اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی , 2008-05-31

عنوان : ( محاسبه نرخ تشکیل هیدرات متان در راکتورهای همزن دار پیوسته )

نویسندگان: محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی , رضا پورفتح الله , محمد تقی صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرخ تشکیل هیدرات به عنوان یکی از پارامترهای کلیدی در فرآیند تولید هیدرات جهت ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی محسوب می گردد. مطالعات محققین نشان می دهد که پدیده انتقال جرم، کنترل کننده نرخ تشکیل هیدرات می باشد. یکی از بهترین مدلهای ارائه شده جهت پیش بینی نرخ تشکیل هیدرات در راکتورهای همزن دار پیوسته، مدل حباب به کریستال بوده که توسط مورک در سال 2002 ارائه شده است. در این مقاله مدل حباب به کریستال با هدف افزایش محدوده کاربرد جهت پیش بینی نرخ تشکیل هیدرات در مقیاس های مختلف راکتور و شرایط مختلف هیدرو دینامیکی ، توسعه یافته است. اصلاح اصلی مدل در روابط مربوط به محاسبه ضریب انتقال جرم گاز- مایع صورت گرفته است. مدل توسعه یافته با داده های آزمایشگاهی گزارش شده توسط مورک مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مدل توسعه یافته از میانگین خطای نسبی کمتری نسبت به مدل نیمه تجربی حباب به کریستال برخوردار است.

کلمات کلیدی

هیدرات گازی مدل سنتیکی ضریب انتقال جرم راکتور همزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007090,
author = {فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی and رضا پورفتح الله and محمد تقی صادقی},
title = {محاسبه نرخ تشکیل هیدرات متان در راکتورهای همزن دار پیوسته},
booktitle = {اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی},
year = {2008},
location = {گچساران, ايران},
keywords = {هیدرات گازی مدل سنتیکی ضریب انتقال جرم راکتور همزن دار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه نرخ تشکیل هیدرات متان در راکتورهای همزن دار پیوسته
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%A رضا پورفتح الله
%A محمد تقی صادقی
%J اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
%D 2008

[Download]