هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی کشور , 2008-08-24

عنوان : ( بررسی بیماریهای گوجه فرنگی در شهرهای شمالی استلن خراسان )

نویسندگان: بهروز جعفرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جدا سازی عامل پوسیدگیهای فوزاریومی

کلمات کلیدی

گوجه فرنگی. فوزاریوم. شمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006858,
author = {جعفرپور, بهروز},
title = {بررسی بیماریهای گوجه فرنگی در شهرهای شمالی استلن خراسان},
booktitle = {هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی کشور},
year = {2008},
location = {همدان, ايران},
keywords = {گوجه فرنگی. فوزاریوم. شمال خراسان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیماریهای گوجه فرنگی در شهرهای شمالی استلن خراسان
%A جعفرپور, بهروز
%J هیجدهمین کنگره گیاه پزشکی کشور
%D 2008

[Download]