علوم و صنایع کشاورزی, سال (2004-4)

عنوان : ( سازه های اقتصادی- اجتماعی موثر بر انعقاد قرارداد چغندرکاران با کارخانه های قند استان خراسان شمالی )

نویسندگان: محمد قربانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , علی فیروز زارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سازه های اقتصادی- اجتماعی موثر بر انعقاد قرارداد میان کشاورزان چغندرکار و کارخانه های قند با داده های مقطع زمانی حاصل از 100 کشاورز در سال 1382 و بهره گیری از الگوی توبیت بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای سن، میزان تولید در سال قبل ،تحصیلات ، مالکیت زمین، کیفیت خاک و مالکیت ادوات از عوامل موثر بر انعقاد قرارداد می باشند. همچنین سن دارای بالاترین کشش نسبت به شاخص انعقاد قراداد و شاخص انتظاری قرارداد می باشد.

کلمات کلیدی

, قرارداد, الگوی توبیت, چغندرقند,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006001,
author = {قربانی, محمد and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and فیروز زارع, علی},
title = {سازه های اقتصادی- اجتماعی موثر بر انعقاد قرارداد چغندرکاران با کارخانه های قند استان خراسان شمالی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
month = {April},
issn = {1029-4791},
keywords = {قرارداد، الگوی توبیت، چغندرقند، خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سازه های اقتصادی- اجتماعی موثر بر انعقاد قرارداد چغندرکاران با کارخانه های قند استان خراسان شمالی
%A قربانی, محمد
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A فیروز زارع, علی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]