علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-4) , صفحات (91-102)

عنوان : ( انتخاب و رتبه بندی سیستم‌های آبیاری بارانی و سنتی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , هادی رفیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم در ورود تکنولوژی‌های آبیاری تحت‌فشار، انتخاب سیستم مناسب با توجه به شرایط کشاورزی منطقه می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه انتخاب و رتبه‌بندی سیستم‌های آبیاری بارانی و سنتی در مزارع استان خراسان رضوی می‌باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق تکمیل 186 پرسشنامه از کشاورزان و مزارع استان خراسان رضوی در دو منطقه سبزوار و مشهد در سال 1386 بدست آمده است. برای دستیابی به اهداف مورد نظر، از روش‌های برنامه‌ریزی توافقی و تاپسیس استفاده شده است. نتایج بدست آمده در رابطه با چهار گروه کشاورزان و مزارع مورد مطالعه نشان داد که در مورد دو گروه از کشاورزان منطقه، بهترین سیستم آبیاری، آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت و متحرک) و در مورد دو گروه دیگر از کشاورزان، بهترین سیستم آبیاری، آبیاری سنتی می‌باشد. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که سیستم آبیاری بارانی خطی و دورانی از نامناسب‌ترین سیستم‌های آبیاری منطقه می‌باشد.

کلمات کلیدی

, آبیاری بارانی, آبیاری سنتی, انتخاب تکنولوژی, برنامه‌ریزی توافقی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007014,
author = {کهنسال, محمدرضا and هادی رفیعی},
title = {انتخاب و رتبه بندی سیستم‌های آبیاری بارانی و سنتی در استان خراسان رضوی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {91--102},
numpages = {11},
keywords = {آبیاری بارانی، آبیاری سنتی، انتخاب تکنولوژی، برنامه‌ریزی توافقی، تاپسیس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انتخاب و رتبه بندی سیستم‌های آبیاری بارانی و سنتی در استان خراسان رضوی
%A کهنسال, محمدرضا
%A هادی رفیعی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]