مهندسی شیمی ایران, دوره (6), شماره (32), سال (2008-3) , صفحات (30-37)

عنوان : ( تئوری آشوب و دو شاخه شدن و کاربردشان در مهندسی شیمی )

نویسندگان: سیدمحمود موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه

کلمات کلیدی

کلید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004617,
author = {موسوی, سیدمحمود},
title = {تئوری آشوب و دو شاخه شدن و کاربردشان در مهندسی شیمی},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2008},
volume = {6},
number = {32},
month = {March},
issn = {1735-5400},
pages = {30--37},
numpages = {7},
keywords = {کلید واژگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تئوری آشوب و دو شاخه شدن و کاربردشان در مهندسی شیمی
%A موسوی, سیدمحمود
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2008

[Download]