مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. سیده زهره صادری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , طیبه رجبیان , بهبود رشد و تحریک مسیر بیوسنتز پلی فنل ها در بادرنجبویه (Melissa officinalis L. ) همزیست با میکوریز آربوسکولار, فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (9), شماره (38), سال (2020-10), صفحات (1-18)
 2. نفیسه نعمت شاهی , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , سید علیرضا سلامی , تاثیر فنولوژی بر فعالیت و بیان ژن آنزیم‌های بیوسنتزی اسیدهای فنلی در گیاه Salvia leriifolia Benth., تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (36), شماره (5), سال (2020-12), صفحات (801-821)
 3. بهناز بایسته ترک جوش , پروانه ابریشم چی , جواد اصیلی , آرزو ذاکر , تولید درون شیشه ای تانشینون ها در ریشه های نوپدید گیاه برازمبل (Perovskia abrotanoides Kar) با استفاده از نیترلت نقره و عصاره مخمر, پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (34), شماره (1), سال (2021-10), صفحات (139-151)
 4. طیبه امینی , حبیب زارع , خدیجه کریمی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , بررسی گیاهان انگل و نیمه انگلی ایران با تأکید بر ارزش دارویی و صنعتی, طبیعت ایران, دوره (3), شماره (5), سال (2018-12), صفحات (18-35)
 5. سمیرا شمشیری , محمدحسین محمودی قرائی , پروانه ابریشم چی , ارزیابی آلودگی خاکهای منطقه افیولیتی رباط سفید (خراسان رضوی), پژوهشهای محیط زیست, دوره (8), شماره (15), سال (2017-9), صفحات (165-178)
 6. علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مریم شوریابی , بر همکنش اثرات شوری و سالیسیلیک‌اسید بر جوانه‌زنی، رشد و برخی از ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2017-2), صفحات (78-94)
 7. پروانه ابریشم چی , مهرانگیز خواجه کرم الدینی , ریحانه هوشیارسرجامی , آرزو ذاکر , جواد اصیلی , حسن پرسا , رضا ظریف , تأثیر ضدّمیکروبی اسانس گیاه نوروزک بر روی باکتری‌های بی‌هوازی مولد عفونت‌های دهانی-حلقی, دنیای میکروب ها, دوره (9), شماره (3), سال (2016-10), صفحات (215-225)
 8. مریم خداشناس سیوکی , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , پاسخ های مرفولوژی و فنولوژی Stipa turkestanica، Melica persica و Elymus elongatus به تغییرات میکروکلیما در فصل رویش, مرتع, دوره (10), شماره (3), سال (2016-10), صفحات (257-267)
 9. حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , مرضیه بهادران , فریبا نوعدوست , بررسی بوم شناسی فردی گیاه Tanacetum joharchii، گیاه بومی ایران, پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (29), شماره (3), سال (2016-12), صفحات (462-474)
 10. آسیه بهداد , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , ارتباط فنولوژی، محتوای ترکیبات فنلی و خاصیت آللوپاتی گیاه درمنه خراسانی (Artemisia khorassanica Karshfha) و اثر آن بر رشد و فیزیولوژی گیاهچه برموس کپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov.), پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (28), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (243-256)
 11. مرضیه بهادران , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , بررسی برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه Salsola richteri در شرایط خشکی، در دو منطقه کویری استان خراسان جنوبی, زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (7), شماره (24), سال (2015-10), صفحات (1-14)
 12. سمیرا صمیم پور , فرهنگ حداد , پروانه ابریشم چی , محمد رضا قوام نصیری , اثر محافظت اشعه عصاره آبی کلاله گیاه زعفران در لنفوسیت های خون محیطی انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای, پژوهش های زعفران , دوره (2), شماره (2), سال (2015-3), صفحات (167-176)
 13. مریم شوریابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , تأثیر سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی، صفات رشد و برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی دو رقم نخود (Cicer arietinum. L) در شرایط تنش خشکی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2014-1), صفحات (99-110)
 14. عبدالله بیک خورمیزی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مهدی پارسا , تأثیر برهم‌کُنش ورمی‌کمپوست و تنش شوری بر برخی از صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه‌های لوبیاقرمز رقم درخشان Phaseolus vulgaris L.)), پژوهش های حبوبات ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2013-9), صفحات (81-98)
 15. پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , عبدالله بیک خورمیزی , امیر آوان , تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی, علوم باغبانی, دوره (27), شماره (4), سال (2014-1), صفحات (383-393)
 16. ژاله حسانی نوقابی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , تاثیر EDTA به عنوان همبند کننده بر رشد و انباشت کروم در گیاه تربچه (Raphanus sativus), زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (5), شماره (17), سال (2013-10), صفحات (1-14)
 17. پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حصان ساکنی , بررسی صفات مورفولوژیک، پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2013-3), صفحات (17-30)
 18. مریم شوریابی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم ها و ترکیبات آنتی اکسیدان ارقام نخود (Cicer arietinum L.) در مواجهه با تنش خشکی, تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (5), شماره (1), سال (2012-10), صفحات (41-54)
 19. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا , تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر رشد اولیه نشاء لوبیاقرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney)در شرایط تنش شوری, پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2011-12), صفحات (121-132)
 20. راضیه رستمی , پروانه ابریشم چی , مهرداد لاهوتی , القای کالوس و باززایی گیاه از کشت مریستم سیب زمینی, علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (10), شماره (4), سال (2012-9), صفحات (1011-1032)
 21. عبدالله بیک خورمیزی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , مهدی پارسا , بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر میزان فتوسنتز، تعرق و کارایی مصرف آب لوبیا قرمز ( Phaseolus vulgaris L.)، تحت تنش شوری, بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12), صفحات (223-234)
 22. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا , تاثیر ورمی کمپوست در بهبود تحمل به شوری گیاهچه های لوبیا رقم قرمز درخشان (Phasoolus vulgaris L), بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (2), شماره (3), سال (2010-12), صفحات (474-485)
 23. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , بررسی فعالیت ضد باکتریایی ریشه گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) در مراحل مختلف رشد و نمو, زیست شناسی ایران, دوره (23), شماره (5), سال (2011-2), صفحات (707-717)
 24. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , بررسی تاثیر زمان برداشت بر فعالیت ضد باکتریایی برگ گیاه نوروزک, علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (8), شماره (4), سال (2010-12), صفحات (343-356)
 25. اسیه بهداد , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , اثر آللوپاتی عصاره گیاه درمنه خراسانی ( . Podl khorassanica Artemisia ) بر جوانه زنی، رشد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه بروموس کپه داغی (. Drobov Bromus kopetdaghensis), علوم - شهید چمران اهواز, دوره (25), شماره (1), سال (2010-6), صفحات (78-92)
 26. ایران مختاری , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , تاثیر بهبود دهنده کلرید و سولفات کلسیم بر رشد، میزان پروتئین های محلول، قندهای محلول، پرولین و برخی عناصر معدنی( سدیم ، پتاسیم) در برگ گیاه گوجه فرنگی Lycopersicum esculentom var Mobile)) تحت تنش شوری, زیست شناسی ایران, دوره (22), شماره (1), سال (2010-8), صفحات (62-72)
 27. اعظم مقام نیا , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , جنبه های اکوفیزیولوژیکی رقابت و تسهیل بین درمنه خراسانی و بروموس کوپه داغی, مرتع, دوره (4), شماره (2), سال (2010-9), صفحات (308-319)
 28. راضیه رستمی , پروانه ابریشم چی , مهرداد لاهوتی , بررسی اثر غلظت های مختلف 4،2-D بر کشت بافت مریستم سیب زمینی, علوم - شهید چمران اهواز, دوره (1), شماره (22), سال (2009-4), صفحات (117-129)
 29. فرح ادیبی بیدی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , بررسی فیتو شیمی و اثرات ضد باکتریایی گیاه Ribes khorasanicum Saghafi & Assadi, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, سال (2007-5)
 30. ایران مختاری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر کلسیم در بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری بر جوانه زنی بذور گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum L), علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-9), صفحات (89-90)
 31. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , علی رمضانی , تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان, تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2008-3), صفحات (129-141)
 32. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , رضا فرهوش , حمید اجتهادی , بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth در مراحل مختلف رشد و نمو, تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (23), شماره (3), سال (2007-12), صفحات (285-294)
 33. آرزو ذاکر , پروانه ابریشم چی , حمید اجتهادی , بررسی تاثیر انباشت Cr+3 بر رشد و غلظت برخی عناصر معدنی در گیاه جعفری, زیست شناسی ایران, دوره (19), شماره (4), سال (2007-3), صفحات (375-375)

انگلیسی

 1. Parvaneh Abrishamchi , Enhancement of phenolic acids accumulation in Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma shoot cultures under elicitation with nitric oxide, Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), Volume (149), Year (2022-5), Pages (441-453)
 2. samane attaran dowom , Parvaneh Abrishamchi , Tayebeh Radjabian , Seyed Alireza Salami , Elicitor-induced phenolic acids accumulation in Salvia virgata Jacq. hairy root cultures, Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), Volume (148), No (1), Year (2022-1), Pages (107-117)
 3. elahe samari , Mohammad Farzam , Parvaneh Abrishamchi , Responses of Two Rangeland Noxious Plants Species to a Seasonal Drought, Ecopersia, Volume (6), No (4), Year (2018-11), Pages (215-223)
 4. reyhaneh rezapour , Ali Ganjeali , Parvaneh Abrishamchi , بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی صفات گیاه کلزا (Brassica napus L.), پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, Volume (32), No (2), Year (2019-11), Pages (1-12)
 5. Zahra Lari , Parvaneh Abrishamchi , Hossein Ahmadzadeh , ندا سلطانی , Differential carbon partitioning and fatty acid composition in mixotrophic and autotrophic cultures of a new marine isolate Tetraselmis sp. KY114885, Journal of Applied Phycology, Volume (31), No (1), Year (2018-7), Pages (201-210)
 6. Arehzoo Zaker , J.Asili , Parvaneh Abrishamchi , Z.Tayarani-Najaran , S. H. Mousavi , Cytotoxic and apoptotic effects of root extract and tanshinones isolated from Perovskia abrotanoides Kar., Iranian Journal of Basic Medical Sciences, Volume (20), No (12), Year (2017-12), Pages (1377-1384)
 7. Sorayya Ebrahimi , Arehzoo Zaker , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , Ali Ganjeali , najmeh sodagar , Hairy root induction and secondary metabolite production in Perovskia abrotanoides Karel, فرآیند و کارکرد گیاهی, Volume (6), No (20), Year (2017-1), Pages (17-26)
 8. fatemeh khosravitabar , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Ejtehadi , Maryam Varasteh kojourian , Enhanced cutaneous wound healing by the leaf extract of Achillea eriophora D.C. using the in vitro scratch assay, Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran, Volume (28), No (4), Year (2017-7), Pages (305-312)
 9. zahra maleki , Hamid Ejtehadi , Parvaneh Abrishamchi , Jamil Vaezi , Mohammad Bagher Erfanian Taleii Noghan , Comparative study of autecological, morphological, anatomical and karyological characteristics of Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi (Caryophyllaceae): a rare endemic in Iran, Taiwania, Volume (62), No (3), Year (2017-7), Pages (321-330)
 10. samane attaran dowom , Parvaneh Abrishamchi , Tayebeh Radjabian , Seyed Alireza Salami , Enhanced phenolic acids production in regenerated shoot cultures of Salvia virgata Jacq. after elicitation with Ag+ ions, methyl jasmonate and yeast extract, Industrial Crops and Products, Volume (103), No (1), Year (2017-9), Pages (81-88)
 11. Elahe Soltani Maivan , Tayebeh Radjabian , Parvaneh Abrishamchi , Daryush Talei , Physiological and biochemical responses of Melissa officinalis L. to nickel stress and the protective role of salicylic acid, Archives of Agronomy and Soil Science, Volume (63), No (3), Year (2017-7), Pages (330-343)
 12. maryam varaste , Parvaneh Abrishamchi , Maryam Moghaddam Matin , J. Asili , Hamid Ejtehadi , Fatemeh Khosravitabar , Antioxidant, cytotoxic and DNA protective properties of Achillea eriophora DC. and Achillea biebersteini i Afan. extracts : A comparative study, Avicenna Journal of Phytomedicine, Volume (7), No (2), Year (2017-5), Pages (157-168)
 13. abdollah beyk khormizi , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , Mahdi Parsa , Effect of Vermicompost on Some Morphological, Physiological and Biochemical Traits of Bean (Phaseolus vulgarisL.) Under Salinity Stress, Journal of Plant Nutrition, Volume (39), No (6), Year (2016-1), Pages (883-893)
 14. samane attaran dowom , Parvaneh Abrishamchi , Javad Asili , Essential oil (EO) composition and antioxidant activity of two Salvia leriifolia Benth. (Lamiaceae) populations from Iran, یافته های نوین در علوم زیستی - Nova Biologica Reperta, Volume (3), No (2), Year (2016-9), Pages (108-117)
 15. Zahra Lari , Narges Moradi Kheibari , Hossein Ahmadzadeh , Parvaneh Abrishamchi , Navid Reza Moheimani , Marcia A. Murry , Bioprocess engineering of microalgae to optimize lipid production through nutrient management, Journal of Applied Phycology, Volume (28), No (6), Year (2016-12), Pages (3235-3250)
 16. Arehzoo Zaker , Christina Sykora , Florian Gössnitzer , Parvaneh Abrishamchi , Javad Asili , Seyed Hadi Mousavi , Christoph Wawrosch , Effects of some elicitors on tanshinone production in adventitiousroot cultures of Perovskia abrotanoides KarelArehzoo, Industrial Crops and Products, Volume (67), No (5), Year (2015-5), Pages (97-102)
 17. Arehzoo Zaker , Parvaneh Abrishamchi , Javad Asili , Seyed Hadi Mousavi , Azar Rezaee , Induction of callogenesis and rhizogenesis in Perovskia abrotanoides Karel., a little known medicinal plant, Journal of Medicinal Plants Research, Volume (7), No (46), Year (2013-12), Pages (3385-3392)
 18. Mohammad Farzam , Parvaneh Abrishamchi , - - , Aazam Maghamnia , On the coexistence mechanisms of a perennial grass with an allelopathic shrub in a semiarid rangeland, International Journal of Agriculture and Crop Sciences, Volume (5), No (18), Year (2013-4), Pages (2001-2008)
 19. samane attaran dowom , Ahmad Reza Bahrami , Parvaneh Abrishamchi , Morvarid Saeinasab , Cytotoxic effect of essential oils from Salvialeriifolia Benth. on human Transitional Cell Carcinoma (TCC) and mouse fibroblast, Journal of Cell and Molecular Research, Volume (3), No (2), Year (2012-2), Pages (51-56)
 20. Parvaneh Abrishamchi , Changes in the polypeptide composition during the Ontogenetic Development of the shoot Apex of Crocu, Russian Journal of plant physiology, Year (2004-3)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. ثریا ابراهیمی , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , عذرا صبورا , نانولوله های کربنی چندجداره: ابزاری مفید برای بهبود تولید ترکیبات پلی فنلی در گیاه بادرنجبویه , اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم زیستی , 2022-02-03
 2. محبوبه حسن پورفرد , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , حسن پرسا , مقایسه ی فیتوشیمیایی برگ، گل و ریشه های سه جمعیت خودروی Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma در استان خراسان رضوی , دومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی , 2021-03-09
 3. ثریا ابراهیمی , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , عذرا صبورا , تاثیر نانولوله های کربنی چند جداره بر رشد و محتوای ترکیبات فنلی گیاه بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) , دومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی , 2021-03-09
 4. زهره مرادی رودمعجنی , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , حسن پرسا , مقایسه پروفایل اسانس مریم گلی روسی-خزری در رویشگاه های متفاوت استان خراسان رضوی , دومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی , 2021-03-09
 5. زهره مرادی رودمعجنی , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , حسن پرسا , مقایسه ترکیبات فنلی در اندام های مختلف از سه جمعیت گیاه مریم گلی روسی-خزری Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma در استان خراسان رضوی , بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2021-02-16
 6. سیده زهره صادری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , طیبه رجبیان , افزایش مقاومت به تنش خشکی در بادرنجبویه‌ (Melissa officinalis L.) همزیست با میکوریز آربوسکولار از طریق القای سیستم آنتی‌اکسیدانی , اولین کنفرانس ملی آنتی اکسیدان های گیاهی , 2021-01-06
 7. پروانه ابریشم چی , آرزو ذاکر , ریحانه هوشیارسرجامی , جواد اصیلی , مهرانگیز خواجه کرم الدینی , حسن پرسا , تغییرات فنولوژیک در ترکیب شیمیایی اسانس گیاه مریم گلی مشهدی (Salvia leriifolia Benth.) و خاصیت ضد باکتری آن در برابر میکروب های دهانی , دومین کنفرانس ملی نوآوری و فناوری علوم زیستی و شیمی ایران , 2020-07-29
 8. فاطمه خسروی تبار , مایکل هیپلر , پروانه ابریشم چی , رویکردی جدید برای تولید نوری هیدروژن زیستی توسط ریزجلبک‌ها، به‌واسطه‌ی مصرف سریع و ایمن اکسیژن , دومین کنفرانس ملی جلبک شناسی ایران , 2019-01-29
 9. سیده زهره صادری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , طیبه رجبیان , تاثیر همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار بر صفات رشد گیاه بادرنجبویه (.L officinalis Melissa , پنجمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2017-08-30
 10. سیده زهره صادری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , طیبه رجبیان , نقش قارچ های میکوریزی آربسکولار در کنترل بیمارگرهای خاکزی , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-02-02
 11. زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی , میکسوتروفی، رویکردی برای بهبود کمیت و کیفیت لیپید حاصل از جلبک سبز تتراسلمیس به عنوان منبع تولید بیودیزل , رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی - ایتک , 2017-02-21
 12. ریحانه رضاپور , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی , بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه کلزا (Brassica napus L.) , نخستین همایش ملی دستاوردهایی نوین در علوم زیستی و کشاورزی , 2015-05-21
 13. زهرا محمدزاده , پروانه ابریشم چی , مهدی راستگو , علی گنجعلی , بررسی امکان استفاده از بقایای )مالچ( گیاه برازمبل بر کنترل رشد علفهای هرز حساس و مقاوم به علفکش یولاف وحشی , دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2016-07-31
 14. زهرا محمدزاده , پروانه ابریشم چی , مهدی راستگو , علی گنجعلی , تاثیر دگر آسیبی گیاه برازمبل بر خصوصیات جوانه زنی گونه زراعی و بیوتیپ های یولاف وحشی حساس و مقاوم به علف کش های بازدارنده ACCase , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-02-02
 15. زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی , بررسی تاثیر غلظت های مخلف گلوکز بر میزان برخی متابولیت های جلبک سبز Tetraselmis sp به منظور کاربرد در آبزی پروری , همایش جانور شناسی کاربردی , 2015-01-28
 16. زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی , مریم وارسته کجوریان , بررسی تاثیر نوع محیط کشت برمقدار و بهره وری لیپید جلبک سبز Tetraselmis sp. به عنوان منبع تولید بیودیزل , کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست , 2016-04-20
 17. زهرا لاری , محمد حسین احمدزاده , پروانه ابریشم چی , ندا سلطانی , مریم وارسته کجوریان , تاثیرکمبود نیتروژن بر انباشتگی نشاسته و لیپید در جلبک سبز Tetraselmis sp. با استفاده از سیستم کشت دو مرحله ای , کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست , 2016-04-20
 18. زهرا لاری , محمد حسین احمدزاده , پروانه ابریشم چی , ندا سلطانی , . بهینه سازی استخراج لیپید از جلبک سبز .Tetraselmis sp , دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردھای آن , 2015-10-20
 19. زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی , . مقایسه برخی روش های شکست دیواره سلولی در جلبک سبز .Tetraselmis sp , دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردھای آن , 2015-10-20
 20. ثریا ابراهیمی , احمدرضا بهرامی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , نجمه سوداگر , تاثیر سویه های مختلف از آگروباکتریوم رایزوژنز بر صفات رویشی ریشه های مویین القاشده درگیاه (Perovskia abrotanoides Karel) برازمبل , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2015-09-02
 21. ثریا ابراهیمی , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی , علی گنجعلی , نجمه سوداگر , بررسی تاثیر استوسیرینگون در القای ریشه مویین در گیاه برازمبل(.Perovskia abrotanoides Karel) , چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2015-09-02
 22. زهرا مالکی سعدآبادی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , جمیل واعظی , بررسی واکنش جوانه زنی و صفات ریزریخت شناسی بذر گونه گیاهی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2015-03-11
 23. زهرا مالکی سعدآبادی , حمید اجتهادی , پروانه ابریشم چی , جمیل واعظی , مقایسه ویژگی های دانه گرده گونه ی Acanthophyllum ejtehadii Mahmoudi & Vaezi با گونه های خویشاوند آى , دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار , 2015-03-11
 24. زهرا علی پور , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , حمید اجتهادی , تولید نوشاخه از گیاه بومادرانAchilleabibersteiniiAfan.) ) با استفاده از تکنیک کشت بافت , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2015-08-26
 25. سمانه عطاران دوم , پروانه ابریشم چی , دکتر طیبه رجبیان , دکتر سید علیرضا سلامی , بهینه سازی شرایط کشت بافت گیاه دارویی مریم گلی گرزی جهت القاء نوشاخه زایی (Salvia virgata Jacq) , همایش ملی طلای سبز , 2014-10-28
 26. سمانه عطاران دوم , پروانه ابریشم چی , طیبه رجبیان , سید علیرضا سلامی , اثر محرک غیر زیستی نیترات نقره بر میزان تولید رزمارینیک اسید در نوشاخه های باززایی شده گیاه دارویی Salvia virgata Jacq , همایش ملی طلای سبز , 2014-10-28
 27. سیده وجیهه مختارشاهی , پروانه ابریشم چی , کیارش قزوینی , جواد اصیلی , بررسی اثرهم افزایی (سینرژیستیک) اسانس دو گیاه Perovskia.abrotanoides Karel و Salvia.leriifolia Beneth بر باکتری های دهانی Streptococoss mutans و streptococos sanguis , اولین کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی , 2014-05-07
 28. جمیل واعظی , دریه امیری مقدم , پروانه ابریشم چی , آیدا انصاری , مطالعه فیتوشیمیایی گونه های جنس Ephedra L. در شمال شرق ایران , اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2014-11-28
 29. رؤیا ابراهیمی فخر , پروانه ابریشم چی , مریم مقدم متین , جواد اصیلی , تأثیر عصاره متانولی گیاه Perovskia abrotanoides Karel در کاهش آسیب های اکسیداتیو ایجاد شده توسط هیدروژن پراکسید در فیبروبلاستهای انسانی , اولین کنگره جامع ملی یافته های نوین زیست شناسی , 2014-05-08
 30. آرزو ذاکر , پروانه ابریشم چی , جواد اصیلی , سید هادی موسوی , بررسی تأثیر یون نقره بر رشد و تولید ترکیبات تانشینونی در کشت ریشه نوپدید گیاه برازمبل Perovskia abrotanoides , هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26
 31. آرزو ذاکر , پروانه ابریشم چی , جواد اصیلی , سید هادی موسوی , بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای ریشه زایی در گیاه برازمبل (Perovskia abrotanoides Karel.) , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2014-05-07
 32. اکرم طاهری شریف اباد , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , استراتژی های سازگاری دو گیاه گندمی (stipa hohenackerian) C3 و C4 (Enneapogon persicus) به علت تغییرات دما و رطوبت در یک سال خشک , اولین همایش بهینه سازی مصرف آب , 2014-03-05
 33. اکرم طاهری شریف اباد , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , الهه ثمری , پاسخ های فیزیولوژیک(C4)Enneapogonpersicus و(C3) Stipahohenackerianaنسبت به تنش خشکی در یک دوره فنولوژی , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04
 34. آیدا انصاری , جمیل واعظی , پروانه ابریشم چی , بررسی ساختار تشریحی برخی از گونه های Ephedraceae). Ephedra L )در شمال شرق ایران , کنفرانس ملی علوم و تکنولوژی های نوین زیستی , 2013-01-24
 35. ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی , تاثیر کلاتور سیتریک اسید بر تنش کروم در گیاه تربچه ( Raphanus sativus L.) , اولین همایش ملی تنش های گیاهی , 2012-10-31
 36. الهه ثمری , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , اکرم طاهری شریف اباد , سازگاری های مرفولوژیک و فنولوژی Centaurea virgata و Lactuca orientalis در ارتباط با فصل رویش , پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2012-05-15
 37. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا , تاثیر بر هم کنش ورمی کمپوست و تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی گیاه لوبیا رقم درخشان در شرایط گلخانه ای , دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای , 2012-09-04
 38. محمد فرزام , اکرم طاهری شریف اباد , پروانه ابریشم چی , الهه ثمری , سازگاری های مرفولوژیک و فنولوژی Stipa hohenkeriana , Enneapogon persicus در ارتباط با فصل رویش , پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران , 2012-05-15
 39. ریحانه هوشیارسرجامی , پروانه ابریشم چی , مهرانگیز خواجه کرم‌الدینی , جواد اصیلی , حسن پرسا , رضا ظریف , فعالیت آنتی باکتریال اسانس گیاه Benth Salvia leriifolia بر برخی از پاتوژن های دهانی , همایش سراسری گیاهان دارویی در دندان پزشکی , 2011-06-08
 40. ژاله حسانی نوقابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , حمید اجتهادی , تاثیر کلاتور اسید سیتریک بر انباشت کروم در گیاه تربچه و بررسی صفات مورفولوژیکی , اولین همایش گیاه پالایی , 2012-02-16
 41. سمانه عطاران دوم , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی , بررسی اثر سیتوتوکسی سیتی و ضد سرطانی اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) بر سلول های کارسینومای مثانه انسان (TCC) و فیبروبلاست موش , همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02
 42. مریم شوریابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی اثرات اسید سالیسیلیک و تنش خشکی بر برخی از پارامتر های فیزیولوژیکی دو ژنوتیپ نخود , دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی , 2011-04-28
 43. عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر ورمی کمپوست بر رشد گیاهچه ای گوجه فرنگی رقم های موبیل و سوپراوربینا ،(Lycopersicum esculentom L.) , دومین کنفرانس فیزیولوژی گیاهی , 2011-04-28
 44. پروانه ابریشم چی , معصومه مدرس , اثر تنظیم کننده های رشد NAA و KIN بر کشت رویان نوروزک( Salvia leriifolia , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 45. آسیه بهداد , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , ارتباط بین تاثیر آللوپاتی گیاه درمنه خراسانی (Artemisia khorassanica Podl) بر بروموس کپه داغی (Bromus kopetdaghensis Drobov) با فنولوژی ومحتوای ترکیبات فنلی , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 46. سمانه عطاران دوم , پروانه ابریشم چی , جواد اصیلی , بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی اجزای سازنده اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14
 47. مریم شوریابی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر بهبود تحمل به تنش خشکی ارقام نخود ( Cicer arientinum L.) , اولین همایش ملی تنش های محیطی در کشاورزی , 2010-02-04
 48. اعظم مقام نیا , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , بررسی تاثیر تاج پوشش Artemisia khorasanica Podl بر جنبه های فیزیولوژیکی استقرار و بقاء Bromus kopetdaghensis Drobov , اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2009-08-12
 49. آسیه بهداد , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره اندام هوایی و ریشه Artemesia khorasanica Podl بر جوانه زنی و رشد گیاه Bromus kopetdaghensis Dobov , اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2009-08-12
 50. معصومه مدرس , پروانه ابریشم چی , علی رمضانی , شناسایی غلظت هورمونی اپتیمم محیط کشت برگ نوروزک (Salvia leriifolia Benth ) , اولین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2009-08-12
 51. مسعود کریمی پور , ناصر شاه طهماسبی , امیر محمد ملوندی , احمد آسوده , پروانه ابریشم چی , احسان ملوندی , حسین رضوانی , ساخت سلول های خورشیدی از لایه های نانو بلوری متخلخل تبتانیای حساس شده به رنگ , شانزدهمین همایش انجمن باور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12
 52. ایران مختاری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیر کلسیم بر بهبود آسیب های ناشی از تنش شوری برجوانه زنی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentom.L) , اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , 2008-08-13
 53. ایران مختاری , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , بررسی تاثیرسولفات و کلرید کلسیم بر متغیرهای رشد و پایداری غشاء در گوجه فرنگی های , اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , 2008-08-13
 54. اعظم مقام نیا , محمد فرزام , پروانه ابریشم چی , جنبه های اکوفیزیولو‍‍‍‍‍ژیکی رقابت و تسهیل بین گیاه نیمه بوته ای Artemisia aucheri و گراس چندساله Bromus tomentellus , اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , 2008-08-12
 55. اسیه بهداد , پروانه ابریشم چی , محمد فرزام , بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره درمنه کوهی aucheri Boiss Artemisia بر جوانه زنی بذر Boiss Bromus tomentellus , اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , 2008-08-13
 56. محمداحسان تقوی زاده یزدی , مهرداد لاهوتی , پروانه ابریشم چی , احمدرضا بهرامی , پژمان آزادی , تکثیر Anthurium andreanum از طریق کشت بافت , اولین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران , 2008-11-12

انگلیسی

 1. سیده فاطمه زهرا حسینی , طیبه رجبیان , Parvaneh Abrishamchi , سید علیرضا سلامی , pretreatments of seed germination improvement of Perovskia abrotanoides Karel , 6th National Congress on Medicinal Plants , 2017-05-09
 2. Mahboobeh Hassanpourfard , Parvaneh Abrishamchi , طیبه رجبیان , hassan porsa , Bioactive diterpenoids in roots of the wild populations of Salvia abrotanoides (Kar.) Systma from Khorasan Razavi provnce , نهمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2022-06-15
 3. Mahboobeh Hassanpourfard , Parvaneh Abrishamchi , طیبه رجبیان , hassan porsa , Essential Oil Variation in Different Parts of Three Wild Populations of Salvia abrotanoides (Kar.) Sytsma , 21th National & 9th International Congress on Biology , 2021-02-16
 4. seyedeh zohreh saderi , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , طیبه رجبیان , Arbuscular mycorrhizal induces polyphenols content of lemon balm in pathogen stress , 21th National & 9th International Congress on Biology , 2021-02-16
 5. Nafiseh Nematshahi , Parvaneh Abrishamchi , طیبه رجبیان , سید علیرضا سلامی , Phytochemical screening of wild-growing populations of Salvia leriifolia Benth. based on phenolic acid profiles , 21th National & 9th International Congress on Biology , 2021-02-16
 6. سیده فاطمه زهرا حسینی , طیبه رجبیان , Parvaneh Abrishamchi , سید علیرضا سلامی , Effects of Ag+ Ions and Methyl Jasmonate on PAL and TAT Gene Expression and Activity and Phenolic Acids Content in Perovskia Abrotanoides Karel. , هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2019-04-24
 7. فاطمه فرج تبار لاقی , طیبه رجبیان , Parvaneh Abrishamchi , سید علیرضا سلامی , Effect of Acetosyringone Concentration on Hairy Root Induction in Perovskia Abrotanoides Karel , هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2019-04-24
 8. seyedeh zohreh saderi , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , طیبه رجبیان , Drought Stress Modulates Polyphenols Accumulation in Melissa officinalis L. , هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2019-04-24
 9. Nafiseh Nematshahi , Parvaneh Abrishamchi , طیبه رجبیان , سید علیرضا سلامی , Age-dependent Variations of Phenolic Acids and Associated Enzyme Activities in Salvia leriifolia Benth. , هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2019-04-24
 10. samane attaran dowom , Parvaneh Abrishamchi , T. Radjabian , S. A. Salami , Methyl Jasmonate Enhaces the Accumulation of Phenolic Acids in Salvia virgata Jacq. Hairy Root Cultures. , هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2018-05-12
 11. S. F. Z. Hoseini , T. Radjabian , Parvaneh Abrishamchi , N. Rahmani , The Effect of Plant Growth Regulators on Shoot Regeneration and Production of Phenolic Compounds in Perovskia Abrotanoides Karel. , هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2018-05-12
 12. F. farajtabar , T. radjabian , Parvaneh Abrishamchi , S. A. salami , D. Talei , Production of Tanshinones and Phenolic Acids in Hairy Root Cultures of Perovskia Abrotanoides Karel. , هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2018-05-12
 13. F. farajtabar , T. radjabian , Parvaneh Abrishamchi , S. A. salami , D. Talei , Efficiency of Five Different Agrobacterium Rhizogenes Strains on Hairy Root Induction in Perovskia Abrotanoides Karel. , هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2018-05-12
 14. seyedeh zohreh saderi , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , T. Radjabian , N. Rahmani , Potential Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in the Accumulation of Polyphenols in Melissa officinalis L. , هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2018-05-12
 15. Nafiseh Nematshahi , Parvaneh Abrishamchi , Tayebeh Radjabian , seyed Alireza Salami , Nosrat Rahmani , A Comparative Study on Phenolic Acid Profiles in Leaves and Roots of Eleven Wild Populations of Salvia leriifolia Benth. from Iran , هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2018-05-12
 16. fatemeh jafari , Ali Ganjeali , Parvaneh Abrishamchi , THE EFFECT OF PLANT GROWTH PROMOTINGBACTERIA (PGPR) INOCULATION ON SOMEGROW TH CHARACTERISTICSOF NEPETA BINALUDENSIS JAMZA , 6th National Congress on Medicinal Plants , 2017-05-09
 17. fatemeh khosravitabar , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Ejtehadi , Maryam Varasteh kojourian , Metanolic extract from Achillea eriophora L. leaves induces cell migratioin and proliferation in human fibroblasts , کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 18. fatemeh khosravitabar , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Ejtehadi , Maryam Varasteh kojourian , Investigating the effect of the methanolic extract from the leaves of Achillea eriophora D. C. on human cutaneous wound healing in an in vitro cellular model , اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی مالزی , 2015-12-14
 19. Vajihe Mokhtarshahi , Parvaneh Abrishamchi , کیارش قزوینی , جواد اصیلی , ANTIBACTERIAL EFFECT OF ESSENTIAL OILS FROM PEROVSKIA ABROTANOIDES KAREL AGAINST PERIODONTAL PATHOGENS, STREPTOCOCCUS MUTANS AND STREPTOCOCCUS SANGUINIS AND IT’S RELATIONSHIP WITH PLANT PHENOLOGY , 3rd National Congress on Medicinal Plants , 2014-05-13
 20. roya ebrahimifakhr , Parvaneh Abrishamchi , Maryam Moghaddam Matin , جواد اصیلی , Maryam Varasteh kojourian , Total phenol and flavonoid content and antioxidant activity of methanolic extract from Perovskia abrotanoides Karel at different stages of plant growth and development , 3rd national congress on medicinal plants , 2014-05-14
 21. Fatemeh Khosravitabar , Ahmad Reza Bahrami , Parvaneh Abrishamchi , Maryam Moghaddam Matin , Hamid Ejtehadi , maryam varaste , METHANOLIC EXTRACT FROM ACHILLEA ERIOPHORA L. LEAVES INDUCES CELL MIGRATION AND PROLIFERATION IN HUMAN FIBROBLASTS , اولین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 22. maryam varaste , Parvaneh Abrishamchi , Maryam Moghaddam Matin , J. Asili , Hamid Ejtehadi , Fatemeh Khosravitabar , EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM ACHILLEA ERIOPHORA AND EVALUATION OF THEIR ANTIOXIDANT ACTIVITIES IN VITRO , اولین کنگره ملی گیاهان دارویی , 2012-05-16
 23. Rayhaneh Hooshyar sarjami , Parvaneh Abrishamchi , Mehrangiz Khagekaramodini , Javad Asili , hassan porsa , Reza Zarif , Antibacterial effect of Salvia leriifolia Benth essential oil obtained in different phenologic stages against cariogenic bacteria , 12th Iranian Cogress of Biochemistry and 4th International Congress of Biochemistry and Molecllar Biology , 2011-09-06
 24. Rayhaneh Hooshyar sarjami , Parvaneh Abrishamchi , Mehrangiz Khagekaramodini , Javad Asili , Kiarash Ghazvini , hassan porsa , Reza Zarif , In vitro comparison of antibacterial activitiy of Salvia leriifolia Benth essential oils on Streptococcus pyogenes, with Cetylpridinium and Tetracycline , The First Iranian International Congress of Medical Bacteriology , 2011-09-05
 25. Hamid Ejtehadi , - - , Parvaneh Abrishamchi , Physiological Response and Phytoaccumulation of Chromium (III and VI) by Petroselinum crispum , 2nd International Congress of Stress Research , 2007-08-23
 26. Mohammad Farzam , Parvaneh Abrishamchi , آسیه بهداد , اعظم مقام نیا , Sequence of facilitation, allelopathy and competition between an aridland shrub and grass within a single growth season , 7th European Conference on ECOLOGICAL RESTORATION , 2010-08-23
 27. abdollah beyk khormizi , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , Mahdi Parsa , Effect of vermicompost extract on seed germination, growth and salinity resistance in seedling of Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney , 16th National and 4th International Conference of Biology , 2010-09-14
 28. maryam shooryabi , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , Effect of salicylic acid on germination and seedling growth of two chickpea genotypes in drought stress condition , 16th National and 4th International Conference of Biology , 2010-09-14
 29. , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , Effect of calcium on growth and biochemical adaptation in tomato plants (Lycopersicum esculentum) var. Mobile) under salt stress , 16th National and 4th International Conference of Biology , 2010-09-14
 30. , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , The effect of EDTA on chromium (CrIII) accumulation in radish (Raphanus sativus L) , 16th National and 4th International Conference of Biology , 2010-12-14
 31. samane attaran dowom , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , in vitro cytotoxic activity of essential oil from Salvia leriifolia on human transitional cell carcinoma-TCC , third international symposium on molecular tecnology , 2009-05-05
 32. - - , Parvaneh Abrishamchi , Ali Ganjeali , investigation about ameliorative effects of CaCl2 and CaSO4 on growth, solouble proteins, soluble sugars, prolin and mineral nutrients in tomato plant (Licopersicum esculentum var Mobile)under salt stress _ , 15th national & third international conference of biology , 2008-08-19
 33. , Mehrdad Lahouti , Parvaneh Abrishamchi , Ahmad Reza Bahrami , پژمان آزاد , study of different 2,4-D quantities in Anthurium andreanum var Tar tissue culture , دومین همایش بین المللی دانشجویی بیوتکنولوژی , 2008-11-15