مهندسی شیمی ایران, دوره (7), شماره (35), سال (2008-9) , صفحات (66-87)

عنوان : ( ارتقاء بهره وری پالایشگاه شهید هاشمی نژاد از طریق شبیه سازی و مطالعه اثر پارامترهای موثر بر برج جذب توسط نرم افزار Hysys )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی , ارجمند , فروغی پور ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علاوه بر جدا نمودن آب، نفت و گازهای مایع شده یکی از مهمترین بخش های فرآوری گاز جدا کردن دی اکسید کربن و گوگرد می باشد. فرآیند جدا نمودن سولفید هیدروژن از گاز ترش را شیرین سازی گاز مینامند. تاکنون در کشور کارهای مختلفی جهت شبیه سازی و بهینه سازی فرایند شیرین سازی گاز صورت گرفته است اما متاسفانه در این محاسبات ظرفیت پالایشگاهها و شرایط اقلیمی و محیطی مورد توجه قرار نگرفته است. لذا هدف از این تحقیق شبیه سازی و بهینه سازی واحد شیرین سازی گاز پالایشگاه شهید هاشمی نژاد در محدوده ظرفیت دستگاههای موجود در آن با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی منطقه می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که افزایش فشار، افزایش دبی و تغییر دمای آمین ورودی به برج جذب تغییرات مناسبی در جهت افزایش بهره وری فرایند نیستند در حالی که افزایش غلظت آمین در صورت کنترل خوردگی بهترین راه برای افزایش بهره وری واحد موجود می باشد. در نهایت برای افزایش بهره وری، تغییر آمین مصرفی از DEA به MDEA در پالایشگاه شهید هاشمی نژاد توصیه می گردد..

کلمات کلیدی

, شبیه سازی, پالایشگاه شهید هاشمی نژاد, برج جذب, بهینه سازی, نرم افزار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007232,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر and ارجمند and فروغی پور},
title = {ارتقاء بهره وری پالایشگاه شهید هاشمی نژاد از طریق شبیه سازی و مطالعه اثر پارامترهای موثر بر برج جذب توسط نرم افزار Hysys},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2008},
volume = {7},
number = {35},
month = {September},
issn = {1735-5400},
pages = {66--87},
numpages = {21},
keywords = {شبیه سازی، پالایشگاه شهید هاشمی نژاد، برج جذب، بهینه سازی، نرم افزار Hysys.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتقاء بهره وری پالایشگاه شهید هاشمی نژاد از طریق شبیه سازی و مطالعه اثر پارامترهای موثر بر برج جذب توسط نرم افزار Hysys
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A ارجمند
%A فروغی پور
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2008

[Download]