علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-1)

عنوان : EFFECTS OF PROCESSED COTTONSEED AND PROTECTED METHIONINE AND LYSINE ON MILK YEILD AND COMPOSITION OF HOLESTEIN LACTATING COWS ( تأثیر تخم پنبه آسیاب شده حرارت دیده میتونین و لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین، مجله علوم و صنایع کشاورزی )

نویسندگان: محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر تخم پنبه آسیاب شده حرارت دیده میتونین و لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین، مجله علوم و صنایع کشاورزی

کلمات کلیدی

, تأثیر تخم پنبه آسیاب شده حرارت دیده میتونین و لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین, مجله علوم و صنایع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004208,
author = {دانش مسگران, محسن and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {EFFECTS OF PROCESSED COTTONSEED AND PROTECTED METHIONINE AND LYSINE ON MILK YEILD AND COMPOSITION OF HOLESTEIN LACTATING COWS},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {January},
issn = {1029-4791},
keywords = {تأثیر تخم پنبه آسیاب شده حرارت دیده میتونین و لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین، مجله علوم و صنایع کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T EFFECTS OF PROCESSED COTTONSEED AND PROTECTED METHIONINE AND LYSINE ON MILK YEILD AND COMPOSITION OF HOLESTEIN LACTATING COWS
%A دانش مسگران, محسن
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]