کتابداری و اطلاع رسانی, شماره (44), سال (2009-2) , صفحات (155-188)

عنوان : ( ارزشیابی تحصیلی، نظام نوین آموزش ابتدایی در ایران و جایگاه کتابخانه های مدارس در آن: گزارشی از یک پژوهش )

نویسندگان: ناهیدبیگم میرحسینی , مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدر جامعه های دانش محور کنونی نیاز افراد برای همگامی با تحولات سریع، تسلط تکنولوژی در کلیه امور، دسترسی و استفاده از اطلاعات افزایش یافته است. کسب یادگیری مادام العمر که از چالشهای اصلی در توانمند سازی افراد در دسترسی به اطلاعات است مورد توجه نظام آموزشی در کشورهای مختلف قرار گرفته است. یکی از هدفهای عمده این تغییرات آموزش مهارت های یادگیری مادام العمر به فراگیران است. یکی از هدفهای طرح ارزشیابی تحصیلی در ایران نیز، به عنوان تحولی در نظام آموزشی ابتدایی، آموختن چگونه آموختن و تقویت مهارتهای یادگیری مادام العمر در دانش آموزان می باشد. مسأله اصلی پژوهش، آگاهی از این واقعیت است که آیا طرح توانمندی تحقق هدف نظام آموزشی یعنی پرورش مهارت های یادگیری مادام العمر را دارد و آیا برای کتابخانه مدرسه که زیرساخت لازم برای چنین آموزشی را فراهم می کند جایگاهی در طرح در نظر گرفته شده است؟ این پژوهش با روش پیمایشی انجام شد. از نظر سنجی و تحلیل محتوای متون واسناد مرتبط با طرح و واقعیت نمایی برای گرد آوری اطلاعات استفاده شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات پرسشنامه و سیاهه وارسی می باشند. جامعه مورد پژوهش را 81 معلم، مدیران 29 مدرسه مجری طرح در خراسان رضوی و کتابخانه های این مدارس تشکیل می دهد. یافته های پژوهش نشان داد که گرچه کتابخانه جایگاه خاصی در طرح در نظر گرفته نشده است، ولی از دیدگاه مدیران و معلمان وجود کتابخانه و استفاده از منابع غیر درسی برای پیشبرد آموزش در طرح ضروریست. همچنین، نتایج مقایسه وضعیت کتابخانه های مدارس با استانداردهای جهانی نشان داد که این کتابخانه ها، به دلیل فقدان شرایط لازم نمی توانند به تحقق هدفهای طرح در نظام آموزشی کمک کنند. تفاوت زیاد میان نگرش و عملکرد مدیران و معلمان مشخص می کند که، آنها شناخت لازم در مورد هدفهای طرح و چگونگی اجرای آنرا ندارند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که این طرح توانمندی لازم برای پرورش مهارتهای یادگیری مادام العمر در دانش آموزان را ندارد. یافته ها و پیشنهادهای این پژوهش رهنمودهایی را برای تجدید نظر ، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اجرای موفق طرح در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, ارزشیابی توصیفی, کتابخانه های مدارس, یادگیری مادام العمر, تحولات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004948,
author = {میرحسینی, ناهیدبیگم and پریرخ, مهری},
title = {ارزشیابی تحصیلی، نظام نوین آموزش ابتدایی در ایران و جایگاه کتابخانه های مدارس در آن: گزارشی از یک پژوهش},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2009},
number = {44},
month = {February},
issn = {1680-9637},
pages = {155--188},
numpages = {33},
keywords = {ارزشیابی توصیفی، کتابخانه های مدارس، یادگیری مادام العمر، تحولات آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزشیابی تحصیلی، نظام نوین آموزش ابتدایی در ایران و جایگاه کتابخانه های مدارس در آن: گزارشی از یک پژوهش
%A میرحسینی, ناهیدبیگم
%A پریرخ, مهری
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2009

[Download]