اقتصاد کشاورزی و توسعه, سال (2007-7)

عنوان : A simulaton model for price support policies of sugar beet in khorasan ( الگوی شبیه سازی سیاستهای حمایت قیمتی چغندرقند در خراسان )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , صفدر حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قیمت گذاری محصولات کشاورزی ابزاری برای تقویت انگیزه تولید به شمار می آید . در این مقاله با بهره گیری از اطلاعات مربوط به سالهای 1358-79، آثار برنامه های حمایت قیمتی چغندرقند بر بازده نیروی کار و زمین با استفاده از چهار روش حمایت قیمتی ، کنترل تولید، کنترل سطح زیر کشت و حمایت قیمتی همراه با کنترل سطح زیرکشت در استان خراسان شبیه سازی گردیده است . همچنین جهت بررسی هدفهای مطالعه از الگوی فلوید بهره گرفته شده است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که برای تقویت انگیزه های تولید چغندرقند ، سیاست حمایت قیمتی بدون کنترل سطح زیر کشت ابزار نیرومندی خواهد بود .

کلمات کلیدی

, الگوی فلوید, سیاست حمایت قیمتی ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004281,
author = {کهنسال, محمدرضا and صفدر حسینی},
title = {A simulaton model for price support policies of sugar beet in khorasan},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2007},
month = {July},
issn = {1022-4211},
keywords = {الگوی فلوید، سیاست حمایت قیمتی ، چغندرقند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T A simulaton model for price support policies of sugar beet in khorasan
%A کهنسال, محمدرضا
%A صفدر حسینی
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2007

[Download]