مقالات ارائه شده در مجلات

انگلیسی

 1. Reza Kharghanian , Ali Peiravi , farshad moradi , alexandros iosisidis , Pain detection using batch normalized discriminant restricted Boltzmann machine layers, Journal of Visual Communication and Image Representation, Volume (76), Year (2021-4), Pages (103062-103067)
 2. javad najafi , Ali Peiravi , Resilience improvement planning of power-water distribution systems with multiple microgrids agianst hurricanes using clean strategies, Journal of Cleaner Production, Volume (223), No (1), Year (2019-6), Pages (109-126)
 3. sahar kouroshnezhad , Ali Peiravi , Mohammad Sayad Haghighi , Qi Zhang , a mixed-integer linear programming approach for energy-constrained mobile anchor path planning in wireless sensor networks localization, Ad Hoc Networks, Volume (87), No (1), Year (2019-5), Pages (188-199)
 4. Mahshid Nasserian , Ali Peiravi , Farshad Moradi , An adaptive-resolution signal-specific ADC for sensor-interface applications, Analog Integrated Circuits And Signal Processing, Volume (98), No (1), Year (2019-1), Pages (125-135)
 5. javad najafi , Ali Peiravi , Jospep . M. Guerrero , Power distribution system improvement planning under hurricanes based on a new resilience index, Sustainable Cities and Society, Volume (39), No (5), Year (2018-5), Pages (592-604)
 6. Mahshid Nasserian , Ali Peiravi , , A fully-integrated 16-channel EEG readout front-end for neural recording applications, AEU - International Journal of Electronics and Communications, Volume (94), No (3), Year (2018-9), Pages (109-121)
 7. ali varghani , Ali Peiravi , Farshad Moradi , Perpendicular STT_RAM cell in 8 nm technology node using Co1/Ni3(1 1 1)||Gr2||Co1/Ni3(1 1 1) structure as magnetic tunnel junction, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume (452), No (2), Year (2018-4), Pages (10-16)
 8. Hooman Farkhani , Mohammad Tohidi , Ali Peiravi , Jens Kargaard Madsen , Farshad Moradi , STT-RAM Energy Reduction Using Self-Referenced Differential Write Termination Technique, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, Volume (25), No (2), Year (2017-2), Pages (476-487)
 9. ali varghani , Ali Peiravi , Farshad Moradi , Graphene-Based STT-RAM Cell With Improved Switching for Scaled Technology Nodes, IEEE Transactions on Magnetics, Volume (52), No (1), Year (2016-1), Pages (1-8)
 10. HOOMAN FARKHANI , Ali Peiravi , Farshad Moradi , Low Energy Write Operation for 1T-1MTJ STT-RAM Bitcells with Negative Bitline Technique, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, Volume (24), No (40), Year (2016-3), Pages (1593-1597)
 11. ali varghani , Ali Peiravi , A graphite based STT-RAM cell with reduction in switching current, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume (392), No (15), Year (2015-10), Pages (50-55)
 12. vahid hamiyati vaghef , Ali Peiravi , node to node error sensitivity analysis usimg a graph based approach for vlsi logic circuits, Microelectronics Reliability, Volume (55), No (1), Year (2015-1), Pages (264-271)
 13. HOOMAN FARKHANI , Ali Peiravi , Farshad Moradi , A New Write Assist Technique for SRAM Design in 65nm CMOS Technology, Integration, the VLSI Journal, Volume (50), Year (2015-1), Pages (16-27)
 14. HOOMAN FARKHANI , Ali Peiravi , fARSHAD MORADI , A new asymmetric 6T SRAM cell with a write assist technique in 65nm CMOS technology, Microelectronics Journal, Volume (45), No (11), Year (2014-12), Pages (1556-1565)
 15. vahid hamiyati vaghef , Ali Peiravi , A graph based approach for reliability analysis of nano-scale VLSI logic circuits, Microelectronics Reliability, Volume (54), Year (2014-5), Pages (1299-1306)
 16. Mohammad Asyaei , Ali Peiravi , Low power wide gates for modern power efficient processors, Integration, the VLSI Journal, Volume (47), No (2), Year (2014-3), Pages (272-283)
 17. Ali Peiravi , Mohammad Asyaei , Current-comparison based new low-leakage high speed domino circuit for wide fan-in gates, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, Volume (21), No (5), Year (2013-5), Pages (934-943)
 18. Farshad Moradi , Tuan Vu Cao , Elena I. Vatajelu , Ali Peiravi , Hamid Mahmoodi , Dag T. Wisland , Domino logic designs for high-performance and leakage-tolerant applications, Integration, the VLSI Journal, Volume (46), No (3), Year (2013-6), Pages (247-254)
 19. Seyed Hamed Javadi , Ali Peiravi , Reliable distributed detection in multi-hop clustered wireless sensor networks, IET Signal Processing, Volume (6), No (8), Year (2012-10), Pages (743-750)
 20. Ali Peiravi , Mohammad Asyaei , Current-Comparison-Based Domino: New Low-Leakage High-Speed Domino Circuit for Wide Fan-In Gates, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, Volume (21), No (5), Year (2013-1), Pages (934-943)
 21. Ali Peiravi , Mohammad Asyaei , Noise-immune dual-rail dynamic circuit for wide fan-in gates in asynchronous designs, IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Volume (7), No (6), Year (2012-11), Pages (613-621)
 22. Ali Peiravi , Mohammad Asyaei , Robust low leakage controlled keeper by current-comparison domino for wide fan-in gates, Integration, the VLSI Journal, Volume (45), No (1), Year (2012-1), Pages (22-32)
 23. Ali Peiravi , RAHIM ILDARABADI , Improved multilevel bipartitioning for controlled power system islanding, IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Volume (6), No (6), Year (2011-11), Pages (547-557)
 24. Ali Peiravi , Habib Rajabi Mashhadi , Seyed Hamed Javadi , An optimal energy-efficient clustering method in wireless sensor networks using multi-objective genetic algorithm, International Journal of Communication Systems, Volume (26), No (1), Year (2013-1), Pages (114-126)
 25. Ali Peiravi , RAHIM ILDARABADI , Recursive algebraic method of computing power system harmonics, IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, Volume (6), No (4), Year (2011-7), Pages (338-344)
 26. Ali Peiravi , Farshad Moradi , Noise immuneConditional Footer Domino WIDE-OR Logic Design, Journal of American Science, Volume (6), No (10), Year (2010-10), Pages (898-903)
 27. Ali Peiravi , Optimum Choice of NGP, CIC and QS Algorithms in One Dimensional Electrostatic Particle Simulations, Journal of American Science, Volume (6), No (10), Year (2010-10), Pages (623-628)
 28. Ali Peiravi , Reliability and availability of the coastal missile defence system, Journal of American Science, Volume (6), No (10), Year (2010-10), Pages (612-616)
 29. Ali Peiravi , , Allocation of Spinning Reserve Cost Amongst Customers in Deregulated Power Systems, Journal of American Science, Volume (6), No (6), Year (2010-6), Pages (129-138)
 30. Ali Peiravi , - - , Development of a Web Availability Analyzer Software Tool, Journal of American Science, Volume (6), No (6), Year (2010-6), Pages (89-95)
 31. Ali Peiravi , Connectance and Reliability Computation of Wireless Body Area Networks using Signal Flow Graphs, Life Science Journal, Volume (7), No (2), Year (2010-6), Pages (52-56)
 32. Ali Peiravi , , A Reliable 3D Laser Triangulation-based Scanner with a New Simple but Accurate Procedure for Finding Scanner Parameters, Journal of American Science, Volume (6), No (5), Year (2010-5), Pages (80-85)
 33. Ali Peiravi , Reliability of Wireless Body Area Networks used for Ambulatory Monitoring and Health Care, Life Science Journal, Volume (6), No (4), Year (2009-12), Pages (5-14)
 34. Ali Peiravi , Redundancy and Reliability of Air to Air Missile Fuze Electronics, Journal of American Science, Volume (6), No (2), Year (2010-2), Pages (147-154)
 35. Seyed Hamed Javadi , Ali Peiravi , Design and Implementation of a High Bit Rate HDLC Transceiver Based on a Modified MT8952B Controller, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Volume (3), No (4), Year (2009-10), Pages (4125-4131)
 36. RAHIM ILDARABADI , Ali Peiravi , Graph Partitioning Applications in Electrical Engineering with an Emphasis on Power System Intentional Islanding, International Review of Electrical Engineering-IREE, Volume (4), No (5), Year (2009-9), Pages (914-924)
 37. Ali Peiravi , RAHIM ILDARABADI , Comparison of Computational Requirements of Spectral and Kernel k-means Bisectioning of Power systems, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Volume (3), No (3), Year (2009-7), Pages (2366-2388)
 38. Ali Peiravi , Optimal design of derating, HALT, and ESS procedures for high reliability analog electronic products, International Review of Electrical Engineering-IREE, Volume (4), No (4), Year (2009-7), Pages (660-669)
 39. Ali Peiravi , Mohammad Javad Rahimzadeh , A Novel Scalable and Storage-Efficient Architecture for high speed exact string matching, ETRI Journal, Volume (31), No (5), Year (2009-10), Pages (545-553)
 40. Ali Peiravi , Design and Prototyping of a Microcontroller Based synchrocheck relay for improved reliability, Journal of American Science, Volume (5), No (5), Year (2009-9), Pages (181-188)
 41. Ali Peiravi , RAHIM ILDARABADI , Complexities of using graph partitioning in modern scientific problems and application to power system islanding, Journal of American Science, Volume (5), No (5), Year (2009-9), Pages (1-12)
 42. Ali Peiravi , Application of string matching in internet security and reliability, Journal of American Science, Volume (6), No (1), Year (2010-1), Pages (25-33)
 43. Ali Peiravi , Mehdi Peiravi , Internet security - cyber crime paradox, Journal of American Science, Volume (5), No (7), Year (2010-1), Pages (15-24)
 44. Ali Peiravi , Redundancy for Reliability Growth of Electronic Systems under Various Operating Conditions, Journal of Applied Sciences, Volume (9), No (16), Year (2009-7), Pages (2941-2947)
 45. Ali Peiravi , Reliability Prediction of Electronic Navigation and Guidance System Employing High Quality Parts to Achieve Increased Reliability, Journal of Applied Sciences, Volume (9), No (16), Year (2009-7), Pages (2948-2954)
 46. Ali Peiravi , Testing and Reliability Improvement of High Reliability Consumer Electronics Products Manufactured on Printed Circuit Boards, Journal of American Science, Volume (5), No (3), Year (2009-6), Pages (95-105)
 47. Ali Peiravi , Design of Halt and Environmental Stress Screening Procedures fo High Reliability Electronic Products to Reduce Life Cycle Costs, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Volume (3), No (3), Year (2009-7), Pages (1800-1813)
 48. Ali Peiravi , Reliability Modeling and Growth for a Remotely Piloted Vehicle s Guidance, Navigation and Control Computer System Using Redundancy, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Volume (3), No (3), Year (2009-7), Pages (1763-1771)
 49. Ali Peiravi , - - , A Fast Algorithm for Intentional Islanding of Power Systems Using the Multilevel Kernel k-Means Approach, Journal of Applied Sciences, Volume (9), No (12), Year (2009-6), Pages (2247-2255)
 50. Ali Peiravi , ٌRoland Schinzinger , Connectivity As a Measure of System Integrity, International Journal of Engineering, Volume (1), No (3), Year (1988-8), Pages (97-109)
 51. Ali Peiravi , System Redesign to Incorporate Modularity and Integration to Increase Repairability, Reduce Failure Rate and Improve System Availability, World Applied Sciences Journal, Volume (4), No (5), Year (2008-8), Pages (610-616)
 52. Ali Peiravi , Mohammad Asyaei , A Novel Circuit Design Technique to Minimize Sleep Mode Power Consumption due to Leakage Power in the Sub-100nm Wide Gates in CMOS Technology, World Applied Sciences Journal, Volume (4), No (5), Year (2008-9), Pages (617-625)
 53. Ali Peiravi , Estimation of Expected Lifetime and Reliability During Burn in and Field Operation Using Markov Chain Monte Carlo Simulations, World Applied Sciences Journal, Volume (4), No (6), Year (2008-11), Pages (748-754)
 54. Ali Peiravi , - - , A Fast Algorithm for Connectivity-Based Computations in Dynamic Networks, World Applied Sciences Journal, Volume (4), No (6), Year (2008-11), Pages (755-771)
 55. Ali Peiravi , Mohammad Javad Rahimzadeh , Design and Implementation of a Novel High Performance Content Processor for Storage Disks Using an Exact String Matching Architecture, Journal of Applied Sciences, Volume (9), No (3), Year (2009-2), Pages (488-496)
 56. Ali Peiravi , Farshad Moradi , Dag T. Wisland , Leakage Tolerant, Noise Immune Domino Logic for Circuit Design in the Ultra Deep Submicron CMOS Technology for High Fan-in Gates, Journal of Applied Sciences, Volume (9), No (2), Year (2009-1), Pages (392-396)
 57. Ali Peiravi , Reliability Improvement of the Analog Computer of a Naval Navigation System by Derating and Accelerated Life Testing, Journal of Applied Sciences, Volume (9), No (1), Year (2009-1), Pages (173-177)
 58. Ali Peiravi , , Accelerated Life Testing Based on Proportional Mean Residual Life Model for Multiple Failure Modes, Journal of Applied Sciences, Volume (8), No (22), Year (2008-11), Pages (4166-4172)
 59. Ali Peiravi , A Genetic Approach to the Synthesis of Combinational Circuits with Optimum Area and Speed, Journal of Applied Sciences, Volume (8), No (24), Year (2008-12), Pages (4570-4578)
 60. Ali Peiravi , Saeed Toosizadeh , Automatic Adjustment of Television Sets Using an Uncalibrated Camera with a Novel Fuzzy Test Pattern and an Adaptive Alignment Algorithm, Journal of Applied Sciences, Volume (9), No (1), Year (2009-1), Pages (49-58)
 61. Ali Peiravi , Reliability Enhancement of the Analog Computer of Gyroscopic Naval Navigation System Using Integration by Field Programmable Analog Arrays, Journal of Applied Sciences, Volume (8), No (21), Year (2008-8), Pages (3981-3985)
 62. Ali Peiravi , - - , Fast Estimation of Network Reliability Using Modified Manhattan Distance in Mobile Wireless Networks, Journal of Applied Sciences, Volume (8), No (23), Year (2008-8), Pages (4303-4311)
 63. - - , Hamid Khaloozadeh , Naser Pariz , Ali Peiravi , Optimal Partitioned State Kalman Estimator for Maneuvering Target Tracking in Mixed Coordinates, Journal of Applied Sciences, Volume (8), No (20), Year (2008-10), Pages (3638-3645)
 64. Ali Peiravi , - - , A fast algorithm for connectivity graph approximation using modified Manhattan distance in dynamic networks, Applied Mathematics and Computation, Volume (201), Year (2008-7), Pages (319-332)
 65. Ali Peiravi , - - , Connectivity Graph Approximation Using Modified Manhattan Distance in Mobile Ad Hoc Networks, Journal of Applied Sciences, Volume (8), No (8), Year (2008-4), Pages (1462-1470)
 66. Ali Peiravi , Saeed Toosizadeh , Design of an automatic alignment system for video displays using adaptive alignment algorithm, Scientia Iranica, Volume (15), No (2), Year (2008-3), Pages (186-194)
 67. Saeed Toosizadeh , Ali Peiravi , Novel fuzzy test patterns and their application in the measurement of geometric characteristics of d, Machine Vision and applications, Year (2005-12)

مقالات ارایه شده در کنفرانس

فارسی

 1. مجید علومی بایگی , محمد مولوی کاخکی , مرتضی خادمی درح , مجید لباف خانیکی , علی پیروی , سیدمحمدعلی تقوی , مهندسی حرفه ای: حرفه ای گرایی و اخلاق حرفه ای , ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران , 2019-11-19
 2. جهانگیر نوروزیان , علی پیروی , بهبود قابلیت اطمینان ساختار شبکه ارتباطی اتوماسیون پست بر اساس استاندارد IEC61850 , بیست و دومین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق , 2017-04-19
 3. علی اسماعیل نیا , علی پیروی , عباداله کامیاب , تعیین قسمت دارای تخلیه‌ جزئی در شبکه کابلی کراس باندینگ شده با استفاده از دستگاه مختصات قطبی , 32 امین کنفرانس بین المللی برق , 2017-10-23
 4. هادی قاسم آبادی , علی پیروی , تاثیر شاخصهای قابلیت اطمینان بر روی هزینه برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه فیدرهای توزیع با در نظر گرفتن اهمیت آنها , بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق , 2013-11-04
 5. علی پیروی , نقش تحقیق و توسعه در ارتقاء تکنولوژی , دومین کنگره سراسری ارتباط صنایع با مراکز آموزشی و پژوهشی , 1994-09-24
 6. هادی قاسم آبادی , علی پیروی , تاثیر اهمیت فیدرها بر قابلیت اطمینان و هزینه برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه فیدرهای شبکه توزیع برق , پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران , 2013-08-20
 7. صادق فاضل , علی پیروی , بررسی کمی نقش کیفیت در افزایش قابلیت اطمینان و کاهش نرخ خرابی یک نوع کامپیوتر نظامی الکترونیکی , دومین کنفرانس علمی کاربردی صنایع هوافضا , 2004-01-05
 8. علی پیروی , تخمین قابلیت اطمینان مدیر کنترل آتش موشک انداز ساحل به دریا و انتخاب قطعات یدکی جهت نگهداری مبتنی بر آمادگی عملیاتی ناوگان موشکی , دومین کنفرانس علمی کاربردی صنایع هوافضا , 2004-01-05
 9. سعید طوسی زاده , علی پیروی , کنترل کیفیت بلادرنگ محصولات و تحقق آن در صنایع کاشی با کمک ماشین بینایی , اولین کنفرانس بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران , 2001-03-07
 10. سعید طوسی زاده , علی پیروی , کاربرد کنترل کننده بینا در تنظیم خودکار تصویر هندسی تلویزیون با بهره گیری از یک دوربین کالیبره نشده , دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2004-05-11
 11. علی پیروی , صادق فاضل , تخمین میانگین عمر مفید یک نوع کامپیوتر صنعتی به روش مونت کارلو و ارائه راهکار جهت افزایش آن , دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2004-05-11
 12. علی پیروی , محسن نایب زاده , بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت , دومین کنفرانس شبکه سراسری برق , 1987-11-14
 13. مانا منوچهری , سارا ارشادی نسب , علی پیروی , روشی جدید در پیاده سازی موازی کدبردار LDPC با استفاده از نرم افزار ISE و زبان برنامه نویسی VHDL , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11
 14. صادق فاضل , علی پیروی , بررسی تاثیر مجتمع سازی سیستم های الکترونیکی در رشد شاخص های قابلیت اطمینان، تعمیرپذیری و قابلیت دسترسی آنها , سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2005-05-10
 15. صادق فاضل , علی پیروی , تخمین MTTR سیستم های کامپیوتری به روش شبیه سازی مونت کارلو و مقایسه آن با روش های تحلیلی , سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2005-05-10
 16. علی پیروی , نادر جهانگیری , ترجمه ماشینی , دومین همایش گروه زبانشناسی , 2005-02-15
 17. علی پیروی , نقش قابلیت اطمینان در سیستمهای دفاعی هوشمند و نحوه ارتقاء قابلیت امادگی عملیاتی تسلیحات نظامی , اولین همایش سیستم های دفاعی هوشمند , 2002-05-07

انگلیسی

 1. Reza Kharghanian , Ali Peiravi , فرشاد مرادی , Pain Detection from Facial Images using Unsupervised Feature Learning Approach , EMBC2016 , 2016-08-16
 2. Reza Kharghanian , Ali Peiravi , F. Moradi , Pain Detection from Facial Images using Unsupervised Feature Learning Approach , Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2016 , 2016-08-16
 3. Mahshid Nasserian , Ali Peiravi , F. Moradi , A 1.62 μW 8-Channel Ultra-High Input Impedance EEG Amplifier for Dry and Non-Contact Biopotential Recording Applications , 2016 IFIP/IEEE International Conference on Very Large Scale Integration (VLSI-SoC) , 2016-09-26
 4. hadi ghasemabadi , Ali Peiravi , Overhead Lines Maintenance Scheduling in Power Distribution System Considering Feeders Ranking , 24 امین کنفرانس , 2016-05-10
 5. HOOMAN FARKHANI , Ali Peiravi , Jens K. Madsen , Farshad Moradi , STT-RAM Write Energy Consumption Reduction by Differential Write Termination Method , IEEE ISCAS 2015 , 2015-05-24
 6. HOOMAN FARKHANI , Ali Peiravi , Jens Madsen Kargaard , Farshad Moradi , Comparative Study of FinFETs versus 22nm Bulk CMOS technologies: SRAM Design Perspective , 27th International IEEE International System-on-Chip Conference , 2014-09-02
 7. MOHAMMAD ALI NAEEMI , saeid marjani , Ali Peiravi , Time to failure analysis of single mode long-wavelength InGaAsP vertical-cavity surface emitting lasers , بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20
 8. Ali Peiravi , C. K. Birdsall , Self-heating of 1d thermal plasmas: comparison of weightings; optimal parameter choices , Eighth Conference on Numerical Simulation of Plasmas , 1978-06-28
 9. Mohammad Javad Foroughi , Ali Peiravi , Generating Unit Maintenance Scheduling for Reducing Market Power , بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق , 2011-10-31
 10. Farshad Moradi , Dag.T. Wisland , Hamid Mahmoodi , Snorre Aunet , Tuan Vu Cao , Ali Peiravi , Ultra Low Power Full Adder Topologies , IEEE International Symposium on Circuits and Systems 2009 ISCAS 2009 , 2009-05-24
 11. Farshad Moradi , Dag t. Wisland , Hamid Mahmoodi , Ali Peiravi , Snorre Aunet , Tuan Vu Cao , New Subthreshold Concepts in 65nm CMOS Technology , 10th International Symposium on Quality Electronic Design , 2009-03-16
 12. Ali Peiravi , Farshad Moradi , نگین هاشمی , Conditional Footer Domino Logic for Noise Immune Applications , سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2005-05-10
 13. Farshad Moradi , Ali Peiravi , An improved noise-tolerant domino logic circuit for high fan-in gates , The 17th ICM 2005 International Conference on Microelectronics , 2005-12-13
 14. Ali Peiravi , Farshad Moradi , حمید محمودی , A NOVEL LEAKAGE-TOLERANT DOMINO LOGIC CIRCUIT with feedback from footer transistor in ultra deep submicron cmos , Proceedings of the Internationl Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES 2006 , 2006-06-22
 15. Farshad Moradi , حمید محمودی , Ali Peiravi , A High Speed and Leakage-Tolerant Domino Logic for High Fan-in Gates , IEEE/ACM (Association for Computing Machinery) Great Lakes Symposium on VLSI- , 2006-05-04
 16. Farshad Moradi , Dag T. Wisland , Tuan Vu Cao , Ali Peiravi , Hamid Mahmoodi , 1bit subthreshold full adders in 65nm CMOS technology , 20th IEEE International Conference on Microelectronics ICM2008 , 2008-02-12
 17. Farshad Moradi , Ali Peiravi , Hamid Mahmoodi , A New Leakage-Tolerant Design for High Fan-in Domino Circuits , ICM2004 The 16th International Conference on Microelectronics , 2004-12-06