پژوهش در علوم ورزشی, سال (2006-10)

عنوان : ( اثر تداخل زمینه ای ( آرایش تمرین) بر یادگیری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر )

نویسندگان: جواد فولادیان ,
فایل:

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر روش های مختلف آرایش تمرین بر یادگیری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر در تکالیف تعقیبی اجرا شد. روش: در این تحقیق که در دو آزمایش جداگانه انجام شد 120 آزمودنی (5 گروه 12 نفری در هر آزمایش) به طورتصادفی انتخاب شدند. تکلیف شرکت کننده ها در آزمایش اول تعقیب هدف نوری روی صفحه مانیتور با برنامه حرکتی ثابت (دایره) و پارامتر متغیر (سرعتهای 20 و 30 و 40 دور در دقیقه) با آرایش های مختلف بود. تکلیف در آزمایش دوم ، تعقیب هدف نوری با پارامتر ثابت (سرعت 30 دور در دقیقه) و برنامه حرکتی متغیر (شکل های دایره، مربع و مثلث) با آرایش های مختلف بود. آزمودنی ها می بایست در کوشش های 20 ثانیه ای هدف نوری را تعقیب کنند. زمان باقی ماندن روی هدف توسط رایانه به عنوان نمره عملکرد آنها منظور شد. آزمودنی ها پس از شرکت در پیش آزمون، در دوره اکتساب 9 جلسه به تمرین پرداختند و در انتها در آزمون های یادداری و انتقال شرکت کردند. داده ها به کمک روش های آماری تحلیل واریانس، کوواریانس، اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی دانکن تحلیل شد یافته ها : نتایج نشان داد که تفاوت ها بین روش های مختلف آرایش تمرین در اکتساب و انتقال پارامتر معنی دار است. تفاوت ها در مرحله یادداری تأخیری معنی دار نبود. همچنین تفاوت ها بین روش های مختلف آرایش تمرین در مراحل اکتساب، یادداری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته معنی دار بود . نتیجه گیری : آرایشهای مختلف تمرین در مراحل مختلف آزمون اکتساب ،یادداری(یادگیری) و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر منجر به بروز اثر تداخل زمینه ای می گردد. واژه های کلیدی : آرایش تمرین ، اکتساب ، یادداری ، انتقال ، برنامه حرکتی تعمیم یافته ، پارامتر

کلمات کلیدی

, آرایش تمرین , اکتساب , یادداری , انتقال , برنامه حرکتی تعمیم یافته ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007636,
author = {فولادیان, جواد},
title = {اثر تداخل زمینه ای ( آرایش تمرین) بر یادگیری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2006},
month = {October},
issn = {1735-7314},
keywords = {آرایش تمرین ، اکتساب ، یادداری ، انتقال ، برنامه حرکتی تعمیم یافته ، پارامتر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تداخل زمینه ای ( آرایش تمرین) بر یادگیری و انتقال برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر
%A فولادیان, جواد
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2006

[Download]