرمی , رضا پیش قدم , سحر مقیمی , بررسی تعداد مؤثر تکرار واژه در یادگیری واژگان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در پرتو الگوی هَیَجامَد, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (54), شماره (3), سال (2021-7), صفحات (1-26)
 2. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , شقایق شایسته صدفیان , سحر طباطبائی فارانی , هانیه جاجرمی , بررسی و آسیب‌شناسی آزمون‌های بسندگی زبان انگلیسی وابسته به وزارت عتف و دانشگاه‌های ایران و نیازسنجی زبانی ذی‌نفعان, پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (10), شماره (4), سال (2021-2), صفحات (686-705)
 3. صالحه غضنفری مقدم , محمدجعفر یاحقی , رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , بررسی تاثیر مولفه‌های آهنگین متون ادبی در آموزش زبان فارسی مطالعه موردی شاهنامۀ فردوسی, پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (9), شماره (1), سال (2020-9), صفحات (177-199)
 4. رضا پیش قدم , آیلین فیروزیان پوراصفهانی , آیدا فیروزیان پوراصفهانی , حاکمیت زباهنگ شرم‌حوری یا گنا‌ه‌محوری در جامعۀ ایران؛ مورد مطالعه، شهر مشهد, تحقیقات فرهنگی ایران, دوره (13), شماره (3), سال (2021-1), صفحات (101-136)
 5. صالحه غضنفری مقدم , محمدجعفر یاحقی , رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , بررسی تأثیر مؤلفه های آهنگین متون ادبی در آموزش زبان فارسی مطالعه ی موردی شاهنامه ی فردوسی, پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (9), شماره (1), سال (2020-12), صفحات (177-199)
 6. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , ایمان الله بیگدلی , معرفی الگوی نیمرخ هَیَجامَدی و بررسی رابطۀ آن با نگرش فردی و اجتماعی, شناخت اجتماعی, دوره (10), شماره (2), سال (2021-5), صفحات (79-102)
 7. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , حمیدرضا شعیری , علی درخشان , معرفی «زباهیجان» به‌عنوان حلقۀ مفقودۀ قوم‌نگاری ارتباط: مکمل الگوی SPEAKING هایمز, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (12), شماره (1), سال (2020-10), صفحات (1-41)
 8. رضا پیش قدم , گلشن شکیبایی , Economic, Social, Cultural, Emotional, and Sensory Capitals in Academic Achievement, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (11), شماره (5), سال (2020-11), صفحات (1-30)
 9. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , بررسی میزان اثربخشی استفاده از الگوی تدریس هَیَجامَد بر ارتقای آگاهی واج‌شناختی و مهارت خواندن دانش‌آموزان سندروم داون, پژوهش های زبان شناسی-دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان, دوره (11), شماره (2), سال (2019-12), صفحات (231-250)
 10. رضا پیش قدم , علی درخشان , شیما ابراهیمی , اعظم جنتی عطایی , واکاوی زباهنگ مثبت نگری در ضرب المثل های زبان فارسی, فرهنگ و ادبیات عامه, دوره (8), شماره (43), سال (2020-10), صفحات (223-252)
 11. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , معرفی الگوی زبامغز و بررسی نقش آن در برقراری ارتباط مؤثر: گامی فراتر از توانش ارتباطی, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (53), شماره (3), سال (2020-10), صفحات (1-32)
 12. رضا پیش قدم , علی درخشان , اعظم جنتی عطایی , واکاوی زباهنگ مردسالاری و زن سالاری در فرهنگ ایرانی: مقایسة موردی فیلم های سینمای ایران در دهه های 1360 و 1390, زن در فرهنگ و هنر, دوره (12), شماره (1), سال (2020-5), صفحات (91-115)
 13. صالحه غضنفری مقدم , محمدجعفر یاحقی , رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , دوگانه‌های واژگانی در شاهنامه فردوسی و کاربرد آن در آموزش زبان فارسی, زبان پژوهی, سال (2020-2)
 14. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , بررسی زباهنگ- بلاتکلیف شدگی‌- با‌ استفاده از عبارات تقابلی دوگانه در پرتو الگوی هایمز, علم زبان, دوره (7), شماره (12), سال (2020-8), صفحات (1-20)
 15. رضا پیش قدم , آیدا فیروزیان پور اصفهانی , آیلین فیروزیان پوراصفهانی , معرفی زباهنگ مرگ محوری و شادی گریزی از طریق تفحص در گفتمان شناسی مرگ در زبان فارسی, مطالعات فرهنگ - ارتباطات, دوره (21), شماره (49), سال (2020-5), صفحات (181-206)
 16. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , معرفی الگوی ارتباطی مؤثرِ تدریس در پرتو آموزش هَیَجامَدمحور, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (53), شماره (1), سال (2020-4), صفحات (31-61)
 17. آیدا فیروزیان‌پور اصفهانی , رضا پیش قدم , سمانه نادری , مقایسة کیفی و کمی نوازه های دریافتی مدرسان زبان انگلیسی از سوی زبان آموزان براساس عامل جنسیت, پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (9), شماره (3), سال (2019-11), صفحات (927-958)
 18. سحر طباطبائی فارانی , رضا پیش قدم , سحر مقیمی , معرفی الگوی هیجامد به عنوان شیوه‌ای کارآمد برای کاهش اضطراب خواندن در زبان خارجی, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (52), شماره (2), سال (2019-9), صفحات (35-63)
 19. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , نگاهی نو به آموزش دستور زبان: معرقی آموزش «فکربردی», Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (10), شماره (5), سال (2019-12), صفحات (101-127)
 20. محمدرضا رستگارمقدم تفتی , مسعود خوش سلیقه , رضا پیش قدم , دیدگاه دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی به مهارت‌های کار تیمی در کلاس آموزش زیرنویس, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (11), شماره (3), سال (2020-8), صفحات (95-119)
 21. رضا پیش قدم , آیدا فیروزیان‌پوراصفهانی , ایلین فیروزیان‌پور اصفهانی , بهره گیری از الگوی هَیجامَد در تهیه و تدوین فرهنگ های لغت فارسی, علم زبان, دوره (7), شماره (9), سال (2019-8), صفحات (1-20)
 22. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , بررسی تأثیر الگوی تدریس مبتنی بر «هَیَجامَد» بر هوش‌فرهنگی زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان, زبان پژوهی, دوره (12), شماره (35), سال (2019-2), صفحات (11-11)
 23. صفورا ناوری فارمد , رضا پیش قدم , آذر حسینی فاطمی , محمدرضا هاشمی , ساخت و هنجاریابی پرسشنامة افزایش خلاقیت زبان آموزان در آموزش زبان به شیوة کاربردمحور، با روش مدلسازی رش, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (51), شماره (4), سال (2019-2), صفحات (1-28)
 24. رضا پیش قدم , آیدا فیروزیان‌پور اصفهانی , ارزیابی کمّی و کیفی وزن فرهنگی شش واژة مصوب فرهنگستان و متناظر بیگانة آنها در پرتو الگوی هَیجامَد, نامه فرهنگستان, دوره (17), شماره (4), سال (2019-7), صفحات (175-200)
 25. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , گلشن شکیبایی , معرفی مفهوم «سرمایة هیجانی-حسی» و بررسی تأثیرات آن در آموزش زبان دوم, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (51), شماره (2), سال (2018-10), صفحات (1-26)
 26. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , نسبیت حسی « و تأثیر آن بر مهارت نوشتاری زبان آموزان غیرفارسی زبان, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (9), شماره (6), سال (2019-2), صفحات (213-240)
 27. ژیلا قائمی , رضا پیش قدم , بررسی محتوای نگارشی کتابهای فارسی راهنمایی و دبیرستان و مقایسه آنها با کتاب های انگلیسی, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (50), شماره (4), سال (2018-3), صفحات (25-55)
 28. شیما ابراهیمی , رضا پیش قدم , اعظم استاجی , سیدامیر امین یزدی , معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی, پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, دوره (6), شماره (1), سال (2017-7), صفحات (57-82)
 29. رضا پیش قدم , آیدا فیروزیان پوراصفهانی , سحر طباطبائی فارانی , واکاوی عبارت «ناز کردن» و ترکیب‌های حاصل از آن در زبان فارسی در پرتوی الگوی هَیجامَد, مطالعات فرهنگ - ارتباطات, دوره (18), شماره (3), سال (2018-2), صفحات (67-96)
 30. شیما ابراهیمی , رضا پیش قدم , اعظم استاجی , سیدامیر امین یزدی , بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر الگوی هیجامد بر هیجانات زبان آموزان غیرفارسی زبان زن در ایران, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (9), شماره (3), سال (2017-9), صفحات (1-35)
 31. رضا پیش قدم , آیدا فیروزیان پوراصفهان , معرفی «هیَجامَد» به عنوان ابزاری مؤثر در پذیرش نوواژه-های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (8), شماره (5), سال (2017-11), صفحات (79-105)
 32. شیما ابراهیمی , اعظم استاجی , رضا پیش قدم , سیدامیر امین یزدی , بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزان, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (50), شماره (2), سال (2017-11), صفحات (1-30)
 33. رضا پیش قدم , A. Firoozian , تأملی جامعه‌شناختی پیرامون کاربردهای گفتمانی «نمی‌دانم» در زبان فارسی در پرتو الگوی هایمز, مطالعات فرهنگ - ارتباطات, دوره (18), شماره (37), سال (2017-6), صفحات (7-35)
 34. رضا پیش قدم , المیرا فرخنده فال , از نوازش تا نوازه: نگاهی به مفهوم نوازیدن در آموزش زبان دوم, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (49), شماره (4), سال (2017-6), صفحات (1-13)
 35. رضا پیش قدم , آتنا عطاران , گفتمان شناسی قسمت در فرهنگ و زبان مردم ایران, مطالعات فرهنگ - ارتباطات, دوره (17), شماره (35), سال (2017-1), صفحات (129-149)
 36. الهام ناجی میدانی , رضا پیش قدم , بهزاد قنسولی , آذر حسینی فاطمی , بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (49), شماره (2), سال (2016-10), صفحات (1-22)
 37. رضا پیش قدم , آیدا فیروزیان پوراصفهانی , سحر طباطبائی فارانی , آینده‌پژوهی رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در پرتوی الگوی تحلیل لایه‌ای علت‌ها, پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی, دوره (18), شماره (3), سال (2016-7), صفحات (96-120)
 38. رضا پیش قدم , محمدرضا فارسیان , آیدا فیروزیان , آینده‌پژوهی رشته «زبان فرانسه» با تکیه بر روش تحلیل لایه ای علت ها (بررسی موردی: دانشگاه فردوسی مشهد), پژوهش های ادب و زبان فرانسه, دوره (2), شماره (4), سال (2015-12), صفحات (1-27)
 39. رضا پیش قدم , زهرا رستمی سرابی , نقد و بررسی کتاب انگلیسی پایه هفتم از دیدگاه مدل تحولی– تفاوتهای فردی مبتنی بر ارتباط, پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, دوره (15), شماره (3), سال (2015-12), صفحات (25-42)
 40. فاطمه محقق محجوبی , رضا پیش قدم , آذر حسینی فاطمی , بررسی جامعه شناختی کارکردهای سکوت در متون دینی، ادبی و ضرب ا لمثل های فرهنگ ایرانی با رویکردی میان رشته ای در آموزش زبان انگلیسی, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (48), شماره (4), سال (2016-3), صفحات (27-51)
 41. الهام ناجی میدانی , رضا پیش قدم , محمد غضنفری , نقش فرهنگ بومی در کلاس‌های زبان انگلیسی: مقایسه سه دیدگاه متفاوت, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (47), شماره (4), سال (2015-3), صفحات (91-105)
 42. رضا پیش قدم , هانیه جاجرمی , اعتماد در پژوهش: «اعتماد» و نقش آن در «ارجاع دادن» به پژوهش های زبانی در ایران, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (48), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (1-26)
 43. رضا پیش قدم , آتنا عطاران , نقدی بر کتاب روان شناسی زبان آموز: تفاوت های فردی در یادگیری زبان دوم, پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, دوره (16), شماره (2), سال (2016-12), صفحات (97-83)
 44. رضا پیش قدم , شهلا شریفی , اتنا عطاران , بررسی کاربرد فعل رفتن در گویش مشهدی و زبان انگلیسی : شباهت ها و تفاوت ها, زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (6), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (55-77)
 45. رضا پیش قدم , فاطمه وحیدنیا , کاربردهای, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (7), شماره (4), سال (2015-1), صفحات (1-23)
 46. رضا پیش قدم , فاطمه وحیدنیا , آیدا فیروزیان پوراصفهانی , نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری نفرین: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (47), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (45-72)
 47. سیدمحمدرضا عادل , آذر حسینی فاطمی , رضا پیش قدم , گفتمان و شکل گیری هویت های سیاسی: مطالعة موردی زبان آموزان و معلمان ایرانی درحوزه یادگیری زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (46), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (75-108)
 48. رضا پیش قدم , آتنا عطاران , بررسی کنش‌گفتاری «استدلال» در زبان تبلیغات مجلات انگلیسی و فارسی, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (6), شماره (3), سال (2015-9), صفحات (45-64)
 49. رضا پیش قدم , آتنا عطاران , نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری قسم: مقایسه زبان های فارسی و انگلیسی, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (46), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (25-50)
 50. رضا پیش قدم , معرفی زباهنگ به عنوان ابزاری تحول گرا در فرهنگ کاوی زبان, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (45), شماره (4), سال (2013-3), صفحات (47-62)
 51. شیما قهاری , رضا پیش قدم , ضرغام قبانچی , محمد غضنفری , بررسی ارتباط میان برنامه های درسی زبانی و افزایش قابلیت های هیجانی-اجتماعی زبان آموزان در چارچوب نظریه آموزش زبان کاربردی, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (45), شماره (2), سال (2012-9), صفحات (93-116)
 52. رضا پیش قدم , محمدرضا هاشمی , شهرزاد حسامی ارانی , تفکر انتقادی و ترجمه: بررسی ارتباط میان مهارت تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (44), شماره (4), سال (2012-3), صفحات (15-33)
 53. رضا پیش قدم , پریا نوروز کرمانشاهی , ارتباط میان زبان، مذهب و فرهنگ: تحقیق و تدقیقی در کارکردهای لقب حاجی و واژه های وابسته در زبان فارسی, زبان پژوهی, دوره (8), شماره (20), سال (2016-12), صفحات (1-19)
 54. رضا پیش قدم , مصطفی مرادی مقدم , مطالعه اکولوژیک در آموزش زبان: نقش والدین در پیشرفت سطح یادگیری زبان انگلیسی فراگیران, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (4), شماره (4), سال (2013-12), صفحات (31-54)
 55. رضا پیش قدم , آسیب شناسی روش های جمع آوری داده در مطالعات زبانی: گامی به سوی بومی سازی روش تحقیق در ایران, Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (5), شماره (2), سال (2013-9), صفحات (55-70)
 56. رضا پیش قدم , Mostafa Moradi Moghaddam , فرهنگ، کارتون و آموزش زبان انگلیسی: مطالعه کیفی کارتون «انگلیسی جادویی», مطالعات زبان و ترجمه, دوره (44), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (71-91)
 57. بهزاد قنسولی , رضا پیش قدم , نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه), مطالعات زبان و ترجمه, دوره (42), شماره (3), سال (2011-3), صفحات (21-35)
 58. علی خزاعی فرید , رضا پیش قدم , سیما ضیایی شیروان , اهمیت تفکر انتقادی در آموزش خواندن, نامه فرهنگستان, دوره (12), شماره (45), سال (2011-6), صفحات (19-37)
 59. آذر حسینی فاطمی , رضا پیش قدم , صفورا ناوری فارمد , تاثیر و نقش کلاسهای آموزش زبان انگلیسی در افزایش هوش هیجانی وسازه های مربوطه, مطالعات زبان و ترجمه, دوره (42), شماره (1), سال (2010-7), صفحات (3-16)
 60. رضا پیش قدم , مریم سادات طباطباییان , بررسی وضعیت موجود و آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی در مهد کودک ها, پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (55), شماره (4), سال (2010-3), صفحات (55-69)
 61. فاطمه معافیان , رضا پیش قدم , تهیه و بررسی اعتبار سازه ی پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان, پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (54), شماره (3), سال (2009-10), صفحات (127-142)
 62. رضا پیش قدم , ارتباط راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیت و راهبردهای غالب یادگیری زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز, دوره (51), شماره (127), سال (2008-9), صفحات (23-52)
 63. آذر حسینی فاطمی , رضا پیش قدم , تاثیر فرهنگ در سبکهای غالب یادگیری ادراکی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (41), شماره (2), سال (2008-6), صفحات (59-73)
 64. رضا پیش قدم , بهزاد قنسولی , نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی, پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, شماره (42), سال (2008-11), صفحات (41-56)
 65. رضا پیش قدم , افزایش‌تفکرانتقادی از طریق مباحثه ادبی در کلاس‌های زبان انگلیسی, تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2007-12)
 66. رضا پیش قدم , Moafian Fatemeh , نقش هوش چندگانه معلمان زبان انگلیسی دبیرستان‌ها, پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (42), شماره (4), سال (2007-12), صفحات (5-22)

انگلیسی

 1. Nasim Boustani , Reza Pishghadam , Shaghayegh Shayesteh , Multisensory Input Modulates P200 and L2 Sentence Comprehension: A One-Week Consolidation Phase, Frontiers in Psychology, Volume (12), No (746813), Year (2021-9), Pages (1-12)
 2. sahar tabatabaei farani , Reza Pishghadam , Examining Emotion in Sense-Based Teaching: A Cognitive Task of Sentence Comprehension, Language Related Research- جستارهای زبانی, Volume (12), No (4), Year (2021-11), Pages (73-104)
 3. Reza Pishghadam , Nouroddin Yousofi , Asieh Amini , Maryam Sadat Tabatabaeeyan , Interplay of psychological reactance, burnout, and spiritual intelligence: A case of Iranian EFL teachers, Revista de Psicodidactica, Volume (12), No (94), Year (2021-10), Pages (1-10)
 4. Mir Abdullah Miri , Reza Pishghadam , Toward an Emotioncy Based Education: A Systematic Review of the Literature, Frontiers in Psychology, Volume (12), No (727186), Year (2021-8), Pages (1-10)
 5. Reza Pishghadam , Ali Derakhshan , Haniyeh Jajarmi , sahar tabatabaei farani , Shaghayegh Shayesteh , Examining the Role of Teachers’ Stroking Behaviors in EFL Learners’ Active/Passive Motivation and Teacher Success, Frontiers in Psychology, Volume (12), No (707314), Year (2021-9), Pages (1-17)
 6. Reza Pishghadam , Farveh Daneshvar fard , Shaghayegh Shayesteh , Oscillatory neuronal dynamics during L2 sentence comprehension: the effects of sensory enrichment and semantic incongruency, Language, Cognition and Neuroscience, Volume (36), No (8), Year (2021-2), Pages (903-920)
 7. Reza Pishghadam , ALi Derakhshan , Kiayana Zhaleh , Liqqa Habeb Al-Obaydi , Students’ willingness to attend EFL classes with respect to teachers’ credibility, stroke, and success: A cross-cultural study of Iranian and Iraqi students’ perceptions, Current Psychology, Volume (40), No (4), Year (2021-4), Pages (1-15)
 8. Mohammad Javad Gholami Hossein Abad , Reza Pishghadam , Shaghayegh Shayesteh , Emosensory Competence, as an Undisclosed Construct of Communicative Competence, Predicts L2 Speaking Ability, Journal of Research in Applied Linguistic, Volume (12), No (1), Year (2021-1), Pages (33-47)
 9. zahra seyednozadi , Reza Pishghadam , Morteza Pishghadam , Functional Role of the N400 and the P600 in Language-related ERP Studies with Respect to Semantic Processing: An Overview, Noropsikiyatri Arsivi - Archives of Neuropsychiatry, Year (2021-1)
 10. Reza Pishghadam , hossein makiabadi , Mohammad Zabetipour , Hannaneh Abbasnejad , Aida Firoozian Pooresfahani , Shaghayegh Shayesteh , Development, Validation and Application of an Inventory on Emo-Sensory Intelligence, Teaching English Language, Volume (14), No (2), Year (2020-12), Pages (173-216)
 11. SHAYMAA A ABDULAMEER AABDULAMEER , Mohammad Ghazanfari , Reza Pishghadam , Reiteration as an Instance of Lexical Cohesion in theQur anic Discourse: The Case of At-Takweer Surah, Multicultural Education, Volume (6), No (5), Year (2020-12), Pages (116-126)
 12. SHAYMAA A ABDULAMEER AABDULAMEER , Mohammad Ghazanfari , Reza Pishghadam , Semantic Parallelism and Repetition in the Discourse of the Holy Qur’an, Journal of Research on the Lepidoptera, Volume (51), No (2), Year (2020-6), Pages (850-862)
 13. Reza Pishghadam , Shima Ebrahimi , Ali Derakhshan , Cultuling Analysis: A New Methodology for Discovering Cultural Memes, International Journal of Society, Culture & Language, Volume (8), No (2), Year (2020-10), Pages (17-34)
 14. Reza Pishghadam , Haniyeh Jajarmi , Shaghayegh Shayesteh , Sense combinations influence the neural mechanism of L2 comprehension in semantically violated sentences: Insights from emotioncy, Journal of Neurolinguistics, Volume (58), No (2021), Year (2021-5), Pages (100962-100974)
 15. Morteza Amirsheibani , Mohammad Ghazanfari , Reza Pishghadam , Non-Observance of Grice’s Conversational Maxims in Discourse of Humor and its Role in EFL Learners’ Text Comprehension: A Mixed-Methods Study, Mextesol Journal, Volume (44), No (4), Year (2020-11), Pages (1-13)
 16. Morteza Amirsheibani , Mohammad Ghazanfari , Reza Pishghadam , Designing and Validating a Persian Humor Comprehension Test (PHCT) on the Basis of Grice’s Conversational Maxims, العلوم الاجتماعیة : جامعة الکویت - Journal of the Social Sciences, Volume (23), No (2), Year (2020-4), Pages (109-117)
 17. Reza Pishghadam , Shima Ebrahimi , Elham Naji Meidani , ALi Derakhshan , An Introduction to Cultuling Analysis in Light of Variational Pragmatics: A Step Toward Euculturing, Journal of Research in Applied Linguistic, Volume (11), No (2), Year (2020-7), Pages (44-56)
 18. Vahid Rahmani Doqaruni , Behzad Ghonsooly , Reza Pishghadam , Development and validation of an Inventory on Teachers’ Beliefs about Action Research (ITBAR) in second language education, Innovation in Language Learning and Teaching, Volume (15), No (5), Year (2020-9), Pages (428-441)
 19. Seyyedeh Mina Hamedi , Reza Pishghadam , Visual Attention and Lexical Involvement in L1 and L2 Word Processing: Emotional Stroop Effect, Journal of Psycholinguistic Research, Volume (49), No (3), Year (2020-6), Pages (1-18)
 20. Nazanin Azam Nouri , Reza Pishghadam , Elham Naji Meidani , The Role of Emotioncy in Cognitive Load and Sentence Comprehension of Language Learners, Issues in Language Teaching, Volume (9), No (1), Year (2020-6), Pages (29-55)
 21. Morteza Amirsheibani , Mohammad Ghazanfari , Reza Pishghadam , DESIGNING AND VALIDATING AN ENGLISH HUMOR COMPREHENSION TEST (EHCT) BASED ON GRICE’S CONVERSATIONAL MAXIMS, Journal of Critical Reviews, Volume (7), No (6), Year (2020-4)
 22. Shaghayegh Shayesteh , Reza Pishghadam , Azin Khodaverdi , FN400 and LPC Responses to Different Degrees of Sensory Involvement: A Study of Sentence Comprehension, Advances in Cognitive Psychology, Volume (16), No (1), Year (2020-2), Pages (45-58)
 23. Seyyedeh Mina Hamedi , Reza Pishghadam , Javad Salehi Fadardi , The contribution of reading emotions to reading comprehension: the mediating effect of reading engagement using a structural equation modeling approach, Educational Research for Policy and Practice, Volume (19), No (2), Year (2019-12), Pages (211-238)
 24. Vahid Rahmani Doqaruni , Behzad Ghonsooly , Reza Pishghadam , Second language teachers’ reasons for doing/not doing action research in their classrooms, International Journal of Action Research, Volume (15), No (3), Year (2020-2), Pages (255-273)
 25. Behnoosh Borsipour Golkhatmi , Reza Pishghadam , Elham Naji Meidani , The Role of Sensory Emotions in Increasing Willingness to Read in EFL Learners, Revista Publicaciones, Volume (49), No (2), Year (2019-6), Pages (169-189)
 26. Reza Pishghadam , علی درخشان , کیانا ژاله , The Interplay of Teacher Success, Credibility, and Stroke with Respect to EFL Students’ Willingness to Attend Classes, Polish Psychological Bulletin, Volume (50), No (4), Year (2019-10), Pages (284-292)
 27. Nahid Soltanian , Zargham Ghabanchi , Reza Pishghadam , Language Learners\\\\\\\' Imagined Communities: Model and Questionnaire Development in the Iranian Context, تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی-Applied Research on English Language, Volume (9), No (2), Year (2019-11), Pages (1-28)
 28. hossein makiabadi , Reza Pishghadam , Elham Naji Meidani , غلامحسن خواجوی , Examining the role of emotioncy in willingness to communicate: A Structural Equation Modeling Approach, Revista de Psicodidactica, Volume (24), No (2), Year (2019-7), Pages (120-130)
 29. Reza Pishghadam , Golshan Shakeebaee , سیمین دخت رحمانی , Sensory Capital in Education: the Missing Piece?, Italian Journal of Sociology of Education, Volume (11), No (3), Year (2019-10), Pages (265-282)
 30. Elham Naji Meidani , Reza Pishghadam , Golshan Shakeebaee , The role of time perspectives in Language Teachers’ Burnout, Current Psychology, Volume (40), No (10), Year (2019-10), Pages (5145-5155)
 31. shiva zeynali , Reza Pishghadam , Azar Hosseini Fatemi , Identifying the motivational and demotivational factors influencing students’ academic achievements in language education, Learning and Motivation, Volume (68), No (2019), Year (2019-11), Pages (101598-101613)
 32. Nahid Soltanian , Zargham Ghabanchi , سعید رضایی , Reza Pishghadam , Quantifying Investment in Language Learning: Model and Questionnaire Development and Validation in the Iranian Context, Issues in Language Teaching, Volume (7), No (1), Year (2018-6), Pages (25-56)
 33. Nahid Soltanian , Zargham Ghabanchi , Reza Pishghadam , Investment in L2 learning among Iranian English language learners, Journal of Teaching Language Skills, Volume (37), No (3), Year (2019-7), Pages (131-168)
 34. asieh amini , Reza Pishghadam , fahime sabouri , On the Role of Language Learners’ Psychological Reactance, Teacher Stroke, and Teacher Success in the Iranian Context, Journal of Research in Applied Linguistic, Volume (10), No (2), Year (2019-7), Pages (25-43)
 35. Reza Pishghadam , Hossein Makiabadi , Shaghayegh Shayesteh , shiva zeynali , Unveiling the Passive Aspect of Motivation: Insights from English Language Teachers’ Habitus, International Journal of Society, Culture & Language, Volume (7), No (2), Year (2019-7), Pages (15-26)
 36. Reza Pishghadam , Masoud Mahmoodzadeh , Elham Naji Meidani , Shaghayegh Shayesteh , Teacher as envolver: a new role to play in English language discussion classes, Sri Lanka Journal of Social Sciences, Volume (42), No (1), Year (2019-6), Pages (41-51)
 37. Nazanin Shadman , Masood Khoshsaligheh , Reza Pishghadam , Iranian Literary Translators’ Emotional Intelligence: Description of Facets, SKASE Journal of Translation and Interpretation, Volume (12), No (1), Year (2019-2), Pages (29-47)
 38. Haniyeh Jajarmi , Reza Pishghadam , Emotioncy-Based Language Instruction: A Key to Enhancing EFL Learners' Vocabulary Retention, تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی-Applied Research on English Language, Volume (8), No (2), Year (2019-4), Pages (207-226)
 39. Elham Naji Meidani , Reza Pishghadam , The Role of Temporal Intelligence in Language Learners’ Self-regulation and Self-efficacy, Polish Psychological Bulletin, Volume (50), No (1), Year (2019-3), Pages (71-82)
 40. maliheh karami , Reza Pishghadam , Purya Baghaei , A probe into EFL learners’ emotioncy as a source of test bias: Insights from differential item functioning analysis, Studies In Educational Evaluation, Volume (60), No (1), Year (2019-3), Pages (170-178)
 41. Shaghayegh Shayesteh , Reza Pishghadam , Sahar Moghimi , Extending the Boundaries of Multisensory Teaching: An Introduction to the Dual-Continuum Model of Sensorial Education, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume (4), No (4), Year (2019-5), Pages (64-82)
 42. kiyana zhaleh , Behzad Ghonsooly , Reza Pishghadam , Effects of Conceptions of Intelligence and Ambiguity Tolerance on Teacher Burnout: A Case of Iranian EFL Teachers1, Journal of Research in Applied Linguistic, Volume (9), No (2), Year (2018-8), Pages (118-140)
 43. Vahid Rahmani Doqaruni , Behzad Ghonsooly , Reza Pishghadam , A Practical Model for Integrating Action Research Time into Second Language Education Schedule, International Journal of Action Research, Volume (14), No (1), Year (2018-7), Pages (52-66)
 44. Somaye Piri , Reza Pishghadam , Z. Eslami , New models of L2 achievement basedon EFL learners’ joint attention and their emotional, social, and cultural capitals, IRAL - International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, Volume (40), No (1), Year (2018-7), Pages (1-24)
 45. Elham Naji Meidani , Reza Pishghadam , Azar Hosseini Fatemi , Behzad Ghonsooly , Constructing and validating a language teachers’ temporal intelligence scale and examining its relationship with teacher burnout, Innovation in Language Learning and Teaching, Volume (12), No (4), Year (2018-6), Pages (1-17)
 46. Reza Pishghadam , hossein makiabadi , Mohammad Mohtasham , Cultural Understanding of Controversial Issues in Class and Teacher Credibility: Introducing the Concept of Envolvement, Altre Modernita, Volume (19), No (1), Year (2018-6), Pages (191-207)
 47. somayeh Javadimehr , Azar Hosseini Fatemi , Behzad Ghonsooly , Reza Pishghadam , The Factors Affecting Moral Competency of Iranian Undergraduate Students Majoring in English Language and Literature: Investigating the Role of Applied ELT in Iranian Collectivist Culture, Iranian Journal of Applied Language Studies, Volume (9), No (1), Year (2017-6), Pages (59-78)
 48. Zahra Noorbakhsh , Reza Pishghadam , fahime sabouri , Stroke and Gender Identity in Teacher Success from Learners’ Viewpoints, Sri Lanka Journal of Social Sciences, Volume (41), No (1), Year (2018-6), Pages (39-48)
 49. Reza Pishghadam , , Judgments under emotioncy’s influence : A case of linguistic bias, Cognitive Linguistic Studies, Volume (4), No (2), Year (2017-12), Pages (293-312)
 50. Reza Pishghadam , Golshan Shakibaee , Shaghayegh Shayesteh , Introducing Cultural Weight as a Tool of Comparative Analysis:An Emotioncy-Based Study of Social Class, Humanities Diliman, Volume (15), No (1), Year (2018-2), Pages (139-158)
 51. Reza Pishghadam , maliheh karami , Probing Language Teachers’ Stroking and Credibility in Relation to Their Success in Class, Alberta Journal of Educational Research, Volume (63), No (4), Year (2017-11), Pages (378-395)
 52. Ahmad Ansarifar , Hesamoddin Shahriari , Reza Pishghadam , Phrasal complexity in academic writing: A comparison of abstracts written by graduate students and expert writers in applied linguistics, Journal of English for Academic Purposes, Volume (31), No (1), Year (2018-1), Pages (58-71)
 53. Masood Khoshsaligheh , Reza Pishghadam , Simindokht Rahmani , Saeed Ameri , Relevance of Emotioncy in Dubbing Preference: A Quantitative Inquiry, Translation and Interpreting, Volume (10), No (1), Year (2018-3), Pages (75-91)
 54. Reza Pishghadam , zahra seyednozadi , Mohammad Zabetipour , EXAMINING TEACHER CREDIBILITY AND LANGUAGE ACHIEVEMENT IN LIGHT OF EMOTIONALIZATION AND LIFE SYLLABUS, International Journal of Pedagogies and Learning, Volume (12), No (2), Year (2017-9), Pages (117-131)
 55. Reza Pishghadam , Shaghayegh Shayesteh , Emo-Sensory Expression at the Crossroads of Emotion, Sense, and Language: A Case of Color-Emotion Associations, International Journal of Society, Culture & Language, Volume (5), No (2), Year (2017-9), Pages (15-25)
 56. golshan shakeebaee , Reza Pishghadam , H. Khajavy , Examining Ethnocentrism, Emotionalization, and Life Syllabus in Foreign Language Achievement, International Journal of Instruction, Volume (10), No (4), Year (2017-9), Pages (343-360)
 57. Leila Shahian , Reza Pishghadam , H. Khajavy , Flow and reading comprehension: Testing the mediating role of emotioncy, Issues in Educational Research, Volume (27), No (3), Year (2017-7), Pages (527-549)
 58. Vahid Rahmani Doqaruni , Reza Pishghadam , Behzad Ghonsooly , A Mixed Methods Research on Teachers' Beliefs about Action Research in Second Language Education, International Journal of Action Research, Volume (13), No (1), Year (2017-5), Pages (75-94)
 59. fatemeh rajab nejad namaghi , Reza Pishghadam , fahime sabouri , On the Influence of Stroke on Willingness to Attend Classes and Foreign Language Achievement, تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی-Applied Research on English Language, Volume (6), No (2), Year (2017-6), Pages (141-158)
 60. Reza Pishghadam , Hannaneh Abbasnejad , Introducing Emotioncy as an Invisible Force Controlling Causal Decisions: A Case of Attribution Theory, Polish Psychological Bulletin, Volume (48), No (1), Year (2017-4), Pages (129-140)
 61. Reza Pishghadam , Shaghayegh Shayesteh , The Consolidation of Life Issues and Language Teaching on the Life-Language Model of Emotioncy, Humanising Language Teaching, Volume (19), No (1), Year (2017-2), Pages (1-14)
 62. Reza Pishghadam , Hannaneh Abbasnejad , Emotioncy: A Potential Measure of Readability, International Electronic Journal of Elementary Education, Volume (9), No (1), Year (2016-9), Pages (109-123)
 63. Elahe Goudarzi , Behzad Ghonsooly , Reza Pishghadam , An Exploration Of The Interrelationships Among EFL learners’ English Self-efficacy, Metacognitive Awareness, And Their Test Performance, Pragmatics and Cognition, Volume (22), No (3), Year (2014-10), Pages (325-339)
 64. Fateme Irajzad , Reza Pishghadam , Hesamoddin Shahriari , Examining the Stroking Behavior of English, Persian, and Arabic School Teachers in Iran: A Mixed-methods Study, International Journal of Instruction, Volume (10), No (1), Year (2017-2), Pages (219-236)
 65. Reza Pishghadam , Mohammad Zabetipour , Afrouz Aminzadeh , Examining emotions in English language learning classes: A case of EFL emotions, Issues in Educational Research, Volume (26), No (3), Year (2016-9), Pages (508-527)
 66. Reza Pishghadam , , Shaghayegh Shayesteh , Compartmentalizing Culture Teaching Strategies Under an Emotioncy-Based Model, Kasetsart Journal - Social Sciences, Volume (38), No (3), Year (2017-8), Pages (359-367)
 67. fahime sabouri , Reza Pishghadam , Azar Hosseini Fatemi , Behzad Ghonsooly , Culture and Identity: Linking Iranian Identity Components and Cultural Dimensions, Issues in Language Teaching, Volume (4), No (1), Year (2016-4), Pages (49-78)
 68. Reza Pishghadam , Purya Baghaei , , Introducing Emotioncy as a Potential Source of Test Bias: A Mixed Rasch Modeling Study, International Journal of Testing, Volume (17), No (2), Year (2016-1), Pages (127-140)
 69. fahime sabouri , Reza Pishghadam , English Language Teachers’ Burnout Within the Cultural Dimensions Framework, Asia-Pacific Education Researcher, Volume (25), No (4), Year (2016-10), Pages (677-687)
 70. Mohammad Zabetipour , Reza Pishghadam , The Impacts of Open and Closed Postures on EFL Learners’ Perceptions of Class Activity, International Journal of Humanities and Cultural Studies, Volume (3), No (1), Year (2016-4), Pages (270-279)
 71. Samira Yaghooty , Reza Pishghadam , Delving into the Future of Iran`s English Language Teaching in Light of Technology, Journal of Futures Studies, Volume (21), No (1), Year (2016-10), Pages (49-62)
 72. Reza Pishghadam , Shaghayegh Shayesteh , , Contextualization-Emotionalization Interface: A Case of Teacher Effectiveness, International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences-Rimcis, Volume (5), No (2), Year (2016-7), Pages (97-127)
 73. Reza Pishghadam , fahime sabouri , Laila Samavarchi , tahereh hassanzadeh , Examining the gender identity of language teachers using a masculinity-femininity scale: A case from Iran, Issues in Educational Research, Volume (26), No (1), Year (2016-3), Pages (131-146)
 74. Leila Sayah , Reza Pishghadam , Behzad Ghonsooly , Azar Hosseini Fatemi , L2 Learners' Perceptions of Teachers' Roles in EFL Settings, Humanising Language Teaching, Volume (18), No (1), Year (2016-2), Pages (1-10)
 75. Salim Yassami , Mohammad Ghazanfari , Reza Pishghadam , Azar Hosseini Fatemi , Task-Based Creative Writing through Visual Advertisement: AChange of Attitude, Iranian Journal of Applied Language Studies, Volume (6), No (2), Year (2014-8), Pages (117-138)
 76. Reza Pishghadam , Haniyeh Jajarmi , Shaghayegh Shayesteh , Conceptualizing Sensory Relativism in Light of Emotioncy: A Movement beyond Linguistic Relativism, International Journal of Society, Culture & Language, Volume (4), No (2), Year (2015-9), Pages (11-21)
 77. VahidehSadat Vahedi , Behzad Ghonsooly , Reza Pishghadam , Vocabulary Glossing: A Meta-analysis of the Relative Effectiveness of Different Gloss Types on L2 Vocabulary Acquisition, Teaching English with Technology, Volume (16), No (1), Year (2016-3), Pages (3-25)
 78. Mahshid Hejazi , Behzad Ghonsooly , Reza Pishghadam , Hesamoddin Shahriari , Home Culture Attachment and Comprehending L2 Written Texts: A Study on EFL learners in Iran, Mediterranean Journal of Social Sciences, Volume (6), No (4), Year (2015-7), Pages (383-390)
 79. Reza Pishghadam , Shaghayegh Shayesteh , Emotioncy: A Post-Linguistic Approach toward Vocabulary Learning and Retention, Sri Lanka Journal of Social Sciences, Volume (39), No (1), Year (2016-10), Pages (27-36)
 80. fahime sabouri , Reza Pishghadam , Azar Hosseini Fatemi , Behzad Ghonsooly , Development and Validation of a Cultural Dimensions Scale (CDS) and Its Application in an Iranian Context, Mediterranean Journal of Social Sciences, Volume (6), No (4), Year (2015-6), Pages (367-378)
 81. Saeedeh Behrooznia , Reza Pishghadam , Mohammad Ghazanfari , Linguistic Politeness and its Relationship with Data Collection Preferences, Teaching English Language, Volume (9), No (1), Year (2015-6), Pages (89-120)
 82. somayeh Javadimehr , Azar Hosseini Fatemi , Behzad Ghonsooly , Reza Pishghadam , Constructing and Validating a Scale to Measure the Role of Factors Affecting EFL learners’ Moral Competency, Journal of Applied Linguistics and Language Research, Volume (2), No (5), Year (2015-6), Pages (152-164)
 83. Reza Pishghadam , Shaghayegh Shayesteh , fatemeh heidari , Hybrid modeling of intelligence and linguistic factors as predictors of translation quality, Translation and Interpreting, Volume (8), No (1), Year (2016-6), Pages (101-116)
 84. Zeinab Azizi , Azar Hosseini Fatemi , Reza Pishghadam , Zargham Ghabanchi , Investigating the Relationship between Iranian EFL Learners' Cultural Intelligence and their Home Cultural Attachment, Mediterranean Journal of Social Sciences, Volume (6), No (3), Year (2015-5), Pages (575-585)
 85. zahra seyednozadi , Reza Pishghadam , Delving into the Speech Act of Accusation: A Case of Persian and English Newspapers and Magazines, Mediterranean Journal of Social Sciences, Volume (6), No (4), Year (2015-6), Pages (388-397)
 86. Mohammad Zabetipour , Reza Pishghadam , Behzad Ghonsooly , The Impacts of Open/closed Body Positions and Postures on Learners’ Moods, Mediterranean Journal of Social Sciences, Volume (6), No (2), Year (2015-3), Pages (643-655)
 87. Reza Pishghadam , Probing ELT Along a Two-way Road: An Interview with Prof. Reza Pishghadam, Humanising Language Teaching, Volume (17), No (1), Year (2015-1), Pages (1-5)
 88. Reza Pishghadam , Elham Naji Meidani , Gholam Hassan Khajavy Fadafen , Language Teachers’ Conceptions of Intelligence and their Roles in Teacher Care and Teacher Feedback, Australian Journal of Teacher Education, Volume (40), No (1), Year (2015-1), Pages (60-82)
 89. Leila Sayah , Reza Pishghadam , Behzad Ghonsooly , Azar Hosseini Fatemi , Identity Statuses Scale in EFL Settings: A Case of Formal and Informal Contexts, Mediterranean Journal of Social Sciences, Volume (5), No (27), Year (2014-12), Pages (1530-1542)
 90. samaneh seyedabadi , Azar Hosseini Fatemi , Reza Pishghadam , Construction and Validation of EFL Learners’ Attitudes toward English Pronunciation (LATEP): A Structural Equation Modeling Approach, Theory and Practice in Language Studies, Volume (4), No (9), Year (2014-9), Pages (1929-1940)
 91. Reza Pishghadam , Reza Zabihi , Momeneh Ghadiri , Linguistic-Bound or Life-Wise Language Teaching Beliefs: A Mixed Methods Approach, Current Psychology, Volume (34), No (4), Year (2015-11), Pages (654-665)
 92. ُBrian Street , Reza Pishghadam , shiva zeynali , Changes and Challenges of Literacy Practices: A Case of a Village in Iran, International Journal of Society, Culture & Language, Volume (3), No (1), Year (2015-5), Pages (16-27)
 93. Reza Pishghadam , Shaghayegh Shayesteh , Parents’ Conceptual Involvement in their Children’s Education: An Assessment-oriented View, Alberta Journal of Educational Research, Volume (59), No (4), Year (2013-10), Pages (644-661)
 94. Reza Pishghadam , fahime sabouri , Construction, Validation, and Application of a Teacher Status Scale (TSS): A Case of Iranian Junior High School Teachers, Issues in Language Teaching, Volume (2), No (2), Year (2013-12), Pages (1-26)
 95. Nasrin Ashrafi , Reza Pishghadam , Mohammad Reza Hashemi , Construction and Validation of the Translation Teacher Competency Test (TTCT), مطالعات ترجمه, Volume (11), No (43), Year (2013-9), Pages (66-81)
 96. Reza Pishghadam , Shaghayegh Shayesteh , Neuro-Linguistic Programming (NLP) for Language Teachers: Revalidation of an NLP Scale, Theory and Practice in Language Studies, Volume (4), No (10), Year (2014-10), Pages (2096-2104)
 97. Gavin T L Brown , Reza Pishghadam , Shaghayegh Shayesteh , Iranian university students ` conceptions of assessment: Using assessment to self-improve, Assessment Matters, Volume (6), No (1), Year (2014-6), Pages (5-33)
 98. Elham Naji Meidani , Reza Pishghadam , Mohammad Ghazanfari , Construction and Validation of Critical Understanding of the Global Spread of English Scale (CUGSES), زبان شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Linguistics, Volume (16), No (2), Year (2013-9), Pages (83-106)
 99. Reza Pishghadam , Gholam Hassan Khajavy Fadafen , Development and validation of the Student Stroke Scale and examining its relation with academic motivation, Studies In Educational Evaluation, Volume (43), No (4), Year (2014-9), Pages (109-114)
 100. Mina Hamedi , Reza Pishghadam , Mohammad Ghazanfari , Constructing and validating the self-efficacy scale for English language learners’ textbooks through Rasch measurement model, International Journal of Research Studies in Language Learning, Volume (3), No (6), Year (2014-9), Pages (73-84)
 101. Reza Pishghadam , fahime sabouri , A Socio-Cultural Study of Language Teacher Status, International Journal of Society, Culture & Language, Volume (2), No (1), Year (2014-3), Pages (63-72)
 102. Reza Pishghadam , Mostafa Moradi Moghaddam , Towards a Contrastive Pragmatic Analysis of Congratulation Speech Act in Persian and English, The Journal of Applied Linguistics, Volume (4), No (2), Year (2011-7), Pages (130-155)
 103. Azar Hosseini Fatemi , Reza Pishghadam , fatemeh vahidnia , The Role of Goal setting Theory on Iranain EFL Learners' Motivation, International Journal of Research Studies in Language Learning, Volume (14), No (4), Year (2013-11), Pages (125-142)
 104. Reza Pishghadam , Bob Adamson , Shaghayegh Shayesteh , Emotion-Based Language Instruction (EBLI) as a new perspective in bilingual education, Multilingual Education, Volume (3), No (9), Year (2014-3), Pages (1-16)
 105. Reza Pishghadam , maryam sharafaddini , Pragmatic Transfer in L2 Speech Behaviors: A Cross-cultural Study, Journal of Society and Communication, Volume (1), No (1), Year (2012-6), Pages (116-160)
 106. Reza Pishghadam , Nasrin Ashrafi , Translation Industry in the Light of Complexity Science: A Case of Iranian Context, Translation, Volume (2), No (2), Year (2013-3), Pages (53-78)
 107. Reza Pishghadam , Purya Baghaei , Elahe Bazri , Shoorangiz Ghaviandam , Using Rasch to Validate a Measure of English Language Teacher Prejudice, Teaching English Language, Volume (6), No (2), Year (2012-10), Pages (25-47)
 108. Reza Pishghadam , Reza Zabihi , Shaghayegh Shayesteh , The Perception–Practicum Interface Revisited: Life-wise Language Teaching Perceptions and Teacher Burnout, Asia-Pacific Education Researcher, Volume (23), No (2), Year (2013-9), Pages (287-297)
 109. Reza Pishghadam , Bob Adamson , Shaghayegh Shayesteh , Flora Kan , Conceptions of assessment and teacher burnout, Assessment in Education: Principles Policy and Practice, Volume (21), No (1), Year (2014-1), Pages (34-51)
 110. Reza Pishghadam , Mohammad Reza Hashemi , Elahe Bazri , Specifying the Underlying Constructs of Home Culture Attachment Scale, International Journal of Society, Culture & Language, Volume (1), No (1), Year (2013-3), Pages (37-51)
 111. Reza Pishghadam , Shima Ghahari , Life-wise Language Learning Textbooks: Construction and Validation of an Emotional Abilities Scale through Rasch Modeling, Issues in Language Teaching, Volume (1), No (1), Year (2012-6), Pages (1-32)
 112. Reza Pishghadam , Mohammad Ali Shams , A New Look into the Construct Validity of the IELTS Speaking Module, Journal of Teaching Language Skills, Volume (5), No (1), Year (2013-5), Pages (71-90)
 113. Reza Pishghadam , Azar Hosseini Fatemi , Shoorangiz Ghaviandam , Designing and Validating a Scale on English Language Teacher Perfectionism, Iranian EFL Journal, Volume (9), No (1), Year (2013-2), Pages (11-22)
 114. Reza Pishghadam , Mohammad Ali Shams , Pinpointing the classifiers of English language writing ability: A discriminant function analysis approach, تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی-Applied Research on English Language, Volume (2), No (1), Year (2013-3), Pages (45-60)
 115. Reza Pishghadam , Reza Zabihi , Momene Ghadiri , Teachers’ Feedback on EFL Students’ Writings: A Linguistic or Life Syllabus Perspective, Humanising Language Teaching, Volume (16), No (1), Year (2014-2), Pages (1-18)
 116. Reza Pishghadam , elyas barabadi , Constructing and Validating Computerized Assessment of L2 Reading Comprehension, زبان شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Linguistics, Volume (15), No (1), Year (2012-3), Pages (73-95)
 117. Reza Pishghadam , Seyyed Ehsan Golparvar , Gholam Hassan Khajavy Fadafen , The Role of Narrative Intelligence in English Language Teaching, Major and Gender, Porta Linguarum, Volume (19), No (1), Year (2013-1), Pages (59-70)
 118. Reza Pishghadam , Tahereh Ghorbani Nezhad , Shaghayegh Shayesteh , Creativity and its Relationship with Teacher Success, Brazilian English Language Teaching Journal, Volume (3), No (2), Year (2012-12), Pages (204-216)
 119. Reza Pishghadam , Gholam Hassan Khajavy Fadafen , Intelligence and metacognition as predictors of foreign language achievement: A structural equation modeling approach, Learning and Individual Differences, Volume (24), No (2), Year (2013-4), Pages (176-181)
 120. Azar Hosseini Fatemi , Reza Pishghadam , smr adel , Discourse and Commodified Identities Construction: Case Studies of Iranian EFL Learners and Teachers at Private Language Schools, World Journal of English Language, Volume (2), No (4), Year (2012-12), Pages (32-47)
 121. Azar Hosseini Fatemi , Reza Pishghadam , Mohammad Reza Hashemi , smr adel , The coronotopical nature of identity construction: Case studies of narrative identities of EFL teachers, International Journal of Research Studies in Language Learning, Volume (10), No (127), Year (2012-5), Pages (1-16)
 122. Reza Pishghadam , Reza Zabihi , Introducing and Exemplifying English for Life Purposes (ELP) as a New Concept in English Language Teaching, Humanising Language Teaching, Volume (15), No (3), Year (2013-6), Pages (1-19)
 123. Reza Pishghadam , Paria Kermanshahi , Writers’ Stance-taking in EFL Articles: A Case of Persian, English and EFL Speakers, Iranian EFL Journal, Volume (8), No (5), Year (2012-9), Pages (9-12)
 124. Reza Pishghadam , Reza Zabihi , Establishing a Life-Language Model of Proficiency: A New Challenge for Language Testers, International Journal of Language Testing, Volume (2), No (2), Year (2012-9), Pages (93-108)
 125. Reza Pishghadam , Elham Naji Meidani , A Critical Look into Critical Pedagogy, Journal for Critical Education Policy Studies, Volume (10), No (2), Year (2012-9), Pages (464-484)
 126. Reza Pishghadam , pk pk , An Investigation into Teachers’ Feedback on Learners’ Errors: Gender and Teacher Experience, Mediterranean Journal of Social Sciences, Volume (3), No (3), Year (2012-9), Pages (589-597)
 127. Reza Pishghadam , Reza Zabihi , Crossing the threshold of Iranian TEFL, تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی-Applied Research on English Language, Volume (1), No (1), Year (2012-9), Pages (57-71)
 128. Elham Naji Meidani , Reza Pishghadam , Analysis of English language textbooks in the light of English as an International Language (EIL): A comparative study, International Journal of Research Studies in Language Learning, Volume (2), No (2), Year (2013-6), Pages (1-14)
 129. Reza Pishghadam , Gholam Hassan Khajavi Fadafen , Sociological and Psychological Model of Foreign Language Achievement: Examining Social/Cultural Capital and Cognitive/Metacognitive Aspects, زبان شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Linguistics, Volume (16), No (1), Year (2012-12), Pages (129-144)
 130. Ebrahim Khodadady , Seyyed Mohammad Alavi , Reza Pishghadam , Mohammad Saber Khaghaninezhad , Teaching General English in Academic Context: Schema Based or Translation Based Approach?, International Journal of Linguistics, Volume (4), No (1), Year (2012-3), Pages (56-89)
 131. Reza Pishghadam , Mohammad Ali Shams , Hybrid Modeling of Intelligence and Linguistic Factors as Predictors of L2 Writing Quality: A SEM Approach, Language Testing in Asia, Volume (2), No (3), Year (2012-9), Pages (53-76)
 132. Reza Pishghadam , Elham Naji Meidani , Culture and Education: Bringing to Light the Views of Iranian Students of English, French and Arabic Majors towards Learning and Teaching, International Journal of Innovative Interdisciplinary Research, Volume (1), No (2), Year (2011-12), Pages (21-35)
 133. Reza Pishghadam , Atena Attaran , Rhetorical patterns of argumentation in EFL journals of Persian and English, International Journal of Research Studies in Language Learning, Volume (2), No (1), Year (2013-1), Pages (81-90)
 134. Reza Pishghadam , Mostafa Morady Moghaddam , Investigating condolence responses in English and Persian, International Journal of Research Studies in Language Learning, Volume (2), No (1), Year (2013-1), Pages (39-47)
 135. Reza Pishghadam , Shaghayegh Shayesteh , Conceptions of Assessment among Iranian EFL Teachers, Iranian EFL Journal, Volume (8), No (3), Year (2012-6), Pages (9-23)
 136. Reza Pishghadam , pk pk , It Might Have Been a Slip of Tongue: Iranian EFL Teachers’ Reaction to their Colleagues’ Linguistic Goofs, Life Science Journal, Volume (9), No (3), Year (2012-6), Pages (215-220)
 137. Azar Hosseini Fatemi , Reza Pishghadam , arezoo asghari , Attribution Theory and Personality Traits among EFL Learners, International Journal of Linguistics, Volume (4), No (2), Year (2012-6), Pages (229-243)
 138. Reza Pishghadam , Elham Naji Meidani , Applied ELT as a Panacea for Linguistic Imperialism, Iranian EFL Journal, Volume (8), No (1), Year (2012-2), Pages (35-52)
 139. Reza Pishghadam , , Linguistic Democracy in English Language Teaching, Life Science Journal, Volume (9), No (2), Year (2012-4), Pages (398-407)
 140. Reza Pishghadam , Seyyed Ehsan Golparvar , Gholam Hassan Khajavi Fadafen , Elaheh Iranrad , Narrative intelligence and pedagogical success in English, Brazilian English Language Teaching Journal, Volume (2), No (2), Year (2011-12), Pages (178-189)
 141. Reza Pishghadam , Reza Zabihi , pk pk , Educational Language Teaching: A New Movement beyond Reflective/Critical Teaching, Life Science Journal, Volume (9), No (1), Year (2012-3), Pages (892-899)
 142. Purya Baghaei , Reza Pishghadam , Shoorangiz Ghaviandam , Elahe Bazri , Determining the Underlying Constructs of the English Language Teacher Prejudice Scale, Journal of American Science, Volume (8), No (2), Year (2012-2), Pages (703-708)
 143. Reza Pishghadam , Purya Baghaei , Shaghayegh Shayesteh , Construction and Validation of an English Language Teacher Creativity Scale (ELT-CS, Journal of American Science, Volume (8), No (3), Year (2012-3), Pages (497-508)
 144. Reza Pishghadam , raheleh motakef , Narrative Intelligence and Learning Languages, International Journal of Language Teaching and Research, Volume (1), No (1), Year (2012-1), Pages (13-20)
 145. Reza Pishghadam , pk pk , Insha’Allah (God’s Willing) and its Functions in Persian, Studies in Literature and Language, Volume (4), No (1), Year (2012-3), Pages (1-6)
 146. Reza Pishghadam , Reza Zabihi , Life Syllabus: A New Research Agenda in English Language Teaching, Perspectives, Volume (19), No (1), Year (2012-1), Pages (23-27)
 147. Reza Pishghadam , sima zarei , Cross-cultural Comparison of Gratitude Expressions in Persian, Chinese and American English, English Language Teaching, Volume (5), No (1), Year (2012-1), Pages (117-126)
 148. Reza Pishghadam , , Personality and Emotional Intelligence in Teacher Burnout, Spanish Journal of Psychology, Volume (15), No (1), Year (2012-1), Pages (227-236)
 149. Reza Pishghadam , , Giving Directions: A Cross-cultural Comparison of L1 and L2 Strategies, Language, Literature, and Cultural Studies, Volume (4), No (2), Year (2011-12), Pages (265-280)
 150. Reza Pishghadam , Shima Ghahari , The Impact of Glossing on Incidental Vocabulary Learning: A Comparative Study, Iranian EFL Journal, Volume (7), No (6), Year (2011-9), Pages (8-29)
 151. Reza Pishghadam , mehrzad sadeghi , culture and Identity Change Among Iranian EFL Teachers, Ozean Journal of Social Sciences, Volume (4), No (3), Year (2011-12), Pages (147-162)
 152. Reza Pishghadam , - - , The Interaction of Lexical and Grammatical Aspects in English as a Foreign Language for Iranian Farsi Speaking Learners, Mediterranean Journal of Social Sciences, Volume (3), No (1), Year (2012-1), Pages (149-156)
 153. Reza Pishghadam , sara shirmohammadi , Investigation into the Roles of Iranian Professors Teaching TEFL: A Study Based on Goffman's Footing Theory, Journal of Academic and Applied Studies, Volume (1), No (4), Year (2011-12), Pages (42-58)
 154. Reza Pishghadam , sara shirmohammadi , Professional Identity in Iran`s Higher Education: A Case of EFL Professors, Journal of Educational and Social Research, Volume (2), No (1), Year (2012-1), Pages (317-328)
 155. Reza Pishghadam , parisa rasouli , A Cross-Linguistic Study of Persuasive Strategies used in Persian and English Languages, Research Journal of International Studie, Volume (5), No (22), Year (2011-12), Pages (7-17)
 156. Reza Pishghadam , Azar Hosseini Fatemi , Rajabali Askarzadeh Torghabeh , safoura Navari , Qualitative Metaphor Analysis and Language Learning Opportunities, زبان شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Linguistics, Volume (14), No (1), Year (2011-3), Pages (77-108)
 157. Reza Pishghadam , Mohsen Noghani Dokht Bahmani , Reza Zabihi , The Construct Validation of a Questionnaire of Social and Cultural Capital, English Language Teaching, Volume (4), No (4), Year (2011-12), Pages (195-203)
 158. Reza Pishghadam , sima zarei , Expressions of Gratitude: A Case of EFL Learners, Review of European Studies , Volume (3), No (2), Year (2011-12), Pages (140-149)
 159. Reza Pishghadam , , IQ and Test Format: A Study into Test Fairness, International Journal of Language Testing, Volume (1), No (1), Year (2011-9), Pages (17-29)
 160. Reza Pishghadam , elyas barabadi , Ali Mehri Kamrood , The Differing Effect of Computerized Dynamic Assessment of L2 Reading Comprehension on High and Low Achievers, Journal of Language Teaching and Research, Volume (2), No (6), Year (2011-11), Pages (1353-1358)
 161. Reza Pishghadam , Ebrahim Khodadady , Reza Zabihi , LEARNER CREATIVITY IN FOREIGN LANGUAGE ACHIEVEMENT, European Journal of Educational Studies , Volume (3), No (3), Year (2011-10), Pages (465-472)
 162. Reza Pishghadam , Shahrzad Pourali , Iranian Gradudate Students`Conceptions Abouit English Language Teaching and Learning, Perspectives, Volume (18), No (3), Year (2011-11), Pages (11-17)
 163. Reza Pishghadam , Azar Hosseini Fatemi , Fateme Javedanmehr , Learner Creativity in Accuracy, Complexity and Fluency in Written Narrative Tasks, Studies in Applied Linguistics, Volume (1), No (4), Year (2011-9), Pages (33-51)
 164. Reza Pishghadam , mehrzad sadeghi , HOME CULTURE ATTACHMENT AND ACCESS TO SOCIAL/CULTURAL CAPITAL: A CASE OF IRANIAN ENGLISH FOREIGN LANGUAGE TEACHERS, African Journal of Social Sciences, Volume (1), No (3), Year (2011-9), Pages (47-65)
 165. Reza Pishghadam , Fateme Javedanmehr , Learner Creativity and Performance in Written Narrative Tasks, World Journal of Education, Volume (1), No (2), Year (2011-10), Pages (115-125)
 166. Reza Pishghadam , mitra shapoori , Shaghayegh Shayesteh , NLP and its Relationship with Teacher Success, Gender, Teaching Experience, and Degree: A Comparative Study, World Journal of English Language, Volume (1), No (2), Year (2011-9), Pages (2-8)
 167. Reza Pishghadam , parisa rasouli , Persuasive Strategies among Iranian EFL Learners, Studies in Literature and Language, Volume (3), No (2), Year (2011-6), Pages (70-90)
 168. Reza Pishghadam , raheleh motakef , Attributional Analysis of Language Learners at High Schools: A Case of Iranian Learners, زبان شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Linguistics, Volume (15), No (2), Year (2012-9), Pages (85-105)
 169. Reza Pishghadam , Reza Zabihi , Parental Education and Social and Cultural Capital in Academic Achievement, International Journal of English Linguistics, Volume (1), No (2), Year (2011-9), Pages (50-57)
 170. Reza Pishghadam , , A Chronotopic Analysis of Cover Letters in Persian and English, Cross-cultural Communication, Volume (7), No (3), Year (2011-8), Pages (116-125)
 171. Reza Pishghadam , Mohammad Reza Hashemi , pk pk , Self-correction among Iranian EFL Learners: An Investigation into their Preferences for Corrective Feedback, Journal of Language Teaching and Research, Volume (2), No (5), Year (2011-9), Pages (957-962)
 172. Reza Pishghadam , Farnoush Khosropanah , Examining Construct Validation of the English Language Teachers Competency Test, International Education Studies, Volume (4), No (3), Year (2011-9), Pages (194-209)
 173. Reza Pishghadam , Mohsen Noghani Dokht Bahmani , Reza Zabihi , An Application of a Questionnaire of Social and Cultural Capital to English Language Learning, English Language Teaching, Volume (4), No (3), Year (2011-8), Pages (151-157)
 174. Reza Pishghadam , maryam sharafaddini , A Contrastive Study into the Realization of Suggestion Speech Act: Persain vs English, Candadian Social Science, Volume (7), No (4), Year (2011-10), Pages (230-239)
 175. Azar Hosseini Fatemi , Reza Pishghadam , Zahra Heidarian , Gender Delineation in High school and Pre-university ELT Textbooks: A Criterion-oriented Approach to Text Analysis, Iranian EFL Journal, Volume (7), No (3), Year (2011-6), Pages (32-47)
 176. Reza Pishghadam , maryam sharafaddini , Delving into Speech Act of Suggestion: A Case of Iranian EFL Learners, International Journal of Business and Social Science , Volume (2), No (16), Year (2011-9), Pages (152-160)
 177. Reza Pishghadam , raheleh motakef , Attributional Patterns with Respect to Major and Attendance in Private Language Schools: A Case of EFL Context, Theory and Practice in Language Studies, Volume (1), No (7), Year (2011-7), Pages (888-894)
 178. Reza Pishghadam , Farnoush Khosropanah , Predictive Validity of the English Language Teacher Competency Test, International Journal of Education, Volume (3), No (1), Year (2011-7), Pages (1-19)
 179. Reza Pishghadam , pk pk , PEER CORRECTION AMONG IRANIAN ENGLISH LANGUAGE, European Journal of Educational Studies , Volume (3), No (2), Year (2011-6), Pages (217-227)
 180. Reza Pishghadam , , Emotional Intelligence: Can It Be a Predictor of Performance on Different Test Formats?, International Journal of Linguistics, Volume (3), No (1), Year (2011-3), Pages (1-21)
 181. Reza Pishghadam , Shahrzad Pourali , Metaphorical Analysis of Iranian MA University Students’ Beliefs: A Qualitative Study, Higher Education Studes, Volume (1), No (1), Year (2011-6), Pages (27-37)
 182. Reza Pishghadam , Mostafa Morady Moghaddam , Group Work in EFL Children‟s Classes: A Qualitative Study, Theory and Practice in Language Studies, Volume (1), No (6), Year (2011-6), Pages (622-629)
 183. Reza Pishghadam , , A Quantitative Survey on Iranian English Learners' Attitudes toward Varieties of English: World English or World Englishes, English Language and Literature Studies , Volume (1), No (1), Year (2011-6), Pages (86-95)
 184. Reza Pishghadam , Introducing Applied ELT as a New Paradigm, Iranian EFL Journal, Volume (7), No (2), Year (2011-4), Pages (9-20)
 185. Reza Pishghadam , Ebrahim Khodadady , Naeemeh Daliri Rad , The Effect of Form versus Meaning-Focused Tasks on the Development of Collocations among Iranian Intermediate EFL Learners, English Language Teaching, Volume (4), No (2), Year (2011-6), Pages (180-189)
 186. Reza Pishghadam , Sanaz Ghadiri , Symmetrical or Asymmetrical Scaffolding: Piagetian vs. Vygotskyan Views to Reading Comprehension, Journal of Language and Literacy Education, Volume (7), No (1), Year (2011-3), Pages (49-64)
 187. Reza Pishghadam , Purya Baghaei , Hesamoddin Shahriari , Development and Validation of an English Language Teacher Competency Test Using Item Response Theory, The International Journal of Educational and Psychological Assessment, Volume (8), No (2), Year (2011-9), Pages (54-68)
 188. Reza Pishghadam , Shahrzad Pourali , Iranian PhD Students Beliefs about Language Learning and Teaching: A Qualitative Study, World Journal of Education, Volume (1), No (1), Year (2011-4), Pages (63-71)
 189. Reza Pishghadam , , A Qualitative Analysis of ELT in the Language Institutes of Iran in the Light of the Theory of ‘World Englishes’, Journal of Language Teaching and Research, Volume (2), No (3), Year (2011-5), Pages (569-579)
 190. Reza Pishghadam , , On Validation of Concept Map as an Assessment Tool of L2 Reading Comprehension, World Journal of English Language, Volume (1), No (1), Year (2011-4), Pages (80-96)
 191. Reza Pishghadam , pk pk , Speech Act of Correction: The Way Iranian EFL Learners Correct their Teachers L, Theory and Practice in Language Studies, Volume (1), No (4), Year (2011-4), Pages (342-348)
 192. Reza Pishghadam , Reza Zabihi , Social and Cultural Capital in Creativity, Candadian Social Science, Volume (7), No (2), Year (2011-4), Pages (32-38)
 193. Reza Pishghadam , Purya Baghaei , Mohammad Ali Shams , Saeedeh Shamsaee , Construction and Validation of a Narrative Intelligence Scale with the Rasch Rating Scale Model, The International Journal of Educational and Psychological Assessment, Volume (8), No (1), Year (2011-6), Pages (75-90)
 194. Reza Pishghadam , Reza Zabihi , Foreign language attributions and achievement in foreign language classes, International Journal of Linguistics, Volume (3), No (1), Year (2011-3), Pages (1-11)
 195. Reza Pishghadam , fahimeh akhoondpoor manteghi , Learner Perfectionism and its Role in Foreign Language Learning Success, Academic Achievement, and Learner Anxiety, Journal of Language Teaching and Research, Volume (2), No (2), Year (2011-4), Pages (432-440)
 196. Reza Pishghadam , Shaghayegh Shayesteh , mitra shapoori , Validation of an NLP Scale and its Relationship with Teacher Success in High Schools, Journal of Language Teaching and Research, Volume (2), No (11), Year (2011-6), Pages (11-12)
 197. Reza Pishghadam , fateme Moafian , The Relationship between Iranian EFL Teachers ` Multiple Intelligences and their Successful Teaching in Language Institutes, علوم انسانی-دانشگاه الزهرا(س), Volume (18), No (72), Year (2008-6), Pages (102-121)
 198. Reza Pishghadam , A Quantitative Analysis of the Relationship between Emotional Intelligence and Foreign Language Learning, Electronic Journal of Foreign Language Teaching, Volume (6), No (1), Year (2009-3), Pages (31-41)
 199. Purya Baghaee , Reza Pishghadam , safoora navari farmad , A New Method for Standard-setting Using the Rasch Model, زبان شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Linguistics, Volume (12), No (1), Year (2009-3), Pages (61-86)
 200. Ebrahim Khodadady , Reza Pishghadam , Maryam Fakhar , The Relationship among Reading Comprehension Ability, Grammar and Vocabulary Knowledge: An Experimental and Schema-Based Approach, Iranian EFL Journal, Volume (6), No (2), Year (2010-7), Pages (7-49)
 201. Reza Pishghadam , Ebrahim Khodadady , Nastaran Khosh Sabk , The Impact of Visual and Verbal Intelligences-Based Teaching on the Vocabulary Retention and Written Production of Iranian Intermediate EFL Learners, The Modern Journal of Applied Linguistics, Volume (2), No (5), Year (2010-7), Pages (379-395)
 202. Reza Pishghadam , A. Mirzaee , A Young Learner`s Co-construction of L2 Literacy through ZPD-Activated Interactions While Watching Cartoons: A Case Study, Journal of Language Studies, Volume (5), No (1), Year (2009-6), Pages (97-115)
 203. Reza Pishghadam , Mohammad Reza Hashemi , smr adel , Dialogical Interaction in Formal and Informal Contexts: A Study in an EFL Situation, Iranian EFL Journal, Volume (6), No (1), Year (2010-3), Pages (27-71)
 204. Reza Pishghadam , safoura Navari , Examining Iranian Language Learner`s Perceptions of Langauge Education in Formal and Informal Contexts, The Modern Journal of Applied Linguistics, Volume (2), No (1), Year (2010-1), Pages (171-185)
 205. P. B. Moghadam , Reza Pishghadam , The effects of the violation of local independence assumption on the person measures under the Rasch model, زبان شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Linguistics, Volume (11), No (1), Year (2008-3), Pages (49-66)
 206. Reza Pishghadam , A. Mirzae , English Language Teaching in Postmodern Era, Teaching English Language, Volume (2), No (7), Year (2008-6), Pages (89-110)
 207. Reza Pishghadam , Emotional and verbal intelligences in language learning, Iranian Journal of Language Studies-IJLS, Volume (3), No (1), Year (2009-4), Pages (43-64)
 208. Reza Pishghadam , Rajabali Askarzadeh Torghabeh , safoura Navari , Metaphor Analysis of Teachers’ Beliefs and Conceptions of Language Teaching and Learning in Iranian High Schools and Language Institutes: A Qualitative Study, Iranian EFL Journal, Volume (4), No (4), Year (2009-9), Pages (6-40)
 209. Reza Pishghadam , Rajabali Askarzadeh Torghabeh , The Impacts of Teacher Self-disclosureon the Speaking Ability of EFL Learners, Iranian EFL Journal, Volume (3), No (3), Year (2009-5), Pages (36-47)
 210. Behzad Ghonsooly , Reza Pishghadam , فاطمه محقق محجوبی , The impact of colocational instrucion on the writing skill of Iranian EFL learners, Iranian EFL Journal, Volume (2), No (1), Year (2008-10), Pages (36-59)
 211. Reza Pishghadam , , On Validation of Concept Map as an Assessment, زبان شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Linguistics, Year (2007-8), Pages (101-129)
 212. Reza Pishghadam , Gh.Modarresi , The Construct Validation and Application of a Questionnaire of, Iranian Journal of Language Studies-IJLS, Volume (2), No (3), Year (2008-4), Pages (299-318)
 213. Reza Pishghadam , The interplay between explicit and implicit knowledge, زبان شناسی کاربردی - Iranian Journal of Applied Linguistics, Year (2007-4)
 214. Mansoor Fahim , Reza Pishghadam , On the Role of Emotional, Psychometric, and Verbal Intelligences in the Academic Achievement of University Students Majoring in English Language, Iranian EFL Journal, Volume (4), No (9), Year (2007-4)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , حس آگاهی‌مدرس‌ و‌ تأثیر‌ آن‌ بر‌تدریس‌ آواهای‌ زبان‌فارسی‌ به‌ زبان‌ آموزان‌ غیرفارسی‌ زبان‌‌ ‌در‌ پرتوی‌ الگوی‌ هَیَجامَد , سومین همایش بین المللی آموزش زبان فارسی , 2019-01-30
 2. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , معرفی الگوی »هَیجامَد« و شیوه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان آموزان غیرفارسی زبان , دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی , 2017-07-12
 3. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , حس‌آگاهی مدرس و تأثیر آن بر تدریس آواهای زبان فارسی به زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان در پرتوی الگوی هَیَجامَد , سومین همایش آموزش زبان فارسی , 2019-01-30
 4. رضا پیش قدم , شیما ابراهیمی , معرفی الگوی «هَیجامَد» و شیو¬ه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان¬آموزان غیر¬فارسی زبان , دومین همایش ملی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان , 2017-07-12
 5. رضا پیش قدم , لیدا اصطهباناتی , آزمون بین اللملی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: ضرورتی از یاد رفته , هفتمین مجمع بین اللملی استادان زبان و ادبیات فارسی , 2011-01-18
 6. رضا پیش قدم , نگاهی انتقادی به نقشه ی هوش در ایران: نخبگی یا مخبگی؟ , نخستین هم اندیشی ملی در امور نخبگان کشور , 2012-10-02
 7. رضا پیش قدم , CDA, critical thinking , آموزش زبان و ادبیات انگلیسی , 2008-02-17
 8. رضا پیش قدم , The content analysis of the books… , آموزش و یادگیری غیر رسمی , 2008-06-14

انگلیسی

 1. Reza Pishghadam , Can emo-sensory intelligence inform L2 instruction , First National Conference on New Trends in English Language Teaching and Applied Linguistics , 2018-02-15
 2. Reza Pishghadam , Depicting ELT in Light of Emo-sensory Education , Third conference on Interedisciplinary Appraches to Lnaguage Teaching, Trasnlation, and Literature , 2017-10-24
 3. Reza Pishghadam , Emotioncy: A Concept to Explain the Origin of Personality Traits , The International Society for the Study of Individual Differences 2017 , 2017-07-24
 4. Reza Pishghadam , A Look into the Life of the Senses: Introducing Educational Emotioncy Pyramid , Studies into senses , 2016-12-08
 5. Reza Pishghadam , INTRODUCING EMOTIONCY TENSION AS A POTENTIAL SOURCE OF IDENTITY CRISES , 16 Identity and the Self , 2016-09-09
 6. Reza Pishghadam , Giving a Boost to the Working Memory: Emotioncy and Cognitive Load Theory , The first national conference on English language teaching, literature, and translation , 2016-05-03
 7. Reza Pishghadam , Emotioncy, Extraversion, and Anxiety in Willingness to Communicate in English , The 5th International Conference on Language, Education, and Innovation , 2016-05-27
 8. Reza Pishghadam , Seyyedeh Mina Hamedi , Discursive Psychology in Language Education: Cases of Home Culture Attachment and World Englishes , The second conference on interdisciplinary approaches to language teaching,literature, and translation studies , 2015-10-06
 9. Reza Pishghadam , Emotioncy in Language Education: From Exvolvement to Involvement , The 2nd conference on interdisciplinary approaches on language teaching, literature, and translation studies , 2015-10-06
 10. Samira Yaghooty , Reza Pishghadam , Technology and the Future of Iran`s English Language Teaching , Symposium on Language, Culture and Technology in a Connected World , 2015-06-01
 11. Reza Pishghadam , Introducing Threshold Concepts in ELT: Research-insight as Illustration , International conference on education , 2015-04-09
 12. Reza Pishghadam , Social Conceptions of Intelligence and their Influence on English Language Teacher Care , Annual International Conference on LSP and Specialised Translation Skills Training , 2014-04-08
 13. Atiyeh Kamyabi Gol , Reza Pishghadam , The Relationship between Native-like Accent and Deculturation among EFL Learners in Iran , The 7th International TELLSI Conference , 2009-10-20
 14. Reza Pishghadam , R. Zabihi , M. Ghadiri , Opening up a New Pathway to the Future of ELT: Construction and Validation of a Scale for the Measuremen of L2 Teachers’ Life -Responsive Language Teaching Perceptionst of L2 Teachers’ , The First Conference on Language Learning and Teaching: An Interdisciplinary Approach , 2012-10-30
 15. Reza Pishghadam , mehrzad sadeghi , سابقه ی تدریس و تغییر در هویت های ملی، مذهبی و غربی: مطالعه ی کیفی , اولین همایش میان رشته ای آموزش و یادگیری زبان , 2012-10-30
 16. Reza Pishghadam , paria norooz kermanshahi , Socio-imposed Theory of Language Proficiency and its Application in Iran , A National Conference on Issues in English Literature and Language Teaching , 2012-05-02
 17. Reza Pishghadam , Enhancing Life Qualities in ELT Classes , International Tesol Arabia Conference 2012 , 2012-03-08
 18. Reza Pishghadam , An Analysis of the Realization of Politeness Markers in Official Letters: A Cross-cultural Study , Sixth International Symposium on Linguistic Politeness , 2011-07-11
 19. Reza Pishghadam , Foreign Language Learning and World EnglishesPhilosophy , 2International Conference on Education, Economy & Society , 2010-07-21
 20. Reza Pishghadam , Dynamic Assessment: A Panacea for Students` Failures , TESOL Arabia conference , 2011-03-10
 21. Reza Pishghadam , The Analysis of ESP Textbooks in the Light of Halliday `s Systemic Functional Grammar , Second Paris international conference on education , 2010-07-21
 22. Reza Pishghadam , , EQ and IQ and test format: A Study into test fairness , Fifth Conference on Issues in English Language Teaching in Iran-IELTI 5 , 2010-01-06
 23. Reza Pishghadam , Atiyeh Kamyabi , The relationship between accent and deculturation among EFL learners in Iran , 7th International TELLSI Conference , 2009-10-20
 24. Reza Pishghadam , Rajabali Askarzadeh Torghabeh , safoura Navari , Metaphor Analysis: A Qualitative Study of Iranian High School and Language Institute Learners’ Ideas and Beliefs in the Current and Ideal Situations of Teaching and Learning , English as an International language , 2009-10-14
 25. Reza Pishghadam , , Cultural literacy in language learning: Enrichment or derichment , International Conference On Languages , 2009-05-27
 26. Reza Pishghadam , Attitudes towards the Mashhadi... , زبان و گویشهای ایران , 2008-06-13
 27. Reza Pishghadam , Ideology, language and power… , آموزش و یادگیری غیر رسمی , 2008-06-13