سومین کنگره بین المللی بزرگداشت میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی , 2008-11-05

عنوان : ( بیدل پژوهی در افغانستان: پیشینه و گستره )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , خلیل الله افضلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میرزا عبدالقادر بیدل در افغانستان به دلایل پیدا و پنهان در زمره محبوبترین شاعران محسوب است. پس از آشنایی, علاقه مندی مردم افغانستان به بیدل و شعر او عمدتاً از طریق نشستهای بیدل خوانی و بخصوص عرس بیدل آغاز شد. بعدها تحقیقات و مطالعات بیدل پژوهی در داخل و خارج از این کشور توسط دانشمندان افغانستانی آغاز شد. در این مقاله کوشش شده است مقالات و کتابهایی که دانشمندان افغانستان در باره بیدل و شعر او نوشته اند در دو دسته داخلی و خارجی بررسی و ارزیابی شود. در پایان به مراسم عرس بیدل و ادامه این سنت د راین کشور پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

افغانستان بیدل دهلوی عرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006201,
author = {یاحقی, محمدجعفر and افضلی, خلیل الله},
title = {بیدل پژوهی در افغانستان: پیشینه و گستره},
booktitle = {سومین کنگره بین المللی بزرگداشت میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {افغانستان بیدل دهلوی عرس بیدل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بیدل پژوهی در افغانستان: پیشینه و گستره
%A یاحقی, محمدجعفر
%A افضلی, خلیل الله
%J سومین کنگره بین المللی بزرگداشت میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی
%D 2008

[Download]