بیمه و کشاورزی, شماره (9), سال (2006-6) , صفحات (5-17)

عنوان : ( تاثیر بیمه بر مصرف نهاده های شیمیایی در تولید پنبه استان خراسان )

نویسندگان: محمد قربانی , زهرا فرزانه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، تأثیر بیمه محصولات کشاورزی، بر مصرف نهاده‌های شیمیایی در تولید پنبه استان خراسان با استفاده از داده‌های مقطع زمانی 241 کشاورز پنبه‌کار بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بیمه محصولات کشاورزی، بر میزان مصرف کودهای شیمیایی تأثیر منفی دارد. به دیگر سخن، بیمه موجب کاهش میزان مصرف کودهای شیمیایی می‌شود. اما بر میزان مصرف سموم شیمیایی تأثیری ندارد. این در حالی است که، ‌ریسک‌گریزی بر میزان مصرف کودها و سموم شیمیایی، تأثیر منفی می‌گذارد.

کلمات کلیدی

, نهاده‌های شیمیایی, پنبه, ریسک‌گریزی, استان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006014,
author = {قربانی, محمد and فرزانه, زهرا},
title = {تاثیر بیمه بر مصرف نهاده های شیمیایی در تولید پنبه استان خراسان},
journal = {بیمه و کشاورزی},
year = {2006},
number = {9},
month = {June},
issn = {1254-5841},
pages = {5--17},
numpages = {12},
keywords = {نهاده‌های شیمیایی، پنبه، ریسک‌گریزی، استان خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر بیمه بر مصرف نهاده های شیمیایی در تولید پنبه استان خراسان
%A قربانی, محمد
%A فرزانه, زهرا
%J بیمه و کشاورزی
%@ 1254-5841
%D 2006

[Download]