دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20

عنوان : ( مدلسازی شرایط تشکیل هیدرات گازی اتان و پروپان در محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی )

نویسندگان: کمال الدین مومنی , محمد تقی صادقی , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق مدلی دقیق برای پیشبینی شرایط پایداری ترمودینامیکی هیدرات اتان و پروپان در محیط -های متخلخل پیشنهاد شده اس ت . هر یک از این محیط های متخلخل شامل توزیع وسیعی از شعاع منافذ میباشد. در دماه ای بالا که تعادل شامل هیدرات و آب مایع می باشد، فشار تعادلی بزرگتر از فشار تعادلی هیدرات بالک در یک دمای ثابت است و با کاهش شعاع منفذ ، افزایش می یابد. مدل ارائه شده بر اساس روش شبکه های عصبی مصنوعی با الگوریتم اصلاحی لونبرگ و مارکوارت با توانایی پیشبینی شر ایط تشکیل هیدرات در محیط متخلخل برای گاز اتان و پروپان توسعه داده شده است . مدل آموزش داده شده با 195و 125 مجموعه داده ورودی و خروجی از منابع معتبر مختلف در یک تعادل سه فازی هیدرات - آب مایع - بخار و تعادل هیدرات - یخ - بخار بترتیب برای اتان و پروپان داده ش ده است . مشخص گردید که مدل شبکه عصبی ارا ئه شده با یک لایه مخفی با 8 نرون در لایه مخفی برای هردو ترکیب، پیشبینی دقیقی از شرایط تعادل هیدرات های گازی در محیط متخلخل با برازش مناسبی نسبت به داده های آزمایشگا هی ارائه میدهد.

کلمات کلیدی

شبکه عصبی مصنوعی هیدرات اتان هیدرات پروپان محیط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007104,
author = {کمال الدین مومنی and محمد تقی صادقی and فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی},
title = {مدلسازی شرایط تشکیل هیدرات گازی اتان و پروپان در محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {شبکه عصبی مصنوعی هیدرات اتان هیدرات پروپان محیط متخلخل مدلسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی شرایط تشکیل هیدرات گازی اتان و پروپان در محیط متخلخل با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی
%A کمال الدین مومنی
%A محمد تقی صادقی
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%J دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2008

[Download]