کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (10), شماره (1), سال (2007-6) , صفحات (151-178)

عنوان : ( تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی ایران )

نویسندگان: مهری پریرخ , اسداله آزاد , فائزه دلقندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتابخانه‌های دانشگاهی برای ساماندهی و دسترس پذیر کردن اطلاعات انبوه موجود در اینترنت، سعی دارند وب‌سایت و ایجاد انواع پیوندهای فرامتنی به اطلاعات مناسب را طراحی کنند. کتابخانه‌های دانشگاهی ایران نیز تلاش کرده اند تا از تعداد و انواع پیوندهای اطلاعاتی در وب‌سایت خود استفاده کنند. در عین حال، با توجه به اهمیت پیوندها در دسترس پذیر کردن اطلاعات، مشخص نیست که در وب‌سایتهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران تا چه میزان و از چه نوع پیوندهایی استفاده شده و این پیوندها به چه نوع منابعی داده شده است. مقاله حاضر به بررسی این مسئله در پنج وب‌سایت کتابخانه دانشگاهی ایران پرداخته است. داده‌ها به روش مشاهده و از طریق سیاهه‌های ارزیابیِ محقق ساخته، در پنج مقوله شامل منابع اطلاعاتی، سازمانها، راهنماها، پیوند به اشخاص و پیوندهای مربوط به خدمات کتابخانه، گردآوری شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که در رشته‌های شیمی، روانشناسی، و مهندسی برق، پیوند به پایگاههای چکیده بیشتر از پایگاههای تمام متن و به دیگر منابع اطلاعاتی بیشتر از پایگاههای تمام متن است. تعداد کل پیوند به راهنماها در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی ایران بسیار اندک است. این وب‌سایتها دسترسی کمی به مجله‌های الکترونیکی، منابع مرجع الکترونیکی، وپایگاههای اطلاعاتی (نمایه‌نامه‌ها، مقاله‌نامه‌ها، چکیده نامه و یا منابع تمام متن) فراهم کرده‌اند. همچنین، نتایج نشان داد که در هر یک از رشته‌ها، تعداد پیوندهای برون سایتی بسیار بیشتر از پیوندهای درون سایتی است. نتیجه کلی پژوهش حاضر در مورد پیوندها در وب‌سایتهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران نشان می‌دهد که این وب‌سایتها از الگوی مشخصی برای ایجاد پیوند استفاده نمی کنند و در زمینه ایجاد پیوند ضعیف عمل کرده و به این عنصر اطلاعاتی مهم در وب‌سایتها توجه کافی نداشته اند.

کلمات کلیدی

, پیوندهای فرامتنی, وب‌سایتها, کتابخانه‌های دانشگاهی, ایران,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004916,
author = {پریرخ, مهری and آزاد, اسداله and دلقندی, فائزه},
title = {تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی ایران},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2007},
volume = {10},
number = {1},
month = {June},
issn = {1680-9637},
pages = {151--178},
numpages = {27},
keywords = {پیوندهای فرامتنی، وب‌سایتها، کتابخانه‌های دانشگاهی، ایران، ارزیابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل پیوندهای فرامتنی در وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی ایران
%A پریرخ, مهری
%A آزاد, اسداله
%A دلقندی, فائزه
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2007

[Download]